112 ACİL ÇAĞRI SERVİSİ TABANLI ARAÇ İÇİ ACİL ÇAĞRI SİSTEMİ BAKIMINDAN MOTORLU ARAÇLARIN, 112 TABANLI ARAÇ İÇİ ACİL ÇAĞRI AYRI TEKNİK ÜNİTELERİNİN VE AKSAMLARININ TİP ONAYINA YÖNELİK TEKNİK ŞARTLARINA VE DENEY İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (2017/79/AB)

Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sisteminin Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2015/758/AB)’nin 2 nci maddesinde belirtilen araçların, 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemleri ve 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemlerinin ayrı teknik üniteleri ve aksamları bakımından AT tip onayı için ayrıntılı teknik şartları ve deney işlemlerini belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, 2015/758/AB Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde belirtilen araç, sistem, aksam ve ayrı teknik üniteleri kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, teknik nedenlerle uygun bir acil çağrı başlatma (tetikleme) tertibatı takılamayan ve bu nedenle de 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemi takılma zorunluluğu olmayan ve Ek IX’da belirtilen araç sınıflarını kapsamaz.
Dayanak
Tanımlar
Madde 4 -
(1) 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nin 3 üncü maddesinde ve 2015/758/AB Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan tanımlar bu Yönetmeliğin uygulanmasında da geçerli olup, söz konusu tanımlara ek olarak bu Yönetmelikte geçen;

a) Acil çağrı kayıt dosyası: Sadece asgari veri setinden (AVS) meydana gelen ve 112 tabanlı araç içi acil çağrı sisteminin dahili hafızasında depolanan ve aynı zamanda acil çağrının otomatik veya elle devreye sokulması anında üretilen kayıtları,

b) Güç kaynağı: Ek I’deki madde 2.3'te belirtilen deneyin ardından sisteme güç veren, takılmış ise, yedek kaynak da dahil olmak üzere 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemine güç sağlayan aksamı,

c) Güncel konum: AVS üretilmeden önce mümkün olan en son anda belirlenen ve aracın bilinen en son konumunu,

ç) Kontrol modülü: Tüm modüllerin, aksamların ve sistem özelliklerinin bir bütün olarak işlevselliğini sağlamak üzere tasarlanan araç içi acil çağrı sistemine ait bir aksamı,

d) Küresel Yönbulum Uydu Sistemi (GNSS): Uygun bir alıcıya sahip kullanıcılara doğru zaman ve konum bilgileri sunan ve bir uydu grubu ve yer istasyonları ağından meydana gelen altyapıyı,

e) Parçaların temsili düzeni: Kontrol modülü, güç kaynağı, mobil şebeke iletişim modülü, Küresel Yönbulum Uydu Sistemi alıcısı ve harici Küresel Yönbulum Uydu Sistemi anteni ve bunlara ait bağlantı ve kablolar dahil olmak üzere EN 15722:2015 “Akıllı ulaşım sistemleri-Acil güvenlik-Acil çağrı asgari veri seti” standardında belirtilen araç içi acil çağrı asgari veri setini başarılı şekilde hazırlayıp aktarmak için 112 tabanlı araç içi acil çağrı sisteminin gerekli kıldığı tüm parçaları,

f) Soğuk çalıştırma modu: Konum, hız, zaman, almanak ve gök günlüğü verilerinin alıcıda depolanmadığı ve dolayısıyla da yönbulum çözümünün tam gök araması ile hesaplandığı durumda bir GNSS alıcısının mevcut durumunu,

g) Uydu Tabanlı Alan Büyütme Sistemi (SBAS): Doğruluk ve bütünlük açısından kullanıcılara daha iyi bir performans sunan ve mevcut küresel uydu yönbulum sistemleri tarafından verilen sinyallerin izlenmesi ve düzeltilmesine yönelik bölgesel yönbulum uydu sistemini,

ğ) 112 tabanlı araç içi acil çağrı ayrı teknik ünitesi tipi: Bir motorlu araca takılmış olması halinde araç içi acil çağrı verme kapasitesi, özellikler ve işlevsellik açısından ciddi farklılıklar göstermeyen belirli donanım kombinasyonunu,

h) 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemi aksamı tipi: Bir 112 tabanlı araç içi acil çağrı ayrı teknik ünitesi veya 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemine entegre edilmiş olması halinde araç içi acil çağrı verme kapasitesi, özellikler ve işlevsellik açısından ciddi farklılıklar göstermeyen belirli donanımı,

ı) 112 tabanlı araç içi acil çağrı sisteminin montajı açısından araç tipi: Araca entegrasyon özellikleri ve araç içi acil çağrı veren temel donanımın işlevselliği ve kapasitesi açısından ciddi farklılıklar göstermeyen motorlu araçları,

ifade eder.
112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemlerinin montajı açısından motorlu araçların AT tip onayına ilişkin şartlar ve deney işlemleri
Madde 5 -
(1) Bir aracın 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemi montajı açısından AT tip onayı, araç ve araç sisteminin Ek I ila Ek VIII'de belirtilen deneylerden başarılı bir şekilde geçmesine ve bu eklerde belirtilen ilgili şartlara uygun olmasına bağlıdır.

(2) Motorlu araca 7 nci madde uyarınca tip onayı almış bir 112 tabanlı araç içi acil çağrı ayrı teknik ünitesi tipi takılması halinde araç ve araç sisteminin Ek II, Ek III ve Ek V'te belirtilen deneylerden geçmesi ve bu eklerde belirtilen tüm ilgili şartlara uygun olması gerekmektedir.

(3) Motorlu araca ait 112 tabanlı araç içi acil çağrı sisteminin 6 ncı madde uyarınca tip onayı almış bir veya daha fazla aksamdan meydana gelmesi halinde motorlu araç ve araç sisteminin Ek I ila Ek VIII'de belirtilen deneylerden geçmesi ve bu eklerde belirtilen tüm ilgili şartlara uygun olması gerekir. Ancak sistemin bu şartlara uygunluğu değerlendirilirken kısmen de olsa 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen deneylerin sonuçları esas alınabilir.
112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemi aksamlarının AT tip onayına ilişkin şartlar ve deney işlemleri
Madde 6 -
(1) 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemi aksamının AT tip onayı, aksamın Ek I'de belirtilen deneylerden başarılı bir şekilde geçmesine ve aynı ekte belirtilen ilgili şartlara uygun olmasına bağlıdır.

(2) Birinci fıkranın amaçları bakımından, tekil parçaların Ek I’in madde 2.3’ünde belirtilen deneyden geçirilmesinin ardından sadece Ek I’in madde 2.8’inde belirtilen aksamlara yönelik doğrulama işlemleri uygulanır.

(3) İmalatçının talep etmesi halinde aksam ilave olarak, aksamın işlevleri ile ilgili olan Ek IV, Ek VI ve Ek VII’de belirtilen şartlara uygunluğu bakımından teknik servis tarafından test edilebilir. Bu şartlara uygunluk, 112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sistemine İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayına Yönelik İdari Hükümlerin Hazırlanması ve Bu Sistem Kullanıcıları İçin Gizlilik ve Veri Korumasına İlişkin Yönetmelik (2017/78/AB)’in 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre düzenlenen tip onayı belgesinde gösterilmelidir.
112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemi ayrı teknik ünitelerinin AT tip onayına ilişkin şartlar ve deney işlemleri
Madde 7 -
(1) 112 tabanlı araç içi acil çağrı ayrı teknik ünitesinin AT tip onayı, ayrı teknik ünitenin Ek I, Ek IV, Ek VI, Ek VII ve Ek VIII'de belirtilen deneylerden başarılı bir şekilde geçmesine ve bu eklerde belirtilen ilgili şartlara uygun olmasına bağlıdır.

(2) 112 tabanlı araç içi acil çağrı ayrı teknik ünitesinin 6 ncı madde uyarınca tip onayı almış bir veya daha fazla aksamdan meydana gelmesi halinde ayrı teknik ünitesinin Ek I, Ek IV, Ek VI, Ek VII ve Ek VIII'de yer verilen deneylerden geçmesi ve bu eklerde belirtilen tüm ilgili şartlara uygun olması gerekir. Ancak ayrı teknik ünitesinin bu şartlara uygunluğu değerlendirilirken kısmen de olsa 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen deneyin sonuçları esas alınabilir.
Onay kuruluşunun yükümlülükleri
Madde 8 -
(1) Onay kuruluşu bu Yönetmelikte yer verilen şartlara uygun olmayan yeni tip motorlu araçlara AT tip onayı vermez.
Özel amaçlı araçların çok aşamalı onayı
Madde 9 -
(1) 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek II Kısım A’sındaki madde 5.1 ve madde 5.5’de tanımlanan özel amaçlı araçların çok aşamalı tip onayına tabi olması ve 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemi ve ilgili sensörlerin tadil edilmemiş olması halinde, 112 tabanlı araç içi acil çağrı sisteminin (temel) araca takılması açısından daha önceki bir aşamada verilen tip onayı geçerliliğini korur.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
Madde 10 -
(1) Bu Yönetmelik, 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemleri ve 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemlerinin ayrı teknik üniteleri ve aksamları bakımından AT tip onayı için ayrıntılı teknik şartlar ve deney işlemleri hakkındaki 12/9/2016 tarihli ve 2017/79/AB sayılı Avrupa Komisyonu Regülasyonu dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

(2) 2017/79/AB sayılı Avrupa Komisyonu Regülasyonunda yer alan üçüncü servis sağlayıcılar (TPS) ile ilgili hükümler, 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde Türkiye’de uygulanmaz.

(3) Bu Yönetmelik hükümlerinde herhangi bir anlaşmazlık veya yanılgı olması durumunda, bu Yönetmeliğin esas aldığı (EU) 2017/79 sayılı teknik düzenlemenin orijinal metni esas alınır ve geçerlidir.
Yürürlük
Madde 11 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  EK-IV
  Formlar ve Ekler - 09/06/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Ek I Araç içi acil çağrı sistemlerinin şiddetli çarpışmalara dayanımının test edilmesine ilişkin teknik şartlar ve işlemler (yüksek şiddetli negatif ivme deneyi)
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 09/06/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK II Tam ölçekli çarpma deneyi değerlendirmesi
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 09/06/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK III Sesli ekipmanın çarpışmaya dayanımı
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 09/06/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK V Otomatik başlatma tertibatı
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 09/06/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK VI Araç içi acil çağrı sistemlerinin Galileo ve EGNOS sistemleri tarafından sunulan konumlandırma hizmetlerine uyumluluğuna yönelik teknik şartlar
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 09/06/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK VII Araç içi sistemin kendi kendine deneyi
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 09/06/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK VIII Gizlilik ve veri korumasına ilişkin teknik şartlar ve deney işlemleri
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 09/06/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK IX Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında bahsi geçen araç sınıfları
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 09/06/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul