ALKOL KİLİDİ KURULUM ÖN HAZIRLIĞINA İLİŞKİN MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYI HAKKINDA YÖNETMELİK (AB/2021/1243)

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; motorlu araçlarda alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ile ilgili tip onayı için teknik gerekliliklere ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; 19/4/2020 tarihli ve 31104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858)’in kapsamındaki M ve N kategorisi araçlar için geçerlidir.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu maddesine, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 4 üncü maddesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesine ve 14/5/2020 tarihli ve 31127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunlar İçin Tasarlanan Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ve Korunmasız Karayolu Kullanıcılarının ve Yolcuların Korunması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2019/2144)’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
İdari ve Teknik Gereklilikler
Alkol kilidi kurulum ön hazırlığına ilişkin gereklilikler
Madde 3 -
(1) Alkol kilidi kurulum ön hazırlığına ilişkin motorlu araçların tip onayı, Ek I’de belirtilen gereklilikleri sağlar.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelik, motorlu araçlarda alkol kilidi kurulum ön hazırlığı gerekliliklerine ilişkin 30/7/2021 tarihli ve (AB) 2021/1243 sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerinde herhangi bir tereddüt hasıl olması durumunda, bu Yönetmeliğin dikkate aldığı (AB) 2021/1243 sayılı Konsey Tüzüğünün değişiklikleri dâhil orijinal metni esas alınır.
Yürürlük
Madde 5 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 6 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK I Teknik Gereklilikler
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 26/10/2022 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (4)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul