İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE GÖREV YAPAN GÖNÜLLÜLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; orman yangınlarıyla mücadele eden gönüllülerin hukuki statüsünü düzenlemek ve gönüllülerin çalışma, denetim usul ve esasları ile nitelik, görev, sorumluluk, eğitim, araç-gereç, kıyafetleri ile ilgili düzenlemeleri yapmak suretiyle, orman yangını söndürmede gönüllü olan kişilerin çalışmalarının planlı, etkin ve uyum içinde yürütülmesini sağlamaktır.

(2) Bu Yönetmelik; görevlendirilecekleri saha dâhilinde orman yangınları ile mücadelede yetkili bulunan bölge/işletme müdürlüğüne bağlı olarak görev yapacak olan gönüllülerin belirlenmesine, yetkilendirilmesine, eğitimlerine, görevlerine, haklarına, sorumluluklarına, kıyafetlerine, araç-gereçlerine, çalışma ve denetimine dair usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 69 uncu, 71 inci ve ek 5 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölge müdürlüğü: Orman bölge müdürlüğünü,

b) Daire Başkanlığı: Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığını,

c) Gönüllü: Mesleği orman yangını söndürme işçiliği olmayan ve bu görevden dolayı maaş almayan, eğitim, beceri ve donanım olarak profesyonel yangın söndürme işçiliği imkân ve kabiliyetlerine sahip olan, orman yangını çıktığında kendi meşguliyetini bırakıp, emir komuta zinciri içinde yangına müdahale eden ve yangın sonrası kendi meşguliyetine dönen 18 yaşını bitirmiş kişiyi,

ç) Gönüllü ekibi: En az 5 en fazla 10 kişiden oluşan ekibi,

d) Gönüllü ekip amiri: İdarenin görevlendirdiği gönüllüler içerisinden belirlenen ve yangın amirliği eğitimi verilmiş kişiyi,

e) Gönüllülük sınavı: Gönüllülerin belirlenmesi için komisyon marifeti ile yapılan sınavı,

f) İaşe giderleri: Yangında iaşe için sarf edilen giderleri,

g) İşletme müdürlüğü: Orman işletme müdürlüğünü,

ğ) Komisyon: Orman yangınlarına müdahalede görev almak isteyen gönüllülerin belirlenmesi ve gönüllülüğün sonlandırılması iş ve işlemleri takip etmek için oluşturulan kurulu,

h) ORBİS: Orman bilgi sistemini,

ı) Orman yangını ekip binaları: Orman yangınını söndürmede görevli personelin kaldıkları yerleri,

i) Orman yangınlarını söndürme çalışmaları: Ormanlarda veya diğer açık alanlarda çıkıp ormana sirayet ihtimali olan yangınların söndürülmesi amacıyla, ihbarın alındığı andan itibaren ilk hareket yerine dönünceye kadar bir fiil yapılan ulaşım, yangına müdahale, söndürme ve soğutma çalışmalarının tümünü,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Gönüllülere İlişkin Hususlar
Gönüllü olabilmek için aranan şartlar
Madde 4 -
(1) Gönüllü olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) 18 yaşını bitirmiş olmak.

c) En az ilkokul mezunu olmak.

ç) Sağlık yönünden elverişli olduğuna dair sağlık raporu almak (Aile sağlığı merkezlerinden alınması yeterlidir.).

d) Adli sicil kaydı olmamak.

e) Teorik ve uygulamalı orman yangınlarıyla mücadele eğitimini başarıyla tamamlamış ve sertifikasını almış olmak.
Gönüllülerin belirlenmesi
Madde 5 -
(1) Gönüllü adaylar, Ek-1’deki başvuru formunu doldurarak orman yangınlarıyla mücadele gönüllüsü olmak için orman bölge müdürlüğüne/orman işletme müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunurlar.

(2) Orman yangınlarına müdahalede görev almak isteyen gönüllülerin belirlenmesi ve gönüllülüğün sonlandırılması iş ve işlemleri takip etmek için komisyon kurulur. Gönüllü olmak isteyen adaylar komisyon tarafından belirlenir. Komisyon; bir başkan, iki asıl ve iki yedek üye olmak üzere Bölge Müdürü tarafından oluşturulur ve oy çokluğu ile karar alır.

(3) Gönüllü adayları, teorik ve uygulamalı orman yangınlarıyla mücadele eğitimine tabi tutulurlar. Eğitimde yangına müdahale, ilk yardım, kişisel koruyucu donanımların kullanımı, iş güvenliği, orman yangınlarında kullanılan araçlarla ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler verilir.

(4) Eğitim sonucunda yapılacak sınavlarda 70 ve üzeri not alarak başarı gösterenler orman yangınlarıyla mücadele gönüllüsü olmaya hak ve yeterlilik kazanarak katılım belgeleri verilir.

(5) Orman yangınlarıyla mücadele gönüllüsü olmaya hak kazananlar, ilgili orman işletme müdürlüğü tarafından, Ek-2’de yer alan orman yangınlarıyla mücadele gönüllüsü kimlik kartı verilerek Orman Genel Müdürlüğünün gönüllü görevlisi olarak yetkilendirilirler.
Gönüllülerin eğitimi, denetimi ve çalışma usulü
Madde 6 -
(1) Devlet ormanlarında çıkmış olan yangınlarda kullanılmak üzere, orman yangınlarıyla mücadele gönüllülerine, iki yılda bir Daire Başkanlığı tarafından belirlenecek araç-gereç, malzeme ve kişisel koruyucu donanım verilir ve bunlar ORBİS sistemine kaydedilir. Sahipli ormanlarda çıkmış olan yangınlarda bu ihtiyaçlar orman sahipleri tarafından karşılanır.

(2) Devlet ormanlarında çıkmış yangının söndürülmesine katılan gönüllülerin iaşe giderleri yangın söndürme faaliyetleri süresince ilgili orman işletme müdürlüğü tarafından, diğer ormanlarda ise sahipleri tarafından karşılanır.

(3) Gönüllülerin ekip içindeki görevleri, gönüllü amiri tarafından görev dağılımı yapılarak belirlenir.

(4) Gönüllüler katıldıkları bir orman yangınına ekip halinde ve emir komuta zinciri içinde müdahale ederler.

(5) Gönüllülerin çalışmaları bağlı bulundukları orman işletme müdürlüğünce denetlenir ve takip edilir.

(6) Gönüllüler, orman yangınlarıyla mücadele eğitimine ilaveten görevlerine uygun olan ve Daire Başkanlığınca uygun görülen diğer eğitim ve tatbikatlara katılırlar.
Gönüllülerin görevleri
Madde 7 -
(1) Gönüllülerin görevleri şunlardır:

a) Orman yangını ihbarı üzerine, kişisel koruyucu donanım, araç ve ekipmanları ile ekip halinde olay yerine hemen intikal etmek.

b) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek.

c) Orman yangınları esnasında her türlü kaza ve mahsur kalma gibi teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek, her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek.

ç) Devlet malını koruma ve uzun süreli kullanabilme anlayışı ile görev yapmak.

d) Kişisel koruyucu kıyafetlerini muhafaza etmek ve bunların temiz ve düzenli bulundurulmasını sağlamak.

e) Alet, edevat ve araçların bakım ve temizliklerini yapmak.

f) Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen diğer eğitim ve tatbikatlara katılmak.
Gönüllülerin hakları
Madde 8 -
(1) Orman yangınlarını söndürme çalışmalarına fiilen katılarak, bu çalışmalar esnasında ölen, sakatlanan, yaralanan ve hastalanan gönüllüler hakkında 11/12/2004 tarihli ve 25667 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Yangınlarını Söndürme Çalışmaları Esnasında Ölenlere ve Sakatlananlara Ödenecek Tazminata İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Gönüllü personelin katıldıkları; eğitim ve tatbikat çalışmaları süresince yeme, içme, ulaşım ve barınma giderleri Orman Genel Müdürlüğünce karşılanır.

(3) Üstün başarı ve yararlılık gösteren orman yangınlarıyla mücadele gönüllülerine Orman Genel Müdürlüğü tarafından teşekkür belgeleri verilir.

(4) Orman yangın gönüllüsüne onaylanmış resimli gönüllü kimlik kartları ücretsiz verilir ve gönüllü kartını kaybettiğini yazılı dilekçe ile beyan eden gönüllülerin yeni gönüllü kartları komisyon kararı sonucu verilir.
Gönüllülerin görevinin sona ermesi
Madde 9 -
(1) Gönüllülerin görevi;

a) Kendi istekleriyle yazılı olarak müracaatları halinde,

b) Haklı bir gerekçe olmadan 6 ncı maddede belirtilen çalışma düzenine uymamaları veya 7 nci maddede belirtilen görevleri aksattıklarının tespit edilmesi halinde,

c) Orman Genel Müdürlüğünün kurumsal kimliğiyle bağdaşmayan, etik davranış ilkelerine uymayan davranışlarda bulunmaları halinde,

ç) Kamu düzenini rahatsız edici, devletin güvenliğini ve kamu hizmetlerinin iyi işlemesini bozmaya yönelik hareketlerde bulunulması halinde,

d) Kanunların öngördüğü ve toplumun genelini ilgilendiren kurallara uymayan davranışlarda bulunulması halinde,

e) Sağlık durumunun, orman yangınlarıyla mücadele çalışma şartlarına engel teşkil ettiğinin sağlık raporu ile tespit edilmesi halinde,

komisyon kararı ile sona erer. Verilmiş olan orman yangınlarıyla mücadele gönüllüsü kimlik kartı geri alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 10 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK-1
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 11/09/2019
  EK-2
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 11/09/2019
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul