En son güncellemeler 22 Eylül 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mülkiye Teftiş Kurulu ve mülkiye müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usullerini düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Mülkiye Teftiş Kurulu ve mülkiye müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usullerini kapsar.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen hususlar bakımından 3/5/2016 tarihli ve 6713 sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 7 nci maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 260 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırma: Bir iddia, olay veya yürütülen iş ve işlemler ile ilgili olarak memurlar ve diğer kamu görevlileri bakımından adli, idari, hukuki, mali ve disiplin işlemleri yapılmasına gerek olup olmadığının tespiti amacıyla yapılan işlem ve faaliyetleri,

b) Bağlı kuruluş: Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,

c) Bakan: İçişleri Bakanını,

ç) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

d) Başkan: İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanını,

e) Başkanlık: İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığını,

f) Birim: Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez ve yurt dışı teşkilatlarındaki hizmet birimlerini, valilik ve kaymakamlıklar ile merkez hizmet birimlerinin il ve ilçe düzeyindeki teşkilatlarını; il özel idaresi, belediye, köy ve bunlara bağlı veya bunların kurdukları birlik, kuruluş, işletme, müessese ve teşebbüsleri,

g) Değerlendirme: Müfettişlerce mülki idare amirleri ile diğer personelin genel tutum ve davranışları, performansları ile hizmet ve çalışmalarının tespit edilerek mevzuat, etik ilkeler ve hizmet gerekleri bakımından irdelenmesi suretiyle ortaya konulan kanaati,

ğ) Denetim: Birimlerin iş ve işlemlerinin kalitesini, verimini, etkililiğini, hukuka uygunluğunu, hizmetlerdeki eksiklikleri tespit etmek ve hizmet standartlarının iyileştirilmesini sağlamak, bu kapsamda personeli işbaşında değerlendirmek amacıyla haberli veya habersiz olarak yapılan işlem ve faaliyetleri,

h) Disiplin soruşturması: Personelin disiplin hukukundan doğan sorumluluklarının saptanması amacıyla disiplin amirleri tarafından yapılan veya yaptırılan işlem ve faaliyetleri,

ı) Elektronik belge yönetimi sistemi: Fiziksel ortamda mevcut olan belgelerin elektronik ortama geçirilmesi ya da elektronik ortamdaki belgelerin üretilmesi ve bu belgelerin kontrol edilmesi, düzenlenmesi, kullanılması ve arşivlenmesi için yapılan programları ve uygulamaları,

i) Genel teftiş: Birimlerin faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı olmak, personelin ve birimlerin gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı hale gelmesine rehberlik etmek amacıyla hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek suretiyle yapılan işlem ve faaliyetleri,

j) Grup başkanı: Birden fazla müfettiş tarafından yürütülen teftiş ve denetimlerde kıdemli müfettişi,

k) Haksız fiil: Kişinin diğer kişilere zarar verici nitelikteki kusurlu ve hukuka aykırı eylemlerini,

l) İhbar: Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin hukuka aykırı eylem, tutum veya davranışlarının, herhangi bir kişi tarafından yetkili mercilere bildirilmesini,

m) İnceleme: Bakanlığın görev alanına giren konuların analiz edilmesi ve Bakanlık stratejisinin tespiti ve geliştirilmesine katkıda bulunulması, Bakanlığın kuruluş amaçlarına uygun olarak kurumsal yapıların ve süreçlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi, teftiş ve denetime ilişkin ulusal ve uluslararası gelişmelerin izlenmesi ve buna ilişkin standartların belirlenmesi ve geliştirilmesi, kurum ve kuruluşların hizmet sunum kalitesinin arttırılması, görevlilerin performanslarının iyileştirilmesi; Bakanlığın teşkilat, malzeme, kadro, hizmet standartları, çalışma yerleri, bütçe, kaynak kullanımı, mevzuat ve benzeri konularda durum ve sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin ortaya konulması amacıyla yapılan çalışmaları,

n) Kamu zararı: Kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasından doğan zararı,

o) Kişilerden alacaklar hesabı: Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile mahalli idarelerin muhasebelerinin hesap planlarında yer alıp, bu idarelerin faaliyet alacakları ve kurum alacakları dışında kalan ve yine bu idarelerce tespit edilen kamu zararından doğan alacaklar ile diğer alacakların izlenmesi için kullanılan hesabı,

ö) Kurul: Mülkiye Teftiş Kurulunu,

p) Kurum ve kuruluşlar: Bakanlığın merkez birimleri, bağlı kuruluşları ve bunların yurt dışı teşkilatı, il ve ilçeler ile mahalli idareleri ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş birlik, işletme, müessese ve teşebbüsleri, eğitim ve öğretim kurumlarını,

r) Mahalli idare: İl özel idaresi, belediye ve köyler ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları ya da üye oldukları birlik ve idareleri,

s) Mevzuat: Kanun, kanun hükmünde kararname, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer düzenleyici idari işlemleri,

ş) Müfettiş: Mülkiye Müfettişini, Mülkiye Başmüfettişini ve Vali-Mülkiye Başmüfettişini,

t) Mülki idare amiri: Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfındaki memurları,

u) Ön inceleme:2/12/1999tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca, aynı Kanun kapsamındaki suçlar bakımından yetkili idari merci tarafından personel hakkında ittihaz edilecek soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi kararına dayanak teşkil etmek amacıyla müfettişler tarafından 4483 sayılı Kanun ve 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre yapılan işlem ve faaliyetleri,

ü) Özel teftiş: Birimlerin belli konulardaki faaliyet ve işlemlerinin teftiş edilmesini,

v) Personel: Kamusal faaliyetin yürütülmesine seçilme yoluyla katılan kişiler hariç olmak üzere kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her statüdeki kamu hizmeti görevlilerini,

y) Sebepsiz zenginleşme: Bir kimsenin haklı bir neden olmaksızın bir başkasının mal varlığından veya emeğinden zenginleşmesini,

z) Soruşturma:19/4/1990tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve 20ncimaddesi uyarınca memurlar ve diğer kamu görevlilerinin aynı Kanun kapsamındaki suçlar bakımından sorumluluklarının saptanmasına yönelik olarak müfettişlerce yapılan işlem ve faaliyetleri,

aa) Şikâyet: Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin hukuka aykırı eylem, tutum veya davranışlarının, bunlardan zarar gören veya mağdur olanlar ya da bunların kanunî temsilcileri veya ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları tarafından, yetkili mercilere bildirilmesini,

bb) Teftiş: Genel teftişi ve özel teftişi,

cc) Yatırım izleme koordinasyon başkanlıkları: Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı, afet ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi, ilin tanıtımı, gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımların yapılması ve koordine edilmesi, temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların denetlenmesini gerçekleştirmek üzere valiye bağlı olan kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli kuruluşları,

ifade eder.
İKİNCİ KISIM
Kuruluş, Görevler ve Yetkiler
BİRİNCİ BÖLÜM
Kurulun Kuruluşu, Bağlılığı, Görev ve Yetkileri
Kuruluş
Madde 4 -
(1) Kurul; başkan ve müfettişlerden oluşur.

(2) Kurulun idari ve mali işleri şube müdürlükleri ve bürolarca yürütülür.
Bağlılık ve yetki
Madde 5 -
(1) Kurul, doğrudan Bakana bağlıdır.

(2) Müfettişler, görevlerini Bakan adına yaparlar.

(3) Müfettişlere; Cumhurbaşkanı, Bakan ve Başkan dışında hiçbir makam veya merci emir ve talimat veremez.
Kurulun görevleri
Madde 6 -
(1) Kurul, Bakanın emri veya onayı üzerine aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Kurum ve kuruluşların iş, işlem ve hesaplarını teftiş etmek ve denetlemek.

b) Kurum ve kuruluşların personeli ile mahalli idarelerin organları ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlarla ilgili olarak araştırma, ön inceleme, soruşturma ve/veya disiplin soruşturması yapmak.

c) Çeşitli konularda inceleme yapmak.

ç) Mahalli idarelerle bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş birlik, işletme, müessese ve teşebbüslerce yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilediğinin tespit edilmesi halinde, aksamanın giderilmesi amacıyla Bakana önerilerde bulunmak.

d) Mevzuatla öngörülen hallerde mahalli idarelerin meclisleri ile mahalli idareler tarafından kurulan birlik meclislerinin feshi, mahalli idarelerin seçilmiş üyelerinin görevden uzaklaştırılması ile ilgili işlemleri teklif ve takip etmek.

e) Bakanlığın görev alanı kapsamında, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi ile ilgili idari uygulamaları incelemek ve teftiş etmek.

f) Kurum ve kuruluşların iş ve işlemlerinin hukuka uygun yürütülmesine, verimlilik, etkililik ve tutumluluğun sağlanmasına yönelik rehberlik hizmetleri vermek, yürütülen eğitim ve rehberlik çalışmalarına katkı sağlamak, kurum ve kuruluşların yıllık genel hizmet içi eğitim programlarına ve bunların uygulanmasına ilişkin olarak görüş bildirmek.

g) Yönetim sistemlerinin, kurumsal yapıların ve süreçlerin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve öneriler geliştirmek.

ğ) Mevzuatın hazırlanması ve uygulanması ile ilgili çalışmalar yapmak ya da yapılan çalışmalara katılmak.

h) Özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemek.

ı) Dernekler ve şubelerinin, derneklerin ve vakıfların üst kuruluşlarının; 26/3/1987 tarihli ve 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanuna göre kurulan teşekküllerin; yabancı dernek, vakıf ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’deki şube ve temsilcilikleri ile 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 5 inci maddesine göre verilen her türlü izin ve faaliyetin denetimini yapmak.

i) Teftiş ve denetime ilişkin standartları belirlemek ve geliştirmek.

j) Mahalli idareler ile bunlara bağlı kurum ve kuruluşların denetim ve soruşturma birimlerinin düzenlemeleri hakkında görüş vermek.

k) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Kurulun görev ve yetki alanı, kurum ve kuruluşların yurt dışı teşkilatını da kapsar.
Başkanın görev ve yetkileri
Madde 7 -
(1) Başkan, müfettiş sıfat ve yetkilerini haiz olup, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Kurulu yönetmek.

b) Müfettişliğe atanacaklarla ilgili işlemleri yürütmek.

c) Teftiş ve denetim standartlarının belirlenmesine ve geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yaptırmak.

ç) Teftiş rehberlerini hazırlatmak.

d) Başkanlığın ve müfettişlerin yıllık çalışma, teftiş ve denetim programlarını hazırlamak.

e) Bakanlık merkez birimleri ve bağlı kuruluşlarının denetim birimlerinin teftiş ve denetim programları arasında koordinasyonu sağlamak.

f) Başkanlık tarafından resen alınması uygun görülen görev onaylarını hazırlamak ve Bakana sunmak.

g) Bakanın teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması onayı üzerine, müfettişleri görevlendirmek, görevlerin dengeli ve adil olarak dağıtılmasını sağlamak ve emirlerin uygulanışını izlemek.

ğ) Bakanın gerekli gördüğü hallerde, bizzat teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması yapmak.

h) Müfettiş raporlarını incelemek ve değerlendirmek, raporlardaki eksikliklerin tamamlatılmasını ve yanlışlıkların düzeltilmesini sağlamak.

ı) Raporların ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak.

i) Kurum ve kuruluşların iş ve işlemlerinin hukuka uygun, verimli, etkili ve tutumlu olarak yürütülmesine yönelik rehberlik hizmetlerinin verilmesine katkıda bulunmak.

j) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak.

k) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi hükmü uyarınca faaliyet raporunu hazırlamak.

l) İnceleme yapmak ve meslek bilgilerini geliştirmek amacıyla dış ülkelere gönderilecek müfettişleri bu Yönetmelikteki esaslara göre belirlemek.

m) Müfettişlere yönelik hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

n) Görevleri sebebiyle haklarında ceza ve/veya hukuk davaları açılan müfettişlere, savunma haklarını kullanmalarında ve davalarının takibinde yardımcı olmak.

o) Talepleri halinde Bakanlık teşkilatı ile bağlı kuruluşların ve mahalli idarelerin personelinin yetiştirilmelerine katkıda bulunmak.

ö) Kurulun ve müfettişlerin giderlerini incelemek ve düzen altında tutmak, bütçe teklifini hazırlamak.

p) Büro hizmetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak.

r) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Başkan yardımcılığı
Madde 8 -
(1) Fiilen en az beş yıl müfettişlik görevi yapmış olanlar arasından Bakan onayıyla yeteri kadar başkan yardımcısı görevlendirilir.
Başkan yardımcılarının görevleri
Madde 9 -
(1) Başkan yardımcıları;

a) Rapor ve layihalarda, mevzuat hükümlerine, Kurulun yerleşik görüşlerine aykırı eleştiriler, tavsiyeler, yanlışlıklar ve eksiklikler varsa, bunların düzeltilmesi ve tamamlatılması, müfettişin bu konuda aydınlatılması ve Kurulda görüş birliğinin sağlanması,

b) Rapor ve layihaların yerlerine gönderilmesi,

c) İnceleme raporlarına ilişkin Başkanlık görüşünün belirlenmesi,

ç) Yıllık çalışma ve teftiş programlarının hazırlanması,

işlerinde ve Başkan tarafından verilecek diğer görevlerde Başkana yardımcı olarak çalışırlar.

(2) Başkan yardımcıları müfettiş sıfat ve yetkilerini haiz olup, gereken hallerde kendilerine teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma ve disiplin soruşturması görevleri verilebilir.
Çalışma merkezleri
Madde 10 -
(1) Kurulun merkezi Ankara’dır.

(2) Bakanın onayıyla, Kurul merkezinin bulunduğu Ankara dışında da çalışma merkezleri ve bunlara bağlı bürolar kurulabilir. Çalışma merkezleri aynı usulle kaldırılabilir. Bu çalışma merkezlerindeki başmüfettişlerden biri; çalışma merkezinde Başkanlıkça verilen emirlerin yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi ve müfettişlerin büroyla ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla çalışma merkezi sorumlusu olarak Bakan onayı ile görevlendirilir.

(3) Müfettişlerin çalışacakları merkezler, Bakanın onayıyla belirlenir.
Başkana vekâlet
Madde 11 -
(1) Başkanın izin, hastalık gibi geçici sebeplerle görevinin başında bulunamadığı durumlarda başkan yardımcılarından biri; herhangi bir sebeple Başkanlığın boşalması halinde ise atama yapılıncaya kadar, başkan yardımcılarından biri veya bir başmüfettiş Bakan tarafından Başkan vekili olarak görevlendirilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Müfettişlerin Görev ve Yetkileri
Görev ve yetkiler
Madde 12 -
(1) Müfettişlerin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Kurum ve kuruluşların iş, işlem ve hesaplarını teftiş etmek ve denetlemek.

b) Mahalli idarelerle bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş birlik, işletme, müessese ve teşebbüslerce yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilediğinin tespit edilmesi halinde, durumu raporla Başkanlığa bildirmek.

c) Kurum ve kuruluşların personeli ile mahalli idarelerin organları ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlarla ilgili olarak araştırma, ön inceleme, soruşturma ve/veya disiplin soruşturması yapmak.

ç) Mahalli idarelerin meclisleri ile mahalli idareler tarafından kurulan birlik meclislerinin feshini gerektiren hallere ilişkin araştırma yapmak.

d) Özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemek.

e) Dernekler ve şubelerinin, derneklerin ve vakıfların üst kuruluşlarının; 3335 sayılı Kanuna göre kurulan teşekküllerin; yabancı dernek, vakıf ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’deki şube ve temsilcilikleri ile 5253 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre verilen her türlü izin ve faaliyetin denetimini yapmak.

f) Teftiş ve denetime ilişkin standartların belirlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla incelemeler yapmak ya da yapılan çalışmalara katılmak.

g) Bakanlığın yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi, kurumsal yapıların ve süreçlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla incelemeler yapmak ya da yapılan çalışmalara katılmak.

ğ) Mevzuatın hazırlanması ve uygulanması ile ilgili çalışmalar yapmak ya da yapılan çalışmalara katılmak.

h) Kurum ve kuruluşların faaliyet ve işlemlerinin hukuka uygun, verimli, etkili ve tutumlu yürütülmesine yönelik rehberlik hizmetleri vermek, bu amaçla yürütülen çalışmalara katılmak.

ı) Kurulun hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına katılmak.

i) Mesleki konularda yurt içinde ve dışında incelemeler yapmak.

j) Genel durum raporları düzenlemek.

k) Mülki idare amirleri, kurum ve kuruluşlarda yöneticilik sıfatını haiz olanlar ve gerekli hallerde diğer personel hakkında değerlendirme belgesi düzenlemek.

l) Refakatlerinde görevlendirilen personelin eğitilmelerini ve yetiştirilmelerini sağlamak.

m) Başkanın hizmetle ilgili olarak vereceği diğer görevleri yapmak.

n) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Müfettişler, Bakanın uygun görmesi üzerine, kurum ve kuruluşların yurt dışı teşkilatında da teftiş, denetim, inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma ve disiplin soruşturması yapabilirler. Bu teşkilatlar üç yıllık periyodlar halinde veya Bakanın uygun göreceği zamanlarda teftiş edilirler.
Müfettişlerin görevden uzaklaştırma yetkisi ve işlemleri
Madde 13 -
(1) Müfettişler teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma ve disiplin soruşturmasının her evresinde geçici bir önlem niteliğinde olmak üzere, haklarında görevden uzaklaştırma işlemi uygulanabilecek görevlileri;

a) Her türlü kayıt, belge ve defterler ile mal ve eşyayı göstermekten ve soruları cevaplamaktan kaçınmaları,

b) Teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma ve disiplin soruşturmasını engelleyecek, güçleştirecek veya yanlış yönlere sürükleyecek davranışlarda bulunmaları,

c) Açıkça ortaya konulması şartıyla kamu hizmeti gerekleri yönünden görev başında kalmalarının sakıncalı olması,

hallerinde görevden uzaklaştırabilirler.

(2) Müfettişler, ayrıca, haklarında görevden uzaklaştırma işlemi uygulanabilecek görevlileri;

a) 3628 sayılı Kanun kapsamına giren eylem ve işlemleri yaptıkları,

b) Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yaptıkları,

c) Ceza ve/veya disiplin soruşturmasını gerektirir, görevle ilgili, başka önemli yolsuzluklarda bulundukları,

ç) İşkence yaptıkları veya kötü muamelede bulundukları,

d) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatlı oldukları,

yönünde delil veya emare bulunması hallerinde de görevden uzaklaştırabilirler.

(3) Müfettişler; 4483 sayılı Kanuna göre yapılan ön inceleme veya 3628 sayılı Kanuna göre yapılan soruşturma nedeniyle mahalli idare organlarının veya bu organların üyelerinin görevden uzaklaştırılmalarını Bakanlığa teklif edebilirler.

(4) Müfettişler;

a) Görevden uzaklaştırma işlem, talep ve tekliflerini gerekçesini açıkça belirterek yaparlar.

b) Görevden uzaklaştırma işlemini, gerekçesiyle birlikte derhal görevden uzaklaştırılana, Bakanlığa, kurumuna, ilgili valiliğe veya kaymakamlığa bildirirler.

c) Görevden uzaklaştırmaya ilişkin kararlarının görevden uzaklaştırılana tebliğini, merkezde ilgili kurum ve kuruluşların amirlerinden, taşrada vali veya kaymakamlardan talep edebilirler. İlgili kurum ve kuruluşların amirleri ile vali ve kaymakamlar tarafından söz konusu talep derhal yerine getirilir.

(5) Görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmasını gerektiren araştırma, ön inceleme, soruşturma ve disiplin soruşturması çalışmaları öncelikle tamamlanır.
Müfettişlerin sorumlulukları ve müfettişlik güvencesi
Madde 14 -
(1) Müfettişler; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1700 sayılı Kanun, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve diğer mevzuatla verilen görevleri eksiksiz yerine getirmekle ve yetkileri tam olarak kullanmakla yükümlüdürler.

(2) Müfettişler, mesleki yetersizlikleri veya meslekle bağdaşmayacak tutum ve davranışlarda bulundukları en az iki müfettiş tarafından yapılacak araştırma sonucunda düzenlenecek raporla saptanmadıkça görevlerinden alınamazlar ve kendi istekleri dışında başka görevlere atanamazlar.

(3) Müfettişler, istekleri üzerine veya ikinci fıkradaki diğer koşulların gerçekleşmesi durumunda 24/6/1986 tarihli ve 86/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğine göre; müfettişlikte geçirdikleri süreler ayrıldıkları grup hizmeti üzerine ilave edilerek yükselmeleri gereken grup hizmetindeki görevlere atanırlar.
Görev emirleri
Madde 15 -
(1) Müfettişler, görev emirlerini Başkandan alırlar. Görevli bulundukları yerlerde, doğrudan Bakan tarafından verilen emirlerin gereğini yapar ve durumu derhal Başkanlığa bildirirler.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Müfettişlerin Seçilmeleri, Atanmaları, Yetiştirilmeleri ve Kıdemleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Müfettişlerin Seçilmesi, Atanması ve Yetiştirilmesi
Müfettiş alınması
Madde 16 -
(1) Kurula, gerekli görüldüğünde, kadro ve ihtiyaç durumuna göre yeterli sayıda müfettiş alınır.

(2) Müfettiş alınmasına ilişkin işlemlere Bakanın talimatı ile başlanır.
Müfettişlik sınavına başvuru koşulları
Madde 17 -
(1) Müfettişlik sınavına başvurabilmek için;

a) Kaymakam sıfatını kazandıktan sonra Bakanlığın merkez birimleri ve/veya taşra kuruluşlarında fiilen en az altı yıl çalışmış ve altıncı sınıf ilçe hizmetini bitirmiş olmak,

b) Yarışma sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde kırk dört yaşından gün almamış olmak,

gerekir.
İnceleme, değerlendirme ve yarışma sınavına çağırma
Madde 18 -
(1) 17 nci maddede belirtilen nitelikleri haiz mülki idare amirlerinin; varsa sicil raporları ve müfettişler tarafından düzenlenen gizli sicil raporları, müfettişlerce düzenlenmiş değerlendirme belgeleri, valilerce düzenlenmiş mülki idare amirliği değerlendirme belgeleri, varsa takdirname ve/veya başarı belgeleri ile cezaları, yabancı dil bilgileri ve Başkanın bizzat yapacağı veya müfettişlere yaptıracağı değerlendirme çalışması ile tespit edilecek çalışma ve başarı dereceleri değerlendirilir.

(2) İnceleme ve değerlendirme, ilgililerin mülki idare amirliği hizmeti sınıfında göreve başladıkları tarihten inceleme ve değerlendirme tarihine kadar geçen süreyi kapsar.

(3) İnceleme ve değerlendirme iş ve işlemleri, Başkan ve başkan yardımcıları tarafından birlikte yapılır.

(4) İnceleme ve değerlendirme sonucunda üstün başarısıyla müfettişlik hizmetinde yararlı olabileceği anlaşılanlar Bakan onayıyla yarışma sınavına çağrılırlar.
Yarışma sınavı yeri ve tarihi
Madde 19 -
(1) Yarışma sınavı Bakanlıkta yapılır.

(2) Yarışma sınavının tarihi ile başlama ve bitiş saatleri Başkanlıkça belirlenir.
Yarışma sınavı, sonuçların değerlendirilmesi ve atanma
Madde 20 -
(1) Yarışma sınavı, mesleki konularda mülakat şeklinde yapılır.

(2) Mülakat, Başkanın başkanlığında, Personel Genel Müdürü ile Başkanın görevlendireceği bir müfettişten oluşan komisyon tarafından yapılır.

(3) Mülakat sonucunda başarılı bulunanlar Cumhurbaşkanının onayıyla müfettişliğe atanırlar.
Yetişme ve deneme
Madde 21 -
(1) Yetişme ve deneme süresi altı aydır.

(2) Müfettişlerin yetiştirilmesinde; meslek bilgilerini arttırma, müfettişliğin gerektirdiği nitelikleri kazandırma, teftiş, denetleme, araştırma, ön inceleme, inceleme ve soruşturma yöntemleri ile rapor yazma yöntemlerini öğrenmelerini sağlama, bu konularda bilgi ve becerilerini geliştirme amaçları güdülür.

(3) Yetişmede kişisel çaba ve çalışma esastır. Bu konularda Başkanlıkça ve müfettişlerce alınan tedbirler yardımcı ve özendirici niteliktedir.
Rapor düzenlenmesi
Madde 22 -
(1) Yetişme ve deneme süresini tamamlayan müfettişler hakkında, yanlarına verildikleri her müfettiş tarafından birer rapor düzenlenir.

(2) Başkanlığa verilen bu raporlarda; müfettişlerin bilgi dereceleri, inceleme ve araştırma, yazılı ve sözlü anlatım yetenekleri, ahlaki durumları, alışkanlıkları ve yaptıkları çalışmalar açıklanır.

(3) Raporların sonuç bölümünde; yetişme ve deneme sürelerini tamamlayan müfettişlerin mesleki bilgileri, yetenekleri, tutum ve davranışları ile çalışmaları bakımından yeterli olup olmadıkları belirtilir.
Yeterliğin değerlendirilmesi
Madde 23 -
(1) Yetişme ve deneme süresini tamamlayan müfettişlerin yeterli olup olmadıklarını belirlemek için Başkan ve görevlendireceği iki müfettişten oluşan komisyon tarafından mülakat yapılır.

(2) Mülakat; Başkanlıkça belirlenen tarihte Bakanlıkta yapılır.

(3) Mülakat sonucunda yeterli görülenlerin müfettişlikleri Bakan tarafından onaylanır.

(4) Mülakat sonucunda yapılan değerlendirmede yeterli görülmeyenler, Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme veYerdeğiştirmeYönetmeliği hükümleri çerçevesinde ve atanmasındaki usule göre, müfettişlikten önceki görevlerine veya eşdeğer görevlere atanırlar.

(5) Mülakat sonuçları, katılanlara yazı ile duyurulur.
Mülakat komisyonlarının çalışma esasları
Madde 24 -
(1) Mülakat komisyonları Başkanın çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.
Başmüfettişliğe atanma
Madde 25 -
(1) Kurulda üç yıl görev yapmış, birinci sınıf mülki idare amirliği statüsünü kazanmış, mesleki yetenekleri yönünden üstün, iş ilişkilerinde ve iş birliğindeki tutum ve davranışlarında yapıcı ve uyumlu görülen müfettişler, kıdem sırasına göre Cumhurbaşkanının onayıyla başmüfettişliğe atanırlar.
Müfettişliğe yeniden atanma
Madde 26 -
(1) Yeterlik değerlendirmesi sonucunda başarılı sayılarak müfettişliği tasdik edilenlerden, emeklilik, çekilme ya da başka kamu görevlerine atanmak suretiyle ayrılanlar, istekleri halinde durumlarına uyan müfettiş kadrolarına, yarışma sınavı ve yeterlik değerlendirmesi ile yetiştirilme ve deneme döneminetabîtutulmaksızın doğrudan atanabilirler.
Yurt dışına gönderilme
Madde 27 -
(1) Yarışma sınavı, yetiştirme ve deneme dönemi ile yeterlik değerlendirmesi aşamalarından geçerek müfettişliğe atanmış olanlar; mesleki bilgi ve görgülerini arttırmak ve incelemeler yapmak amacıyla bir çalışma programı dâhilinde, 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğe göre sürekli veya aralıklı olarak en fazla bir yıl süre ile yurt dışına gönderilebilirler. Gönderilecek müfettişler kıdem tablosu esas alınmak suretiyle belirlenir.

(2) Bakanlık, yurt dışına gönderilen müfettişlere, gönderildikleri ülkede gerekli yardımın ve kolaylığın sağlanması, çalışma programlarının uygulanması bakımından ilgili kurum ve kuruluşlarla temas kurarak gereken tedbirleri alır.

(3) Müfettişler, yurt dışındaki çalışmaları sonucunda düzenleyecekleri inceleme raporlarını yurda dönüşlerinden itibaren üç ay içinde Başkanlığa verirler.
İKİNCİ BÖLÜM
Müfettişlerin Kıdemi
Kıdem
Madde 28 -
(1) Kıdem tablosunun belirlenmesinde öncelik, sırasıyla müfettişlerin atandıkları kararnamelerin tarihi, aynı kararnameyle atananların Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında geçen hizmet süreleri, bunun eşitliği halindeyse müfettişliğe girişte yapılan yarışma sınavındaki başarı derecesi esas alınır.

(2) Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında geçen hizmet süresi, ilgilinin bu sınıf içinde fiilen ifa ettiği görev süresidir. Bu sınıftayken askerlikte ya da başka kurum ve kuruluşlarda veya birimlerde geçirilmiş olan süreler Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında geçmiş süre olarak alınmaz. Ancak, anılan sınıfta görevdeyken;

a) Yıllık ve mazeret izinlerinde,

b) Sağlık izinlerinde veya tedavi kurumlarında raporlu olarak bulunulduğu sırada,

c) Bakanlıkça izin verilmiş olmak şartıyla yurt içi veya yurt dışı eğitim ve öğretim kurumlarında,

ç) Bakanlıkça görevlendirilmek suretiyle bilgi ve görgü arttırmak amacıyla yapılan yurt içi ve yurt dışı gezilerinde,

geçen süreler Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında geçmiş sayılır.

(3) Başmüfettiş unvanını haiz olanlar müfettiş unvanını haiz olanlara göre her halükârda kıdemli sayılırlar.

(4) Kıdem bakımından;

a) 29 uncu madde kapsamında bulunanlar hariç olmak üzere müfettişlikten ayrılarak Bakanlık teşkilatı ile bağlı kuruluşların kadrolarında veya başka kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıp mesleğe geri dönenlerin bu görevlerde veya kurumlarda geçirdikleri hizmet süreleri de müfettişlik kıdeminden sayılır. Ancak, bunlar dönemlerinin sonuna alınır.

b) Emeklilik ya da çekilme sonrasında tekrar müfettişliğe atananlar da dönemlerinin sonuna alınır. Başkanlık yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler bu madde ve 29 uncu maddede düzenlenen kıdem sıralamalarının en başında yer alırlar. Bu durumda olan birden fazla müfettiş varsa, bunların kıdem sırasının tespitinde ayrıca kendi aralarındaki kıdem esas alınır.

(5) Müfettişlerin sosyal hak ve imkânlardan yararlanmaları, kıdem tablosu esas alınarak sağlanır.

(6) Kıdem tablosu, her yıl Ocak ayı içinde müfettişlere duyurulur.
Vali-mülkiye başmüfettişlerinin kıdemi
Madde 29 -
(1) Vali-mülkiye başmüfettişliği kadrolarına atananlar için ayrı bir kıdem tablosu düzenlenir.

(2) Kıdem sırasının belirlenmesinde; valilik kadrosuna ilk atandıkları kararnamelerin tarihi, aynı kararnameyle atananların Mülki İdare Amirliği Sınıfında geçen hizmet süreleri (28 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenmiş), bunun eşitliği halinde ise yaş büyüklüğü esas alınır.

(3) 28 inci madde ve bu maddenin uygulanması bakımından, il valiliği kadrosunda geçmiş süreler, müfettişlik kadrosunda geçmiş sayılır.

(4) Bu madde kapsamındaki müfettişlerin;

a) İnceleme görevlerinde istihdam edilmeleri ve birden fazla müfettişle yürütülmesi gereken işlerde ikinci fıkraya göre düzenlenen kıdem tablosundaki müfettişlerle çalışmaları esastır.

b) 28 inci madde kapsamındaki müfettişlerle bir arada çalışmaları gerektiği takdirde, müfettişlik kadrosunda geçmiş veya geçmiş sayılan süreye göre kıdemli olan müfettiş çalışmaları düzenler ve kıdemli müfettişe verilmiş diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir. Kıdemin eşitliği halinde yaşca büyük olan kıdemli sayılır.

(5) Sosyal haklar ve imkanlardan yararlanmada Vali-mülkiye başmüfettişleri, Bakanlığın merkez birimlerinde Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında yer alan diğer kadrolarda bulunanlar ile aynı esaslara tabidirler.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Kurulun Çalışma Usul ve Esasları
BİRİNCİ BÖLÜM
Yazışma Usulü, Çalışma Grupları, Müfettişlerin Genel Yetkileri ile Görev Esnasında Uyacakları Kurallar ve Müfettişlere Yardım Yükümlülüğü
Yazışma usulü
Madde 30 -
(1) Müfettişler, görevleriyle ilgili konularda, resmi ve özel tüm kurum, kuruluş ve kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler.

(2) İçişleri Bakanlığı merkez kuruluş ve birimleriyle yazışmalar Başkanlık; diğer bakanlıklarla yazışmalar ise Bakanlık aracılığıyla yapılır.

(3) Müfettişin görevinin doğrudan merkez kuruluş ve birimleriyle ilgili olması halinde birinci fıkra hükmü uygulanır.
İşe ara vermeden bitirme
Madde 31 -
(1) Müfettişler, başladıkları işleri, ara vermeden, bizzat, yapıp bitirmekle yükümlüdürler; geri bırakma zorunluluğu doğarsa veya işlerin sonuçlandırılması başka yerlerde de çalışma yapılmasını gerektirirse, durumu, Başkanlığa bildirerek alacakları emre göre hareket ederler.
Birden çok müfettişin birlikte çalışması
Madde 32 -
(1) Görevin niteliğine göre bir işte, birden çok müfettiş görevlendirilebilir. Bu durumda çalışmaları, kıdemli müfettiş düzenler, işlerin süresinde bitirilmesini sağlayacak önlemleri alır.

(2) Düzenlenecek rapor türüne ve içeriğine ilişkin olarak, müfettişler arasında görüş ayrılığı olması halinde, çoğunluğun görüşüne uygun hareket edilir. Eşitlik halinde kıdemli müfettişin tercihine uyulur. Aykırı görüş ve önerilere raporda yer verilir.

(3) Mülkiye müfettişlerince; merkez birimleri ve bağlı kuruluşların müfettiş veya diğer denetim elemanları ile ortaklaşa yürütülen görevlerde bu Yönetmelikteki usul ve esaslar uygulanır. Ortaklaşa yürütülen görevlerde mülkiye müfettişi; birden fazla mülkiye müfettişi görevlendirilmiş ise bunlardan kıdemli olanı çalışmaları düzenler ve işlerin süresinde bitirilmesini sağlayacak önlemleri alır.
Çalışma grupları
Madde 33 -
(1) Müfettişler;

a) Genel ve özel teftiş görevlerini yürütmek üzere Teftiş Grubunda,

b) İnceleme görevlerini yürütmek üzere İnceleme Grubunda,

c) Araştırma, ön inceleme, soruşturma ve disiplin soruşturması görevlerini yürütmek üzere Soruşturma Grubunda,

görevlendirilir.

(2) Görevlendirme, her yıl Başkan tarafından yapılır ve müfettişlere duyurulur.

(3) Başkan, hizmet gerekleri veya mazeret nedeniyle müfettişlerin çalışma gruplarını değiştirebilir.
Müfettişlerin genel yetkileri ve müfettişe yardım yükümlülüğü
Madde 34 -
(1) Müfettişlerin talep etmesi halinde kurum ve kuruluşlar; her türlü gizlilik derecesini haiz olanlar dâhil, bütün belge, defter ve bilgileri ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı, kasa, depo ve ambarları göstermek, sayılmasına ve incelemesine yardımcı olmak mecburiyetindedirler. Müfettişler kasa, depo, ambar, oda, dolap ve benzeri yerleri ve eşyayı mühürleyerek muhafaza altına alabilirler.

(2) Müfettişler, birinci fıkrada belirtilenler dışında kalan diğer resmi daire, kurum ve kuruluşlar ile kamuya yararlı derneklerle, gerçek ve tüzel kişilerden de gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkilidir. Kanunlarda aksine açık bir hüküm olmadıkça, söz konusu isteğin yerine getirilmesi mecburidir.

(3) Müfettişler, kurum ve kuruluşlarda kamu hizmetine tahsis edilmiş bilgisayarları, bilgisayar programlarını ve kütüklerini ve diğer dijital materyaller ile kamuya açık alanlardaki sistemlerini ve kurum ve kuruluşlara ait bina ve tesislerdeki kamera kayıtlarını muhafaza altına alabilirler; bunlar üzerinde inceleme ve kopyalama yapabilirler.

(4) Müfettişler kurum ve kuruluşların elektronik belge yönetim sistemlerine erişebilir, inceleme ve kopyalama yapabilirler. Müfettişlerin gerek görmesi halinde, kendilerine ilgili birim tarafından kurumsal ve hizmet veri tabanına erişim için yetki ve şifre verilir.

(5) Müfettişler, görevleri ile ilgili konularda uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde kamu kurum ve kuruluşlarından yeterli sayıda personel görevlendirilmesini talep edebilirler. Bu talep, vali ve kaymakamlar ile ilgili kurum ve kuruluş yetkilileri tarafından gecikmeksizin yerine getirilir.

(6) Müfettişlerin, görevleriyle ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki teknik ve kriminal laboratuvarlarından istedikleri inceleme ve tespit işlemleri öncelikli olarak sonuçlandırılır.

(7) Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla tasdik edilmiş örnekleri, dosyasında saklanmak üzere alındığı yere verilir.

(8) Kurum ve kuruluşların amirleri, müfettişlerin 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen konumlarına ve hizmet gereklerine uygun olarak; çalışma yeri, personel ve hizmetle ilgili her türlü araç, gereç ve sair imkânları sağlamak, protokol işleriyle ilgili tedbirleri ve diğer önlemleri almakla yükümlüdürler.

(9) Müfettişlerin görev yürüttükleri kurum ve kuruluşların amirleri ile gerekli görülen diğer görevlilerin yıllık izinlerinin kullanılması müfettişin istemi üzerine ertelenebilir. İznini kullanmaya başlamış olan görevli, müfettişin istemesi halinde geri çağrılır.

(10) Müfettişlere diğer mevzuatla verilen yetkiler saklıdır.
Görevleri esnasında müfettişlerin uyacakları kurallar
Madde 35 -
(1) Müfettişler;

a) Mesleğin gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışta bulunamazlar.

b) Görevin yerine getirilmesi sırasında objektif ve adil bir sonucun ortaya çıkarılmasını esas alırlar.

c) Görev yerlerinde kurumların, yönetim ve karar alma süreçlerine müdahale edemezler.

ç) Belge ve kayıtlar üzerinde, göreve ilişkin tarih, imza ve işaret koymak suretiyle yapılan açıklamalar dışında düzeltme ve ilave yapamazlar.

d) Görevleri nedeniyle öğrendikleri gizli bilgi ve belgeler ile gizli kalması gereken bilgi kaynağını açıklayamazlar ve gizlilik dereceli yazılarını başkalarına yazdıramazlar.

e) Göreve ilişkin kanaatlerini önceden ilgililere ve üçüncü kişilere açıklayamazlar.

f) Kişilerin özel hayatına açıkça müdahale sonucunu doğuracak, kendilerinin ve ilgililerin güvenliğini tehlikeye düşürecek, görevin yürütülmesini güçleştirecek bilgi ve belgeleri başkalarına veremezler.

g) Görevleri sebebiyle, beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği durumlar dışında, görevleri ile ilgili kişilere konuk olamazlar, ikram ve hediyelerini kabul edemezler, alışveriş yapamazlar ve borç ilişkisine giremezler.

ğ) 13/4/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 14/9/2010 tarihli ve 27699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun hareket etmekle yükümlüdürler.

(2) Müfettişler, boşanmış olsalar dahi eşleri veya ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları olan personel hakkında herhangi bir görev yapamazlar. Kendilerine böyle bir görev verilen müfettişler durumu derhal Başkanlığa bildirmekle yükümlüdürler.
İvedi durumlar
Madde 36 -
(1) Müfettişler görevleri sırasında, derhal tedbir alınmaması halinde;

a) Can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek veya temel hak ve hürriyetlerin ihlaline sebebiyet verecek ya da kamu düzeninin ciddi biçimde bozulmasına yol açacak,

b) Zamanaşımı veya hak düşürücü sürelere ilişkin hükümlerden ötürü idarenin zararına sebebiyet verecek,

nitelikte bir durum tespit ettikleri takdirde, görevin sonunu beklemeksizin, bu durumu bir araştırma raporu ile yetkili makama ve her halükârda vali ve kaymakamlara bildirirler ve bu hususu görevleri ile ilgili düzenleyecekleri raporda belirtirler.
İKİNCİ BÖLÜM
Görev Onayları
Görev onayları
Madde 37 -
(1) Bakanlık merkez birimlerinin gerekli gördükleri inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması talepleri, Bakanın onayını müteakip Başkanlığa iletilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, valilikler ve diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından Bakanlığa veya doğrudan Kurula yapılan inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma ve disiplin soruşturması talepleri, değerlendirilmek üzere ilgili birimlere gönderilir. Yapılan değerlendirme sonucunda, mülkiye müfettişleri tarafından yerine getirilmesi uygun görülen talepler için Bakandan onay alınır ve bu onaylar Başkanlığa iletilir.

(3) Müfettişler inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma ve disiplin soruşturması taleplerini Başkanlığa bildirirler. Bu talepler üzerine Başkanlıkça Bakandan onay isteminde bulunulur.

(4) Teftiş ve denetime ilişkin Bakan onayları doğrudan Başkanlıkça alınır.

(5) Önemli görülen veya acele müfettiş gönderilmesi ya da gizli tutulması gereken konularda, yukarıdaki birinci ve ikinci fıkralara bağlı olmaksızın Başkanlık doğrudan onay alabilir.
Diğer bakanlık müfettişleriyle birlikte yürütülecek görevler
Madde 38 -
(1) Diğer bakanlık ve kuruluşların, mülkiye müfettişlerinin kendi müfettişleriyle birlikte teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma ve disiplin soruşturması yapmalarına ilişkin taleplerinin Bakan tarafından uygun görülmesi halinde Başkanlıkça görevlendirme yapılır.
BEŞİNCİ KISIM
Görev ve Raporlama
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel ve Özel Teftiş ile Denetim ve Rehberlik Görevleri ve Raporları
Genel teftiş
Madde 39 -
(1) Genel teftiş; kurum ve kuruluşların faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve kuruluşların gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı hale gelmesine rehberlik etmek amacıyla hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek ve elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmak suretiyle yapılır.

(2) Rehberlik; kuruluşların ve çalışanların iş ve işlemlerinde yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli ve tutarlı hale gelmesine, hizmetin sunumunda en uygun seçeneğin tercih edilmesine, ayrıca mevzuatın doğru uygulanmasına katkı sağlayacak bilgi ve tecrübe aktarımında bulunulmasıdır.
Genel teftişin uygulanması
Madde 40 -
(1) Genel teftiş programları, yıllık olarak düzenlenir ve genel olarak ilgili kurum ve kuruluşların üç yılda bir teftişi esas alınarak yürütülür. Gerekli hallerde bu süre değiştirilebilir. Kurum ve kuruluşların teftiş periyoduyla ilgili olarak özel hükümler saklıdır.

(2) Programlar Bakanın onayına sunulur ve onayı müteakip müfettişler ile teftişe tabi birimlere bildirilir.

(3) İl ve ilçelerin teftişinde görev alacak müfettişler Başkanlıkça, il merkezindeki teftişetabîkurum ve kuruluşların teftişinde görev alacak müfettişler ise grup başkanınca belirlenir. Gerek görülmesi halinde bu görevlendirmelerin tamamı doğrudan Başkanlık tarafından yapılabilir.

(4) Çalışma merkezlerinin bulunduğu illerde yapılacak teftişlerde, kurum ve kuruluşları hangi müfettişlerin teftiş edecekleri Başkanlıkça belirlenir. Bu kurum ve kuruluş birimlerinin teftişinde, görev dağılımı grup başkanınca yapılır.

(5) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez birimlerinin teftişinde de bu maddedeki usul izlenir.
Özel teftiş
Madde 41 -
(1) Özel teftişler, 42 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi saklı kalmak kaydıyla, Başkanlığın önerisi üzerine veya doğrudan Bakan emriyle yapılır.

(2) Bakanlık merkez birimleri, bağlı kuruluş amirleri, valiler ve müfettişler özel teftiş taleplerini Başkanlığa bildirirler.

(3) Özel teftiş kapsamında yer alan il ve ilçelerin veya kurum ve kuruluşların teftişinde görev alacak müfettişler Başkanlıkça belirlenir. Müfettişler arasındaki iş bölümü kıdemli müfettiş tarafından yapılır.
Özel teftişin amacı
Madde 42 -
(1) Özel teftiş aşağıdaki amaçlarla yapılır:

a) Kurum ve kuruluşlar ile görevlilerin belli konulardaki faaliyet, hesap ve işlemlerini teftiş etmek.

b) İl özel idareleri ve belediyelerin mali yönetim ve kontrol sisteminin zaafa uğraması, yolsuzluk veya kamu zararına yönelik emarelerin ortaya çıkması halinde; Bakanın önerisi ve Cumhurbaşkanının onayı üzerine, ilgili mahalli idarelerin tüm mali yönetim ve kontrol sistemlerinin, mali karar ve işlemlerinin mevzuata uygunluğunu tespit etmek.

c) İl özel idaresi ve belediye hizmetlerinin ciddi biçimde aksadığının ve durumun halkın sağlık, huzur ve esenliğini hayatî derecede olumsuz etkileyip etkilemediğini tespit etmek.

(2) Birinci fıkranın (c) bendindeki haller, inceleme veya araştırma yapılarak da tespit edilebilir.
Önceki teftiş sonuçlarının araştırılması
Madde 43 -
(1) Müfettişler;

a) Genel ve özel teftiş sırasında öncelikle teftiş defterlerini ve dosyalarını incelemek suretiyle, bir önceki teftişte eleştiri konusu yapılan ve ilgili birimlerce yerine getirilmesi istenen hususların yerine getirilip getirilmediğini tespit eder ve bunu raporlarında belirtirler.

b) Makul ve haklı bir neden olmadan ilgililerce yerine getirilmeyen hususların tespiti halinde, sorumlular hakkında gerekli yasal işlemleri yaparlar.
Teftişin yürütülmesinde genel ilke
Madde 44 -
(1) Genel ve özel teftişler, hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla görevli memurun huzuruyla yapılır.

(2) Genel ve özel teftişler, eğitim ve rehberlik esas alınarak yürütülür.
Toplantı düzenlenerek bilgi alınması
Madde 45 -
(1) Müfettişler, genel ve özel teftişlerin başlangıcında, devamında ve/veya hitamında gerekli görmeleri halinde ilgililerle toplantı düzenlemek suretiyle de bilgi alabilirler.
Teftiş raporları
Madde 46 -
(1) Teftiş sonunda;

a) Her birim için ayrı bir teftiş raporu düzenlenmesi esastır. Ancak teftiş görev emrinde belirtilen hallerde birden çok birimi kapsayan tek rapor veya birimlerin alt düzeydeki teşkilatları için ayrı rapor düzenlenebilir.

b) Genel ve özel teftiş raporlarının mahallinde düzenlenmesi esastır.
Teftiş raporlarının kapsamı
Madde 47 -
(1) Raporlar, esas itibarıyla hizmetin hukuka uygunluk ile verimli, etkili ve tutumluluk içinde yürütülüp yürütülmediğinin tespiti, değerlendirilmesi ve öneride bulunulmasını kapsayacak şekilde düzenlenir.

(2) Önemli olmayan eksiklikler ve yanlışlıklar için görevlilere sözlü açıklamalar yapmakla yetinilebilir. Gerektiğinde teftiş sırasında bunların giderilmesi sağlanır. Bunlar raporda genel olarak belirtilir.

(3) Teftiş sırasında araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması konusu yapılan hususlar raporlarda ayrıca belirtilir.
Teftiş raporlarının teslimi, dağıtımı ve saklanması
Madde 48 -
(1) Müfettişler tarafından;

a) Genel teftiş sonucunda düzenlenen raporlardan; Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşların merkez birimlerine ilişkin olanlar Başkanlığa, il ve ilçelerdeki birimler için düzenlenmiş olanlar ilgili kurum ve kuruluşa gönderilmek üzere valilik ve kaymakamlıklara teslim edilir, ayrıca Başkanlığa da verilir.

b) Özel teftiş raporları Başkanlığa verilir.

(2) İlgili kurum ve kuruluşlar, raporları ve bunlarla ilgili olarak verilen emir ve yazıları özel bir dosyada saklarlar. Bunların saklanmasından, devir ve tesliminden, kurum ve kuruluşun amirleri ve ilgili memurları birlikte sorumludurlar.
Genel teftiş raporlarının cevaplandırılması
Madde 49 -
(1) Genel teftiş raporlarında eleştiri ve öneri konusu yapılan hususlar, raporun teslim tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili kurum ve kuruluş amirlerinin de görüşleri alınmak suretiyle, ilgisine göre kaymakam ve vali tarafından cevaplandırılarak, Valilik tarafından Bakanlığa bildirilir.

(2) Bakanlık merkez birimleri ile bağlı kuruluşların merkez birimlerinin genel teftişi sonucunda düzenlenen raporlarda eleştiri ve öneri konusu yapılan hususlar, raporun teslim tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili birim veya kuruluşun amiri tarafından cevaplandırılarak Başkanlığa bildirilir.
Denetim
Madde 50 -
(1) Denetim, kurum ve kuruluşların;

a) Günlük faaliyetleri içindeki hizmetlerinin kalitesini veya hizmetlerindeki eksiklikleri tespit etmek,

b) Sorumluluklarındaki hizmetlerin standartlarının iyileştirilmesini sağlamak,

c) Yöneticilerini işbaşında değerlendirmek ve bunların astlarını hizmete yönlendirmedeki bilgi ve becerilerini, astları üzerindeki otoritelerini ölçmek,

amaçlarıyla yapılır.
Denetimin uygulanması
Madde 51 -
(1) Müfettişler denetimleri sırasında;

a) Kurum ve birimlerdeki iş akışını, hizmet anındaki aksaklıkları ve tıkanıklıkları, kırtasiyeciliğe yol açan uygulamaları belirlerler; hiyerarşik ilişkilerdeki aksaklıkları tespit ederler; personelin moral,motivasyonve uyumunu araştırırlar.

b) Hizmetlerin ve görevlerin yürütülmesini olağan işleyişleri içinde izler ve değerlendirirler.

c) Gerekirse personele görevleriyle ilgili uygulama yaptırırlar.

ç) Mülakat ve diğer denetim tekniklerinden yararlanırlar.

(2) Denetim, haberli veya habersiz olarak yapılabilir.
Denetim raporları
Madde 52 -
(1) Denetim sonunda; her birim için ayrı bir denetim raporu düzenlenir. Ancak gereken hallerde aynı birim için birden fazla rapor veya bütün birimler için tek rapor düzenlenebilir. Düzenlenen raporlar Başkanlığa verilir.
Denetim raporlarının kapsamı
Madde 53 -
(1) Raporlar, kurum ve kuruluşların faaliyet ve hizmetlerinin iş akışı sırasında değerlendirilmesi yapılmak suretiyle, denetlenen hizmetlerin kalitesini etkileyen hata, ihmal ve eksiklikleri açıkça gösterecek ve hizmetlerin kalitesini artırmaya yönelik görüş ve önerileri kapsayacak şekilde düzenlenir.

(2) Denetim sırasında araştırma, ön inceleme, soruşturma ve disiplin soruşturması konusu yapılan hususlar raporlarda ayrıca belirtilir.
Cüzi miktardaki parasal noksanlıklar
Madde 54 -
(1) Görev sırasında parasal konularda tespit edilen eksiklikler hakkında adli, idari ve tazmini işlem yapılması asıl olmakla birlikte, cüzi miktardaki noksanlıklar ilgililerin rızaları tahtında tamamlattırılabilir.
Teftiş ve denetim raporlarının başkanlıkça değerlendirilmesi
Madde 55 -
(1) Genel ve özel teftiş ile denetim raporları Başkanlık tarafından incelenir.

(2) Raporlarda yer alan eleştiri ve önerilerden uygun görülmeyenler gerekçesi ile birlikte ilgili müfettişe yazılı olarak bildirilir. Ayrıca yazının bir örneği, teftiş raporuna eklenmek üzere Bakanlığın ilgili birimine gönderilir.
Teftiş ve denetim raporlarının ilgili birimlerce değerlendirilmesi
Madde 56 -
(1) Raporlar, Bakanlığın ve bağlı kuruluşların merkez birimleri tarafından, kendilerine tesliminden itibaren otuz gün içinde incelenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen birimler incelemeyi müteakip;

a) Raporlarda yer alan eleştiri ve önerilere katıldıkları takdirde bunları, gereğinin yapılması için en geç on beş gün içinde teftiş edilen kurum ve kuruluşlara intikal ettirirler.

b) Raporlarda yer alan eleştiri ve öneriye katılmadıkları takdirde durumu, aynı süre içinde gerekçesiyle birlikte Başkanlığa bildirirler.

(3) Raporlarda eleştiri ve öneri konusu yapılan hususlarda, Bakanlık merkez birimleri ve bağlı kuruluşlar ile Başkanlık arasında görüş ayrılığı ortaya çıkması halinde uygulanacak işlem Bakan tarafından belirlenir. Bakan görüşüne esas yazışma, Başkanlıkça yapılır.

(4) Bakanlık merkez birimleri ve bağlı kuruluşları tarafından, teftiş edilen kurum ve kuruluşlara bildirilen eleştiri ve önerilerin, ilgili kurum ve kuruluşların amirleri tarafından yerine getirilmesi sağlanır. Bakanlık merkez birimleri ve bağlı kuruluşları ile valiler ve kaymakamlar, kesinleşmiş raporların gereklerinin yerine getirilmesinden sorumludurlar.
İtiraz
Madde 57 -
(1) Adına rapor düzenlenen mülki idare amirleri, birim ve kuruluş amirleri ile komutanlar ve diğer görevliler; raporlardaki eleştiri veya önerilere katılmadıkları takdirde gerekçesiyle birlikte buna ilişkin itirazlarını, kendilerine tesliminden itibaren otuz gün içinde, raporların takibinden sorumlu Bakanlık merkez birimleri ve bağlı kuruluşlara bildirirler.

(2) Raporlara yapılan itiraz, Bakanlık merkez birimleri ve bağlı kuruluşlarınca uygun bulunduğu takdirde Başkanlığa bildirilir. İtiraz uygun bulunmadığı takdirde müfettişin eleştiri veya önerisinin yerine getirilmesi ilgili birimden istenir. İlgili birimler itirazlarında ısrar ederlerse durum Başkanlığa bildirilir.

(3) Bakanlık merkez birimleri ve bağlı kuruluşlar, kendileri hakkında düzenlenen teftiş raporlarındaki eleştiri veya öneriye katılmadıkları takdirde bu duruma ilişkin itirazlarını Başkanlığa bildirirler.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralara göre yapılan itirazlara Başkanlık katılırsa bunu Müfettişe duyurur, katılmazsa hangi görüşün uygulanacağını Bakanlık Makamı belirler.

(5) İtiraz sonucunda kesinleşen raporların uygulanması hakkında 56 ncı maddenin dördüncü fıkrası hükmü uygulanır.
Teftiş defteri
Madde 58 -
(1) Kurum ve kuruluşlarda sayfaları numaralandırılmış, mühürlenmiş ve son sayfasına defterin kaç sayfadan ibaret olduğu yazılarak ilgili birim amirince tasdik edilmiş bir teftiş defteri bulundurulur.

(2) Müfettişler, teftişin başlayış ve bitiş tarihlerini, hangi işleri teftiş ettiklerini, düzenledikleri raporun tarih ve sayısını, teftiş edilenin görevini, adını ve soyadını deftere yazmak suretiyle imzalarlar. Teftişle ilgili olarak Bakanlıktan gönderilen emir ve genelgelerin tarih ve sayıları ile özetleri, teftiş olunan memurlarca defterin özel bölümüne yazılarak imzalanır.
İKİNCİ BÖLÜM
İnceleme Görevi ve Raporu
İnceleme
Madde 59 -
(1) İnceleme aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için yapılır:

a) Bakanlığın görev alanına giren konularda incelemeler ve analizler gerçekleştirmek suretiyle Bakana danışmanlık yapmak ve Bakanlığın stratejilerinin tespitine ve geliştirilmesine katkıda bulunmak.

b) Bakanlığın kuruluş amaçlarına uygun olarak, kurumsal yapıların ve süreçlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi ile gerekli hukuki ve idari düzenlemeler konularında çalışmalar yapmak veya yapılan çalışmalara katılmak.

c) Teftiş ve denetime ilişkin ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, teftiş ve denetime ilişkin standartların belirlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak.

ç) Kurum ve kuruluşların hizmet kalitesinin arttırılması ile görevlilerin performanslarının iyileştirilmesine esas olacak bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.

d) Kurum ve kuruluşlarla ilgili mevzuat ile diğer bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle hukuka uygunluk denetimini geliştirmek.

e) Mevzuatın hazırlanması ve uygulanması ile ilgili çalışmalar yapmak veya yapılan çalışmalara katılmak.

f) Teftiş hizmetlerini etkileyecek faktörleri incelemek ve değerlendirmek.

g) Bilgi teknolojilerinde ve yönetim bilgi sistemlerinde teftiş hizmetine katkı sağlayacak gelişmeleri izlemek ve uygulanabilirliğini değerlendirmek.

ğ) Müfettişlere yönelik hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

h) Kurum ve kuruluşların hizmet içi eğitim çalışmalarına katkı sağlamak.

ı) Kurum ve kuruluşlar ile müfettiş ya da müfettişlerin kendi aralarında mevzuatın uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkan görüş ayrılıklarının giderilmesine katkı sağlamak.

i) Müfettiş raporlarını incelemek ve değerlendirmek, raporlardaki eksikliklerin tamamlatılmasını ve yanlışlıkların düzeltilmesini sağlamak, ihbar ve şikâyete sebep olan konu ve uygulamaların tespiti ve ortadan kaldırılmasına yönelik gereken tedbir ve öneriler geliştirilmesi amacıyla analizler yapmak.

j) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen mevzuat çalışmalarına ilişkin Kurul görüşünü oluşturmak.

k) Kurul ile ilgili yönetmelik, yönerge ve diğer düzenleyici idari işlemlerin hazırlanması çalışmalarını yapmak.

l) Teftiş rehberlerini hazırlamak.

m) Müfettişler tarafından düzenlenecek rapor ve diğer belgelerin biçim ve standartlarını belirlemek.

(2) Bakan tarafından istenen diğer konularda da inceleme yapılır.

(3) Müfettişler tarafından da, görev sırasında gerekli görülmesi halinde birinci fıkrada belirtilen konularda inceleme yapılması talebinde bulunulabilir.
İnceleme raporu
Madde 60 -
(1) İncelemeler sonunda inceleme raporları düzenlenir. Bu raporlar Başkanlığa verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Araştırma, Ön İnceleme, Soruşturma ve Disiplin Soruşturması Görevleri ve Raporları
Araştırma
Madde 61 -
(1) Araştırma; bir iddia, olay veya yürütülen iş ve işlemler ile ilgili olarak memurlar ve diğer kamu görevlileri bakımından adli, idari, hukuki, mali ve disiplin işlemleri yapılmasına gerek olup olmadığının tespiti amacıyla yapılır.

(2) Müfettişler, kurum ve kuruluşların memurları ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlar nedeniyle; Bakanlıkça emir verilmesi, teftiş ve denetim sırasında öğrenilmesi, ihbar veya şikâyet üzerine araştırma yaparlar.
Araştırma sonucunda düzenlenecek raporlar
Madde 62 -
(1) Yapılan araştırma sonucunda;

a) Herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığı sonucuna varılması halinde Başkanlığa verilmek üzere araştırma raporu,

b) 4483 sayılı Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili olmakla birlikte Bakan, Bakanlığa bağlı kuruluşların en üst idari amirleri, valiler ve kaymakamlar dışındaki mercilerin soruşturma izni vermeye yetkili oldukları memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ön inceleme yapılmasını sağlamak üzere yetkili mercilere intikal ettirilmesini teminen Başkanlığa verilmek üzere tevdi raporu,

c) Haksız fiil veya sebepsiz zenginleşme ya da kamu zararı sebebiyle tazmin veya tahsil işlemi yapılması gerektiği sonucuna varılması halinde, borçlar hukuku bakımından ya da 5018 sayılı Kanunun 71 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak amacıyla Başkanlığa verilmek üzere tazmin raporu,

ç) Soruşturulması genel hükümlere tabî suçlar ile ilgili olarak yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılıklarına intikal ettirilmesini teminen, Başkanlığa verilmek üzere tevdi raporu,

düzenlenir.

(2) İşlem yapılması gerektiği sonucuna varılmış olmakla birlikte aynı konu ve kamu görevlisi ile ilgili olarak daha önce rapor düzenlenmiş ve karar verilmiş olması hallerinde de araştırma raporu düzenlenir.

(3) Araştırma görevi sonucunda, ön inceleme ya da disiplin soruşturması yapılması gerektiği sonucuna varılması halinde Bakanlıktan ön inceleme veya disiplin soruşturması talebinde bulunulur ya da yazıyla veya raporla durum diğer ilgili mercie bildirilir.
Araştırma raporları ile onay taleplerinin değerlendirilmesi
Madde 63 -
(1) Araştırma sonucunda düzenlenerek Başkanlığa sunulan raporlar ilgili birimlere gönderilir.

(2) Ön inceleme veya disiplin soruşturması yapılmasının talep edilmesi üzerine gerekli Bakan onayının alınamaması halinde, müfettişler tarafından araştırma görevleri nedeniyle toplanan bilgi ve belgeler, dizi pusulasına bağlı olarak Başkanlığa teslim edilir.
Ön inceleme
Madde 64 -
(1) Ön inceleme; memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza soruşturması yapılmasının idari merciin iznine bağlandığı hallerde, soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi kararlarına dayanak teşkil etmek amacıyla yapılır.

(2) Ön inceleme, Bakan onayı veya emrine dayalı olarak Başkanlıkça verilen görev emri üzerine yürütülür.

(3) Ön inceleme sonunda ön inceleme raporu düzenlenir.
Ön inceleme raporunun verileceği yer
Madde 65 -
(1) Ön inceleme raporu, Bakanın veya bağlı kuruluşların en üst idari amirinin soruşturma izni vermeye yetkili olduğu hallerde Başkanlığa, diğer hallerde yetkili mercie verilir.
Ön incelemede usul ve yetki
Madde 66 -
(1) Müfettişler, ön inceleme görevlerini ve ön incelemenin gerektirdiği işlemleri, 4483 sayılı Kanun ile 5271 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütürler.

(2) Müfettişler birinci fıkrada sayılan Kanunlardaki esaslar dairesinde aşağıdaki usul işlemlerini yapabilirler:

a) Yeminli kâtip görevlendirilmesi.

b) Belge toplanması.

c) Bilgi istenmesi.

ç) Muhbir ve müştekinin ifadesinin alınması.

d) Hakkında ön inceleme yapılanın ifadesinin alınması.

e) Tanık ve bilgi sahibinin dinlenmesi.

f) Bilirkişi görevlendirilmesi.

g) Keşif yapılması.

ğ) Yer gösterme işleminin yapılması.

h) İstinabe usulünün kullanılması.

ı) Arama ve elkoyma.

i) Tutanak düzenlenmesi.

(3) Müfettişlerin arama ve elkoyma yetkisi; kamu hizmetine tahsis edilmiş eşya, bina ve tesislerle sınırlıdır.

(4) Müfettişler ön inceleme sırasında hâkim kararı alınması gereken hususlarda yetkili mahkemeye, bu mahkemenin kurulu bulunduğu il merkezindeki veya ilçedeki Cumhuriyet başsavcılığı vasıtasıyla başvurur.

(5) Müfettişlerin 34 üncü maddede belirtilen yetkileri saklıdır.
Soruşturma
Madde 67 -
(1) Müfettişler, görev ve yetkileri kapsamında bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında; 3628 sayılı Kanunda ve 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yazılı suçlarla, irtikâp, rüşvet, basit ve nitelikli zimmet, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme suçlarından dolayı yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığınca ceza soruşturması yapılmasını gerektiren delil veya emare bulunup bulunmadığını tespit etmek amacıyla soruşturma yaparlar. Soruşturma; konuyla ilgili her türlü bilgi ve belgenin araştırılmasını, incelenmesini ve ulaşılacak beyan, belge ve emarelerin değerlendirilmesini kapsar.

(2) Özel kanunlarında aksine bir hüküm bulunsa bile ilgili gerçek veya tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları; müfettişlerin birinci fıkraya göre yürüttükleri soruşturma kapsamında istedikleri bilgileri gecikmeksizin makul sürede eksiksiz vermek mecburiyetindedirler.

(3) Müfettişler soruşturmaya başladığında ihbarı doğrulayan emareler buldukları takdirde ilgili memur veya diğer kamu görevlisinden, haksız edinilen malın kaçırıldığı yolunda delil ve emare elde edildiği takdirde memur veya diğer kamu görevlisinin ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları ile gelini ve damadından mal bildiriminde bulunmalarını isterler. Bu istemin tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yerine getirilmesi mecburidir.

(4) Müfettişler soruşturmada ayrıca 34 üncü maddede sayılan yetkileri kullanırlar.

(5) Müfettişler, birinci fıkra uyarınca yaptıkları soruşturma neticesinde ceza soruşturması yapılmasını gerektirir nitelikte delil veya emare elde etmeleri halinde, görüşlerini içeren bir tevdi raporu düzenleyerek Başkanlığa sunarlar. Aksi takdirde, olayın niteliğine ve delil durumuna göre, 62 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ya da üçüncü fıkrası hükümlerine göre işlem yaparlar.
Disiplin soruşturması
Madde 68 -
(1) Disiplin soruşturması; personelin disiplin hukukundan doğan sorumluluklarının saptanması amacıyla yapılır.

(2) Disiplin soruşturması, Bakan onayı ve Başkanlıkça verilen görev emri üzerine yürütülür.

(3) Müfettişler, disiplin soruşturması yapılmasının talep edilmesi üzerine gerekli Bakan onayının alınamaması halinde, topladıkları bilgi ve belgeleri dizi pusulasına bağlı olarak Başkanlığa teslim ederler.

(4) Müfettişler;

a) Disiplin soruşturmalarını 657 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ve 34 üncü maddede belirtilen yetkilerini kullanarak yürütürler.

b) Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli hakkında yürüttükleri disiplin soruşturmalarında, ayrıca, 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun hükümleri uygulanır.

c) Disiplin soruşturması görevlerini ve disiplin soruşturmasının gerektirdiği işlemleri, 66 ncı maddede belirtilen usullerden faydalanarak yerine getirirler.
Disiplin raporu
Madde 69 -
(1) Disiplin soruşturması sonucunda düzenlenecek raporlar Başkanlığa verilir.

(2) Disiplin raporları, ilgili birimlere veya disiplin amirleri ve kurullarına Başkanlıkça gönderilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme Görevleri ve Raporları
Değerlendirme
Madde 70 -
(1) Değerlendirme; Bakanlık Makamınca istenmesi halinde, mülki idare amirleri ile diğer personelin genel tutum ve davranışları, performansları ile hizmet ve çalışmaları tespit edilerek mevzuat, etik ilkeler ve hizmet gerekleri bakımından irdelenmesi suretiyle kanaat oluşturulması amacıyla yapılır.
Değerlendirme raporları
Madde 71 -
(1) Değerlendirme raporları, en az iki müfettiş tarafından birlikte düzenlenerek doğrudan Başkanlığa verilir.

(2) Değerlendirme raporları yazılı bilgi ve belgelere dayandırılır.

(3) Raporların bir örneği, Başkanlık tarafından memurun özlük dosyasında muhafaza edilmek üzere ilgili birime gönderilir.
Değerlendirme belgeleri
Madde 72 -
(1) Değerlendirme belgeleri teftiş veya denetim görevi sırasında Bakanlıkça belirlenen mülki idare amirleri ve diğer görevliler hakkında düzenlenir. Bu belgeler 70 inci ve 71 inci maddelerin birinci fıkrasındaki esaslar çerçevesinde düzenlenir.

(2) Belgelerin bir örneği, Başkanlık tarafından memurun özlük dosyasında muhafaza edilmek üzere ilgili birime gönderilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Genel Durum Raporları
Genel durum raporları
Madde 73 -
(1) Genel durum raporları;

a) İdari bölüm ve kuruluşlarda hizmet gereklerine uygun olmayan yönler olup olmadığını, varsa düzeltilmesi için alınması gerekli önlemleri,

b) İlin sosyal, ekonomik ve güvenlik sorunlarını ve bu konulardaki tavsiyeleri,

c) İdarenin amaçlarını daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirmesine yönelik olarak mevzuat değişikliğinin gerekli olup olmadığını, gerekli ise gerekçeli önerileri,

ç) Mevzuatın uygulanmasında belirlenen aksaklıklar ve gecikmeler ile düzeltilmesi için getirilecek önerileri,

d) Memurların ve diğer görevlilerin nicelik ve nitelik yönünden yeterli olup olmadıklarını,

e) Teftiş edilen daire ve kuruluşların yerlerinin ve yerleşme durumlarının hizmeti aksatan yönleri varsa, bunların neler olduğu ve düzeltilmesi için getirilecek önerileri,

ortayakoymak amacıyla hazırlanır.

(2) Bu raporlar; Bakanlık onayına dayalı olarak Başkanlıkça görevlendirilen veya genel teftişler sırasında o ilde teftiş görevinde bulunan müfettişler tarafından düzenlenir.

(3) Genel durum raporları doğrudan Başkanlığa verilir. Bu raporların birer örneği, Başkanlık tarafından, gerekli idari tedbirlerin alınmasına esas olmak üzere ilgili birimlere gönderilir.
ALTINCI BÖLÜM
Kamu Zararlarından Doğan Alacaklar ile Diğer Alacakların Takip ve Tahsili Amacıyla Düzenlenecek Raporların Değerlendirilmesi, İzlenmesi ve Sonuçlandırılması
Genel olarak kamu zararlarından doğan alacaklar ile diğer alacakların tespiti
Madde 74 -
(1) Müfettişler yapacakları genel teftiş, özel teftiş ve denetim, araştırma, ön inceleme, inceleme ve soruşturma sırasında;

a) 5018 sayılı Kanunun 71 inci maddesi,

b) 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanununun 22 nci maddesi,

c) 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası,

ç) 24/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası,

d) 27/5/2016 tarihli ve 29724 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 100 üncü maddesinin birinci fıkrası,

hükümlerinin verdiği yetkiye dayanarak, tespit ettikleri kamu zararlarından doğan alacaklar ile kişilerden alacaklar hesabına borç kaydı gereken diğer alacakların takip ve tahsili amacıyla ayrı bir tazmin raporu düzenlerler veya düzenledikleri genel nitelikli raporlarda ayrı bir başlık altında bu hususlara yer verirler.
Mahalli idarelerde kamu zararlarından doğan alacaklar ile diğer alacakların tespiti
Madde 75 -
(1) Mahalli idarelerde kamu zararlarından doğan alacaklar ile diğer alacakların;

a) Mahalli idarelerin mali işlemler dışındaki diğer idari işlemlerinin teftişi sırasında tespit edilmesi halinde, bunlar teftiş raporlarında ayrı bir başlık altında belirtilir.

b) Mahalli idarelerin mali işlemlerinin 5018 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 5355 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümleri uyarınca, teftişi sırasında tespit edilmesi halinde, bunlar teftiş layihalarında belirtilir.

c) Özel teftiş ve denetimler sırasında tespit edilmesi halinde, bunlar özel teftiş ve denetim raporlarında ayrı bir başlık altında belirtilir.

ç) Araştırma, ön inceleme, inceleme ve soruşturma sonucunda tespit edilmesi halinde, bunlarla ilgili olarak, ayrıca tazmin raporu düzenlenerek Başkanlığa verilir.

(2) Raporlarda, tespit edilmiş kamu zararları ve kişilerden alacak konuları ile ilgili olarak, sorumlularla birlikte tahsil sürecine dahil edilecek ilgililer de belirtilir. Ayrıca, Kişilerden Alacaklar Hesabına Kaydedilerek Tahsil Edilecek Tutarlar Özeti Çizelgesi düzenlenip raporlara eklenir.
Mahalli idarelerde tespit edilen kamu zararlarından doğan alacaklar ile diğer alacakların takip ve tahsili
Madde 76 -
(1) 75 inci maddede belirtilen raporların mahalli idarelere intikal etmesi üzerine;

a) Sayıştayın dış denetimine tâbi olmayan mahalli idare birliklerinde, 5355 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükmü,

b) Kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıyla meydana gelen zararlardan doğan alacakların takip ve tahsiliyle ilgili işlemler, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri,

c) Diğer alacakların takip ve tahsiliyle ilgili olarak Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 99 uncu, 100 üncü ve 101 inci maddeleri ile diğer ilgili hükümleri,

uyarınca işlem yapılır.

(2) Yapılan işlemler, Bakanlığın yazısı üzerine ayrıca valiliklerce izlenir ve işlemlerin sonuçları Bakanlığa bildirilir.
Mahalli idareler dışındaki kuruluş ve birimlerde kamu zararlarından doğan alacaklar ile diğer alacakların tespiti
Madde 77 -
(1) Müfettişlerin görev ve yetki alanında bulunan, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve idari tasarruflarla oluşturulan birim ve hesaplarda kamu zararlarından doğanlar ile diğer alacakların;

a) Teftiş sırasında tespit edilmesi halinde, konu teftiş raporunda ayrı bir başlık altında belirtilir veya gerek görülmesi halinde ayrı bir tazmin raporu da düzenlenebilir. Raporların bir örneği mahallinde mülki idare amiri aracılığıyla kamu idaresinin yetkilisine verilir.

b) Özel teftiş ve denetim sırasında tespit edilmesi halinde, bunlar özel teftiş ve denetim raporlarında ayrı bir başlık altında belirtilir veya gerek görülmesi halinde ayrı bir tazmin raporu da düzenlenebilir ve bu raporlar Başkanlığa verilir.

c) Araştırma, ön inceleme, inceleme ve soruşturma sırasında tespit edilmesi halinde, bunlarla ilgili olarak ayrıca tazmin raporu düzenlenerek Başkanlığa verilir.

(2) Raporlarda, sorumlularla birlikte tahsil sürecine dahil edilecek ilgililer de belirtilir. Ayrıca, Kişilerden Alacaklar Hesabına Kaydedilerek Tahsil Edilecek Tutarlar Özeti Çizelgesi düzenlenip raporlara eklenir.
Mahalli idareler dışındaki kuruluş ve birimlerde tespit edilen kamu zararlarından doğan alacaklar ile diğer alacakların takip ve tahsili
Madde 78 -
(1) 77 nci maddede belirtilen raporların ilgili kuruluş ve birimlere intikal etmesi üzerine;

a) Kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıyla meydana gelen zararlardan doğan alacakların takip ve tahsiliyle ilgili işlemler, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri,

b) Diğer alacakların takip ve tahsiliyle ilgili işlemler, Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 82 nci, 83 üncü ve 84 üncü maddeleri ile diğer ilgili hükümleri,

c) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarıyla ilgili işlemler, bunların tabi olduğu mevzuat,

ç) İdari tasarruflarla oluşturulan birim ve hesaplar ile ilgili işlemler, genel hükümler,

uyarınca yerine getirilir.

(2) Yapılan işlemler ve sonuçları valilik vasıtasıyla Bakanlığa bildirilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler
Hukuka aykırı fiil veya hal tespit edilmesi
Madde 79 -
(1) Müfettişler tarafından teftiş ve denetim ya da inceleme görevleri sırasında ön inceleme başlatılmasını gerektiren başka bir fiil işlendiğinin tespit edilmesi halinde;

a) Bakanın soruşturma izni vermeye yetkili olduğu memurlar ve diğer kamu görevlileri ile ilgili olarak gerekli bilgi ve belgeler toplanır ve ön inceleme onayı talebine ilişkin gerekçeli yazı Başkanlığa gönderilir.

b) Haklarında Bakan dışında soruşturma izni vermeye yetkili mercilerin karar vermesi gereken memurlar ve diğer kamu görevlileri ile ilgili olarak durum, failin konumuna veya olayın niteliğine göre bir rapor veya yazıyla yetkili mercilere bildirilir.

c) (a) bendi kapsamında bulunmayan mülki idare amirleri, jandarma ve sahil güvenlik bölge komutanları, il jandarma komutanları, il emniyet müdürleri, sahil güvenlik grup komutanları, il özel idare ve büyükşehir belediye genel sekreterleri ile Başkanlıkça uygun görülen diğer görevliler hakkında da (a) bendi hükmü uygulanır.

(2) Müfettişlerce yürütülmekte olan araştırma, ön inceleme, soruşturma veya disiplin soruşturması görevleri sırasında onay kapsamı dışında ön inceleme başlatılmasını gerektiren bir fiil işlendiğinin tespit edilmesi halinde de birinci fıkra hükmü uygulanır.
İhbar ve şikâyetler
Madde 80 -
(1) Teftiş ve denetimle görevli müfettişler bu görevleri sırasında kendilerine yapılan ihbar ve şikâyetler üzerine konuyu araştırmaya başlarlar. Ön inceleme, soruşturma veya disiplin soruşturmasını gerektirir bir durum tespit edilmediği takdirde araştırma raporu düzenlenir. Ön inceleme, soruşturma veya disiplin soruşturması yapılması gereken hallerde ise 79 uncu madde hükmü uygulanır.

(2) Belli kişiler ve/veya kişileri belli olmamakla birlikte belirli konularda araştırma, ön inceleme, soruşturma ve disiplin soruşturması yapmakla görevlendirilen müfettişler, bu kişilerle ve/veya konularla sınırlı olarak görev yaparlar. Başka kişiler veya konular hakkında kendilerine yapılan ihbar ve şikâyetleri herhangi bir işlem yapmaksızın Başkanlığa gönderirler.

(3) Sözlü ihbarlar bir tutanağa geçirilir. Bu tutanaklar veya yazılı olarak yapılan ihbar üzerine derhal araştırmaya başlanır. 4483 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen şartları taşımayan, belli bir konuyu ihtiva etmeyen ya da doğrudan yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olan ihbar ve şikâyetler müfettişlerce hiçbir işleme tabi tutulmaksızın Başkanlığa gönderilir.
İfade alınmasında usul
Madde 81 -
(1) İfadelerin huzurda alınması esastır. Ancak, 79 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde sayılanlar ile işin niteliğine göre diğer memur ve görevlilerin ifadeleri yazılı olarak da istenebilir.

(2) Yazılı ifade istemlerinde, memur veya diğer kamu görevlisine ifade için yedi günden az olmamak üzere uygun süre verilir. Verilen süreyi yeterli bulmadığını bildiren kişiye bir defaya mahsus olmak üzere ek süre verilebilir. Bu süreler içinde ifadesini göndermeyen kişi bu hakkından vazgeçmiş sayılır.
Soruşturulması genel hükümlere tabi suçlar
Madde 82 -
(1) Müfettişler, görevleri sırasında, soruşturulması genel hükümlere tabi bir suç tespit ederlerse, durumun yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığına intikal ettirilmesini teminen Başkanlığa verilmek üzere tevdi raporu düzenlerler.

(2) Müfettişler memur ve diğer kamu görevlilerinden sayılmayan kişiler hakkında düzenledikleri tevdi raporlarını ise doğrudan yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığına gönderirler. Ayrıca, durumu düzenlenecek raporlarda belirtirler.

(3) Müfettişler, birinci fıkrada belirtilen raporları; ancak, memur veya diğer kamu görevlisine isnat edilen eylemin 4483 sayılı Kanun kapsamı dışında kaldığı ve genel hükümlere göre doğrudan Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturulması gerektiği hususunu maddi ve hukuki sebep ve gerekçeleriyle açıkça ortaya koymak şartıyla düzenleyebilirler. Aksi takdirde, olayın niteliğine ve delil durumuna göre, 62 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerini ya da üçüncü fıkra hükümlerini tatbik ederler.

(4) Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hâlleri doğrudan Cumhuriyet savcısına veya kolluğa bildirilerek yapılan işlem hakkında ivedi olarak Başkanlığa ve ilgili valiliğe ya da kaymakamlığa bilgi verilir.
Adli makamlarla iş birliği
Madde 83 -
(1) Müfettişlerin araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma görevleriyle ilgili olarak, bir ceza soruşturması kapsamındaki bilgi ve belgelere ihtiyaç duymaları halinde; yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılıkları, müfettişin yazılı istemi üzerine, delillerin bir örneğini dizi pusulasına bağlı olarak müfettişlere verirler. Bu durumda, şayet müdafiin dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisinin kısıtlanmasına ilişkin hâkim kararı varsa, müfettişler bu kararın etkisiz hale gelmesini önleyecek tedbirleri alırlar.

(2) Birinci fıkra kapsamında mahkemelerden bilgi ve belge istenmesi gerektiği takdirde; müfettişlerce mahkemelerden yazılı istemde bulunulur.
Devir
Madde 84 -
(1) Müfettişler yürüttükleri araştırma, ön inceleme, soruşturma ve disiplin soruşturması görevleri sırasında, diğer yetkili merci onayları ile başlatılan ve henüz bitirilmeyip raporu yetkili mercilere teslim edilmemiş görevlere ilişkin bilgi ve belgeleri yazı ile devralırlar.
Tazmin veya tahsile esas işlemler
Madde 85 -
(1) Ön inceleme, soruşturma ve disiplin soruşturması sonucunda haksız fiil veya sebepsiz zenginleşme ya da kamu zararı sebebiyle tazmin veya tahsil işlemi yapılmasını gerektiren bir durum tespit edildiği takdirde, 62ncimaddenin birinci fıkrasının (c) bendi hükmü uygulanır.
Süre
Madde 86 -
(1) Mevzuattaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla;

a) Kendilerine çalışma merkezleri dışında araştırma, ön inceleme, soruşturma ve disiplin soruşturması görevi verilen müfettişler ile genel veya özel teftiş veya denetimde görevli müfettişler gerek resen gerekse ihbar ve şikâyet üzerine el koydukları araştırma, ön inceleme, soruşturma ve disiplin soruşturmalarını çalışma merkezlerine döndükleri tarihten,

b) Çalışma merkezlerinde araştırma, ön inceleme, soruşturma ve disiplin soruşturması görevi verilen müfettişler ise görev emrinin tebliğ edildiği tarihten,

itibaren zamanaşımı süresi göz önünde bulundurulmak şartıyla en geç üç ay içerisinde tamamlayarak, düzenleyecekleri raporları yetkili mercilere vermekle yükümlüdürler.

(2) Maddi veya hukuki sebeplerle üç ay içerisinde tamamlanması mümkün olmayan görevler için gerekçesi belirtilmek suretiyle Başkanlıktan ek süre istenebilir.
Başkan, başkan yardımcıları ve müfettişler hakkındaki işlemler
Madde 87 -
(1) Araştırma, ön inceleme, soruşturma ve disiplin soruşturması;

a) Başkan hakkında Bakan,

b) Başkan yardımcıları hakkında Başkan veya ilgili başkan yardımcısından daha kıdemli başkan yardımcısı, en kıdemli başkan yardımcısı hakkında Başkan,

c) Müfettişler hakkında ise Başkan veya başkan yardımcısı ya da ilgili müfettişten daha kıdemli müfettiş,

tarafından yapılır.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki görevi yapanlarla birlikte kıdemine bakılmaksızın müfettiş görevlendirilebilir.
ALTINCI KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Kimlik belgesi
Madde 88 -
(1) Müfettişlere, Bakanlık kimlik kartı dışında, fotoğraflı ve Bakan tarafından imzalanmış ayrı bir kimlik belgesi verilir.

(2) Kimlik belgesi, istenmesi halinde görev sırasında ilgililere gösterilir.
Mühür
Madde 89 -
(1) Müfettişlere numaralı resmi bir mühür verilir.
Araç ve gereçler
Madde 90 -
(1) Müfettişlere, taşınabilir bilgisayar ve donanımı, yazılım programları ile gerek görülen diğer araç ve gereçler zati demirbaş olarak Bakanlıkça sağlanır.

(2) Taşınabilir bilgisayarın müfettişe tesliminden itibaren beş yıl geçtikten sonra, Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde, müfettişlere aynı şartlarla yeniden bilgisayar verilebilir.
Aylık, yolluk ve diğer özlük haklarının alınması
Madde 91 -
(1) Müfettişlerin, ön ödeme, yolluk ve diğer giderleri ilgili muhasebe birimi tarafından ödenir.

(2) Ön ödeme miktarının hak edilecek tutarı aşmaması esastır.

(3) Müfettişler hak etme belgelerini ve eklerini Başkanlığa verirler.
Tatillerin başka yerlerde geçirilmesi
Madde 92 -
(1) Çalışma merkezlerinin bulunduğu iller dışında tek başına çalışan müfettişler ve grup başkanları Başkanlığa, grup halinde çalışanlar grup başkanına ve diğer müşterek görev yürütenler kıdemli müfettişe bilgi vermek suretiyle, ulusal bayramları, hafta tatillerini ve genel tatilleri, görevli bulundukları yerler dışında da geçirebilirler.
Yıllık inceleme ve değerlendirme toplantısı
Madde 93 -
(1) Bakanın onayıyla Başkanlık tarafından;

a) Uygulamada görülen hata ve noksanlıkları tespit ederek müşterek sonuçlara varmak ve uygulama birliğini sağlamak,

b) Müfettişlerin deneyim ve görüşlerini paylaşmak ve bunlardan yararlanmak,

c) Kurulu ilgilendiren mevzuatta meydana gelen gelişme ve değişiklikler ile bilimsel ve yargısal içtihatları izlemek ve değerlendirmek,

amaçlarıyla yılda en az bir defa değerlendirme toplantısı yapılır.

(2) Değerlendirme toplantısı görev merkezi, çalışma merkezleri ya da Bakan tarafından uygun görülecek başka mahallerde düzenlenebilir.

(3) Bu madde kapsamındaki toplantılar hizmet alımı suretiyle de yapılabilir.
Bilgi verme
Madde 94 -
(1) Müfettişler, teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması için görev merkezlerinden ayrılışlarıyla dönüşlerini, görev mahalline varış ve ayrılışlarını elektronik belge yönetim sistemi üzerinden, acil durumlarda ise uygun iletişim araçlarını kullanarak Başkanlığa bildirirler.
Yönerge
Madde 95 -
(1) Bu Yönetmeliğin uygulanması Başkanlık tarafından hazırlanarak Bakan onayıyla yürürlüğe girecek yönerge ile düzenlenir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
Madde 96 -
(1) 16/8/2014 tarihli ve 29090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mülkiye Müfettişliğine Atanma ve Yetiştirilme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile 15/6/1989 tarihli ve 20196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut çalışma merkezleri ve yönerge
Geçici Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş olan çalışma merkezlerinin mevcut durumları devam eder.

(2) 95 inci maddede sözü edilen Yönerge çıkarılana kadar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte olan ve Kurulun, Başkanlığın ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönerge, genelge ve diğer düzenleyici idari işlemlerin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
İKİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 97 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 98 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (2)
    Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (2)
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul