En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI İLE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsünün akademik ve yönetim birimlerinin kuruluş, görev, yetki, sorumlulukları ve çalışma esasları ile Enstitü tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve diğer eğitim faaliyetlerini düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü ile alt birimlerinin yönetime ait fonksiyonlarını, görevlerini ve hizmete ilişkin diğer hususları ile Enstitüde lisansüstü eğitim ve öğretim, sınavlar, bilimsel araştırmalar ile diğer tamamlayıcı faaliyetlere ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 13/A maddesi ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademi: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisini,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Ana bilim dalı: Enstitüde lisansüstü eğitim programı bulunan ve programın yürütülmesinden Enstitüye karşı sorumlu olan akademik birimi,

d) Ana bilim dalı başkanı: Enstitüde görevli ana bilim dalı başkanlarını,

e) Bakan: İçişleri Bakanını,

f) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

g) Başkan: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanını,

ğ) Başkanlık: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığını,

h) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde eksikliklerini gidermek için en çok iki yarıyıl süren tamamlama eğitimini,

ı) Bütünleşik doktora: Lisans derecesine dayalı olarak yürütülen doktora programını,

i) Değerlendirme komisyonu: İlgili Ana Bilim Dalı Başkanları ve Müdürün görevlendireceği öğretim elemanları ile gerektiği takdirde Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Kısım Amirliği’nden bir temsilci (değerlendirmede oy hakkı yoktur, ancak ihtiyaç olduğunda adaylarla ilgili görüşlerine başvurulacaktır) olmak üzere en az üç kişiden oluşan komisyonu,

j) Doktora yeterlik sınavı: Öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasını amaçlayan sınavı,

k) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

l) Enstitü: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsünü,

m) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve ana bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

n) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ile Müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından, Enstitü Kurulu kararıyla üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

o) Fakülte: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakültesini,

ö) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

p) Müdür: Enstitü Müdürünü,

r) Öğrenci: Enstitüde eğitim ve öğretim gören öğrencileri,

s) Öğretim elemanı: Enstitüde görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarını,

ş) Öğretim görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanını,

t) Öğretim üyeleri: Akademide görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentleri,

u) Öğretim yardımcıları: Yükseköğretim kurumlarında, belirli süreler için görevlendirilen, araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacılarını,

ü) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

v) Senato: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Senatosunu,

y) Teşkilat: Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının merkez, taşra teşkilatlarını,

z) Yabancı dil sınavı: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) gibi sınavlar ile ÖSYM’nin belirlediği yabancı dil sınavları eş değerlikleri tablosundaki diğer sınavları,

aa) Yönetim Kurulu: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yönetim Kurulunu,

bb) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.
İKİNCİ KISIM
Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları
BİRİNCİ BÖLÜM
Enstitü Organ ve Birimleri ile Enstitü Faaliyet Alanları
Enstitünün organları
Madde 4 -
(1) Enstitü aşağıdaki organ ve birimlerden oluşur:

a) Enstitü Müdürü,

b) Enstitü Müdür Yardımcıları,

c) İdari Kısım Amirliği,

ç) Enstitü Sekreterliği,

1) Enstitü Sekreteri.

2) Eğitim ve Öğretim Şube Müdürü.

3) Öğrenci İşleri Şube Müdürü.

d) Ana Bilim Dalı Başkanlıkları,

1) Suç Araştırmaları Ana Bilim Dalı Başkanlığı.

2) Güvenlik Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı.

3) Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı.

4) Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Ana Bilim Dalı Başkanlığı.

5) Deniz Emniyeti ve Güvenliği Ana Bilim Dalı Başkanlığı.

e) Kurullar,

1) Enstitü Kurulu.

2) Enstitü Yönetim Kurulu.
Enstitü faaliyet alanları
Madde 5 -
(1) Enstitünün faaliyet alanları şunlardır:

a) Teşkilatın ihtiyaç duyduğu alanlarda lisansüstü eğitim-öğretim yapmak.

b) Akademi için öğretim elemanı yetiştirmek.

c) Teşkilatın ihtiyaç alanlarına yönelik yönetici adayı personel yetiştirilmesi için kurs, sertifika ve diğer eğitim programlarının oluşturulması ve uygulanmasını Akademi Araştırma ve Eğitim Merkezleri Müdürlüğü ile koordine içinde planlamak ve yürütmek.

ç) Bilimsel araştırma, inceleme ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

d) Akademik danışmanlık hizmetleri yapmak.

e) Bilimsel toplantı, sempozyum, konferans, seminer, çalıştay ve benzeri faaliyetleri düzenlemek.

f) Başkanlığın emirleri doğrultusunda diğer akademik çalışmaları yapmak.
İKİNCİ BÖLÜM
Enstitü Müdürü ve Müdüre Doğrudan Bağlı Birimlerin Görev ve Yetkileri
Enstitü müdürü
Madde 6 -
(1) Müdür, akademide görevli öğretim elemanı veya Jandarma Hizmetleri ya da Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı personel arasından Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile üç yıllığına atanır. Süresi biten Müdür tekrardan atanabilir.

(2) Müdür, Enstitünün idari ve akademik tüm faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminin yapılmasından, takip ve kontrol edilmesinden ve sonuçlarının alınmasından Başkana karşı sorumludur.

(3) Müdür;

a) Enstitü kurullarına başkanlık etmek, bu kurulların kararlarını uygulamak ve Enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

b) Bilimsel araştırma, inceleme ve yayın faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak,

c) Enstitünün ödenek, kadro ve malzeme ihtiyaçlarını Akademi bütçesine dâhil edilmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Başkana sunmak,

ç) Lisansüstü eğitim-öğretim ve bununla ilgili faaliyetlerin gerektirdiği harcamaları Başkanın onayı ve iznine bağlı olarak yapmak,

d) Enstitünün birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde disiplin amiri olarak gözetim ve denetim görevini yapmak,

e) Akademik ve idari personelin görevlendirme ve izin işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

f) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

ile görevli ve sorumludur.
Enstitü müdür yardımcıları
Madde 7 -
(1) Enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıllık süre için Müdürün teklifi ve Başkanın onayı ile en çok iki Enstitü Müdür Yardımcısı atanır.

(2) Müdür yardımcıları, Müdürün yapacağı görev bölümüne göre, eğitim-öğretim ve yönetim işlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcıdırlar.

(3) Müdür yardımcıları;

a) Yetki verildiğinde Müdürü, toplantı, seminer gibi yerlerde temsil etmek,

b) Enstitünün eğitim-öğretim, idari ve akademik tüm faaliyetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak ve Enstitü birimleri arasında koordine sağlamak,

c) Disiplin, moral, eğitim ve öğretim hizmetlerinin daha verimli ve daha iyi seviyeye çıkarılması konusunda araştırmalar yaparak Müdüre teklifte bulunmak,

ç) Enstitünün diğer akademik birimlerle faaliyetlerini koordine etmek ve planlamak,

d) Lisansüstü eğitimlerde Enstitü ve Akademi dışından öğretim elemanı ihtiyaçlarını ana bilim dalı başkanlıkları ile koordine etmek,

e) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

ile görevli ve sorumludur.
İdari kısım amiri
Madde 8 -
(1) İdari kısım amiri;

a) Enstitüye gelen ve giden evrakın kayıt ve takibini yaparak, dosyalanmasını ve muhafazasını sağlamak,

b) Enstitüde bulunması gerekli evrakın arşiv işlemlerini yerine getirmek,

c) Enstitüye gelen evrakları Müdüre arz etmek, arz sonrası işlemi yapılacak evrakların kendi sorumluluğunda olanlarının işlemini yapmak,

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile Teşkilat birimlerinden gelen yönetmelik, genelge, tamim, duyuru ve buna benzer personele tebliği gereken evrakın ilgili personele tebligat görevini yürütmek,

d) Enstitü personelinin izin, istirahat ve nöbet durumunu takip etmek, personelin özlük işlemlerini yürütmek,

e) Enstitünün her türlü idari, lojistik ve mali iş ve işlemlerini Akademinin ilgili birimleri ile koordine halinde yürütmek,

f) Müdürün vereceği emirleri ilgili birimlere yazmak ve duyurmak,

g) Enstitünün günlük, haftalık, aylık ve yıllık faaliyet bültenlerini ve planlarını yaptırmak,

ğ) Enstitü bünyesinde idari teşkilatlanması olmayan veya ataması bulunmayan birimlerin idari işlemlerini ve yazışmalarını yapmak,

h) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

ile görevli ve sorumludur.
Enstitü sekreterliği
Madde 9 -
(1) Enstitü Sekreterliği genel olarak, Enstitünün eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, öğrencilerin eğitim faaliyetlerinin düzgün bir şekilde yürütülmesi ve öğrencilerin özlük işlemlerinin takibinden sorumludur.
Enstitü sekreteri
Madde 10 -
(1) Enstitü Sekreteri, en az yüksek lisans derecesine sahip Jandarma ve Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıfından subaylar arasından atanır. Enstitü Sekreteri;

a) Oy hakkı olmaksızın Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak,

b) Enstitünün protokol, ziyaret ve tören gibi faaliyetlerini yürütmek,

c) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanmasını sağlamak,

ç) Öğrenci işlemlerinin takibini sağlamak,

d) Enstitü brifinginin hazırlanmasını ve güncel tutulmasını sağlamak,

e) Enstitü tarafından çıkarılan yayınların planlanmasını ve takibini sağlamak,

f) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

ile görevli ve sorumludur.
Eğitim ve öğretim şube müdürü
Madde 11 -
(1) Eğitim ve öğretim şube müdürü;

a) Yetki verildiğinde Enstitü Sekreterini toplantı, seminer ve benzeri yerlerde temsil etmek,

b) Müdür ve Enstitü Sekreteri tarafından kendisine tevdi edilen görevlerle ilgili yazışmaları yürütmek,

c) Enstitünün yıllık eğitim ve öğretim planları ile gerekli rapor ve brifinglerini hazırlamak,

ç) Enstitü Kurulu ile Enstitü Yönetim Kurulunda raportörlük işlerini yürütmek ve kurulların kararlarının kayıt altına alınmasını ve arşiv işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

d) Eğitim-öğretimle ilgili kayıt ve istatistikleri düzenlemek,

e) Enstitünün akademik takvimini hazırlamak,

f) Her ders dönemi başlangıcında ders verecek öğretim elemanları için onay almak,

g) Haftalık ders programını hazırlayarak ilgililere duyurmak,

ğ) Öğretim elemanlarının günlük derslere devam çizelgesini hazırlamak,

h) Enstitü örün sayfasının içeriğinin güncel tutulmasını sağlamak,

ı) Enstitü tarafından çıkarılacak her türlü akademik yayına yönelik idari faaliyetleri yürütmek,

i) Enstitüde görevlendirilen öğretim elemanlarının ek ders işlemlerini takip etmek,

j) Enstitünün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,

k) Enstitü ile ilgili basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,

l) Enstitü sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

ile görevli ve sorumludur.
Öğrenci işleri şube müdürü
Madde 12 -
(1) Öğrenci işleri şube müdürü;

a) Enstitüye alınacak öğrencilerin kayıt ve kabul ile ilgili işlemlerini yapmak,

b) Öğrencilerin özlük işlemlerinin takibi, ilgili kayıtların tutulması, arşivlenmesi ve talepleri halinde şahsi belgelerin öğrencilere verilmesini sağlamak,

c) Enstitü üzerinden yurt içi ve yurt dışına lisansüstü eğitim maksadıyla gönderilen personelin öğrenim süreçlerini takip etmek, ilgili kayıtları tutmak, muhafaza etmek ve arşivlemek,

ç) Disiplin işlerinin ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

d) Öğrencilerin izin ve istirahat işlemlerini takip etmek,

e) Öğrenciler, öğretim elemanları ve personelin yurt dışı veya yurt içi öğrenci/öğretim elemanı/personel hareketliliğini takip ve koordine etmek,

f) İlişikleri kesilmesine karar verilen öğrencilere ilişkin işlemleri yerine getirmek,

g) Başarılı öğrencilerin diplomaları ile öğrenim belgelerini düzenlemek,

ğ) Öğrencilerle ilgili istatistikleri düzenlemek,

h) Yüksek lisans ve doktora programları ile ilgili sınav, not kayıt, arşiv vb. işlemleri yapmak, öğrencilerin tezlerinin/projelerinin ve bitirme raporlarının biçimsel açıdan kontrolünü yaparak uygunluğunu sağlamak,

ı) Öğrencilerin hazırlayacağı tezlerle ilgili yazışma ve arşiv işlemlerini yürütmek,

i) Enstitü Sekreterinin vereceği diğer görevleri yapmak,

ile görevli ve sorumludur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ana Bilim Dalı Başkanlıkları, Görev ve Yetkileri
Enstitüde ana bilim dalı ve lisansüstü program açma esasları
Madde 13 -
(1) Enstitüde yeni açılacak ana bilim dalları ve lisansüstü programları, Enstitü Kurulunun teklifi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile belirlenir.

(2) Lisansüstü programlar, Enstitü ana bilim dalları ile aynı adları taşırlar. Fakat Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile Enstitü ana bilim dalından değişik bir ad taşıyan bir lisansüstü program da açılabilir.
Ana bilim dalı başkanlarının atanması, görev ve yetkileri
Madde 14 -
(1) Enstitüdeki ana bilim dalı başkanları, Enstitüde görevli öğretim üyeleri arasından Müdürün teklifi ve Başkanın onayı ile atanır.

(2) Ana bilim dalı başkanları;

a) İlgili ana bilim dalını temsil etmek,

b) Ana bilim dalının her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini ve kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak,

c) Ana bilim dalında verilen derslere katılmak isteyen öğrencileri seçmek,

ç) Ana bilim dalında öğrenim gören öğrencilerin akademik faaliyetlerini planlamak,

d) Ana bilim dalında lisansüstü eğitim programına uygun derslerin açılmasını ve takip edilmesini sağlamak,

e) Ana bilim dalındaki derslerin planlanması, uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak,

f) Ana bilim dalı personelinin disiplin amiri olarak gözetim ve denetim görevini yapmak,

g) Öğretim elemanlarının görevlerini yapmalarını sağlamak ve denetlemek,

ğ) Değerlendirme komisyonlarına başkanlık etmek,

h) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

ile görevli ve sorumludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim Elemanları
Öğretim elemanlarının görevlendirilme esasları
Madde 15 -
(1) Lisansüstü derslerde akademik ünvanlı personelin görevlendirilmesine öncelik verilir. İhtiyaç hâlinde, yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarından veya Enstitünün amaç ve kapsamına giren alanlarda çalışma ve eserleri ile tanınmış kişilerden de öğretim elemanı olarak yararlanılabilir.

(2) Akademi dışından öğretim elemanları, ilgili ana bilim dalının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ve Akademi Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilir.
Öğretim elemanlarının görevleri
Madde 16 -
(1) Enstitüde görevli öğretim elemanları;

a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaç ve ilkelere uygun lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak,

b) Bilimsel araştırma ve incelemeler ile bu konularda yayınlar yapmak,

c) İlgili ana bilim dalı başkanlıklarınca düzenlenecek program doğrultusunda öğrencilere bilimsel konularda yardım etmek, bu Yönetmelikte belirtilen amaç ve ana ilkeler doğrultusunda öğrencilere rehberlik etmek,

ç) Atanması durumunda tez danışmanlığı ve tez jürisi üyeliği yapmak,

d) Yetkili kişi ve organlarca verilecek diğer akademik görevleri yapmak,

ile görevli ve sorumludur.
Öğretim elemanı yetiştirme
Madde 17 -
(1) Enstitü, 2803 sayılı Kanunla belirlenen görevleri yerine getirmek ve Teşkilat ile Akademinin eğitim-öğretim ihtiyaçlarını karşılamak için 2547 sayılı Kanunda belirtilen esas ve usullere göre, yurt içinde ve yurt dışında öğretim elemanı yetiştirebilir.

(2) Akademi kadrosuna atanan araştırma görevlileri yurt içi ve yurt dışında 2547 sayılı Kanunda belirtilen esas ve usullere göre lisansüstü eğitim yapabilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Enstitü Bünyesindeki Kurullar
Kurullar
Madde 18 -
(1) Enstitü bünyesinde, Enstitü ve bağlı birimlere ait işlerle ilgili verilen görevleri yapmak ve kendi sorumluluk alanlarına giren konularda görüş, onay ve kararlar almak üzere Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu oluşturulmuştur.
Enstitü kurulu
Madde 19 -
(1) Enstitü Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine her zaman toplanabilir. Enstitü Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Alınacak kararlarda oy çokluğu aranır, oyların eşitliği hâlinde Enstitü Kurulu Başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

(2) Enstitü Kurulu;

a) Enstitüde ana bilim dalı açılmasına ve açılacak programlara ilişkin hususlarda Senatoya görüş belirtmek,

b) Enstitü Yönetim Kuruluna üye seçmek,

c) Öğretim planlarını görüşerek onaylamak,

ç) Enstitünün, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayınlar ile bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak ve gerekli olan hususları Enstitü Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Enstitüdeki yüksek lisans ve doktora programlarının kontenjanları, başvuru koşulları, yatay geçiş koşulları ile hangi lisans ve yüksek lisans programından mezun olanların başvurabileceğini ilgili ana bilim dalı başkanlığının teklifi üzerine belirlemek,

e) Uzaktan eğitim programlarına ilişkin esasları belirlemek,

f) Enstitü öğrencilerinin çalışma ve yetişme durumlarına ilişkin tedbirleri görüşmek,

g) Bir önceki eğitim-öğretim yılında yürütülen akademik programlarda yapılacak değişiklikleri görüşerek Enstitü Yönetim Kuruluna sunmak,

ğ) Müdürün uygun gördüğü diğer akademik faaliyetlerle ilgili konuları görüşüp, karara bağlamak,

ile görevlidir.
Enstitü yönetim kurulu
Madde 20 -
(1) Enstitü Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine her zaman toplanabilir. Enstitü Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Alınacak kararlarda oy çokluğu aranır, oyların eşitliği hâlinde Enstitü Yönetim Kurulu başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

(2) Enstitü Yönetim Kurulu;

a) Enstitünün faaliyetleri ile ilgili Müdüre yardımcı bir organ olarak görev yapmak,

b) Enstitü Kurulunun kararları ile tespit edilen esasların uygulanmasında Müdüre yardım etmek,

c) Müdürün, Enstitü yönetimi ile ilgili olarak Başkanlığa sunacağı hususlarda karar almak,

ç) Enstitünün, eğitim-öğretim plan ve programlarına ilişkin hususlar ile derslerde kullanılacak dili ve eğitim-öğretim takviminin uygulanmasını karara bağlamak,

d) Enstitü Kurulunun eğitim-öğretim ile ilgili olarak tespit ettiği esasları göz önüne almak sureti ile bunların uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak,

e) Enstitü ana bilim dalı başkanları ve öğretim üyelerinin yapacağı tespitlere göre bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağını ve bu derslerin hangi öğretim elemanları tarafından verileceğini karara bağlamak,

f) Öğrencilerin lisansüstü programlarda diğer yükseköğretim kurumlarından alabileceği derslerle ilgili ana bilim dalı başkanlıklarının tekliflerini karara bağlamak,

g) Ana bilim dalı başkanları tarafından teklif edilen yaz dönemi eğitim programına ilişkin karar almak ve Akademi Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

ğ) Enstitünün kadro ihtiyaçları ile harcama ihtiyaçlarına yönelik Başkanlığa teklif hazırlamak,

h) Akademi dışından görevlendirilecek öğretim elemanlarına ilişkin ilgili ana bilim dalının teklifini karara bağlayarak Akademi Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

ı) Öğrencilerin Enstitüye kabulü, Enstitüden çıkarılmaları, uzatma, kayıt dondurma gibi öğrencilik durumlarıyla ilgili taleplerini karara bağlamak,

i) Değerlendirme komisyonunca önerilen ve ilgili ana bilim dalı başkanlığınca uygun görülen öğrenciler için bilimsel hazırlık programı uygulanmasına karar vermek ve uygulama esaslarını belirlemek,

j) Enstitüye alınacak özel öğrencilere yönelik ana bilim dalı başkanlıklarının tekliflerini karara bağlamak, belirlenen ders ücretlerini Akademi Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

k) Enstitü bünyesinde açılacak programlara kayıt yaptıran öğrencilerin, özel öğrenci statüsünde aldıkları derslerden hangilerinin lisansüstü program kapsamında sayılacağına ilişkin ilgili ana bilim dalı başkanlığının teklifini karara bağlamak,

l) Enstitüye yatay geçiş yoluyla başvurusu kabul edilen öğrencilerin önceden almış olduğu derslerden hangilerinin geçerli sayılacağı ve intibakı için ek ders alıp almayacağına ilişkin ilgili ana bilim dalı başkanlığının teklifini karara bağlamak,

m) Ana bilim dalı başkanlarının önerileri doğrultusunda tez/proje danışmanları, tez jürileri, tez izleme komiteleri ve doktora yeterlik jürilerinin atamalarını yapmak ve tez teslim süresi ile ilgili başvuruları karara bağlamak,

n) Öğretim elemanlarının dersleri ile ilgili değerlendirmelerini inceleyerek alınacak tedbirleri karara bağlamak,

o) Araştırma ve Eğitim Merkezleri veya Akademi bünyesindeki diğer birimlerle koordineyle yürütülecek akademik çalışmalar ve eğitimler hakkında karar vermek ve Senatoya teklifte bulunmak,

ö) Müdürün, enstitü yönetimi ile ilgili olarak Kurula getireceği diğer işleri görüşmek ve karara bağlamak,

ile görevlidir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Esas ve Usulleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Başvuru ve Öğrenci Kabulü
Programlara başvuruda genel ilke
Madde 21 -
(1) Enstitüdeki yüksek lisans ve doktora programlarına hangi lisans ve yüksek lisans programından mezun olanların başvurabileceği, ilgili ana bilim dalı başkanlığının teklifi üzerine Enstitü Kurulunun kararı ile belirlenir ve müteakip maddelerde geçen esaslar göz önünde bulundurularak işlem yapılır.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına lisans öğrenimini tamamlamış veya lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olan adaylar başvurabilir. Doktora programlarına tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlamış veya tezli yüksek lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olan adaylar başvurabilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programı hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
Lisansüstü programlara başvuru
Madde 22 -
(1) Adaylar, ilan edilen süre içerisinde Enstitüye başvurarak girmek istedikleri programı belirtirler. Başvuruda, ALES sonuç belgesi, yabancı dil belgesi ve Enstitünün isteyebileceği diğer belgeleri verirler. Başvurular, Senato kararına göre internet üzerinden elektronik ortamda da yapılabilir. Adaylar ALES puanı yerine Enstitü tarafından ilan edilen GRE, GMAT ve benzeri eşdeğer uluslararası sınav puanları ile başvuru yapabilirler.

(2) Yüksek lisans programına başvuran adaylar, dilekçelerine lisans; doktora programına başvuran adaylar, yüksek lisans diploması ile bu diplomalara esas teşkil eden not çizelgelerinin aslı, noter veya mezun oldukları yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış örneklerini eklerler. Ayrıca, yabancı ülkelerden alınmış olan diplomalar için Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi alınır.

(3) Lisansüstü programlara başvuran adaylardan ayrıca, dilekçelerine akademik referans mektubu ile neden lisansüstü eğitim yapmak istediklerine dair bir niyet mektubu eklemeleri istenebilir.
Başvuruların değerlendirilmesi
Madde 23 -
(1) Öğrenci seçimine ilişkin ilk değerlendirme, değerlendirme komisyonu tarafından Enstitüye zamanında ulaştırılan müracaat evrakları üzerinden yapılır.

(2) İlk değerlendirmeden geçen adaylar değerlendirme sınavına alınır. Sınavda liyakat, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu ile konulara ilişkin bilgi düzeyleri, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme ve muhakeme yeteneği konuları değerlendirilir.

(3) Değerlendirme komisyonu, değerlendirme sınavında adayları yüz tam puan üzerinden değerlendirir. Her üyenin yüz tam puan üzerinden vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların değerlendirme notları tespit edilir.

(4) Değerlendirme sınavında en az elli (50) puan alan adaylar başarılı sayılır.

(5) Değerlendirme sınavı yazılı veya sözlü olarak yapılabilir.

(6) Bu Yönetmelik esasları çerçevesinde belirlenen başarı sıralamasına göre lisansüstü programlara kayıt hakkını kazanan adayların listesi yedekleri ile birlikte Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(7) Başarı sıralamasında eşit puana sahip adayların önceliklerinin belirlenmesinde sırasıyla ALES, mezuniyet not ortalaması ve yabancı dil puanı yüksek olanlar tercih edilir.
Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü
Madde 24 -
(1) Devletlerle yapılacak uluslararası anlaşma/protokollere bağlı olarak gelen yabancı uyruklu adaylar ile lisansüstü programlara başvuran diğer yabancı uyruklu adayların kabulü Bakan onayı ile olur.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
Madde 25 -
(1) Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programından Enstitüdeki lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir. Ancak yüksek lisansta tez aşamasında, doktorada ise yeterlik sınavından sonra yatay geçiş yapılamaz.

(2) Yatay geçiş müracaatlarının kabul edilebilmesi için;

a) Enstitünün ilgili ana bilim dalında açık yüksek lisans ve doktora kontenjanlarının olması,

b) Öğrencinin ilk girdiği enstitüde en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görmesi ve Enstitü tarafından belirlenmiş başarı düzeyini sağlaması,

c) Öğrencinin ilk girdiği enstitüye müracaatta sahip olduğu, ALES puanı ve yabancı dil seviyesi ile mezuniyet not ortalaması ve taşıması gereken diğer şartları sağlaması ve aynı yarıyılda yatay geçiş yapmak istediği lisansüstü programının kabul şartlarında belirtilen ALES puanından ve yabancı dil seviyesinden düşük olmaması,

gerekir.

(3) Yukarıdaki koşulları taşıyan yatay geçiş başvuruları ilgili ana bilim dalı başkanlığının olumlu görüşü olması halinde normal lisansüstü eğitim başvuruları ile beraber alınır ve aynı usullerle karara bağlanır.

(4) Başvurusu kabul edilen bir öğrencinin önceden almış olduğu derslerden hangilerinin kredi transferi kapsamında geçerli sayılıp kabul edileceğine ve intibakı için ek ders alıp almayacağına ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.
Özel öğrenci kabulü
Madde 26 -
(1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili ana bilim dalı başkanlığının olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Bu kararda, öğrencilerin hangi dersleri ya da programları izlemelerine izin verildiği belirtilir.

(2) Yapılan özel öğrencilik başvuruları sadece bir yarıyıl için geçerli olup daha sonraki dönemlerde özel öğrenci olmak için yeniden başvuru yapılmalıdır. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(3) Özel öğrencilere ilişkin kontenjan ve kabul şartları Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir. Özel öğrenciler, devam ettikleri derslerde kayıtlı asıl öğrencilerin uyması gereken usul ve esaslara uymak zorundadır.

(4) Özel öğrenci olarak ilgili programlardan ders almak isteyenler Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi ve Akademi Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenen ders ücretlerini öderler.

(5) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve askerlik işlemlerini tecil ettiremezler. Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Ancak takip ettikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir. Bu belgede özel öğrencilik statüsü belirtilir.

(6) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, lisansüstü programlara kabul edildikleri taktirde, özel öğrenci olarak almış oldukları ve başarılı oldukları derslerin muafiyet işlemlerinde;

a) Muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitimde verilen derslerin %50’sini geçemez.

b) Üzerinden dört yarıyıl geçmiş dersler kabul edilmez.

c) Bu kapsama alınan dersler ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile izleyecekleri programlarda geçerli sayılabilir.
Diğer hususlar
Madde 27 -
(1) Lisansüstü programlara ve derslere her türlü başvuruda Teşkilat dışındaki kişilerin güvenlik tahkikatları yaptırılır. Tahkikatı olumsuz sonuçlananların, eğitime başlamış olsalar dahi ilişikleri kesilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt, Kayıt Yenileme, Kayıt Dondurma ve Kayıt Silme
Kesin kayıtta genel kural
Madde 28 -
(1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazananlar yedekleri ile birlikte Enstitü tarafından ilan edilir.

(2) Kesin kayıtlar, ilânda belirtilen şartlar dâhilinde, Enstitü akademik takviminde belirtilen günlerde Enstitüye şahsen veya resmi vekil aracılığı ile yapılır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Bu durumda yedek adaylar genel başarı değerlendirme sırası ile kayıt hakkı kazanırlar.

(3) Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt sırasında başvuru için istenen belgelerin aslını, noter veya mezun olduğu yükseköğretim kurumu tarafından onaylı örneğini Enstitüye teslim eder.

(4) Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir. Mezun olanların diploma dâhil tüm belgeleri de iptal edilir. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri geri ödenmez.
Türk uyruklu öğrenciler için kesin kayıt
Madde 29 -
(1) T.C. vatandaşı olan öğrenciler aşağıdaki esaslar ve belgelere göre kesin kayıt yaptırırlar:

a) Yüksek lisans programına kabul edilen adaylardan lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği; doktora programına kabul edilen adaylardan yüksek lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı, noter veya mezun oldukları yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış örneği veya yabancı ülkelerden alınan diplomalar için Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi.

b) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi.

c) Mezuniyet not ortalaması gösterilmiş olan not çizelgesi (transkript).

ç) Yabancı dil belgesi.

d) Üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı kimlik belgesi tıpkıbasımı.

e) Teşkilat personeli ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu haricindeki erkek adaylardan askerlik durum beyanı.

f) Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen diğer belgeler.
Yabancı uyruklu öğrenciler için kesin kayıt
Madde 30 -
(1) Yabancı uyruklu öğrenciler aşağıdaki esaslar ve belgelere göre kesin kayıt yaptırırlar:

a) Lisans veya lisansüstü öğrenimini Türkiye'de yapmış olanlardan 29 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen diploma ve belgeler, yabancı ülkelerden alınan diplomaların noterden onaylı tercümesi ve Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesi.

b) Mezuniyet not ortalaması gösterilmiş not çizelgesi (transkript) (yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi).

c) Enstitü Yönetim Kurulunun derslerde kullanılacak eğitim-öğretim dili için belirleyeceği dil bilgisini tespite yarayan geçerli bir belge.

ç) Öğrenim vizesi bulunan pasaportun tıpkıbasımı ve noterden onaylı tercümesi.

d) Yetkili makamlardan alınan ikamet belgesi.

e) Akademi Yönetim Kurulunun yabancı öğrenciler için belirleyeceği diğer belgeler.

(2) Yabancı uyruklu adaylara, belgelerini tamamlamak için gerekiyorsa Enstitü tarafından uygun bir süre tanınır.
Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti
Madde 31 -
(1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri yarıyıl başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içerisinde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler o yarıyıl için kayıt yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan öğrencilerin katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği ilgili eğitim kurumları ile yapılacak ikili anlaşmalarla belirlenir.

(3) Özel öğrenci olarak kabul edilenler ile bilimsel hazırlık programı öğrencileri katkı payı/öğrenim ücretini ilgili programda kayıtlı öğrenciler gibi öderler.

(4) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti yatırmış oldukları yarıyılın eğitim ve öğretime başladıktan sonra eğitim programından ayrılan/çıkarılan/kaydı silinen veya mezun olanların o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez.
Kayıt yenileme
Madde 32 -
(1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler her yarıyıl başında Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen tarihlerde kayıt yenileme işlemlerini yerine getirirler ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen öğrenim ücretlerini veya katkı paylarını öderler.

(2) Kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders seçemezler. Tez aşamasında ise danışman/tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu gibi hallerde geçen süreler, azami sürelerin hesaplanmasında dikkate alınır.
Kayıt dondurma
Madde 33 -
(1) Öğrenciler, en fazla dört yarıyıl olmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile kayıt dondurabilirler. Kayıt dondurmada geçen süreler öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi durumunda Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir.

(3) Aşağıdaki gerekçelerle ve belgelenmek koşulu ile öğrencilerin kayıtları dondurulabilir:

a) Öğrencinin rahatsızlığı nedeniyle sağlık kurulu raporu alması durumunda (Akademi Birinci Basamak Muayene Merkezinin görüşü alınır).

b) Öğrencinin, tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılamaması sonucu askere alınması hâlinde.

c) Öğrenci için beklenmedik anlarda ortaya çıkan ve geçimini etkileyen ölüm, tabii afet veya benzer durumlarda.

ç) Öğrencinin, çalıştığı kurum tarafından yurt dışında daimi veya geçici olarak görevlendirilmesi halinde.

d) Öğrencinin, Enstitünün bulunduğu il dışına tayin edilmesi veya geçici olarak görevlendirilmesi hâlinde.

e) Kurumlarınca onaylanmış bir nedenle görevine ara verilmesi durumunda.

f) Öğrencinin tutukluluk halinde.

g) Öğrencinin, öğrencilik statüsünün ortadan kaldırılması sonucunu doğurmayan bir fiil nedeniyle kesinleşmiş mahkûmiyet alması halinde.

(4) Yukarıda sayılan haller dışındaki bir sebep ile kaydını dondurmak isteyenlerin talebi, iddialarını belgelemek kaydıyla, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(5) Kayıt dondurma taleplerinin, dönem başında ve ders alma süreleri bitmeden yapılması esastır.

(6) Kayıt dondurma talebi, gerekçeli bir dilekçe ve belgeleriyle birlikte ilgili ana bilim dalı başkanlığı vasıtasıyla Enstitüye bildirilir. Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşen sonuç öğrenci işleri kısım amirliği tarafından öğrenciye duyurulur.

(7) Kaydı dondurulan öğrenciler, mazeretlerinin bitiminden sonra normal dönem kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler.
Kayıt silme ve ilişik kesme
Madde 34 -
(1) Kayıt silme aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Bu Yönetmelikle belirlenen en az ders yükünü yüksek lisans ve doktora programlarında dört yarıyılda tamamlayamayan öğrencilerin,

b) Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan doktora öğrencilerinin,

c) Tez önerisi ikinci kez reddedilen doktora öğrencilerinin,

ç) Yüksek lisans veya doktora tez çalışması ile ilgili dersten veya uzmanlık alan dersinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez olumsuz (OZ) notu alan öğrencilerin,

d) Jüri tarafından tezi reddedilen öğrencilerin,

e) Düzeltilmiş tezi jüri tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin,

f) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre haklı ve geçerli bir nedeni olmadan aynı programda kayıt yenileme işlemini iki kez yerine getirmeyen öğrencilerin,

g) Programını azami süresi içinde tamamlayamayan öğrencilerin,

ğ) Tez izleme komitesinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez (OZ) notu alan öğrencilerin,

h) Ders yükünü süresinde tamamladığı hâlde en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmeyen doktora öğrencilerinin,

ı) Geçerli bir mazereti olmaksızın belirlenen süre içerisinde yeterlik sınavına girmeyen doktora öğrencilerinin,

i) Yönetmelikte bahsedilen yükümlülükleri yerine getirmedikleri veya giriş şartlarını sonradan kaybettikleri anlaşılan öğrencilerin,

durumları Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

(2)  Kayıt silme işlemi yapılan öğrencilerle ilgili olarak;

a) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrencilere, talepleri üzerine, kayıt sırasında verdikleri belgelerin tıpkıçekimi alındıktan sonra asılları geri verilir.

b) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrenci hakkında ilişik kesme gerekçesinin oluştuğu tarihe kadar tüm eğitim faaliyetlerinin özetini ve varsa aldığı disiplin cezalarını gösteren bir ilişik kesme belgesi düzenlenir. Talep edilmesi halinde belgenin bir kopyası öğrenciye verilir.

c) İlişiği kesilen öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü döneme ait ilgili Yönetmeliğin bir kopyası, kayıt olduğu dönemde programında bulunan dersler ve diğer yükümlülüklerini gösteren belgeleri dosyasında saklanır.
Tebligat
Madde 35 -
(1) Öğrencilere resmî olarak yapılması gereken her türlü tebligat, imza karşılığı şahsen kendisine veya beyan ettikleri en son adreslerine veya elektronik iletişim araçları (e-posta, cep telefonu, kısa mesaj ve benzeri) vasıtasıyla yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dersler ve Krediler, Ders Sınavları ve Değerlendirme
Dersler ve krediler
Madde 36 -
(1) Ana bilim dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Öğretim planları Enstitü Kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için teorik derslerin %70’i, uygulamalı derslerin ise %80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Uzaktan eğitim programları için Enstitü Kurulu tarafından farklı devam şartları belirlenebilir.

(3) Bir dersten devamsızlık haricinde bir nedenden başarısız olan öğrenci, aynı dersi tekrar aldığında devam şartı aranmaz.

(4) Her programda öğrencinin almakla yükümlü olduğu zorunlu ve/veya seçimlik ders saati, sayısı ve kredisi bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde ana bilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Kurulunca kararlaştırılır.

(5) Öğrencinin tekrar alacağı dersin yeni programda yer almaması halinde, ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Kurulu kararı ile öğrenci yürürlükte olan programdaki eşdeğer veya benzer bir dersi alır.

(6) Her dersin AKTS kredisi öğretim programında belirtilir. Ders kredileri, Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Enstitü Kurulunun önerisiyle Senato tarafından belirlenir.

(7) Her yarıyılda eğitim-öğretim dönemi başlamadan en geç dört hafta önce Enstitü Kurulunun teklifi, Senatonun uygun görmesi ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile birinci ve ikinci öğretim programlarındaki derslerin en fazla %30’u sadece uzaktan öğretim yolu ile verilebilir.
Ders sınavları ve derslerde başarının değerlendirilmesi
Madde 37 -
(1) Öğrencilerin ders başarı düzeyleri, dersin özelliğine göre yapılacak olan ara sınav, kısa sınav, kısa ödev, uzun ödev, proje gibi yarıyıl içi tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar ve yarıyıl sonu sınavları ile ölçülür. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi kullanılır.

(2) Bir derse ilişkin sınavların sayısı, şekli, ders başarı notuna etki edecek oranı ile sınavların değerlendirme esasları ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur. Sınavlar ve sınavların değerlendirilmesine ilişkin esaslar öğretim elemanı tarafından dönem başında öğrencilere duyurulur.

(3) Yüksek lisans öğrencilerinin bir dersten başarılı sayılmaları için o yarıyıl içindeki sınav ve etkinliklere ilişkin notların toplamının aritmetik ortalaması yüz üzerinden en az 65, doktora öğrencileri için ise en az 75 puan olması gerekir.

(4) Alınan notların yüzlük ve dörtlük sistemdeki karşılıkları Yükseköğretim Kurulunun belirlediği eşdeğerlik tablosu kabul edilerek hesaplanır.

(5) Enstitü Yönetim Kurulunca uygun bulunan mazereti nedeniyle bir dersten, ara ve yarıyıl sonu sınavına katılamayan öğrencilere mazeret sınavı yapılır. Ara sınav yerine geçecek mazeret sınavı aynı yarıyıl içerisinde, yarıyıl sonu sınav yerine geçecek mazeret sınavı ise yarıyıl sonu sınavını müteakip yapılır. Mazeret sınavlarının tarihleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenir ve duyurulur.

(6) Sınavlara mazeretsiz olarak katılmayanlar ilgili sınavdan başarısız sayılırlar.

(7) Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılmaz. Başarısız olunan bir dersi, öğrenci azami ders alma süresi içinde tekrar alabilir veya zorunlu ders olmaması durumunda o dersin yerine aynı kredi değerinde başka bir dersi alabilir. Öğrenciler Enstitü Kurulu kararı ile genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir.

(8) Puanlar Enstitüye teslim edilip kesinleştikten sonra, aşağıdaki çizelgede gösterilen değerler dikkate alınarak harf notu haline çevrilir.

(9) Tez çalışması hariç, seminer, proje dersi ve uygulamaları gibi kredisiz derslerde başarı durumlarının tespitinde, başarılı olanlar için G (geçer), başarısız olanlar için ise FF (geçemez) başarı harfleri kullanılır.

(10) Enstitü Yönetim Kurulunca uygun bulunan mazereti nedeniyle bir dersten, ara ve yarıyıl sonu sınavına katılamadığından dolayı yarıyıl sonu başarı notu hesaplanamayan öğrencilere bu dersten E (Mazeret) başarı harfi verilir.

(11) Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere DZ (Devamsız) notu verilir. (DZ) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.

(12) Tez çalışmalarını başarı ile sürdürmekte olan öğrencilere OL (Olumlu) notu, tez çalışmalarını başarı ile sürdüremeyen öğrencilere OZ (Olumsuz) notu verilir.

(13) Tezli yüksek lisans çalışmalarında yüksek lisans tezini ve tezsiz yüksek lisans çalışmalarında projelerini başarı ile tamamlayan öğrencilere BŞ (Başarılı), başarısız olanlara ise BŞZ (Başarısız) notu verilir. (BŞ) ve (BŞZ) notları ayrıca, kredisiz olarak alınan dersler ile uzmanlık alan dersleri, alan ve seminerler için, başarılı ve başarısızlık durumlarında da kullanılır.

(14) DZ, OL, OZ, BŞ, BŞZ notları genel not ortalamalarına katılmaz. Yabancı dilde hazırlanan not belgelerinde bu harf notları, sırası ile (NA, P, N, S, U) olarak yazılır.
Sınav sonuçlarına itiraz
Madde 38 -
(1) Maddi hatalar nedeniyle sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci bu itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde ana bilim dalı başkanlığına yazılı olarak yapabilir. Bu itiraz ilgili öğretim elemanına iletilir. Öğretim elemanı tarafından yapılan yeniden değerlendirmede maddi hata görülürse, gerekli not düzeltmesi yapılarak en geç bir hafta içinde Enstitüye bildirilir. Öğretim elemanının verdiği not kesindir.
Başarı not ortalamaları
Madde 39 -
(1) Öğrencilerin yarıyıl sonundaki başarı durumu, her dönem sonunda ağırlıklı not ortalamaları Enstitü tarafından hesaplanarak belirlenir.

(2) Bu hesaplama sonucunda, öğrencinin yarıyıl akademik başarı not ortalaması ve genel akademik başarı not ortalaması olmak üzere iki ortalama elde edilir.

(3) Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, o dersin kredi değeri ile öğrencinin aldığı dönem ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir ağırlıklı dönem notu ortalamasını bulmak için, o dönemde öğrencinin bütün derslerden aldığı ağırlıklı notların toplamı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.

(4) Genel akademik başarı not ortalaması ise, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren bu Yönetmelikte belirlenen en az ders yükünü tamamlamak amacıyla, almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

(5) Öğrencilerin tez aşamasına geçebilmeleri için yüksek lisansta 2.75, doktorada ise 3.00 kredi not ortalamasına ulaşmaları gerekir.

(6) Genel akademik başarı not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en yüksek not katılır. Bütün notlar, öğrenci durum belgesine geçirilir. Genel akademik başarı not ortalaması 3,75’in üstünde olan öğrenciler üstün başarılı sayılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bilimsel Hazırlık Programı, Akademik Danışmanlık ve Muafiyetler
Bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulü
Madde 40 -
(1) Yüksek lisans veya doktora programına kabul edilen öğrencilerden değerlendirme komisyonunca gerekli görülenler, daha önceki lisans ya da yüksek lisans derecesini aldığı alanlar dikkate alınarak ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilirler.

(2) Bilimsel hazırlık programına devamı gerekli görülen öğrencilerin derse kayıt, devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, kayıt silme ve diğer hususlara ilişkin hükümler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Fakat bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bilimsel hazırlık programı süresince alınan lisansüstü ders sayısı üçü geçemez.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre bu Yönetmelikte belirtilen izinler dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(5) Öğrenci, kendisi için öngörülen bilimsel hazırlık programı kapsamındaki tüm derslerden başarılı olmak zorundadır. Bilimsel hazırlık programında alınan dersler öğrenci belgesinde gösterilir. Fakat bu derslerin notları lisansüstü mezuniyet notuna katılmaz.

(6) Bilimsel hazırlık programındaki dersleri başarı ile tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
Akademik danışmanlık faaliyetleri
Madde 41 -
(1) Akademik danışman, lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrencilere, ders seçimi ve diğer akademik çalışmaların yürütülmesi konularında yardımcı ve yönlendirici olmak maksadıyla danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen öğretim elemanıdır.

(2) Akademik danışmanlık faaliyetleri tez/proje danışmanı atanmasına kadar devam eder.

(3) Akademik danışmanlar Enstitü tarafından karşılanamadığı durumlarda Akademinin diğer birimlerinde görev yapan öğretim elemanları akademik danışman olarak görevlendirilebilir.

(4) Akademik danışmanlara danışmanlık faaliyetleri nedeniyle ilave ücret ödenmez.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programı
Yüksek lisans programı açmada genel ilke
Madde 42 -
(1) Yüksek lisans programı tezli veya tezsiz olarak yürütülür. Bir programın Enstitünün hangi ana bilim dallarında açılacağı, ilgili ana bilim dalının önerisi, Enstitü Kurulunun teklifi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile belirlenir.

(2) Bir yüksek lisans programının açılabilmesi için gerekli olan en az öğrenci sayısı Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.
Tezli yüksek lisans programı
Madde 43 -
(1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülür:

a) Tezli yüksek lisans programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

b) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

c) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarını aynı anda yürütmekte olan öğrenciler toplamda en çok iki ortak ders alabilirler. Ancak ders saydırma işlemi Enstitü Kurulu kararıyla gerçekleştirilir.

ç) Her yarıyılın ilk iki haftası içerisinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma yapılır.

d) Yüksek lisans programları, ilgili ana bilim dalının önerisi, Enstitü Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile yurt içi ve yurt dışında birbirini tamamlayan yüksek lisans programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Enstitü Kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir ve Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulur.
Tezli yüksek lisans programına başvuru ve kabul şartları
Madde 44 -
(1) Tezli yüksek lisansa kabul edilecek öğrenciler için aşağıdaki şartlar aranır:

a) İlgili ana bilim dalı başkanlığının teklifi üzerine Enstitü Kurulunun kararı ile belirlenen alanlarda lisans diplomasına sahip olunmalıdır.

b) Yüksek lisans programına başvuran adayların lisans not ortalaması dört tam not üzerinden asgari 2,50 veya 100 tam not üzerinden karşılığı not olması gerekir.

c) Altmış (60) puandan az olmamak koşuluyla Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olunmalıdır.

ç) Yabancı dil sınavından en az 60 puandan az olmamak koşuluyla Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek yabancı dil puanına sahip olunmalıdır.

(2) Yüksek lisans programına ALES puanı, yabancı dil sınavı puanı, lisans not ortalaması ve değerlendirme sonucuna göre öğrenci kabul edilir. Öğrenci kabulüne ilişkin değerlendirmede; ALES puanının %50’si, yabancı dil sınavı puanının % 10’u, lisans not ortalamasının %15’i ve açılan yüksek lisans programı alanında yapılan değerlendirme sonucunun %25’i dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla en az toplam 60 puan alanlar arasında en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılır.

(3) Adayların sıralamaya alınabilmesi için değerlendirme sınavından en az 50 puan almaları gerekir.
Tezli yüksek lisans programının süresi
Madde 45 -
(1) Tezli yüksek lisans programı, esasları aşağıda belirtilen sürelere göre tamamlanır;

a) Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

b) Dört yarıyıl sonunda öğretim programında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
Tez danışmanı atanması
Madde 46 -
(1) Tez danışmanı atanması aşağıdaki ilke ve usullere göre yapılır:

a) Tezli yüksek lisans programında, ilgili ana bilim dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

b) Tez danışmanı, senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı atanabilir. Atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

c) Danışman atanmasında, bir danışmana düşecek lisansüstü öğrenci sayısı, ilgili ana bilim dalının özelliği dikkate alınarak, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

ç) Enstitü Yönetim Kurulu onayı ve Senatonun belirlediği esaslar doğrultusunda başka bir yükseköğretim kurumundan bir öğretim üyesi tez danışmanı olarak görevlendirilebilir. Bu durumda, Müdürlükçe ilgili öğretim üyesinin bağlı bulunduğu fakülte dekanının veya enstitü müdürünün yazılı oluru alınır.

d) İhtiyaç duyulması durumunda, yükseköğretim kurumları içinden veya dışından da en az doktora derecesine sahip kişiler tez danışmanı olarak atanabilir.

e) Danışman değişikliği, danışmanın ya da öğrencinin gerekçeli istemi ve ana bilim dalı başkanının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlanır.

f) Danışman, tez önerisinin Enstitü Yönetim Kurulunca kabulünü izleyen yarıyıl başından itibaren her yarıyıl danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak "uzmanlık alan dersi" adlı bir ders açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler, ana bilim dallarınca kararlaştırılır ve Enstitü Kurulu tarafından onaylanır.
Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
Madde 47 -
(1) Tezin sonuçlanması aşağıdaki ilke ve usullere göre yapılır:

a) Yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini Enstitü tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

b) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili ana bilim dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az biri Akademi dışından olmak üzere danışman dâhil üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması hâlinde, ikinci danışman jüri üyesi olamaz.

c) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

ç) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alırlar. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunması öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ile alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, ana bilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

e) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içerisinde gerekli düzenlemeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Jüri, ikinci sınav sonunda aynı usulle tez hakkında kabul veya ret kararı verir.

f) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler de kabul onay sayfasını imzalar.

g) Tez çalışması kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin önerileriyle son hâline getirilmiş tezini Enstitü Tez Yazım Kılavuzuna uygun şekilde hazırlayarak danışmanı tarafından onaylanmış, ciltlenmiş en az üç nüshayı, elektronik kopyası ile birlikte en geç bir ay içerisinde Enstitüye teslim eder.

ğ) Enstitü Yönetim Kurulu, başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

h) Öğrenci tüm belgelerle birlikte Akademi Kütüphanesi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından istenen veri giriş formunu Enstitüye teslim etmek zorundadır.

ı) Tezi reddedilen öğrenci başarısız sayılır ve Enstitüden ilişiği kesilir.
Tezli yüksek lisans diploması
Madde 48 -
(1) Yüksek lisans programını başarı ile tamamlamış ve tüm koşulları sağlamış öğrenciye, kayıtlı olduğu ana bilim dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adının yer aldığı tezli yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, varsa tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(3) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) İstenen tüm koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar geçici mezuniyet belgesini ve diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.
Tezsiz yüksek lisans programı
Madde 49 -
(1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı açılması durumunda eğitim-öğretime ilişkin hususlar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları, ilgili ana bilim dalının önerisi, Enstitü Kurulunun teklifi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile uzaktan öğretim programları olarak da açılabilir veya bazı dersler internet üzerinden veya video gibi uzaktan öğretim teknolojileri kullanılarak da verilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesinin kapsamı ve koşulları Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.

(5) Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(6) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(7) Akademi bünyesindeki akademik birimler tarafından verilen derslerden hangilerinin yüksek lisans dersi olarak sayılacağına Enstitü Kurulu karar verir.

(8) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.
Tezsiz yüksek lisans programına başvuru ve kabul koşulları
Madde 50 -
(1) Tezsiz yüksek lisans programına kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu programa yapılan başvurular ilgili değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir.
Tezsiz yüksek lisans programının süresi
Madde 51 -
(1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
Proje danışmanı atanması
Madde 52 -
(1) Tezsiz yüksek lisans programında, ilgili ana bilim dalı başkanlığı tarafından her öğrenci için dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere, öncelikle öğrencinin kayıtlı bulunduğu ana bilim dalı öğretim üyeleri arasından yoksa Akademi kadrosunda bulunan öğretim görevlileri arasından doktora derecesine sahip bir öğretim elemanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirlenir. Danışman ve proje konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Bir danışmana düşecek en çok lisansüstü öğrenci sayısı, Enstitü Yönetim Kurulunca, ilgili ana bilim dalının özelliği de gözetilerek belirlenir.

(3) Danışman değişikliği, danışmanın ya da öğrencinin gerekçeli istemi ve ana bilim dalı başkanının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlanır. Danışmanın bir öğrencinin danışmanlığından gerekçesiyle birlikte sunulan çekilme istemi de Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlanır.
Tezsiz yüksek lisans programında başarı ve mezuniyet
Madde 53 -
(1) Kredili dersleri, dönem projesini ve Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenecek diğer koşulları başarıyla tamamlayan öğrencilere, kayıtlı olduğu programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adını taşıyan tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Mezuniyet tarihi, dönem projesinden başarılı olduğuna dair belgenin imzalandığı tarihtir.
İkinci öğretim
Madde 54 -
(1) Lisansüstü programlar, Enstitü Kurulunun teklifi ve Senatonun kararı ile tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretim olarak da açılabilir.
Diğer hususlar
Madde 55 -
(1) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenmiş olan asgari koşulları yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan derslerden en fazla dördü ilgili ana bilim dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı ile ilgili burada belirtilmeyen diğer hususlarda tezli yüksek lisans programı ile ilgili aynı usul ve esaslar uygulanır.
ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı
Doktora programında genel ilke
Madde 56 -
(1) Doktora programının amacı öğrenciye, bağımsız araştırma yapmak, olayları geniş ve derin bir bakış açısı içerisinde bilimsel yöntemlerle irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora programları ikinci öğretim programı olarak açılamaz.
Doktora programı
Madde 57 -
(1) Doktora programı aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülür:

a) Doktora programı toplam 240 AKTS’den ve bir eğitim-öğretim döneminde 60 AKTS’den az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyebileceği ilave akademik şartlardan oluşur.

b) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış ve her dönem en fazla bir ders olması koşuluyla yüksek lisans derslerinden seçilebilir.

c) Doktora programlarında ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise en fazla dört ders seçebilir.

ç) Her yarıyılın ilk iki haftası içerisinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma yapılabilir.

d) Doktora programı esnasında, lisans ya da lisansüstü programından bilimsel hazırlık kapsamında alınmış olan dersler ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

e) Doktora programları, ilgili ana bilim dalının önerisi, Enstitü Kurulunun teklifi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile yurt içi ve yurt dışında birbirini tamamlayan doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programın uygulama usul ve esasları, Enstitü Kurulunun teklifi üzerine, Senato tarafından belirlenir ve Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulur.
Doktora programına başvuru ve kabul şartları
Madde 58 -
(1) Doktoraya kabul edilecek öğrenciler için aşağıdaki şartlar aranır:

a) İlgili ana bilim dalı başkanlığının teklifi üzerine Enstitü Kurulunun kararı ile belirlenen alanlarda tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak gerekir.

b) Bu adayların yüksek lisans diploması bitirme derecesi not ortalaması dört tam not üzerinden asgari 2,75 veya 100 tam not üzerinden karşılığı not olması gerekir.

c) Altmış beş (65) puandan az olmamak koşuluyla Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olunmalıdır.

ç) Yabancı dil sınavından en az 65 puandan az olmamak koşuluyla Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek yabancı dil puanına sahip olunmalıdır.

(2) Doktora programına ALES puanı, yabancı dil sınavı puanı, lisans not ortalaması ve değerlendirme sonucuna göre öğrenci kabul edilir. Öğrenci kabulüne ilişkin değerlendirmede; ALES puanının %50’si, yabancı dil sınavı puanının %10’u, yüksek lisans not ortalamasının %15'i ve açılan doktora programına yönelik değerlendirme sonucunun %25'i dikkate alınarak, ilgili Enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla toplam en az 65 puan alanlar arasında en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılır.

(3) Adayların değerlendirmeye alınabilmesi için değerlendirme sınavından en az 50 puan almaları gerekir.
Bütünleşik doktora
Madde 59 -
(1) Açılan doktora programlarına bütünleşik doktora kapsamında lisans derecesine sahip adaylar da kabul edilebilir.

(2) Bütünleşik doktoraya kabul ve mezuniyet şartları ile programın yürütülmesine ilişkin esaslar Enstitü Kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından kararlaştırılır.
Doktora programının süresi
Madde 60 -
(1) Doktora programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç bir öğrencinin doktora programını tamamlama süresi kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Enstitü Kurulu tarafından belirlenen asgari genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
Tez danışmanı atanması
Madde 61 -
(1) Tez danışmanı atanması aşağıdaki ilke ve usullere göre yapılır:

a) İlgili ana bilim dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez danışmanını Enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır.

b) Danışman atanmasında, bir danışmana düşecek lisansüstü öğrenci sayısı ilgili ana bilim dalının özelliği dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

c) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

ç) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

d) Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile başka bir üniversiteden tez danışmanı görevlendirilebilir.

e) Danışman değişikliği, danışmanın ya da öğrencinin gerekçeli istemi ve ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlanır.
Yeterlik sınavı
Madde 62 -
(1) Doktora yeterlik sınavının amacı; doktora öğrencisinin derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Yeterlik sınavları yılda iki kez akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Sınavın tarih ve saati ana bilim dalının bildirimi ile Enstitü tarafından ilan edilir.

(3) Derslerini ve seminerini tamamlayan ve Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer koşulları yerine getiren öğrenciler, başvuruları üzerine yeterlik sınavına girebilirler. Öğrenciler, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(4) Yeterlik sınavlarının yapılış şekli ve değerlendirilme koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(5) Yeterlik sınavları, ilgili ana bilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik jürisi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Sınav jürisi en az ikisi Akademi dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili ana bilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan ya da koşullarını yerine getirdiği halde yeterlik sınavına girmeyen öğrenci, bir sonraki yeterlik sınavına girer. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin kaydı silinerek Enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Geçerli bir sebeple doktora yeterlik sınavına giremeyecek durumda olan öğrenci için mazeretini belgelendirmek koşuluyla ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir.

(9) Doktora yeterlik jürisi, yeterlik sınavını başaran öğrencileri, ders yükünü tamamlamış olsalar bile, bu Yönetmelikte belirlenen öğrenim süreleri ile ilgili hususlarda öngörülen duruma düşmemeleri koşuluyla, dördüncü yarıyıldan sonra da fazladan ders/dersler almalarını isteyebilir.
Tez izleme komitesi
Madde 63 -
(1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili ana bilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da oy hakkı kullanmaksızın komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili ana bilim dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
Tez önerisi savunması
Madde 64 -
(1) Tez önerisi savunması aşağıdaki ilke ve usuller çerçevesinde yapılır:

a) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az 15 gün önce komite üyelerine dağıtır.

b) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, ilgili ana bilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

c) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

ç) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu isteme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içerisinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin kaydı silinir.

d) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından "başarılı" veya "başarısız" olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin kaydı silinir.
Doktora tezinin sonuçlanması
Madde 65 -
(1) Doktora programındaki bir öğrenci tezini, Enstitü tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, ilgili ana bilim dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Akademi dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Varsa ikinci tez danışmanı oy hakkı kullanmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenci tez sınavına alınır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunması öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ile alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, ilgili ana bilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini öncelikle aynı jüri önünde veya bunun mümkün olmadığı durumlarda ise oluşturulacak yeni jüriye karşı yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir.
Doktora diploması
Madde 66 -
(1) Tez çalışması kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin önerileriyle son hâline getirilmiş tezini Enstitü Tez Yazım Kılavuzuna uygun şekilde hazırlayarak danışmanı tarafından onaylanmış, ciltlenmiş en az üç nüshayı, elektronik kopyası ile birlikte en geç bir ay içerisinde Enstitüye teslim eder.

(2) Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

(3) Öğrenci tüm belgelerle birlikte Akademi Kütüphanesi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından istenen veri giriş formunu Enstitüye teslim etmek zorundadır.

(4) İstenen tüm koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması hâlinde ilişiği kesilir.

(5) Doktora programını başarıyla tamamlamış ve tüm koşulları sağlamış öğrenciye kayıtlı olduğu ana bilim dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adının yer aldığı doktora diploması verilir.

(6) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yaz dönemi eğitim-öğretim programı
Madde 67 -
(1) Gerekli görülen hâllerde Enstitüdeki herhangi bir ana bilim dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Akademi Yönetim Kurulunun onayı ile yaz dönemi eğitim programı düzenlenebilir.
Eğitim dili ve muafiyet
Madde 68 -
(1) Enstitüde eğitim dili esas olarak Türkçedir. Enstitüde yabancı dilde lisansüstü eğitim programının açılması ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Kurulunun teklifi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile belirlenir.

(2) Gerekli görülen hâllerde Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile lisansüstü eğitimde yabancı dilde ders verilebilir.

(3) Enstitü Yönetim Kurulu ilgili ana bilim dallarının özelliğini dikkate alarak hangi koşullarda adayların yabancı dil sınavından muaf tutulabileceğine karar verir.

(4) Yabancı dil sınavından muaf olmak isteyen adaylar ilgili belgelerin onaylı bir örneğini aday kaydı sırasında vermekle yükümlüdürler.
Diğer hususlar
Madde 69 -
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
Madde 70 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 71 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul