En son güncellemeler 27 Mayıs 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ SEÇİM, ATAMA, YÜKSELTME VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; 10/03/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu ile kurulan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde istihdam edilecek öğretim elemanlarının seçim, atanma, yükseltme ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesinde istihdam edilecek öğretim elemanlarının;

a) Seçim usul ve esaslarını,

b) Atanma usul ve esaslarını,

c) Değerlendirme ve yükseltme usul ve esaslarını,

ç) Görev yaptıkları süredeki statülerini,

d) Atandıkları öğretim elemanı kadroları ile ilişikleri kesildikten sonraki usul ve esasları,

kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 12/03/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Yönt. (RG: 01.02.2019)(Değişik:RG-1/2/2019-30673)
(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,

b) Akademi: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisini,

c) Araştırma görevlisi: Akademide yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim elemanlarını,

ç) Araştırma ve Eğitim Merkezleri: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesinde yer alan Araştırma ve Eğitim Merkezlerini,

d) Bakan: İçişleri Bakanını,

e) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

f) Başkan: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanını,

g) Başkanlık: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığını,

ğ) Doçent: Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen doçentlik akademik unvanına sahip kişiyi,

h) Doktor öğretim üyesi: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan akademik unvana sahip kişiyi,

ı) Eğitim Merkezi Komutanlığı: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Merkezi Komutanlığını,

i) Enstitüler: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesindeki enstitüleri,

j) Fakülte: Lisans eğitimi verilen Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesini,

k) Kurullar: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine bağlı kurulları,

l) Meslek Yüksek Okulu (MYO): Jandarma ve Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okullarını,

m) Öğretim elemanları: Akademide görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerini,

n) Öğretim görevlisi: Ders vermek ve uygulama yapmak veya yaptırmakla yükümlü öğretim elemanını,

o) Öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda kullanılacak puanlama sistemi: Akademik yeterlilik ve çalışmalarla ilgili bir değerlendirme yapabilmek maksadıyla kullanılacak olan sistemi,

ö) Öğretim üyeleri: Akademide görevli profesör, doçent ve doktor öğretim üyelerini,

p) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişiyi,

r) Senato: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Senatosunu,

s) Üniversitelerarası Kurul: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 11 inci maddesinde düzenlenen üst kuruluşu,

ş) Yönetim Kurulu: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğretim Üyeleri
Doktor öğretim üyesi başvuru şartları
Madde 5 - Yönt. (RG: 01.02.2019)(Başlığı ile Birlikte Değişik: RG-1/2/2019-30673)
(1) Akademi bünyesinde doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuru yapacak adaylarda;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,

b) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılı suçlardan dolayı haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmemiş olmak,

c) Atanacağı alanla ilgili doktora diplomasına sahip olmak,

ç) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış olan doktora diplomalarının veya öğrenim belgelerinin denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması,

d) Senato tarafından belirlenen öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda kullanılacak puanlama sistemine göre doktor öğretim üyeliği için belirlenmiş puan ve üstünü almak,

e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

f) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezî bir yabancı dil sınavından en az elli beş veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak,

g) Yabancı dille eğitim öğretim yapılan bölüm veya derslere yönelik doktor öğretim üyeliği kadrolarına yapılacak atamalarda ise çalışma alanındaki dilden Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavından en az seksen beş puan veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak,

şartları aranır.

(2) Senato kararıyla, bu maddede belirlenen yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puan, asgari puan olarak belirlenebilir.
Doktor öğretim üyeliğine başvuru ilanı ve atanma
Madde 6 - Yönt. (RG: 01.02.2019)(Başlığı ile Birlikte Değişik: RG-1/2/2019-30673)
(1)Başkanlıkça, Akademi Yönetim Kurulunun da görüşünü alarak boş doktor öğretim üyeliği kadroları Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı ile bu sınıflar dışında olan kadrolar için ayrı olarak ilan edilir.

(2) Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı dışındaki kadrolar için bilim dallarını ve aranan nitelikleri belirten ilan, Resmî Gazete’de, Devlet Personel Başkanlığı ve Başkanlık resmi internet sayfalarında duyurulur. Bu durum, ayrıca Başkanlıkça bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilân edilmek üzere bildirilir.

(3) Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı için belirlenen kadro ilanı ise Başkanlıkça Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilir. Bu bildiride, atama yapılacak boş kadroların unvanı, sayısı, bulundukları yer, alınacak personelde aranacak şartlar, müracaat edilecek yer, faaliyet takvimi ile diğer gerekli hususlar yer alır.

(4) Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, Başkanlıkça yapılan bildiriyi alt birimlere duyurur.

(5) İlanlarda adaylara en az otuz günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

(6) Doktor öğretim üyeliği için başvuran adaylardan yabancı dil sınavında başarı gösterenler yabancı dil sınavının tebliğini izleyen üç gün içerisinde özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve varsa yayınları ile Başkanlıkça belirlenecek akademik yükseltme ve değerlendirme kriterlerine ilişkin ilan edilen diğer evrakları dört nüsha halinde Başkanlığa teslim ederler.

(7) Jandarma hizmetleri ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfından personelin başvurularının uygunluğunun, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında incelenmesi maksadıyla, başvuru belgelerinin bir sureti Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir. Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı adaylar hakkındaki değerlendirmelerini on beş gün içinde tamamlayarak Akademiye gönderir. Atanmasına engel bir durum olan personelin işlemleri bu aşamada sonlandırılır ve müteakip aşamaya dâhil edilmez.

(8) Adayların durumlarını incelemek üzere ilân edilen kadrolar için fakülte dekanı, enstitü müdürü veya MYO komutanı, adayın başvurduğu bilim alanı ile ilgili olan üç profesör veya doçenti, en az biri akademi dışından olmak kaydıyla ve varsa biri ilgili birim yöneticisi olmak üzere son başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde tespit eder. Dekanlık, enstitü müdürlüğü veya MYO komutanlığı tarafından bu öğretim üyelerine adaylarla ilgili dokümanlar gönderilerek, bir ay içerisinde değerlendirme raporlarını bildirmeleri istenir. Değerlendirme raporunda adayın atanması ile ilgili karar gerekçeleri, önerilen adayın diğerlerine üstünlüğü ile olumsuz değerlendirme söz konusu ise olumsuzluk gerekçeleri açıkça belirtilir.

(9) Dekan, Enstitü Müdürü ve MYO Komutanı yazılı görüşlerin alınmasından sonraki ilk Fakülte, Yüksekokul veya Enstitü Yönetim Kurulu toplantısına konuyu götürür, aday veya adaylar hakkında ayrı ayrı görüş alır. Yönetim Kurullarınca bir açık kadroya birden fazla adayın başvurması halinde tercihe veya atamanın yapılıp yapılmayacağına ilişkin karar gerekçeli olarak belirtilir.

(10) Fakülte, Yüksekokul veya Enstitü Yönetim Kurullarının gerekçeli kararı tekrar değerlendirilmek üzere Akademi Yönetim Kuruluna gönderilir. Akademi Yönetim Kurulunun gerekçeli kararı sonrasında Başkan, atamaya ilişkin tercihi ile olumlu veya olumsuz kararını verir. Atamalar Başkanın teklifi ve Bakanın onayıyla yapılır.

(11) Doktor öğretim üyelerinin ilk ataması dört yıllığına yapılır. Atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer.
Doktor öğretim üyeliğine yeniden atanma esasları
Madde 7 - Yönt. (RG: 01.02.2019)(Başlığı ile Birlikte Değişik: RG-1/2/2019-30673)
(1) Doktor öğretim üyeleri ilgili birimlerin görüşü sonrası akademi yönetim kurulu kararı ve Başkan onayı ile yeniden atanabilirler. Atamalar en çok dört yıl süre ile yapılır. Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer. Görev süresi sona erenler yeniden atanabilir.

(2) Doktor öğretim üyeliğine yeniden atanabilmek için Akademi Senatosu tarafından belirlenen öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda kullanılacak puanlama sistemine göre doçentlik için belirlenmiş puanının ilk yeniden atamada %60’ını, ikinci yeniden atamada %80’ini, üçüncü yeniden atamadan itibaren ise %100’ünü tamamlamış olması gerekmektedir.
Doçentlik başvuru şartları
Madde 8 - Yönt. (RG: 01.02.2019)
(1) Akademi bünyesinde doçent kadrolarına başvuru yapacak adaylarda;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak,

b) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılı suçlardan dolayı haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmemiş olmak,

c) 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurulca açılacak doçentlik sınavında başarı göstererek doçentlik unvanını almış bulunmak veya 27 nci maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurulca doçentlik sınavını başaranlarla eş düzeyde sayılmış olmak,

ç) Senato tarafından belirlenen öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda kullanılacak puanlama sistemine göre doçentlik için belirlenmiş puan ve üstünü almak,

d) (Değişik: RG-1/2/2019-30673) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezî bir yabancı dil sınavından en az elli beş puan veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak, bilim alanı belli bir yabancı dille ilgili olanlar için ise bu sınavı başka bir yabancı dilde sağlamak,

şartları aranır.

(2) Senato kararıyla, bu maddede belirlenen yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirlenebilir.
Doçentliğe başvuru ilanı ve atanma esasları
Madde 9 - Yönt. (RG: 01.02.2019)
(1) Başkanlıkça, Akademi Yönetim Kurulunun da görüşü alınarak boş doçentlik kadroları Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı ile bu sınıflar dışında olan kadrolar için ayrı olarak ilan edilir.

(2) Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıfı dışındaki kadrolar için, bilim dallarını ve aranan nitelikleri belirten ilan Devlet Personel Başkanlığı ve Başkanlık resmi internet sayfası ile Resmî Gazete’de Başkanlıkça duyurulur. Bu durum, ayrıca Başkanlıkça, bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilân edilmek üzere bildirilir.

(3) Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı için belirlenen kadro ilanı ise Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilir. Bu bildiride, atama yapılacak boş kadroların unvanı, sayısı, bulundukları yer, alınacak personelde aranacak şartlar, müracaat edilecek yer, faaliyet takvimi ile diğer gerekli hususlar yer alır.

(4) Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Başkanlıkça yapılan bildiriyi alt birimlere duyurur.

(5) İlanlarda adaylara en az otuz günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

(6) Adaylar başvurularında, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınları ile Başkanlıkça belirlenecek akademik yükseltme ve değerlendirme kriterlerine ilişkin ilan edilen diğer evrakları dört nüsha halinde Başkanlığa teslim ederler. Başvuruda istenen diğer belgeler Başkanlıkça ilanda belirtilir.

(7) Jandarma hizmetleri ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfından personelin başvurularının uygunluğunun, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında incelenmesi maksadıyla, başvuru belgelerinin bir sureti Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir. Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı adaylar hakkındaki değerlendirmelerini on beş gün içinde tamamlayarak Akademiye gönderir. Atanmasına engel bir durum olan personelin işlemleri bu aşamada sonlandırılır ve müteakip aşamaya dâhil edilmez.

(8) (Değişik:RG-1/2/2019-30673) Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılacak değerlendirmeyi müteakip, başkan ilân edilen doçentlik kadrosuna, başvuran adayların durumlarının incelenmesi için son başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde, varsa biri ilgili birim yöneticisi olmak üzere, adayın başvurduğu bilim alanından yoksa en yakın bilim alanından en az biri akademi dışından olmak kaydıyla üç profesör tespit eder.

(9) Başkanlık tarafından bu öğretim üyelerine adaylarla ilgili dokümanlar gönderilerek, bir ay içerisinde değerlendirme raporlarını bildirmeleri istenir. Bu profesörler aday veya adaylar hakkında ayrı ayrı tercih ve görüşlerini Başkanlığa bildirirler. Değerlendirme raporunda adayın atanması ile ilgili karar gerekçeleri, önerilen adayın diğerlerine üstünlüğü ile olumsuz değerlendirme söz konusu ise olumsuzluk gerekçeleri açıkça belirtilir.

(10) Akademi Yönetim Kurulu, seçilen üç profesörün değerlendirmesi sonrasında bir değerlendirme yapar ve gerekçeli kararını verir. Gerekçeli kararı sonrasında Başkan atamaya ilişkin tercihi ile olumlu veya olumsuz kararını verir. Atamalar Başkanın teklifi ve Bakanın onayıyla yapılır.
Profesörlüğe yükseltilme şartları
Madde 10 -
(1) Profesörlüğe yükseltilmek için;

a) Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak,

b) Senato tarafından belirlenen öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda kullanılacak puanlama sistemine göre profesörlük için belirlenmiş puan ve üstünü almak,

c) Kendi bilim alanında uluslararası düzeyde orijinal eserler vermiş olmak ve uygulama alanı bulunan dallarda uygulamaya yönelik çalışmaları bulunmak,

ç) Bir profesörlük kadrosuna atanmak,

şartları aranır.
Profesörlüğe atanma şartları
Madde 11 -
(1) Profesörlüğe atanmak için;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olanlar,

b) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılı suçlardan dolayı haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmemiş olanlar,

c) Aşağıdaki niteliklerden en az birine sahip olanlar;

1) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki şartları taşıyan doçentler,

2) 2547 sayılı Kanunun 27 nci maddesi gereğince doçentlik sınavını başarmış sayılarak yabancı ülkelerde aldığı unvanın eşdeğerliliği kabul edilen adaylardan, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki şartları yerine getirmiş bulunanlar (bunların doçentlikteki hizmet süreleri, unvanı yabancı ülkede aldıkları tarihten başlar),

3) 2547 sayılı Kanunun 28 inci maddesi gereğince profesörlüklerinin Türkiye’de geçerli sayılması Üniversitelerarası Kurul kararıyla kabul edilenler,

atanabilirler.
Profesörlüğe başvuru ilanı ve atanma esasları
Madde 12 -
(1) Başkanlıkça, Akademi Yönetim Kurulunun da görüşünü alarak açık bulunan profesörlük kadroları Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı ile bu sınıflar dışında olan kadrolar için ayrı olarak ilan edilir.

(2) Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı dışındaki kadrolar için, bilim dallarını ve aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirten ilan, Devlet Personel Başkanlığı ve Başkanlık resmi internet sayfası ile Resmî Gazete’de Başkanlıkça duyurulur. Bu durum, ayrıca Başkanlıkça bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilân edilmek üzere bildirilir.

(3) Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı için belirlenen kadro ilanı ise Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına Başkanlık tarafından bildirilir. Bu bildiride, atama yapılacak boş kadroların unvanı, sayısı, bulundukları yer, alınacak personelde aranacak şartlar, müracaat edilecek yer, faaliyet takvimi ile diğer gerekli hususlar yer alır.

(4) Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Başkanlıkça yapılan bildiriyi alt birimlere duyurur.

(5) İlanlarda adaylara en az otuz günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

(6) Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını kapsayan ve belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi akademi başkanlığına beş nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler. Adaylardan istenecek diğer belgeler Başkanlık tarafından ilanda belirtilir.

(7) Jandarma hizmetleri ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfından personelin başvurularının uygunluğunun, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında incelenmesi maksadıyla, başvuru belgelerinin bir sureti Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir. Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı adaylar hakkındaki değerlendirmelerini on beş gün içinde tamamlayarak Akademiye gönderir. Atanmasına engel bir durum olan personelin işlemleri bu aşamada sonlandırılır ve müteakip aşamaya dâhil edilmez.

(8) Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılacak değerlendirmeyi müteakip, adayların durumlarını incelemek üzere; ilân edilen kadrolar için Akademi Yönetim Kurulu, en az üçü Akademi dışından olmak üzere, adayın başvurduğu bilim alanı ile ilgili olan beş profesörü son başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde tespit eder. Başkanlıkça bu öğretim üyelerine adaylarla ilgili dokümanlar gönderilerek, iki ay içerisinde değerlendirme raporlarını bildirmeleri istenir. Değerlendirme raporunda adayın atanması ile ilgili karar gerekçeleri, önerilen adayın diğerlerine üstünlüğü ile olumsuz değerlendirme söz konusu ise olumsuzluk gerekçeleri açıkça belirtilir.

(9) Akademi Yönetim Kurulu bu raporları göz önünde tutarak başvuran doçentin profesörlüğe yükseltilerek atanmasına veya profesörün atanmasına karar verir. Atama işlemleri Başkanın teklifi Bakanın onayı ile yapılır.
Öğretim üyesi olarak atanmada jandarma hizmetleri sınıfı ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfından personele ilişkin özel şartlar
Madde 13 - Yönt. (RG: 01.02.2019)
(1) Jandarma hizmetleri sınıfı ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfından adayların (Değişik ibare:RG-1/2/2019-30673) doktor öğretim üyesi ve doçentliğe atanmaları ile profesörlüğe yükseltilmelerinde ve atanmalarında bu Yönetmeliğin 5, 8, 10 ve 11 inci maddelerinde belirtilen şartlara ilave olarak;

a) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, bu Yönetmelik kapsamında sayılan şartlar, adli ve disiplin durumu ile istihbari açıdan yapılacak değerlendirmede, söz konusu kadrolara atanması için engel bir durumu bulunmamak,

b) Müracaat tarihinde personel değerlendirme puanı ortalaması, değerlendirme tam puanının yüzde doksan ve daha yukarısında olmak,

c) Adli durum açısından;

1) Hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının, dördüncü kısmının üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci bölümlerinde yazılı suçlarla, işkence, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlardan dolayı mahkumiyet kararı bulunmamak,

2) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan ile siyasi faaliyette bulunma suçlarından mahkûm olmamak,

3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, yukarıdaki fıkralarda sayılan suçlar dışında, herhangi bir suçtan dolayı (6) ay ceza almamış olmak,

şartları aranır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim Üyeleri Dışındaki Öğretim Elemanları
Öğretim Üyeleri Dışındaki Öğretim Elemanlarına Yönelik Genel Şartlar ve Muafiyet
Genel şartlar
Madde 14 -
(1) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapacak adaylarda;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak,

b) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılı suçlardan dolayı haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmemiş olmak,

c) Sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren son üç yıl içinde ALES’ten en az yetmiş puan almak,

ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az elli puan veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak,

d) Yabancı dille eğitim öğretim yapılan bölüm veya derslere yönelik öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ise çalışma alanındaki dilden Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az seksen puan veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak,

e) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış olan lisans ve lisansüstü eğitimlere yönelik diplomaların veya öğrenim belgelerinin denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması,

şartları aranır.

(2) Senato kararıyla, bu maddede belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirlenebilir.
Muafiyet
Madde 15 -
(1) Doktora eğitimini tamamlamış olanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Merkezi sınav muafiyetinden yararlananların ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Jandarma ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfından Olmayanlarla İlgili Hususlar
Başvuru için özel şartlar
Madde 16 - Yönt. (RG: 01.02.2019)
(1) Öğretim üyeleri dışındaki öğretim eleman kadroları için 14 üncü ve 15 inci maddelerde sayılan genel şartlar ve muafiyetlerin yanında;

a) Öğretim görevlisi kadrolarına başvurabilmek için en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az beş yıl iş tecrübesi olmak,

b) (Mülga:RG-1/2/2019-30673)

c) Araştırma görevlisi kadroları için başvuru tarihi itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

ç) (Mülga:RG-1/2/2019-30673)

d) (Mülga:RG-1/2/2019-30673)

şartları aranır.
Başvuru ilanı
Madde 17 -
(1) Başkanlık, Akademi Yönetim Kurulunun da görüşünü alarak açık bulunan kadroları Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı dışında olan kadrolar için ayrı olarak ilan eder.

(2) Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı dışındaki kadrolar için hazırlanan ilan Resmî Gazete ile birlikte Yükseköğretim Kurulunun internet adresinde yayınlanmak üzere Başkanlıkça Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Başkanlık resmi internet sayfasında Türkiye genelinde ilân edilerek duyurulur.

(3) İlan metninde atama yapılacak boş kadroların unvanı, sınıfı, derecesi ve sayısı, bulundukları yer, adaylarda aranacak şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi, yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında Senato kararıyla sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav yapılacaksa yazılı sınav tarihi ve sonuçlarının açıklanacağı günler ile internet adreslerini içeren sınav takvimi de belirtilir.

(4) Son başvuru tarihi ilan tarihinden itibaren 30 günden az olarak belirlenemez.
Başvuruların kabulü
Madde 18 -
(1) Adayların başvuruları, şahsen veya posta yoluyla Başkanlık tarafından belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden yapılır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan veya eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.

(2) Başkanlıkça belirlenen birim, başvuru evrakının tam ve istenilen nitelikte olduğunu tespit ettikten sonra adayın belgelerini teslim alır ve bir başvuru dosyası oluşturur.

(3) Adaylık şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilen adaylar giriş sınavına alınmaz.
Giriş sınavı jürisi
Madde 19 - Yönt. (RG: 01.02.2019)
(1) Giriş sınavı jürisi; her bir başvuru alanı için Akademi Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek ilgili alandan üç asıl iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Öğretim üyesi bulunmayan alanlarda öğretim görevlileri (Mülga ibare:RG-1/2/2019-30673)(…) görevlendirilebilir. Jüri üyelerinin atama yapılacak öğretim elemanı kadro unvanının gerektirdiği görev alanı ile ilgili olması esastır.

(2) Jüri, üyeleri arasından birini raportör olarak belirler.
Ön değerlendirme
Madde 20 - Yönt. (RG: 01.02.2019)
(1) Giriş sınavı jürisi, başvuruda bulunan adaylar arasından ilân edilen kadro sayısının on katına kadar adayı;

a) (Mülga ibare:RG-1/2/2019-30673)(…) yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında ALES puanının %40’ını ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezî bir yabancı dil sınavından veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından denkliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından alınmış puanın %60’ını,

b) Akademi bünyesindeki (a) bendinde sayılanlar hariç olmak üzere diğer kadrolara başvurularda, ALES puanının %60’ını ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezî bir yabancı dil sınavından veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puanın %40’ını,

dikkate alarak belirler.

(2) Jandarma hizmetleri ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfı kadroları için belirlenen personelin başvurularının uygunluğunun, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında incelenmesi maksadıyla, başvuru belgelerinin bir sureti Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir. Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı adaylar hakkındaki değerlendirmelerini on beş gün içinde tamamlayarak Akademiye gönderir. Atanmasına engel bir durum olan personelin işlemleri bu aşamada sonlandırılır ve müteakip aşamaya dâhil edilmez.

(3) Belirlenen adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları Akademinin resmi internet sitesinde ilan edilerek giriş sınavına çağrılır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır.

(4) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinin hesaplanmasında, adayların mezun olduğu üniversitenin eşdeğerlilik hesabı bulunmadığı takdirde Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenmiş olan eşdeğerlilikler esas alınır.
Giriş sınavları
Madde 21 - Yönt. (RG: 01.02.2019)
(1) Giriş sınavı, sınav jürisi tarafından;

a) Yabancı dil (Değişik ibare:RG-1/2/2019-30673) öğretim görevlisi kadrolarında adayların mesleki ifade ve bilgi becerisi ile anlatım yeteneğini ölçecek şekilde sadece sözlü,

b) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim üyesi hariç diğer öğretim elemanı kadroları için ise ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde sadece yazılı,

olarak yapılır.

(2) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda sözlü sınav yapılır. Ancak Senato kararı olması halinde sözlü sınav sonucunda altmış ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav da yapılabilir. Bu durumda olanların giriş sınavı puanı, sözlü ile yazılı sınavın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Sözlü sınav sonuçları Akademi internet adresinde ilan edilir. Sözlü sınav sonucu altmış puanın altında olanlar başarısız sayılırlar ve değerlendirme aşamasına geçemezler.

(3) Sınav jürisi yazılı ve sözlü sınavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar. Raportör olarak belirlenen üye, sınavların soru ve cevaplarını tutanak altına alır.
Değerlendirme
Madde 22 - Yönt. (RG: 01.02.2019)
(1) Sınav jürisi değerlendirmesinde;

a) (Mülga ibare:RG-1/2/2019-30673)(…) yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında ALES puanının %30’unu, lisans mezuniyet notunun %10’unu, yabancı dil puanının %30’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu,

b) Akademi bünyesindeki (a) bendinde sayılanlar hariç olmak üzere diğer kadrolarda, ALES puanının %30’unu, lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. Kadro sayısı kadar yedek aday belirlenir.

(2) Sıralama sonucunda adayların eşit puan almaları durumunda;

a) Alanında öğrenim düzeyi en yüksek aday,

b) Eşitlik yine bozulmamışsa, ALES puanı yüksek olan aday,

c) Eşitlik bozulmadığı durumda giriş sınavı puanı yüksek olan aday,

sıralamada üst sıraya yerleştirilir.

(3) Asıl ve yedek adaylar Akademinin resmi internet sitesinden ilan edilir.
Adayların çağrılması
Madde 23 -
(1) Asıl adaylar, değerlendirme sonuçlarının ilânı tarihinden itibaren on gün içerisinde Başkanlığa müracaat ederler.

(2) Asıl adayların, değerlendirme sonuçlarının ilânı tarihinden itibaren on gün içerisinde Başkanlığa müracaat etmemeleri, güvenlik soruşturmasının olumsuz gelmesi, yürürlükteki mevzuatta belirlenen süre içerisinde göreve başlamamaları ya da haklarından feragat etmeleri halinde veya başka nedenlerle atanmaları mümkün görülmediği takdirde, yedek olarak belirlenen adaylarla sırasıyla irtibata geçilerek çağrılır.
Atanma esasları
Madde 24 - Yönt. (RG: 01.02.2019)
(1) Değerlendirme sonucu başarı sıralamasına göre, en üst sıradan itibaren, ilânda her bir kadro için ihtiyaç olarak gösterilen sayıda belirlenen adayın müracaatta bulundukları kadrolara Başkanın teklifi Bakanın onayı ile atanma işlemleri yapılır. Atamanın ne kadar süreyle yapıldığı atama kararında belirtilir. Süre sonunda görev kendiliğinden sona erer.

(2) Öğretim görevlileri en çok üç yıl süreyle atanır. Ancak öğretim üyesi kadrolarına atanacak öğretim görevlileri en çok iki yıl süreyle atanır.

(3) Araştırma görevlileri en çok üç yıl süreyle atanır.

(4) (Mülga:RG-1/2/2019-30673)

(5) (Mülga:RG-1/2/2019-30673)

(6) Atama süresi sonunda çalışmalarında başarılı olanların hizmetlerine ihtiyaç devam ederse, Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile yeniden atanabilirler.

(7) Bu madde kapsamında atanan öğretim görevlisi ve araştırma görevlilerinin;

a) İlk atanma tarihinden itibaren, eğer yüksek lisans mezunu değilse bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç dört yıl içinde yüksek lisans eğitimini; yüksek lisans mezunu olarak atanmışsa veya yüksek lisans mezuniyetini müteakip bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç altı yıl içinde doktora eğitimini tamamlamayanlar,

b) Senato tarafından belirlenen akademik faaliyetleri yerine getirmeyenler,

atama süresi bitiminde yeniden atanamazlar.

(8) Akademi bünyesinde görev yapan araştırma görevlilerinin öğretim görevlisi kadrosuna atanması durumunda ise bu maddenin yedinci fıkrasının (a) bendinde belirlenmiş olan süreler araştırma görevlisi olarak atandığı tarih üzerinden hesaplanır. Bu sürelerde değişiklik Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile yapılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Jandarma ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfından Olanlarla İlgili Hususlar
Başvuru için özel şartlar
Madde 25 - Yönt. (RG: 01.02.2019)
(1) Öğretim üyeleri dışındaki öğretim elemanı kadrolarına Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfından başvurularda 14 üncü ve 15 inci maddelerde sayılan genel şartlar ve muafiyetlerin yanında;

a) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, bu Yönetmelik kapsamında sayılan şartlar, adli ve disiplin durumu ile istihbari açıdan yapılacak değerlendirmede, söz konusu kadrolara atanması için engel bir durumu bulunmamak,

b) Jandarma Hizmetleri sınıfı için aşağıdaki şartlardan birine sahip olmak;

1) Doktora eğitimine devam etmek koşuluyla, asgari bir kez sıralı hizmet görevini yapmış olmak,

2) Jandarma branşı için (Ek ibare:RG-1/2/2019-30673) yüksek lisans ya da lisans mezunu olmak koşuluyla, iki sıralı hizmet bölgesi görevini ve bulunduğu statüde on ikinci hizmet yılını tamamlamış veya atamanın yapılacağı yıl itibariyle tamamlayacak olmak,

3) Jandarma branşı dışındaki branşlar için ise lisans mezunu olmak koşuluyla, bir sıralı hizmet bölgesi görevini ve bulunduğu statüde on ikinci hizmet yılını tamamlamış veya atamanın yapılacağı yıl itibariyle tamamlayacak olmak.

c) Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıfı için aşağıdaki şartlardan birine sahip olmak;

1) Doktora eğitimine devam ediyor veya bitirmiş olmak,

2) Sahil Güvenlik branşı için, yüksek lisans eğitimini bitirenlerden, bulunduğu statüde 12 nci hizmet yılını tamamlamış veya atamanın yapılacağı yıl itibarıyla tamamlayacak olmak kaydı ile grup veya karakol komutanı, arama kurtarma gemilerinde komutan veya başçarkçı, teknik veya harekât şube müdürü görevlerinden birini yapmış olmak veya onarım kademelerinde en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) Diğer branşlar için, yüksek lisans eğitimini bitirenlerden, bulunduğu statüde 12 nci hizmet yılını tamamlamış veya atamanın yapılacağı yıl itibarıyla tamamlayacak olmak.

ç) Müracaat tarihinde personel değerlendirme puanı ortalaması, değerlendirme tam puanın yüzde doksan ve daha yukarısında olmak,

d) Adli durum açısından;

1) Hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının, dördüncü kısmının üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci bölümlerinde yazılı suçlarla, işkence, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlardan dolayı mahkumiyet kararı bulunmamak,

2) 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girmeden önceki mevzuat çerçevesinde firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan ile siyasi faaliyette bulunma suçlarından mahkûm olmamak,

3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, yukarıdaki fıkralarda sayılan suçlar dışında, herhangi bir suçtan dolayı altı ay ceza almamış olmak,

şartları aranır.

(2) Jandarma Hizmetleri sınıfı öğretmen branşında olanlar için bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sıralı hizmet görevi şartları aranmaz.

(3) (Mülga:RG-1/2/2019-30673)

(4) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına lisansüstü eğitime tefrik edilip Akademi emrine atananlar bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sıralı hizmet görevi ve hizmet yılı şartları ile bu Yönetmelik kapsamındaki seçim sürecine tabi olmadan, eğitim alanlarına uygun olarak yüksek lisans eğitiminde araştırma görevlisi, doktora eğitiminde ise araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi kadrolarına doğrudan atanırlar.
Başvuru ilanı
Madde 26 -
(1) Başkanlık, Akademi Yönetim Kurulunun da görüşünü alarak açık bulunan kadroları Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı kadroları için ayrı olarak ilan eder.

(2) Başkanlık, Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı için belirlenen kadro ilanını Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirir. Bu bildiride, atama yapılacak boş kadroların unvanı, sayısı, bulundukları yer, alınacak personelde aranacak şartlar, müracaat edilecek yer, faaliyet takvimi ile diğer gerekli hususlar yer alır.

(3) Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Başkanlıkça yapılan bildiriyi alt birimlere duyurur. Adaylara en az otuz günlük başvurma süresi tanınır.

(4) Adaylar, belirlenen başvuru tarihleri içerisinde, bağlı bulundukları karargâh ve kurum amirliklerine bir dilekçe ve ekinde başvuruda istenen belgeler ile müracaat ederler. Ücretsiz izinli olan veya geçici görevli bulunan personel, başvurularını asli kadrolarının bulunduğu birim amirliklerine yaparlar.

(5) Birlik, karargâh ve kurumlarca, başvuruda bulunan personelin evrakı faaliyet takvimine uygun olarak Başkanlığa gönderilir.
Giriş sınavı jürisi, ön değerlendirme, giriş sınavları ve değerlendirme
Madde 27 -
(1) Giriş sınavı jürisi, ön değerlendirme, giriş sınavları ve değerlendirmeye yönelik usul ve esaslar bu Yönetmeliğin 19, 20, 21, 22 ve 23 üncü maddelerinde Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı dışındaki kadrolar için belirlenen esaslar çerçevesinde yerine getirilir.

(2) Asıl ve yedek adaylar Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına adaylara duyurulmak üzere bildirilir.
Atanma esasları
Madde 28 - Yönt. (RG: 01.02.2019)
(1) Değerlendirme sonucu başarı sıralamasına göre, en üst sıradan itibaren, ilânda her bir kadro için ihtiyaç olarak gösterilen sayıda belirlenen adayın müracaatta bulundukları kadrolara Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile atanma işlemleri yapılır. Atamanın ne kadar süreyle yapıldığı atama kararında belirtilir. Süre sonunda görev kendiliğinden sona erer.

(2) Öğretim görevlileri en çok üç yıl süreyle atanır. Ancak öğretim üyesi kadrolarına atanacak öğretim görevlileri en çok iki yıl süreyle atanır.

(3) Araştırma görevlileri en çok üç yıl süreyle atanır.

(4) (Mülga:RG-1/2/2019-30673)

(5) Atama süresi sonunda çalışmalarında başarılı olanların hizmetlerine ihtiyaç devam ederse, Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile yeniden atanabilirler.

(6) Bu madde kapsamında atanan öğretim görevlisi, (Mülga ibare:RG-1/2/2019-30673)(…) ve araştırma görevlilerinin;

a) İlk atanma tarihinden itibaren; eğer yüksek lisans mezunu değilse bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç dört yıl içinde yüksek lisans eğitimini; yüksek lisans mezunu atanmışsa veya yüksek lisans mezuniyetini müteakip bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç altı yıl içinde doktora eğitimini tamamlamayanlar,

b) Senato tarafından belirlenen akademik faaliyetleri yerine getirmeyenler,

atama süresi bitiminde yeniden atanamazlar.

(7) Akademi bünyesinde görev yapan araştırma görevlilerinin öğretim görevlisi kadrosuna atanması durumunda ise bu maddenin altıncı fıkrasının (a) bendinde belirlenmiş olan süreler araştırma görevlisi olarak atandığı tarih üzerinden hesaplanır. Bu sürelerde değişiklik Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile yapılır.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Öğretim elemanı başvurularında güvenlik soruşturması
Madde 29 -
(1) Akademi bünyesindeki Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı dışındaki öğretim elemanı kadrolarına ilk defa başvuruda bulunan adayların soruşturmaları 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla çıkartılan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Güvenlik soruşturması sonuçlanmadan atama işlemi yapılmaz.
Akademisyen alt branşı
Madde 30 -
(1) Bu Yönetmelik kapsamında Jandarma Hizmetleri Sınıfından öğretim elemanı kadrolarına atanan personel bu kadrolarda görev yaptığı süre içerisinde akademisyen alt branşına ayrılmış sayılır.

(2) Akademisyen alt branşına ayrılan öğretim elemanlarından; görev süresi dolup yeniden atanamayanlar, kendi isteğiyle öğretim elemanlığından ayrılanlar ile Başkanlıkça öğretim elemanlığına devam etmesi uygun görülmeyenler, Akademi dışındaki Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarına atanırlar. Bu kapsamda atamaya tabi tutulan personel herhangi bir işleme gerek kalmaksızın akademisyen alt branşından çıkarılmış sayılırlar ve yeniden öğretim elemanlığına atanamazlar.

(3) Yurt dışı sürekli göreve atanan öğretim elemanları Akademiden ilişiğini kesmeyi müteakip akademisyen alt branşından çıkar, ancak yurt dışı sürekli görevi sonlanmasını müteakip ilan edilen kadrolardaki başvuru şartlarını sağlaması ve seçim sürecini başarıyla geçmesi durumunda yeniden öğretim elemanlığına atanabilir.
Yıl içerisinde temin edilebilecek öğretim elemanı sayısı
Madde 31 -
(1) Akademide istihdam edilecek olan öğretim elemanlarının yıllık temin miktarlarının belirlenmesinde;

a) Jandarma ve Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıfı dışındaki öğretim elemanı temininde o yıla ait Jandarma Genel Komutanlığı Sivil Öğretim Elemanı Fiili Kadroları,

b) Jandarma ve Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıfındaki öğretim elemanı temininde ise yürürlükte olan Akademi teşkilat malzeme kadroları,

esas alınır.
Görevlendirme
Madde 32 -
(1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak atamalar haricinde öğretim elemanı kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi kapsamında yapılacak görevlendirmeler Başkan tarafından yapılacak ders onayı ile mümkündür. Bu kapsamda yapılacak görevlendirmeler akademisyen alt branşı kapsamında olmayıp, ihtiyaç halinde akademik takvim süresince yeni ders onayı ile görevlendirme yapılabilir.
Geçiş süreci
Geçici Madde 1 -
(1) Bu Yönetmelik kapsamında ALES için aranan geçerlilik süresi 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.
Yürürlük
Madde 33 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 34 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Ek ve Değişiklikler

   

   

   

  Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  20/4/2017

  30044

  Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1.       

  1/2/2019

  30673

  2.       

   

   

  3.       

   

   

   

   

  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul