(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmelik, Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetimine, işletilmesine, mali ve idari işlemlerine ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenler.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Başkan: Polis Akademisi Başkanını,

b) Başkan yardımcısı: Polis Akademisi başkan yardımcısını,

c) Enstitü: Polis Akademisi Başkanlığına bağlı enstitüleri,

ç) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,

d) İşletme: Polis Akademisi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünü,

e) İşletme Müdürü: Polis Akademisi Döner Sermaye İşletmesi Müdürünü,

f) Mali yıl: Takvim yılını,

g) Öğretim elemanı: Akademi, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, enstitü, polis meslek eğitim merkezleri ve polis meslek yüksekokullarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerini,

ğ) PAEM Müdürü: Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürünü,

h) Yönetim Kurulu: Polis Akademisi Yönetim Kurulunu,

ı) Yürütme Kurulu: Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulunu,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Faaliyet Alanları, Sermaye, Gelir ve Giderler
Faaliyet alanları
Madde 4 -
(1) İşletmenin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler aşağıda gösterilmiştir:

a) Emniyet Teşkilatı ile tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları her türlü hukuki, idari, eğitimsel ve uygulamaya yönelik alanlarda; bilimsel görüş ve proje hazırlamak, seminer, kurs, sertifika ve eğitim programları düzenlemek, sınav ve diğer faaliyetleri yapmak.

b) Güvenlikle ilgili her türlü bilimsel ve uygulamaya yönelik araştırmalar yapmak ve sonuçlarının yayımlanmasını, basımını, uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

c) Polis Akademisinin faaliyetleriyle üretilen ve ilgili mevzuat ile kurum dışı kullanımında sakınca görülmeyen her türlü yazılı, görsel ve işitsel eserleri basılı veya elektronik ortamda bedeli karşılığında diğer gerçek ve tüzel kişilere satmak, kiralamak.

ç) Polis Akademisi bünyesinde bulunan; yakın savunma salonu, atış poligonu, yüzme havuzu, spor tesisleri gibi eğitim amaçlı yerleri işletmek.

d) Polis Akademisi Başkanlığı ve bağlı birimlerin eğitim, öğretim ve diğer görevleri ile ilgili faaliyetlerine destek sağlamak.

e) Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca verilen, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında özel güvenlik hizmetlerinin geliştirilmesi, özel güvenlik eğitimi, sınav ve belgelendirme hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

(2) İşletme; çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutar.
Sermaye
Madde 5 -
(1) İşletmenin sermaye limiti 287.123,30 TL’dir. Bu miktar Genel Müdürün önerisi ve Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine artırılabilir.
Sermaye kaynakları
Madde 6 -
(1) İşletmenin sermaye kaynakları şunlardır:

a) Genel bütçeye bu amaçla konulacak ödenekler.

b) İşletme faaliyetlerinden elde edilecek kârlar.

c) Bağış ve yardımlar.

ç) Hazinece verilen ayni yardımlar.

d) Faaliyetlerle ilgili diğer gelirler.

(2) Bağış ve yardımlar, sermaye limitine bakılmaksızın sermayeye eklenir. İşletmenin ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutarına ulaşıncaya kadar elde edilen dönem sonu kârları ödenmiş sermayeye eklenir. Ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra elde edilen kârlar ertesi yılın gelirlerine ilave edilir.

(3) İşletmenin zararları, Geçmiş Yıllar Zararları hesabında ertesi yıllar kârlarından mahsup edilmek üzere bekletilir.
Gelirler
Madde 7 -
(1) İşletmenin gelirleri şunlardır:

a) İşletmenin faaliyet alanları ile ilgili mal ve hizmet satışından elde edilen gelirler.

b) Bağış ve yardımlar.

c) Diğer gelirler.
Giderler
Madde 8 -
(1) İşletmenin giderleri şunlardır:

a) 4 üncü maddede sayılan hizmet ve faaliyetlerde kullanılmak üzere; mal, hizmet ve bina alım giderleri, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine göre alınacak taşıtların alım giderleri, hizmet binalarının yapım, bakım, onarım ve kira giderleri, tanıtım, kurs ve eğitim giderleri, ek ders, ek ödeme, harcırah, telif, tercüme, haberleşme ve ilan giderleri, bilgisayar donanım, ekipman, yazılım ve danışmanlık giderleri, sigorta giderleri, tüketim malzemesi ile ders araç ve gereç alımı giderleri.

b) İşletmede kullanılacak her türlü demirbaş, mefruşat, kırtasiye, haberleşme giderleri ve İşletmenin faaliyet alanına giren işlerle ilgili diğer giderler.

c) Münhasıran İşletme tarafından kullanılan binaların elektrik, su ve yakıt giderleri.

ç) İşletmenin faaliyet alanları ile sınırlı olmak üzere yapılan bilimsel araştırma ve bu araştırma sonuçlarına ilişkin yapılacak basım ve yayım giderleri.
Ücret tarifesinin tespiti
Madde 9 -
(1) İşletmede üretilen mal ve hizmetlerin ücret tarifesinin tespitinde, maliyet fiyatlarının altında olmamak kaydıyla piyasa fiyatları göz önünde tutulur. Ancak, sosyal içerikli hizmetlerin fiyatlandırılmasında piyasa fiyatları yanında özellikle kamu yararı dikkate alınır. Mal ve hizmetlerin fiyatları, ilgili birim yöneticilerinin teklifi alınarak Yönetim Kurulunca tespit edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim
Yönetim
Madde 10 -
(1) İşletme hizmetleri; Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu, harcama yetkilisi, işletme müdürü, gerçekleştirme görevlisi, muhasebe yetkilisi, veznedar, taşınır mal hesap sorumlusu, taşınır mal sorumlusu, muhasebe yetkilisi mutemedi ve İşletme bünyesinde görevli personel tarafından yürütülür.

(2) İşletmenin Yönetim Kurulu, Akademi Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu, sahip olduğu yetkileri uygun gördüğü ölçüde Yürütme Kuruluna devredebilir.

(3) Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir başkan yardımcısının başkanlığında ve dört öğretim elemanı olmak üzere beş kişiden oluşur. Kurul, başkan dâhil en az üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Çoğunluk sağlanamaması sebebiyle ertelenen kurul en geç on beş gün içinde yeniden toplantıya çağrılır. Kararlar açık oyla ve oy çokluğu ile alınır. Oylamada çekimser kalınamaz. Başkan oyunu bütün üyelerden sonra kullanır. Oylamada eşitlik olması halinde Başkanın katıldığı tarafın oyu üstün sayılır.

(4) İşletmenin harcama yetkilisi Başkandır. Başkan, bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, PAEM Müdürüne, enstitü müdürlerine, Polis Meslek Eğitim Merkezi ve Polis Meslek Yüksekokulu Müdürleri ile diğer birim yöneticilerine devredebilir. İşletme tarafından tahsil edilen gelirlerden Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı için ayrılan payların harcanmasında ise harcama yetkilisi Özel Güvenlik Denetleme Başkanıdır. Özel Güvenlik Denetleme Başkanı bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde birim yöneticilerine devredebilir.
Harcama yetkilisinin yetki ve sorumlulukları
Madde 11 -
(1) İşletme bütçelerinden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında; hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.

(2) Harcama yetkilileri harcama yetkisini; yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere, kısmen veya tamamen devredebilirler.

(3) Harcama yetkisi aşağıdaki şartlara uygun olarak devredilir:

a) Yetki devri yazılı olmak zorundadır.

b) Devredilen yetkinin sınırları açıkça belirlenmiş olmalıdır.

c) Muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilmelidir.

(4) Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve ilgili mevzuata göre yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.

(5) Kanunların verdiği yetkiye istinaden yönetim kurulu, komisyon ve benzeri kurul veya komisyon kararıyla yapılan harcamalarda, harcama yetkisinden doğan sorumluluk söz konusu kurul veya komisyona ait olur.

(6) Harcama yetkilisinin kanunî izin, hastalık, geçici görev, disiplin cezası uygulaması, görevden uzaklaştırma ve benzeri nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması hâlinde, ilgili harcama biriminin harcama yetkilisi, anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir.
İşletme Müdürü ve görevleri
Madde 12 -
(1) İşletme Müdürü, Başkan tarafından atanır.

(2) İşletme Müdürü;

a) İşletmenin idari, malî ve teknik işlerini; ilgili mevzuat hükümleri ile çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek,

b) Döner sermaye kadrolarına atanan veya görevlendirilen memurlar ile İşletmeye alınan işçilerin görevlerini iş bölümü esasları dahilinde düzenlemek, izlemek ve denetlemek,

c) Döner sermaye memurlarının atamalarını teklif etmek ve İşletmeye işçi alınması, çıkarılması ve işçilerin özlük haklarına ilişkin işleri yapmak,

ç) İşletmenin çalışma programlarının ve bütçe tasarılarının zamanında hazırlanmasını sağlamak,

d) Demirbaşlar ile diğer malzemelerin iyi bir şekilde kullanılması, saklanması ve korunması için gerekli tedbirleri almak,

e) Depo ve taşınır mal işlemlerinin usulüne göre yürütülmesini sağlamak, gerekli denetimi yapmak,

ile görevlidir.
Gerçekleştirme görevlisi
Madde 13 -
(1) Harcama yetkilileri; yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirir. Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol yaparlar.
Gerçekleştirme görevlileri ve sorumlulukları
Madde 14 -
(1) Gider gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler.

(2) Harcama yetkilisi, kendisine en yakın üst kademe yöneticilerinden birisini veya birkaçını ödeme emri belgesini düzenlemek üzere görevlendirir. Görevlendirilen kişiler de gerçekleştirme görevlisi olup harcama birimindeki ön malî kontrol görevini yaparlar.

(3) Gelir gerçekleştirme görevlileri; İşletme gelirlerinin tahakkuk ve takip işlemlerini yürütürler.

(4) Gider ve gelir gerçekleştirme görevlileri, kendilerine verilen görevlerin mevzuatına ve usulüne uygun olarak yürütülmesinden, düzenledikleri belgelerin doğruluğundan ve diğer gerçekleştirme görevlileri tarafından düzenlenen belgeler üzerinde yapmaları gereken kontrollerden sorumludurlar.
Muhasebe yetkilisinin görev ve yetkileri
Madde 15 -
(1) Muhasebe yetkilisinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek.

b) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.

c) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan işlemlere ve diğer malî işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, belge ve bilgileri her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.

d) Bu Yönetmelik gereğince düzenlenmesi gereken belge ve bilgileri, belirtilen sürelerde ilgili yerlere düzenli olarak vermek.

e) Veznenin kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.

f) Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.

g) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe biriminden uzak yerlerde görev yapan muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.

ğ) Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak.

h) 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdareleri Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 5 inci maddesinde yer alan defter, mali tablo, belge ve bilgileri düzenleyip mevzuata uygun olarak bildirmek.

ı) Muhasebe birimini yönetmek.

i) Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.
Muhasebe yetkilisinin sorumlulukları
Madde 16 -
(1) Muhasebe yetkilileri;

a) 15 inci maddede sayılan hizmetlerin zamanında yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından,

b) Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler ile bunlarda meydana gelen kayıplardan,

c) Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarında ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden,

ç) Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde, geri verilecek tutarın, düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından,

d) Ödemelerin, ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırası da göz önünde bulundurularak, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından,

e) Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla, kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı devralırken göstermediği noksanlıklardan,

f) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuata göre kontrol etmekten,

g) Yetkili mercilere hesap vermekten,

sorumludurlar.

(2) Muhasebe yetkililerinin Kanuna göre yapacakları kontrollere ilişkin sorumlulukları, görevleri gereği incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır.

(3) Muhasebe yetkililerinin ret ve iadeler ile ayrılıp gönderilmesi gereken paylara ilişkin fazla ve yersiz ödemelerde sorumluluğu, 17 nci madde uyarınca yapması gereken kontrollerle sınırlıdır.
Muhasebe yetkililerince ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde yapılacak kontroller
Madde 17 -
(1) Muhasebe yetkilileri ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde;

a) Yetkililerin imzasını,

b) Ödemenin çeşidine göre ilgili mevzuatında belirlenen belgelerin tamam olmasını,

c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,

ç) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,

kontrol etmekle yükümlüdürler.

(2) Muhasebe yetkilileri, birinci fıkrada belirtilen kontroller dışında kontrol ve inceleme yapamaz; ödemelerde ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz. Birinci fıkrada sayılan konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması hâlinde ödeme yapamaz ve ödemeye zorlanamaz.

(3) Muhasebe yetkilileri, ödeme emri belgesi eki belgelerin, ödemesi yapılacak giderin çeşidine ve alım şekline göre 31/12/2005 tarihli ve 26040 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde ve özel mevzuatında öngörülen belgelerden olmasını ve bu belgelerin eksiksiz olarak ödeme emri belgesi ekine bağlanmasını kontrol etmekle sorumlu olup belgelerin alınan mal veya hizmet ya da yapılan iş bazında miktar veya ara toplam olarak bütçedeki tertiplerine uygunluğunun kontrolünden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

(4) Muhasebe yetkililerinin maddi hataya ilişkin sorumlulukları; bir malî işlemin muhasebeleştirilmesine dayanak teşkil eden karar, onay, sözleşme, hakediş raporu, bordro, fatura, alındı ve benzeri belgelerde; gelir, alacak, gider ya da borç tutarının tespit edilmesine esas rakamların hiçbir farklı yoruma yer vermeyecek biçimde, bilerek veya bilmeyerek yanlış seçilmesi, oranların yanlış uygulanması, aritmetik işlemlerin yanlış yapılması ve muhasebeleştirmeye esas toplamlarının muhasebeleştirme belgesinde ilgili hesaplara noksan veya fazla kaydedilmek suretiyle yapılan yersiz ve fazla alma, verme, ödeme ve gönderilmesiyle sınırlıdır. Teknik nitelikteki belgelerde, bu niteliğe ilişkin olarak yapılmış maddi hatalardan bu belgeleri düzenleyen ve onaylayan gerçekleştirme görevlileri sorumlu olup muhasebe yetkililerinin bu belgelere ilişkin sorumlulukları aritmetik işlemlerdeki yanlışlıklarla sınırlıdır.

(5) Muhasebe yetkilileri, ön ödemeler ile geri verilecek para ve para ile ifade edilen değerlere ilişkin olarak düzenlenen muhasebeleştirme belgeleri ve ekleri üzerinde de birinci fıkradaki hususları kontrol etmekle yükümlüdürler.
Birleşemeyecek görevler
Madde 18 -
(1) Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevleri aynı kişide birleşemez.
Veznedar
Madde 19 -
(1) Döner Sermaye Saymanlığınca yapılacak tahsilat ve kasadan yapılacak ödemelere ilişkin işlemler, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından atanacak kefalete tâbi veznedarlar tarafından yapılır.

(2) Veznedarın görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veznedarlık görevi saymanlığın kefalete tabi diğer memurları tarafından yerine getirilir.
Veznedarın görev ve sorumlulukları
Madde 20 -
(1) Veznedar;

a) Tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak ödeme ve tahsilât yapmak,

b) Tahsil edilen paralar ile ödemeleri günü gününe kasa defterine kaydetmek ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak,

c) Döner sermayeye ait para ve kıymetli evrakı İşletmenin kasasında saklamak,

ç) Tahsilâta ve ödemeye ilişkin belgelerin dip koçanları ile kasa defterini ve sair belgeleri saklamak,

d) Saymanın vereceği diğer görevleri yapmak,

ile görevlidir.

(2) Veznedar, vezne mevcudunun defter ve kayıtlara göre noksan olmasından, veznedeki kıymetlerin eksilmesi ve zarara uğramasından doğrudan doğruya sorumludur.
Vezne işlemleri
Madde 21 -
(1) Kasadan yapılacak ödeme miktarları ile ertesi günü yapılacak harcamaları karşılamak amacıyla kasada bulundurulacak nakit miktarı için Hazine ve Maliye Bakanlığınca genel ve özel bütçeli saymanlıklarda uygulanmak üzere yayımlanan genel tebliğlerdeki limitler uygulanır. Kasa fazlası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında veya kamu bankası şubelerinden birisinde saymanlık adına açılacak hesaba yatırılır.

(2) Kasadan ödenebilecek miktarı aşan ödemeler muhasebe yetkilisi tarafından imzalanan çek veya gönderme emri ile bankadan yapılır.
Giderlerin ödenmesine ilişkin belgeler
Madde 22 -
(1) İşletme bütçesinden yapılacak harcamalarda ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeler hakkında Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Taşınır mal hesap sorumlusu
Madde 23 -
(1) İşletmede, taşınır mal ile ilgili işler, muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan ve kefalete tabi taşınır mal hesap sorumlusu tarafından yapılır. Taşınır mal hesap sorumlusu, ilgili amirin teklifi üzerine Başkan tarafından atanır.

(2) Taşınır mal hesap sorumlusunun izin veya hastalık gibi nedenlerle görevi başında bulunmadığı zaman bu görev, İşletmenin kefalete tâbi diğer memurlarından birisi tarafından yerine getirilir.
Taşınır mal hesap sorumlusunun görevleri
Madde 24 -
(1) Taşınır mal hesap sorumlusu;

a) 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince taşınır mal ile ilgili işleri yürütmek, bunlarla ilgili kayıt ve defterleri tutmak,

b) Taşınır mal kayıtlarına ilişkin defter ve belgeleri saklamak,

c) Muhasebe yetkilisine taşınırın hesabını vermek,

ç) Depo işlemlerini kontrol etmek,

d) Yılsonu sayım tutanağını hazırlamak ve imzalatmak,

e) Mevzuata uygun olarak verilecek diğer görevleri yapmak,

ile görevlidir.
Taşınır mal sorumlusu
Madde 25 -
(1) İşletmenin çalışma konusu ve depo işlemlerinin hacmi dikkate alınarak gerekli görülen hallerde 26 ncı maddede belirtilen işlerin yürütülmesi için ayrıca kefalete tabi bir taşınır mal sorumlusu atanır veya görevlendirilir.

(2) Taşınır mal sorumlusu ilgili amirin teklifi üzerine Başkan tarafından atanır. İzin veya hastalık gibi nedenlerle taşınır mal sorumlusunun görevi başında bulunmadığı hallerde bu görev, İşletmenin kefalete tâbi diğer memurlarından birisi tarafından yerine getirilir.

(3) Taşınır mal sorumlusu ile taşınır mal hesap sorumlusu görevleri aynı kişide birleşemez.
Taşınır mal sorumlusunun görevleri
Madde 26 -
(1) Taşınır mal sorumlusu;

a) Deponun sevk ve idaresini sağlamak,

b) Gerek hariçten satın alınarak ve gerekse İşletme tarafından üretilerek depoya giren her türlü madde, eşya, makine, taşıt, malzeme ve benzeri şeylerin kaydını tutmak, bunları muhafaza etmek, yangın, çürüme, bozulma, akma gibi her türlü tehlike ve zararlardan korumak, kendisinin alamayacağı koruma tedbirleri için ilgililere yazılı olarak bilgi vermek,

c) Depoya giren malzeme ve malları tasnifli, tertipli ve iyi bir durumda muhafaza etmek,

ç) Depoya giren ve (b) bendinde sayılan malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı emirlerine dayanarak belge karşılığında ilgililere vermek,

d) Başka yerlerden gelen veya satın alınan malları muayene komisyonlarına muayene ettirmek ve depoya girişlerini düzenlemek,

e) Depodan sevk edilecek mal ve malzemenin sevk belgelerini düzenlemek ve sevki sağlamak,

f) Depo mizanlarını çıkarmak ve bunların muhasebe ile uygunluğunu sağlamak,

g) Depoda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli tutanakları düzenlemek, kayıtlardan çıkarılacak veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yapmak üzere taşınır mal hesap sorumlusuna vermek,

ğ) Muhasebe yetkilisinin ve diğer yetkililerin verecekleri diğer görevleri yapmak,
Taşınır mal depo sayımı
Madde 27 -
(1) İşletmenin deposu, her malî yılın sonunda harcama yetkilisi tarafından görevlendirilecek bir komisyon tarafından sayıma tabi tutularak sayım sonuçları cetvellere yazılır. Depo noksanı, normal fireler dikkate alınarak saptanır. Depo fazlası gelir kaydedilir. Taşınır mal hesap sorumlusu ve taşınır mal sorumluları, depo ve depo işlemlerinden dolayı müteselsilen sorumludurlar.
Muhasebe yetkilisi mutemetleri
Madde 28 -
(1) Saymanlıkça tahsilinde güçlük görülen döner sermaye gelirleri, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili hükmü gereğince mutemetliği onaylanan kefalete tabi muhasebe yetkilisi mutemetlerince tahsil edilir.

(2) Muhasebe yetkilisi mutemetlerine uygun görülecek sayıda muhasebe yetkilisi mutemedi alındısı verilir. Muhasebe yetkilisi mutemetlerince tahsil edilen paralar, muhasebe yetkilisi mutemedi alındılarının tarih ve numarası itibarıyla, muhasebe yetkilisi mutemetleri kasa defterine kaydedilir.

(3) Mutemetlerce yapılan tahsilat Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan genel tebliğlerde belirtilen süre ve miktarlar dahilinde Döner Sermaye Saymanlığına yatırılır. Tahsilat miktarının Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen miktara ulaşması halinde tahsil edilen para en geç izleyen gün saymanlığa yatırılır.

(4) Saymanlıkça para tahsil edildikten veya mutemetçe bankaya para yatırıldıktan sonra mutemetçe tutulan muhasebe yetkilisi mutemedi kasa defterine “…………………… …………….. numaradan …………….numaraya kadar muhasebe yetkilisi mutemedi alındısı ile kasa defteri kayıtları karşılaştırılmış, defter kayıtlarının doğru olduğu görülmüş ve alındıların kapsamı olan…………… Türk Lirası …………..tarihli ve ………………..sayılı vezne/banka alındısı ile tahsil edilmiştir/bankaya yatırılmıştır.” şeklinde kayıt konulur ve ilgililerce imzalanır. Ayrıca, son tahsilata ilişkin muhasebe yetkilisi mutemedi alındısının arkasına da "…………. numaradan ………… numaraya kadar olan alındılar kasa defterine tam ve hatasız kaydedilmiş ve bu alındılarla tahsil edilen toplam ……………. Türk Lirası ……………. tarihli ve ………………. sayılı vezne/banka alındısı karşılığında saymanlığa/bankaya yatırılmıştır." şeklinde kayıt konulur ve ilgililerce imzalanır.

(5) Muhasebe yetkilisi her zaman sayman mutemetlerini kontrol edebilir.
Devir ve teslim işlemleri
Madde 29 -
(1) Muhasebe yetkilisi, veznedar, taşınır mal sorumlusu gibi para ve mal işleri ile görevli memurlar arasındaki devir-teslim işlemlerinde, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, devir-teslim süreleri yönünden de 12/11/1974 tarihli ve 7/9044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Avans işlemleri
Madde 30 -
(1) Tahakkuk ve ödeme belgeleri ile ilgili işlemlerin tamamlanmasını beklemeyecek kadar ivedi olan çeşitli giderler için harcama yetkililerince görevlendirilen mutemetlere, her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen miktar kadar avans verilebilir.

(2) Bir iş için verilen avans, yalnız o iş için harcanır. Mahsup edilecek avans miktarı kadar mutemede aynı bölümden veya başka bölümden avans verilebilir.

(3) Her mutemet aldığı avansa ilişkin kanıtlayıcı belgeleri en çok bir ay içinde muhasebe yetkilisine vermekle yükümlü olup işin tamamlanması halinde bir aylık sürenin bitimini beklemeden saymanlığa vermek ve üzerinde kalan avans artığını nakden ödemek zorundadır. Aldığı avansı bu süre içerisinde, mali yılın son ayında alınan avansları ise bir aylık süreye bakılmaksızın en geç mali yılın son günü kapatmak zorundadır.

(4) Mali yılın bitimine kadar fiilen harcandığı halde belgeleri saymanlığa verilmeyen veya verilmesine rağmen mali yılsonuna kadar saymanlıkça incelenmemesi nedeniyle mahsubu yapılmayan avans tutarları, mali yılı izleyen bir ay içinde mahsup edilir. Mahsuba ilişkin harcama belgeleri avansın verildiği tarih ile en geç ait olduğu bütçe yılının son günü arasındaki bir tarihi taşıması gerekir. Avans artıkları bu süre sonunda mutlaka tahsil edilir.
Kredi işlemleri
Madde 31 -
(1) Saptanan avans miktarını aşan belirli giderler için harcama yetkilisinden alınacak onaya dayanılarak mutemet adına milli bankalar nezdinde kredi açılabilir.

(2) Adına kredi açılan mutemet, bu krediden kendi adına çek düzenleyerek para alamaz. Banka, mutemedin göstereceği istihkak sahibine doğrudan doğruya ödeme yapar. Krediden, sadece mutemet tarafından düzenlenen çekler uyarınca banka ödeme yapabilir.

(3) Adına kredi açılan mutemet, harcamalarından sonra artan paranın iadesi için bankaya talimat vermek zorundadır. Aynı şekilde kredi konusu ortadan kalktığında mutemet krediyi iptal ettirmek zorundadır.

(4) Bu görevlerin mutemetçe yerine getirilmemesi halinde saymanlıkça ilgili bankaya talimat verilerek açılan kredi saymanlığın banka cari hesabına aktarılır.

(5) Adına kredi açılan mutemedin herhangi bir nedenle görevden ayrılması halinde birinci fıkrada belirtilen esaslara göre kredi, yeni mutemet adına aktarılır.

(6) Her mutemet, adına açılan krediye ait harcama belgelerini en çok üç ay içinde saymanlığa vermek zorundadır. Bu süre dolduğu halde verilmeyen harcama belgeleri, harcama yetkilisi kanalıyla mutemetten alınır. Adına açılan kredinin mahsubu konusunda gerekli işlemleri süresinde yapmayan mutemet adına, bir daha kredi açılmaz.
Kayıt usulleri
Madde 32 -
(1) Döner Sermaye Saymanlığınca tutulacak defterler ve muhasebe kayıtları, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bütçe İşlemleri
Hesap dönemi
Madde 33 -
(1) İşletmenin bütçe dönemi malî yıldır.
Bütçe ve uygulama
Madde 34 -
(1) İşletmenin bütçe tasarısı, muhasebe yetkilisinin önerisi alınarak İşletme Müdürü tarafından hazırlanarak en geç Ekim ayı başında İşletmenin Yönetim Kurulu veya Yürütme Kuruluna sunulur. Bütçe, Başkanın onayı ile kesinleşir.

(2) İşletme gelirleri, bütçedeki harcama kalemleri ile program hedefleri dışındaki amaçlara tahsis edilemez. Yıl içindeki bütçe tertipleri arasındaki aktarmalar Yönetim Kurulu veya Yürütme Kurulu kararı ve Başkanın onayı ile yapılır.

(3) Bütçede yıl içinde yapılacak ek ve değişiklikler birinci fıkrada öngörülen usullere uygun olarak yapılır.
Malî denetim
Madde 35 -
(1) İşletmenin malî işlemleri, gelirleri ve giderleri, Sayıştay ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca her zaman denetlenebilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İhale işlemleri
Madde 36 -
(1) Mal ve hizmet alımı ile yapım işleri, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu, satış işleri ise 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak 15/6/1984 tarihli ve 84/8213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
Mevzuata aykırı ödeme
Madde 37 -
(1) Mevzuata aykırı olarak yapıldığı sonradan anlaşılan ödemeler, ilgililerden genel hükümlere göre tahsil edilir.
Hüküm bulunmayan haller
Madde 38 -
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Yürürlük
Madde 40 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 41 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
    Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul