(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARI İLE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİNİN TİP ONAYI VE PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (AB/2020/683)

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; motorlu araçlar ile römorklarının ve bu araçlara yönelik sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerin tip onayı için kullanılan belgelerin standart hale getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; bir veya daha fazla aşamada tasarımlanan ve imal edilenler dâhil olmak üzere, karayollarında kullanımı amaçlanan M ve N kategorisindeki motorlu araçlar ve bu araçların O kategorisindeki römorklarını ve söz konusu araçlar ve römorkları için tasarımlanan ve imal edilen sistem, aksam ve ayrı teknik üniteler ile parça ve ekipmanların belgelendirilmesine ilişkin hususları kapsar.

(3) Bu Yönetmelik, 19/4/2019 tarihli ve 31104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858)’in 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası, 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, 36 ncı maddesinin dördüncü fıkrası, 38 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 41 inci maddesinin dördüncü fıkrası, 42 nci maddesinin beşinci fıkrası, 44 üncü maddesinin beşinci fıkrası ve 45 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan, motorlu araçlar ve römorkları ile bu araçlara yönelik sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerin onaylanması için gerekli olan uyumlu şablon, model ve formatlara ilişkin hususları kapsar.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu maddesine, 12/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 4 üncü maddesine ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmeliğin amaçları bakımından, Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858)’in 3 üncü maddesinde yer alan tanımlar geçerlidir.
İKİNCİ BÖLÜM
Şablonlara İlişkin Hususlar
Bilgi dokümanı şablonları
Madde 4 -
(1) Aşağıdaki yer alan AB tip onaylarının düzenlenmesi amacıyla Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858)’in 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen bilgi dokümanı için bu Yönetmeliğin Ek I'inde yer alan şablon kullanılır.

a) Komple araç tek aşamalı tip onayı,

b) Komple araç karma tip onayı,

c) Komple araç çok aşamalı tip onayı,

ç) Sistem, aksam veya ayrı teknik ünite tip onayı.

(2) AB kademeli tip onayı işlemlerinde Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858)’in 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen bilgi dokümanı için bu Yönetmeliğin Ek II'sinde yer alan şablon kullanılır.
Küçük seriler halinde üretilen araçlara yönelik AB tip onay belgeleri ve AB münferit araç onay belgeleri de dahil olmak üzere AB tip onay belgelerine yönelik şablonlar
Madde 5 -
(1) AB komple araç tip onayı ile ilgili olarak bu Yönetmeliğin Ek III'ünde yer alan A Modeli, Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858)’in 28 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tip onay belgesi ile aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen tip onay belgesi için kullanılır.

(2) AB sistem tip onayı ile ilgili olarak bu Yönetmeliğin Ek III'ünde yer alan B Modeli, Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858)’in 28 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tip onay belgesi için kullanılır.

(3) AB aksam tip onayı veya AB ayrı teknik ünite tip onayı ile ilgili olarak bu Yönetmeliğin Ek III'ünde yer alan C Modeli, Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858)’in 28 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tip onay belgesi için kullanılır.

(4) Yönetmeliğin Ek III'ünde yer alan D Modeli, Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858)’in 44 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen AB münferit araç onay belgesi için kullanılır.
Küçük seriler halinde üretilen araçlara yönelik ulusal tip onay belgeleri ile ulusal münferit araç onay belgelerine yönelik şablonlar
Madde 6 -
(1) Yönetmeliğin Ek III'ünde yer alan A Modeli, Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858)’in 42 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen tip onay belgesi için kullanılır.

(2) Yönetmeliğin Ek III'ünde yer alan E Modeli, Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858)’in 45 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen ulusal münferit araç onay belgesi için kullanılır.
Onay belgelerine yönelik numaralandırma sistemi
Madde 7 -
(1) Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858)’in 28 inci maddesinin ikinci fıkrası, 41 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 42 nci maddesinin dördüncü fıkrası, 44 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ve 45 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen onay belgeleri bu Yönetmeliğin Ek IV’ünde belirtilen yönteme uygun olarak numaralandırılır.
Aksam ve ayrı teknik ünitelere yönelik AB tip onay işareti modeli
Madde 8 -
(1) Yönetmeliğin Ek V'inde yer alan model, Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858)’in 38 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen aksam ve ayrı teknik ünitelere yönelik AB tip onay işareti için kullanılır.
Test sonuçları sayfasına ilişkin şablon
Madde 9 -
(1) Yönetmeliğin Ek VI'sında yer alan model, Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858)’in 28 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen test sonuçları sayfası için kullanılır.
Test raporları formatı
Madde 10 -
(1) Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858)’in 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen test raporları, bu Yönetmeliğin Ek VII'sinde yer alan test raporları formatı şartlarına uygun olarak düzenlenir.
Uygunluk belgelerine yönelik şablonlar ve diğer gereklilikler
Madde 11 -
(1) Yönetmeliğin Ek VIII'inde yer alan şablon ve gereklilikler, Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858)’in 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen uygunluk belgesinin basılı (kağıt) formatı için kullanılır.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
Madde 12 -
(1) Bu Yönetmelik, motorlu araçlar ve römorkları ile bunların aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerinin tip onayı ve piyasa gözetimi ve denetimi hakkındaki (AB) 2020/683 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü ile bu Tüzükte değişiklik yapan (AB) 2022/195 sayılı Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerinde herhangi bir tereddüt hasıl olması durumunda, bu Yönetmeliğin dikkate aldığı (AB) 2020/683 sayılı Konsey Tüzüğünün değişiklikleri dâhil orijinal metni esas alınır.
Yürürlük
Madde 13 -
(1) Bu Yönetmelik 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK I AÇIKLAYICI NOTLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/01/2023 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK II KADEMELİ AB KOMPLE ARAÇ TİP ONAYINA YÖNELİK BİLGİ DOKÜMANI ŞABLONU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/01/2023 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK III ONAY BELGESİ ŞABLONLARI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/01/2023 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK IV ONAY BELGESİ NUMARALANDIRMASİSTEMİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/01/2023 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK VI DENEY SONUCU SAYFASI ŞABLONU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/01/2023 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK VIII KAĞIT FORMATINDA UYGUNLUK BELGESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/01/2023 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK V Aksamların ve ayrı teknik ünitelerin AB tip onayı işareti
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/01/2023 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul