MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM AÇMA, KAPATMA VE AD VERME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile diğer kurumların açma, kapatma ve bu kurumlara ad verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 10.09.2018)(Değişik:RG-10/9/2018-30531)
(1) Bu Yönetmelik, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 58 inci maddesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 14.02.2019), Yönt. (RG: 10.09.2018)
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

c) (Değişik:RG-14/2/2019-30686) Kurum: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki okul, merkez, pansiyon, uygulama oteli, hizmetiçi eğitim enstitüsü, olgunlaşma enstitüsü ile sosyal tesisleri,

ç) (Değişik:RG-14/2/2019-30686) Merkez: Mesleki ve teknik eğitim, mesleki eğitim, bilim ve sanat, rehberlik ve araştırma, halk eğitimi ile ölçme değerlendirme merkezlerini,

d) Sosyal tesisler: Öğretmenevi ile öğretmenevi ve akşam sanat okulunu,

e) (Ek:RG-10/9/2018-30531) Pansiyon: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki okullara bağlı olarak faaliyet gösteren ve yatılı öğrencilerin barınma, beslenme, etüt ve diğer sosyal ihtiyaçlarının karşılandığı yeri,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kurum Açma, Kapatma ve Genel Esaslar
Kurum açma ve kapatma
Madde 4 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 14.02.2019), Yönt. (RG: 10.09.2018), Yönt. (RG: 15.09.2017)(Değişik:RG-10/9/2018-30531)
(1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, il millî eğitim müdürlüğünün teklifi ile valilikçe planlanır, açılacak veya kapatılacak okullar bu Yönetmeliğin genel ve özel şartları ile diğer maddelerine uygunluğu yönünden incelenir, uygun görülmesi hâlinde toplu inha listesi şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilerek Bakanlıkça açılır ve aynı usulle kapatılır.

(2) Birinci fıkra dışında kalan Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki kurumlar, şubat ayı sonuna kadar valiliğin teklifi ve ilgili genel müdürlüğün uygun görüşüne bağlı olarak Bakanlıkça açılır ve aynı usulle kapatılır.

(3) (Değişik:RG-14/2/2019-30686) Hizmetiçi eğitim enstitüleri ve ölçme değerlendirme merkezleri ilgili genel müdürlüğün teklifi üzerine Bakanlıkça açılır ve aynı usulle kapatılır.
Genel esaslar
Madde 5 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 14.02.2019), Yönt. (RG: 10.09.2018)
(1) Kurumların açılabilmesi için;

a) Devlet veya il yatırım programlarında bulunan projelerin tamamlanmış olması, kurumun açılacağı yerleşim biriminde yatırım programıyla yapılmış bina bulunmaması hâlinde ise kurumun özelliğine uygun binanın mahallen temin edilmesi ve kullanma hakkının Bakanlığa tahsis edilmiş olması,

b) Engelli öğrencilerin erişimi için binaların ilgili mevzuata uygun olması,

c) (Değişik:RG-10/9/2018-30531) Yatırım programına alınması teklif edilecek eğitim kurumu için tahsis edilen arsanın; imar mevzuatına uygun olması, bataklıkta, dere yatağında, heyelan bölgesinde olmaması, arsanın üzerinde ve komşu parsele yakın okul bahçesi duvarından en az 100 m uzaklığa kadar orta/yüksek gerilim hattı bulunmaması, akaryakıt servis istasyonlarına en az 50 m, (Ek ibare:RG-14/2/2019-30686) alkollü içkilerin satışının yapıldığı yerler ve eğlence yerlerine ise en az 100 m uzaklıkta ve baz istasyonlarına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca belirlenmiş olan güvenlik mesafesi kadar uzakta olması, doğal afetlere maruz kalabilecek veya sağlık ve güvenlik açısından yüksek risk taşıyan bir yerde bulunmaması, yol, elektrik, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğalgaz, telefon ve internet hatları gibi altyapı hizmetlerinin sağlanmış olması,

ç) (Değişik:RG-10/9/2018-30531) Her kurumda; kurumun özelliğine uygun yeteri kadar müdür yardımcısı odası, idari oda, abdesthane, doğal aydınlatmalı uygun mekânda kadın ve erkek için ayrı mescit, (Değişik ibare:RG-14/2/2019-30686) kantin/kafeterya, teshin/ısı merkezi, su deposu, sistem odası, ilgili mevzuatına göre sığınak, depo/araç-gereç odası/arşiv odası, teknisyen odası, yardımcı personel odası, tuvalet ve lavabo, ayrıca pansiyonlar hariç her kurumda müdür odası bulunması,

d) (Değişik:RG-10/9/2018-30531) Her okulda; okulun özelliğine uygun yeteri kadar derslik, öğretmenler odası, rehberlik servisi, laboratuvar, bilgisayar odası veya laboratuvarı, atölye, çok amaçlı salon, spor salonu, kütüphane veya z-kütüphane, okul aile birliği odası, zümre öğretmenler odası (Ek ibare:RG-14/2/2019-30686) ,tasarım-beceri atölyesi ve destek eğitim odası bulunması,

e) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen sayıda çalışan bulunan kurumlarda iş yeri sağlık ve güvenlik birimi ve revir odası bulunması,

f) Örgün eğitim kurumları için mahallen temin edilen binada; anaokulu açılabilmesi için etkinlik/oyun odasında öğrenci başına en az 2.40 m², ilkokul açılabilmesi için dersliklerde en az 1.60 m², ortaokul veya lise açılabilmesi için dersliklerde en az 1.85 m² kullanım alanı bulunması,

g) Mahallen temin edilen binada eğitim kurumu açılabilmesi için binaya ait mimari projenin Bakanlıkça onaylanmasından sonra özel eğitim kurumları hariç olmak üzere açılma teklifinin valilikçe Bakanlığa gönderilmesi, 

ğ) Özel eğitim kurumu için mahallen temin edilen arsa veya binanın merkezi yerleşim birimlerinde ve ulaşım imkânlarından faydalanılabilecek yerde olması,

h) Tüm kurumların bu Yönetmelik ile sınırlı olmamak üzere; 25/8/1988 tarihli ve 19910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığınak Yönetmeliğine, 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğe, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe, 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine, (Ek ibare:RG-14/2/2019-30686) 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine, 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğine, engellilerle ilgili mevzuatta belirtilen standartlara, Bakanlığın eğitim yapıları standartlarına uygun olması,     

ı) Tüm projeler için Bakanlık Onayı alınması ve Bakanlıkça hazırlanan proje programlarına uygun olması,

i) Açılması istenilen kurumun özel şartlarının yerine getirilmiş olması,

j) (Ek:RG-10/9/2018-30531) Kurum açılacak binanın Coğrafi Bilgi Sistemine altlık olacak verilerinin valiliklerce Bakanlık İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığına iletilmesi,

gerekir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler özel öğretim kurumları için 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Esaslar
Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarının açılması
Madde 6 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 14.02.2019), Yönt. (RG: 10.09.2018)
(1) Okul öncesi eğitim kurumları; bağımsız anaokulları olarak açılabileceği gibi mülki idare amirinin onayı ile çocuk gelişimi ve eğitim alanı olan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulama sınıfı ve diğer eğitim kurumları bünyesinde ana sınıfı olarak da açılabilir. Okul öncesi eğitim kurumları açılabilmesi için;

a) Anaokulunda öğrenci sayısının en az 20 olması ve etkinlik/oyun odası bulunması,

b) (Değişik:RG-10/9/2018-30531) Uygulama sınıfı ve ana sınıfında öğrenci sayısının en az 10 olması, dersliğin binanın giriş katında aydınlık ve güneş alan bölümünde bulunması ve ayrı giriş-çıkışının olması,

gerekir.

(2) İlkokul açılabilmesi için; 

a) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilkokullarda en az 1 derslik ve 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü sınıflarda toplamda en az 10 öğrenci bulunması,

b) İlkokullarda en fazla 32 derslik, 1 inci sınıf için en az 10 öğrenci, (Değişik ibare:RG-14/2/2019-30686) görsel sanatlar atölyesi ve/veya müzik dersliği, fen dersliği, spor veya drama salonu bulunması,

c) (Ek:RG-10/9/2018-30531) Ulaşım şartlarının elverişsiz olması veya öğrenci velilerinin tamamının çocuklarının taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında öğrenim görmelerini istememeleri durumunda ilkokul 1-4 üncü sınıflarda öğrenci sayısının toplamda en az 8 olması ve valilikçe gerekli görülmesi hâlinde Bakanlıkça bu ilkokulların açık kalması sağlanabilir.

gerekir.

(3) Yatılı bölge ortaokulu ve pansiyonlu imam hatip ortaokulu açılabilmesi için en az 8 en fazla 32 derslik, fen dersliği, (Değişik ibare:RG-14/2/2019-30686) görsel sanatlar atölyesi ve/veya müzik dersliği, teknoloji ve tasarım atölyesi, spor veya drama salonu, öğretim binasından bağımsız kız ve erkek öğrencilere ayrı ayrı toplam 100 öğrenci kapasiteli pansiyon bulunması ve açılacak okulun yerleşim biriminin merkezi konumda olması gerekir. 

(4) (Değişik:RG-10/9/2018-30531) Ortaokul ve imam hatip ortaokulu açılabilmesi için en fazla 32 derslik, 5 inci sınıfta en az 20 ya da toplamda 40 öğrenci, fen dersliği, (Değişik ibare:RG-14/2/2019-30686)  görsel sanatlar atölyesi ve/veya müzik dersliği, teknoloji ve tasarım atölyesi ile spor veya drama salonu bulunması gerekir.
Ortaöğretim kurumlarının açılması
Madde 7 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 14.02.2019), Yönt. (RG: 10.09.2018), Yönt. (RG: 15.09.2017)
(1) (Değişik:RG-14/2/2019-30686) Anadolu lisesi açılabilmesi için; okulun açılacağı yerleşim birimi merkez nüfusunun 5.000 veya yerleşim birimine bağlı mahalle ve köyleri ile birlikte en az 10.000 ya da 9 uncu sınıfa kayıt olacak en az 2 şube mevcudunda öğrenci olması, binada en az 8 derslik, görsel sanatlar atölyesi ve/veya müzik dersliği bulunması gerekir. Okulun açılması; ihtiyaca binaen valilik teklifine bağlı olarak Bakanlıkça yapılır.

(2) Fen lisesi ile sosyal bilimler lisesi açılabilmesi için;

a) İlde 8 inci sınıfta öğrenim gören toplam öğrenci sayısının % 5’ini geçmeyecek şekilde fen lisesi ve sosyal bilimler lisesi öğrenci kontenjanı üst sınır olarak belirlenir.

b) Okul binasında 20 derslik, yeterli sayıda laboratuvar, görsel sanatlar atölyesi (Değişik ibare:RG-14/2/2019-30686) ve/veya müzik dersliği, z-kütüphane, okula ait spor salonu, kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere toplam 200 öğrenci kapasiteli pansiyon bulunması gerekir.

c) Bu okullar illerde ve büyükşehir statüsündeki illerin nüfusu 50.000’in üzerinde olan ilçelerinde açılabilir. Ayrıca büyükşehir statüsünde olmayan illerin ilçelerinde açılabilmesi için ilçe nüfusunun en az 20.000 ve il merkezi ile birlikte toplam nüfusu en az 200.000 olması gerekir.

(3) Güzel sanatlar lisesi açılabilmesi için; okulun açılacağı yerin il merkezi ya da büyükşehir statüsündeki illerin en az 100.000 nüfuslu ilçelerinden birinde ve okulun açılacağı il sınırları içinde sanat ağırlıklı en az bir yükseköğretim programı olması, okul binasında en az 12 derslik, müzik öğrencilerinin çalışma yapabileceği ses yalıtımlı 30 adet bireysel müzik dersliği ile koro, orkestra ve bireysel ses eğitimi odası, en az 6 atölye, 1 ses kayıt stüdyosu, 1 fotoğraf-film çekim atölyesi, konser salonu, sergi salonu, kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere toplam 100 öğrenci kapasiteli pansiyon bulunması gerekir.

(4) Spor lisesi açılabilmesi için; okulun açılacağı yerin il merkezi ya da büyükşehir statüsündeki illerin en az 100.000 nüfuslu ilçelerinden birinde ve okulun açılacağı il sınırları içinde spor ağırlıklı en az bir yükseköğretim programı olması; okul binasında en az 12 derslik, kondisyon salonu, aynalı jimnastik salonu, aletli spor salonu, aynı anda birden fazla grubun çalışma yapabileceği kapalı spor salonu ile açık spor alanları, kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere toplam 100 öğrenci kapasiteli pansiyon bulunması gerekir.

(5) (Değişik:RG-14/2/2019-30686) Anadolu imam hatip lisesi açılabilmesi için; okulun açılacağı yerleşim birimi merkez nüfusunun 5.000 veya yerleşim birimine bağlı mahalle ve köyleri ile birlikte en az 10.000 ya da 9 uncu sınıfa kayıt olacak en az 2 şube mevcudunda öğrenci olması, binada en az 8 derslik, öğretim binası içinde veya bahçesinde uygulama mescidi ya da mescit yerinin olması, geleneksel/görsel sanatlar atölyesi ve/veya mûsikî/müzik dersliği bulunması gerekir. Okulun açılması; ihtiyaca binaen valilik teklifine bağlı olarak Bakanlıkça yapılır.

(6) Mesleki ve teknik Anadolu lisesi açılabilmesi için;

a) Okul binasında; mesleki ve teknik eğitimde uygulanacak her alan için en az 4’er derslik, meslek alanlarının özelliğine uygun atölye ve laboratuvar bulunması,

b) Yatılı olarak açılması hâlinde en az 100 öğrenci kapasiteli pansiyon bulunması,

c) Açılış teklifinde okulun adı, kapasitesi, öğretim türü, bünyesinde açılacak program türü, alan/dalları, kontenjanı ve yabancı dillerinin belirtilmesi,

ç) (Değişik:RG-15/9/2017-30181) Okulun açılması; ihtiyaca binaen valilik teklifine bağlı olarak Bakanlıkça sağlanır.

d) Tematik mesleki ve teknik Anadolu lisesi açılması için;

1) (Değişik:RG-14/2/2019-30686) İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince, okul bünyesinde uygulanacak alanların her biri ile ilgili orta ve büyük ölçekli işletmeler ve/veya bu işletmelerin temsilcisi olan kurum ve kuruluşlarla ve ihtiyaç duyulduğunda ilgili İŞKUR İl Müdürlüğü ile öğrencilerin işletmede beceri eğitimi ve stajı, mezuniyet sonrası istihdamları, öğretmenlerin mesleki gelişimleri, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi ve benzeri konuları içeren en az on yıl süreli iş birliği protokolünün veya protokollerinin yapılmış olması,

2) (Değişik:RG-14/2/2019-30686) Öğretim programı, öğretmen kaynağı, atölye donanımı ve benzeri özellikler bakımından birbiriyle ilişkili en fazla üç alanda program uygulaması,

3) Aynı ilçede aynı alanda yalnızca bir tematik mesleki ve teknik Anadolu lisesi açılması,

4) (Değişik:RG-14/2/2019-30686) Aynı ilde ikinci bir tematik mesleki ve teknik Anadolu lisesi açılabilmesi için okulun açılacağı ilin toplam nüfusunun en az 2.000.000 olması, nüfusu 2.000.000’dan fazla olan illerde ikiden fazla okul açılabilmesi için her 1.000.000 nüfusa karşılık yalnızca bir tematik mesleki ve teknik Anadolu lisesi açılabilmesi,

5) Bünyesinde veya aynı eğitim bölgesindeki diğer okullara bağlı yeterli kapasitede pansiyonun bulunması,

gerekir.

(7) Çok programlı Anadolu lisesi açılabilmesi için;

a) Okul binasında mesleki ve teknik eğitimde uygulanacak her alan için en az 4’er derslik, meslek alanlarının özelliğine uygun atölye ve laboratuvar; Anadolu lisesi programı için en az 4 derslik; Anadolu imam hatip programı için ise 4 derslik ve uygulama mescidi olması,

b) Açılış teklifinde Anadolu Lisesi programı ve Anadolu meslek programının bulunması, okulun adı, kapasitesi, bünyesinde açılacak diğer program türleri, alan/dalları, kontenjanları ve yabancı dillerinin belirtilmesi,

gerekir.

(8) Mesleki ve teknik eğitim merkezi açılabilmesi için;

a) Okul binasında her alan için en az 4’er derslik, meslek alanlarının özelliğine uygun atölye ve laboratuvarın bulunması,

b) Açılış teklifinde okulun adı, kapasitesi, bünyesinde açılacak mesleki eğitim merkezi ve diğer program türü, alan/dalları, kontenjanları ve yabancı dillerinin belirtilmesi,

gerekir.

(9) Mesleki eğitim merkezinin;

a) Bağımsız olarak açılabilmesi için;

1) Yerleşim biriminin il veya ilçe merkezi olması,

2) Merkezin açılacağı yerleşim biriminde, merkezde eğitimi yapılacak alan/dallarla ilgili işletmelerde mesleki eğitime uygun ve yeterli kapasitede iş yerinin bulunması,

b) (Değişik:RG-10/9/2018-30531) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu bünyesinde açılabilmesi için; açılacak her alanda en az bir grup oluşturacak sayıda öğrenci kaydının yapılabilecek durumda olması,

1) Aynı yerleşim biriminde bağımsız mesleki eğitim merkezi bulunmaması,

2) Açılacak her alan için en az grup oluşturacak sayıda öğrenci kaydının yapılabilecek durumda olması,

gerekir.

(10) Mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezi açılabilmesi için il istihdam ve mesleki eğitim kurulu kararı gerekir.

(11) (Mülga:RG-10/9/2018-30531)

(12) (Değişik:RG-10/9/2018-30531) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu bünyesinde program türü ve alan/dalların açılabilmesi için şubat ayı sonuna kadar il istihdam ve mesleki eğitim kurulu kararı ile birlikte;

a) Adalet alan/dallarının açılacağı kurumun yakın çevresinde öğrencilerin uygulama yapabileceği adalet teşkilatına ait birim veya kuruluşlar bulunması gerekir.

b) Denizcilik alanı güverte işletme ve/veya gemi makineleri işletme dallarının açılacağı yerleşim biriminde liman başkanlığının bulunması, denizcilik alanı balıkçılık ve su ürünleri dalı için su ürünleri üretimine uygun deniz, göl veya baraj bulunması ve gemi yapım alan/dalları için yakın çevrede tersane veya tekne yapım işletmeleri bulunması gerekir.

c) Sağlık hizmetleri alan/dallarının açılabilmesi için yerleşim biriminde en az 60 öğrencinin işletmelerde beceri eğitimi yapabileceği kapasitede sağlık işletmesi bulunması, öğrencilerin mesleki eğitim/staj çalışması yapabilecekleri hastane/hastanelerle ilgili olarak; üniversite hastaneleri için ilgili üniversite, diğer sağlık kurum ve kuruluşları için il sağlık müdürlüğü onaylı olmak üzere ilgili sağlık kuruluşları ile il millî eğitim müdürlüğü arasında en az on yıl süreli protokol yapılması, ayrıca hastane/hastanelerle kaç öğrencinin işletmelerde beceri eğitimi yapacağını gösterir sözleşmenin yapılmış olması gerekir. Mesleki ve teknik Anadolu liseleri dışındaki kurumlarda bu alan açılmaz.

ç) Uçak bakım alanı/dallarının açılabilmesi için yerleşim biriminde veya yakınında havalimanı bulunması; okulda elektrik-elektronik teknolojisi ile motorlu araçlar teknolojisi alanları ile uçak hangarının bulunması gerekir.

d) Tarım alanı açılabilmesi için zirai uygulamaların yapılabileceği sulanabilir ve ekilebilir en az otuz (30) dekar arazi, tarım makineleri dalı için atölye ve hangarlar bulunması gerekir.

e) Hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alanı açılabilmesi için büyük ve küçükbaş hayvanların barınacağı açık ve kapalı padoklar, kanatlı hayvanlar için kümes bulunması gerekir.

(13) Diğer hususlar;

a) (Değişik:RG-10/9/2018-30531) Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin öğretim türü değişikliği ile çok programlı Anadolu lisesi bünyesinde Anadolu imam hatip lisesi açılması veya kapatılması teklifi il millî eğitim müdürlüğünce hazırlanacak gerekçeli rapor ile birlikte valilik görüşü şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilir.

b) (Değişik:RG-10/9/2018-30531) Aynı yerleşim biriminde fiziki kapasite yetersizliği veya öğrenci sayısının yetersizliği sebebiyle bir alanın fiziki kapasitesi ve donatımı uygun olan yeni veya mevcut bir başka mesleki ve teknik ortaöğretim kurumuna öğrenci, öğretmen, donatımıyla nakledilmesi teklifi; il millî eğitim müdürlüğünce hazırlanacak gerekçeli rapor, valilik görüşü ile birlikte şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilir.

c) (Değişik:RG-10/9/2018-30531) Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi Anadolu teknik programı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün görüşüne bağlı olarak Bakanlıkça açılır ve aynı usulle kapatılır. Anadolu teknik programı açılabilmesi için kurum bünyesinde Anadolu meslek programı bulunma şartı aranmaz.

ç) (Değişik:RG-10/9/2018-30531) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezleri açma ve kapatma teklifinde EK-1; program türü, alan/dal ve alan/dal yabancı dilinin açma ve kapatma teklifinde EK-2 formlarının da yer alması gerekir.

d) (Değişik:RG-10/9/2018-30531) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu bünyesinde program türü, alan/dal ve alan/dal yabancı dilinin açma veya kapama ile alanların birleştirilmesi/nakledilmesi ve öğretim türü değişikliği işlemleri Bakanlıkça gerçekleştirilir.

e) Bakanlıkça belirlenecek alanlarda öğrencilerin staj ve işletmelerde mesleki eğitim konularında ilgili sektörle yapılan protokol, alanların açılış teklifleriyle birlikte ilgili genel müdürlüğe gönderilir.

f) (Değişik:RG-10/9/2018-30531) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına bağlı uygulama oteli açılması için okul bünyesinde konaklama ve seyahat hizmetleri ile yiyecek içecek hizmetleri alanlarının bulunması gerekir.
Özel eğitim kurumları
Madde 8 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 22.11.2019), Yönt. (RG: 10.09.2018)
(1) Özel eğitim anaokulu veya ilkokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulu, bağımsız anaokulu ve diğer ilkokullar bünyesinde özel eğitim ana sınıfı açılabilmesi için;

a) Özel eğitim anaokulu açılması teklif edilen binanın müstakil olması, binada en az 4 etkinlik/oyun odası, 4 bireysel eğitim odası, 2 uyku/dinlenme odası, çocuk bakım odası bulunması,

b) Özel eğitim ana sınıfı açılabilmesi için etkinlik/oyun odası bulunması, dersliğin binanın giriş katında, aydınlık ve güneş alan bölümünde yer alması ve ayrı giriş-çıkışının olması, 

gerekir.

(2) İşitme engellilere özel eğitim kurumu açılabilmesi için;

a) Özel eğitim ilkokulu veya özel eğitim ortaokulunda; en az 4 derslik, dil ve konuşma terapi odası, bireysel eğitim odası, görsel sanatlar atölyesi, fen dersliği, müzik dersliği, aile eğitim odası ve ortaokullar için teknoloji ve tasarım atölyesi ile ortaokulda pansiyon açılabilmesi için en az 40 öğrenci,

b) Özel eğitim meslek lisesinde; en az 4 derslik, açılacak her alan/dal için meslek alanlarının özelliğine göre 10 öğrencilik atölye, bireysel eğitim odası, görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, aile eğitim odası ve pansiyon açılabilmesi için en az 60 öğrenci,

c) Özel eğitim meslek okulunda; en az 4 derslik, bireysel eğitim odası, görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, meslek alanlarının özelliğine göre en az 2 atölye, uygulama evi, uygulama bahçesi, aile eğitim odası,

bulunması gerekir.

(3) Bedensel engellilere özel eğitim kurumu açılabilmesi için;

a) Özel eğitim ilkokulu veya özel eğitim ortaokulunda; en az 4 derslik, dil ve konuşma terapi odası, bireysel eğitim odası, görsel sanatlar atölyesi, fen dersliği, müzik dersliği, aile eğitim odası ve ortaokullarda teknoloji ve tasarım atölyesi ile ortaokulda pansiyon açılabilmesi için en az 40 öğrenci,

b) Özel eğitim meslek lisesinde; en az 4 derslik, açılacak her alan/dal için meslek alanlarının özelliğine göre 10 öğrencilik atölye, bireysel eğitim odası, görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, aile eğitim odası ve pansiyon açılabilmesi için en az 60 öğrenci,

bulunması gerekir.

(4) Görme engellilere özel eğitim kurumu açılabilmesi için;

a) Özel eğitim ilkokulu veya özel eğitim ortaokulunda; en az 4 derslik, bireysel eğitim odası, görsel sanatlar ve modelaj atölyesi, fen dersliği, müzik dersliği, aile eğitim odası ve ortaokulda teknoloji ve tasarım dersliği ile pansiyon açılabilmesi için en az 40 öğrenci,

b) Özel eğitim meslek okulunda; en az 4 derslik, bireysel eğitim odası, görsel sanatlar ve modelaj atölyesi, müzik dersliği, meslek alanlarının özelliğine göre en az 2 atölye, uygulama evi, uygulama bahçesi, aile eğitim odası,

bulunması gerekir.

(5) Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrencilere özel eğitim kurumu açılabilmesi için;

a) Özel eğitim ilkokulu veya özel eğitim ortaokulunda; en az 4 derslik, görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği ve aile eğitim odası,

b) Özel eğitim meslek okulunda; en az 4 derslik, görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, meslek alanlarının özelliğine göre en az 2 atölye, uygulama evi, uygulama bahçesi ve aile eğitim odası,

bulunması gerekir.

(6) Orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ile otizmi olan öğrencilere özel eğitim kurumu açılabilmesi için;

a) Özel eğitim uygulama okulu I. kademe veya II. kademede en az 8 derslik, bireysel eğitim odası, görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, uygulama evi, uygulama bahçesi ve aile eğitim odası,

b) Özel eğitim uygulama okulu III. kademede en az 8 derslik, bireysel eğitim odası, görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, meslek alanlarının özelliğine göre en az 2 atölye, uygulama evi, uygulama bahçesi ve aile eğitim odası,

bulunması gerekir.

(7) Özel yetenekli öğrencilere bilim ve sanat merkezi açılabilmesi için;

a) Teklif edilen binanın il veya ilçe merkezinde müstakil olması ve hizmet vereceği bölge nüfusunun 100.000’den az olmaması,

b) Bilim ve sanat merkezinde alan ders/etkinlik/yetenek geliştirme atölyeleri olarak kullanılmak üzere genel zihinsel yetenek alanı için en az 20 derslik, müzik yetenek alanı için sesten yalıtılmış en az 2 derslik, görsel sanatlar yetenek alanı için en az 2 derslik bulunması,

gerekir.

(8) (Değişik:RG-22/11/2019-30956) Rehberlik ve araştırma merkezi açılabilmesi için;

a) Nüfus şartı aranmaksızın her il merkezinde 1 rehberlik ve araştırma merkezi açılır.

b) Aynı ilde yeni bir rehberlik ve araştırma merkezi açılabilmesi için;

1) Hizmet vereceği bölgenin toplam yerleşim birimi nüfusunun 150.000'den az olmaması,

2) Yerleşim birimi ile hizmet veren en yakın rehberlik ve araştırma merkezi arasındaki mesafenin 100 km'den fazla olması halinde yerleşim birimi nüfusunun 100.000'den az olmaması,

c) Rehberlik ve araştırma merkezinde en az biri ses yalıtımlı olmak üzere 2 test odası, 6 çalışma odası, 1 gözlem odası, 50 kişi kapasiteli toplantı salonu bulunması,

gerekir.
Yaygın eğitim kurumları
Madde 9 -
(1) Halk eğitimi merkezi açılabilmesi için;

a) Açılacak yerin il ve ilçe merkezlerinde olması,

b) Ulaşım imkânları yönünden uygun mahallerde açılması,

c) Geçici binalarda açılacak merkezlerde 2 atölye, en az 6 derslik, kamu internet erişim merkezi ve okuma salonu bulunması,

gerekir.

(2) Olgunlaşma enstitüsü açılabilmesi için;

a) Açılacak yerin il merkezi ya da büyükşehir statüsündeki illerin en az 100.000 nüfuslu ilçelerinden birinde olması,

b) Enstitü binasının yörenin mimari yapısı ve kültürel özelliklerini yansıtacak nitelikte olması,

c) En az 12 derslik, öğrenci ve kursiyerlerin çalışma yapabileceği en az 2 üretim ve sanat atölyesi ile her türlü sergi ve gösterilerin yapılabileceği 1 salonun bulunması,

gerekir.
Hizmetiçi eğitim enstitüsü ve ölçme değerlendirme merkezi(1)
Madde 10 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 14.02.2019)
(1) (Değişik ibare:RG-14/2/2019-30686) Hizmetiçi eğitim enstitülerinin en az 100 kişi kapasiteli olacak şekilde, ihtisaslaşmış olduğu alan/alanlara ilişkin atölye, eğitim salonu, laboratuvar, spor salonu, kütüphane, eğitim yöneticisi/eğitim görevlisi odası ve benzeri donanıma sahip olması ayrıca ulaşım imkânları yönünden uygun mahallerde açılması esastır.

(2) (Değişik ibare:RG-14/2/2019-30686) Hizmetiçi eğitim enstitülerinde birinci fıkrada belirtilenlere ek olarak;

a) Eğitim yöneticisi/eğitim görevlisi odası, eğitim salonları, yatakhane, teknik servis odası, dinlenme salonu, yatakhane katlarında ütü odası ve kat ofisi, çamaşırhane, kurumun kapasitesine uygun otopark, sosyal tesisler ve benzeri ihtiyaçların karşılanabileceği birimler,

b) En az 100 kişiye hitap edebilecek nitelikte, banyo ve tuvaleti içinde bir ve iki kişilik odalardan oluşan yatakhane bölümü ve engelli yatak odası,

c) Yeni binada açılacaklar için kapalı veya açık spor alanları, aletli spor salonu,

bulunur.

(3) (Ek :RG-14/2/2019-30686) Ölçme değerlendirme merkezi açılabilmesi için;

a) Açılacak yerin il merkezi ya da büyükşehir statüsündeki illerin en az 100.000 nüfuslu ilçelerinden birinde olması,

b) Açılacak merkezlerde arşiv, baskı makinesi ve optik okuma odası, çalışma odası, soru redaksiyon odası ve toplantı salonu bulunması,

gerekir.
Sosyal tesisler
Madde 11 -
(1) Konaklama ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte sosyal tesisin açılabilmesi için;

a) Konaklama ünitesinin en az 20 yataklı,

b) Odaların en fazla 3 yataklı,

c) Her odanın tuvalet ve banyolu,

olarak düzenlenmesi gerekir.

(2) Sosyal tesislere sonradan eklenecek yardımcı ve destekleyici üniteler, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlıkça açılır.

(3) Sosyal tesislerden bağımsız, konaklama ünitesi bulunmayan lokal ve benzeri kurumlar açılamaz.
Öğrenci pansiyonları
Madde 12 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 14.02.2019), Yönt. (RG: 10.09.2018)
(1) Pansiyon açılabilmesi için yerleşim birimi ile çevresinin çağ nüfusu ve hareketliliği, sosyal, kültürel, ekonomik durumu ve gelişmişlik düzeyi, diğer yerleşim birimlerine uzaklığı ve ulaşım durumu, okullaşma oranı, mevcut pansiyonların doluluk ve kullanım durumu, yörenin coğrafi şartları dikkate alınır.

(2) (Değişik:RG-14/2/2019-30686) Okul bahçesinde yeterli alan olmaması durumunda ortaöğretim pansiyonlarının okul binasına en fazla 1000 m uzaklıkta olması ve özel eğitim kurumları okul pansiyonu hariç diğer okul pansiyonlarının en az 100 öğrenci kapasiteli olması gerekir. Bu kapasitenin tamamı kız, tamamı erkek veya kullanım alanları ayrı olacak şekilde kız ve erkek öğrenciler için kullanılabilir.

(3) Pansiyon binasında en az 2 nöbetçi belletici öğretmen odası, veli görüşme odası, en az üç yataklı revir, misafir yatak odası, engelli öğrenci yatak odası, etüt salonları, bilgisayar odası, dinlenme-televizyon odası, etkinlik odası, kat ofisi, kondisyon salonu, kütüphane ve okuma salonu, öğrenci başına en az 6 m² alana sahip en az 3 en fazla 4 öğrenci kapasiteli yatak odaları, her 4 öğrenci için tuvalet/lavabo/duş, personel giyinme odası, çöp ve temizlik malzemesi odası ve bavul deposu, demirbaş eşya deposu, çamaşırhane, günlük ütü ve çamaşır kurutma odası bulunması gerekir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kurum Kapatma
Kapatma esasları
Madde 13 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 10.09.2018)
(1) Kurumlar;

a) Kurumun faaliyet gösterdiği bina ve tesislerin kullanılamayacak derecede harap olması ve bu durumun teknik rapor ile tespit edilmesi,

b) (Değişik:RG-10/9/2018-30531) Okullar hariç olmak üzere kurumun verdiği hizmetin verimliliğinin azaldığının Bakanlıkça veya valilikçe mahallinde yaptırılan inceleme raporuyla belirlenmesi,

c) (Değişik:RG-10/9/2018-30531) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile getirilen istisna hariç toplam öğrenci sayısının okul öncesi ve ilkokullarda 10; ortaokullarda, imam hatip ortaokullarında ve yatılı bölge ortaokulları ile ortaöğretim kurumlarında 40’ın altına düşmesi,

hâllerinde kapatılır.

(2) Yangın, deprem, sel baskını, heyelan gibi mücbir sebepler dışında kurumun kapatılması durumunda; özel eğitim kurumları hariç olmak üzere, kapatılma gerekçelerinin detaylı bir şekilde yer aldığı inceleme raporu valilik görüşü ile birlikte en geç nisan ayının sonuna kadar Bakanlığa gönderilir. (Ek cümle:RG-10/9/2018-30531) Kapatma işlemleri ders yılının bitiminden sonra gerçekleştirilir.

(3) Kapatılan kurumlardaki öğrencilerin eğitim-öğretime devam edebilmeleri için valilikçe gerekli tedbirler alınır ve bu tedbirler kapatma teklifinde belirtilir.

(4) Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarındaki alan/dalda 2 yıl boyunca şube oluşturulamadığı takdirde, ilgili alan/dal Bakanlıkça kapatılır.

(5) Rehberlik ve araştırma merkezlerinden açılma şartlarını kaybedenler Bakanlıkça kapatılır.

(6) Bu Yönetmelik hükümlerindeki genel ve özel esaslara uygun olarak bir okulun aynı seviyede farklı bir okul türüne dönüştürülmesi ya da aynı türdeki diğer bir okul bünyesinde birleştirilmesi hâlinde öğrenci, personel ve donatımı dönüştürülen/taşınılan okul bünyesine aktarılır.

 (7) Her yıl nisan ayı sonuna kadar yapılacak değerlendirme sonunda yıllık ortalama %20 doluluk oranının altında kalan veya makul bir gerekçesi olmaksızın son iki yıl üst üste zarar eden sosyal tesisler valiliğin teklifi, ilgili genel müdürlüğün uygun görüşü üzerine Bakanlıkça kapatılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Ad Verme
Kuruma ad verme
Madde 14 -
(1) Kurumlara verilecek adların; kurumların amacına, seviyesine, bulunduğu çevrenin özelliğine ve şartlarına uygun olması, millî eğitimin genel amaçlarına aykırı düşmemesi ve Türkçe olması esastır.
Ad verme yetkisi
Madde 15 -
(1) Kurumlara adlar;

a) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarına il millî eğitim komisyonu kararına dayalı olarak valilikçe,

b) Diğer kurumlara ise il millî eğitim komisyonu kararına dayalı olarak valilik teklifi üzerine Bakanlıkça,

verilir.
Kurumlara verilebilecek adlar
Madde 16 -
(1) Kurumlara;

a) Kurumun bulunduğu yerleşim biriminin adı,

b) Atatürk’e ait ad ve unvanlar ile tarihe mâl olmuş şahıs, yer, tarih ve olay adları,

c) Şehitlik ve gazilik unvanlarına sahip olanların adları,

ç) Bilim ve teknoloji, kültür, eğitim, sanat, spor ve benzeri alanlarda önemli başarılar kazanmış kişilerin adları,

d) Türk Cumhuriyetleri ve Türk topluluklarına ait kişi ve yerlerin adları,

e) Devlet büyüklerinin adları,

verilebilir.

(2) Kurumların bina ve tesislerinin tamamını yaptıran, arsasını bağışlayan veya yapımına aynî veya nakdî olarak bina yapım maliyetinin en az yarısı kadar bağışta bulunduğuna il millî eğitim komisyonunca karar verilenlerin adı ya da önerdiği ad kurumlara verilebilir. Bu kapsamdaki kişilerin adı veya özgeçmişinin yer aldığı bir tabela okulun girişinde uygun bir yere asılabilir.

(3) Okulun ek derslik, kütüphane, laboratuvar, işlik, atölye ve benzeri bölümlerinin yapımını veya donatımını sağlayanlardan il millî eğitim komisyonunca karar verilenlerin adları bu bölümlere verilebilir ve bu kapsamdaki kişilerin adlarının yer aldığı bir tabela ilgili bölümün uygun bir yerine asılabilir.
Kurum adının değiştirilmesi
Madde 17 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 14.02.2019)
(1) Daha önce öğretim kurumlarının bina ve tesislerine verilmiş olan adlar, mevcut binadaki kurumun kademeli veya tamamen kapatılarak yerine yeni bir kurumun açılması, farklı bir kurum türüne dönüştürülmesi ya da ihtiyaç duyulması hâlinde 15 inci maddeye göre değiştirilebilir.

(2) Tarihi kimliğe kavuşmuş, kurum kültürü ve hafızası oluşmuş, çevresinde adıyla tanınmış kurumların adları değiştirilemez.

(3) (Ek:RG-14/2/2019-30686) İl millî eğitim komisyonu kararı ve valilik teklifi üzerine Bakanlığa bildirilen okul ad değişikliği, Bakanlıkça onaylanıp MEBBİS Modülü’nde işlenmeden okul/kurum adında değişiklik yapılamaz.
Kurumlara verilemeyecek adlar
Madde 18 -
(1) Kurumlara, bina ve tesislerinin yapılmasında görevinin gereği olarak hizmet eden ve hâlen görevine devam eden kişilerin adları verilemez.

(2) Kurumların bina ve tesislerine; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve benzeri suçlardan mahkûm olanların adları verilemez, bu kapsamdakilerin daha önce verilmiş olan adları ise ad veren makam tarafından aynı usulle iptal edilir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Rapor düzenleme
Madde 19 -
(1) Yeni binalarda kurum açma işlemlerinde binanın eğitim ve öğretim açısından teklif edilen kurumun özelliğine uygunluğu için valilikçe görevlendirilen en az iki maarif müfettişi veya iki şube müdürü ya da bir maarif müfettişi ile bir şube müdürü tarafından yerinde yapılan incelemeye dair rapor ile binaya ait Yapı Kullanma İzin Belgesinin birer örneği valilikçe Bakanlığa gönderilir.

(2) Mahallen temin edilen binalarda kurum açılması ile mevcut binaların kapatılma teklifleri valilikçe görevlendirilen en az iki maarif müfettişine veya iki şube müdürüne ya da bir maarif müfettişi ile bir şube müdürüne yerinde incelettirilir, hazırlanan rapor ilgili birime sunulur.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 20 -
(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 2/4/1993 tarihli ve 21540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yönetmelikten önceki kurumlar
Geçici Madde 1 -
(1) Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce ihale süreci başlatılmış tip ya da özel projeler ile valilikler ve hayırseverler tarafından yaptırılmak üzere Bakanlıktan uygunluk görüşü alınmış yapılara ait projeler bu kapsam dışındadır.
Yürürlük
Madde 21 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 22 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
(1) 14/2/2019 tarihli ve 30686 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile bu maddenin başlığı metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler
   

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  24/6/2017

  30106

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1

  15/9/2017

  30181

  2

  10/9/2018

  30531

  3

  14/2/2019

  20686

  4

  22/11/2019

  30956

  5

  22/11/2019

  30956

   

  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK-1 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ AÇMA/KAPATMA TEKLİF FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 24/06/2017 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-2 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI EĞİTİM KURUMLARININ BÜNYESİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA AÇILMASI VEYA KAPATILMASI TEKLİF EDİLEN PROGRAM TÜRÜ, ALAN/DAL VE ALAN/DALDA OKUTULAN/OKUTULACAK YABANCI DİL
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 24/06/2017 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (4)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (5)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul