Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
TARIM VE ORMAN ARAÇLARININ VE MOTORLARININ ÇEVRESEL VE TAHRİK ÜNİTESİ PERFORMANSINA YÖNELİK ŞARTLAR HAKKINDA TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/2018/985)

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç, kapsam ve dayanak
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca tarım ve orman araçlarının yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere;

a) Tarım ve orman araçlarının, bu araçların montajı ve motor performansı üzerindeki etkileri bakımından motorlarının ve bunların aksamları, sistemleri ve ayrı teknik ünitelerinin onayı için çevre, tahrik ünitelerinin performansı ve izin verilen dış gürültü seviyelerine ilişkin ayrıntılı teknik şartları,

b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen gerekliliklere uygunluğunu değerlendirmek için gerekli olan test prosedürlerini,

c) Tip onay prosedürleri ve üretimin uygunluğuna ilişkin ayrıntılı gereklilikleri,

belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmeliğin (AB/167/2013) 1 inci maddesinde belirtilen araçları ve bunların aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerini kapsar.

(3) Bu Yönetmelik; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu maddesine, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 4 üncü maddesine ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmeliğin amaçları bakımından Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013)’in 3 üncü maddesinde yer verilen tanımlar bu Yönetmeliğin uygulanmasında da geçerli olup söz konusu tanımlara ek olarak bu Yönetmelikte geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) 2016/1628/AB Yönetmeliği: 11/9/2020 tarihli ve 31241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Gaz ve Partikül Halindeki Kirletici Emisyon Sınırları ve Tip Onayı ile İlgili Gereklilikler Hakkında Yönetmeliği,

c) AB/167/2013 Yönetmeliği: 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmeliği,

ç) 2017/654/AB Tebliği: 23/12/2021 tarihli ve 31698 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Dışı Mobil Makinelere Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Emisyon Limitleri ve Tip Onayı Hakkında Teknik ve Genel Gerekliliklere Dair Tebliği (2017/654/AB) (SGM: 2021/24),

d) 2017/655/AB Tebliği: 23/12/2021 tarihli ve 31698 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Dışı Mobil Makinelere Takılmış ve Kullanımda Olan İçten Yanmalı Motorlardan Kaynaklanan Gaz Halindeki Kirleticilerin İzlenmesine Dair Tebliği (2017/655/AB) (SGM: 2021/25),

e) 2017/656/AB Tebliği: 23/12/2021 tarihli ve 31698 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Dışı Mobil Makinelere Takılan İçten Yanmalı Motorlar için Emisyon Limitleri ve Tip Onayı Hakkında İdari Gerekliliklerin Belirlenmesine Dair Tebliği (2017/656/AB) (SGM: 2021/26),

f) AB tip onayı: Bir onay kuruluşu tarafından, bir motor tipinin veya motor ailesinin bu Yönetmeliğin ilgili idari hükümlerini ve teknik gereklilikleri karşıladığına dair onay verilmesi prosedürünü,

g) Ana motor: Emisyon özellikleri bakımından o motor ailesini temsil edecek şekilde bir motor ailesinden seçilen bir motor tipini,

ğ) Araç üretim tarihi: Bir tarım ve orman aracının üretim hattından ayrıldıktan sonra son kontrolden geçtiği ve bu aracın zorunlu işaretinde belirtilen ay ve yılı,

h) BM/AEK: Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunu,

ı) Dış gürültü azaltma cihazı: Tip onayı veya tip onayının kapsam genişletmesi sırasında araca takılan bir tipte, egzoz sistemi, hava giriş sistemi, susturucu veya tarım veya orman aracı tarafından yayılmasına izin verilen dış gürültü seviyelerine sahip herhangi bir sistem, aksam ve ayrı teknik üniteler dahil olmak üzere, egzoz ve susturucu sisteminin bir parçası olan bir aksam, sistem veya ayrı teknik üniteleri,

i) Egzoz gazı arındırma sistemi: Emisyon kontrol sisteminin bir parçası olan ancak motor egzoz portlarının çıkışına monte edilen egzoz gazı devridaimi ve turbo-şarjlar hariç olmak üzere, bir katalizör, partikül filtresi, NOx giderme sistemi, birleşik NOx giderme partikül filtresi veya diğer herhangi bir emisyon azaltıcı cihazı,

j) Egzoz gazı devridaimi veya EGR: Yanma öncesinde veya sırasında gelen hava ile karışan yanma odası/odalarındaki artık egzoz gazı miktarını artırmak için valf zamanlamasının kullanılması dışında, emisyon kontrol sisteminin bir parçası olan ve yanma odasından/odalarından atılan egzoz gazlarını yanma öncesinde veya yanma sırasında gelen hava ile karıştırmak için motora geri göndererek emisyonları azaltan teknik bir cihazı,

k) Kullanıma alma;

1) Tarım veya orman araçlarının tescilinin zorunlu olduğu durumlarda, bir üye devletteki veya Türkiye’deki ilk tescilini,

2) Tarım veya orman araçlarının tescilinin yalnızca karayolu dolaşımı için zorunlu olduğu veya bir üye devlette veya Türkiye’de zorunlu olmadığı durumlarda, piyasaya arzını,

l) Kirlilik kontrol cihazı: Egzoz gazı arındırma sisteminin bir parçası olan aksam, sistem veya ayrı bir teknik üniteyi,

m) Kullanımdaki motor: Normal çalışma düzenleri, koşulları ve yükleri ile tarım ve orman araçlarında çalıştırılan ve 2016/1628/AB Yönetmeliğinin 20 nci maddesinde belirtilen emisyon izleme testlerini gerçekleştirmek için kullanılan bir motoru,

n) Maksimum net güç: Motor tipi için nominal tam yük güç eğrisi üzerindeki net gücün en yüksek değerini,

o) Motor: Bir içten yanma süreciyle, kimyasal enerjiyi (girdi) mekanik enerjiye (çıktı) dönüştürmek için tasarlanmış, gaz türbini haricindeki bir enerji dönüştürücü anlamına gelir ve kurulu oldukları yerlerde, 2016/1628/AB Yönetmeliğinin Bölüm II ve Bölüm III üne uymak için gerekli olan emisyon kontrol sistemini ve motorun elektronik kontrol ünitesi/üniteleri ile diğer herhangi bir güç aktarma organı veya araç kontrol ünitesi arasındaki iletişim ara yüzünü (donanım ve iletiler),

ö) Motor ailesi: Tasarımları itibarıyla benzer egzoz emisyon özelliklerine sahip olan ve geçerli emisyon sınır değerlerine uyan motor tiplerinin imalatçı tarafından gruplandırılmasını,

p) Motor tipi: Temel motor özelliklerinde farklılık göstermeyen bir motor grubunu,

r) Motor üretim tarihi: Motorun üretim hattından ayrıldıktan sonra son kontrolden geçtiği ve teslim edilmeye veya stoklanmaya hazır olduğu ay ve yıl olarak ifade edilen tarihi,

s) Net güç: 2016/1628/AB Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında tanımlı bir referans yakıt veya yakıt kombinasyonu kullanılarak 120 sayılı BM/AEK Regülasyonunda belirtilen yönteme uygun olarak ölçüldüğü, bir deney tezgahı üzerinde krank milinin veya eşdeğerinin ucunda elde edilen kW cinsinden motor gücünü,

ş) Onay kuruluşu: Bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin tip onayından her yönüyle sorumlu olan, yetkilendirme sürecini yürütmeye, onay belgelerini düzenlemeye ve gerektiğinde geri çekmeye, diğer onay kuruluşlarının başvurabileceği bir makam olarak hareket etmeye, teknik servisleri görevlendirmeye ve imalatçıların imalat uygunluğuyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesini temin etmeye yetkili olan AB üyesi ülkelerdeki makamı ve Türkiye’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

t) Onaysız değişiklik: Kasıtlı olsun veya olmasın, motorun emisyon performansını bozma etkisi olan, bu tür bir sistemin herhangi bir yazılımı veya diğer mantıksal kontrol öğeleri dahil olmak üzere, emisyon kontrol sisteminin devre dışı bırakılması, ayarlanması veya değiştirilmesini,

u) Palet kayışı: Çekiş kuvvetlerini sağlamak için dahili olarak güçlendirilmiş, kayış benzeri sürekli esnek bir kauçuğu,

ü) Palet zinciri: Palet sürücüsü ile birbirine geçen ve her bir bağlantının enine metalik bir palet pabucu ile bağlı olduğu, ikincisi isteğe bağlı olarak yol yüzeyinin korunması için lastik bir şerit ile kaplanmış sürekli bir metalik zinciri,

v) SI motoru: Kıvılcım ateşleme ilkesi ile çalışan bir motoru,

y) Son kullanıcı: Tarım ve orman araçlarına monte edilen motorun işletilmesinden sorumlu olan imalatçı, araç imalatçısı, ithalatçı veya distribütör dışında herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,

z) Yedek motor: Özelikle halihazırda piyasaya sürülmüş ve bir tarım ve orman aracına monte edilmiş bir motorun yerini almak için kullanılan ve motorun yenilenme tarihinde geçerli olan emisyon fazından daha düşük bir emisyon fazına uyan motoru,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Temel Gereklilikler
Kirletici emisyonlar
Madde 3 -
(1) İmalatçı, tarım ve orman araçlarının ve bunlara takılan motorların, 2016/1628/AB Yönetmeliğinde ve bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen mevzuatta ve uygulama mevzuatında belirtilen NRE veya NRS motor kategorileri için geçerli hükümlere uyacak şekilde ve bu Yönetmeliğin EK 1 inin birinci bölümünde belirtilen uyarlamalarla tasarlanmasını, üretilmesini ve monte edilmesini sağlar ve bu Yönetmeliğin EK 1 inin ikinci bölümünde belirtilen özel gerekliliklere de uyar.

(2) Birinci fıkrada yer verilen prosedür haricinde, tarım ve orman araçları ve bunlara takılan motorlar, 2016/1628/AB Yönetmeliğinde ve bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen mevzuatta ve uygulama mevzuatında belirtilen ATS motor kategorisi için geçerli hükümlere uyacak şekilde, bu tür araçların bir SI motoru ile donatıldığı ve aşağıdaki koşullardan herhangi birini sağladığı durumlarda, bu Yönetmeliğin EK 1 inin birinci bölümünde belirtilen uyarlamalarla ve ikinci bölümünde belirtilen özel gerekliliklere de uyularak tasarlanabilir, üretilebilir ve monte edilebilir;

a) Üstüne oturulur bir koltuk ve gidon ile donatılması,

b) Bir direksiyon simidi ile bir veya daha fazla sıra halinde sıra tipi koltuklar veya tek kişilik yolcu koltukları ile donatılmış olması ve 25 km/s hıza eşit veya daha büyük bir maksimum tasarım hızına ulaşması.
Dış gürültü seviyeleri
Madde 4 -
(1) İmalatçı, AB/167/2013 Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının gerekliliklerini karşılamak için, tarım ve orman araçları ile aracın dış gürültü seviyelerini etkileyebilecek sistemlerinin, aksamlarının ve ayrı teknik ünitelerinin tasarlanmasını, üretilmesini ve monte edilmesini ve dış gürültü seviyelerinin EK 2 de belirtilen gerekliliklere uygun şekilde ölçülmesini sağlar.
Tahrik performansı
Madde 5 -
(1) Tarım ve orman araçlarının tahrik ünitesi performansının değerlendirilmesi amacıyla 120 sayılı BM/AEK Regülasyonunun 01 sayılı değişiklik serisinin 5 inci maddesi uyarınca net güç, motor torku ve spesifik yakıt tüketimi ölçümleri imalatçı tarafından yapılır. Bu ölçümler sırasında onay kuruluşunun veya teknik servis temsilcilerinin hazır bulunması gerekli değildir.

(2) Bir araç veya motor imalatçısı, birinci fıkrada belirtilen ölçümleri yapmak yerine, 120 sayılı BM/AEK Regülasyonunun 01 sayılı değişiklik serisi uyarınca verilen bir onayı onay kuruluşuna sunarak birinci fıkranın gerekliliklerinin yerine getirildiğini doğrulayabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tip Onay Prosedürleri
Kirletici emisyonlarla ilgili olarak bir tarım ve orman aracının AB tip onayı
Madde 6 -
(1) AB/167/2013 Yönetmeliği uyarınca AB tip onayı, yalnızca 2016/1628/AB Yönetmeliğinde ve bu Yönetmeliğin EK 1 inin birinci bölümünde belirtilen uyarlamalar ile bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen mevzuatta ve uygulama mevzuatında belirtilen kirletici emisyonlara ilişkin gerekliliklere uyan tarım ve orman araçlarına verilir ve bu Yönetmeliğin EK 1 inin ikinci bölümünde belirtilen özel şartlara da uyulur.

(2) AB/167/2013 Yönetmeliği ve 28/12/2016 tarihli ve 29932 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi İçin İdari Gereklilikler Hakkında Yönetmelik (AB/2015/504) kapsamındaki gerekliliklere ek olarak, onaylı bir motor tipi veya ailesi olan bir tarım ve orman aracı için AB tip onay başvurusuna, motor tipi veya motor ailesi ve uygun olduğu durumlarda, tarım ve orman aracına monte edilmiş sistemler, aksamlar ve ayrı teknik üniteler için 11 inci maddede atıfta bulunulan hükümlere uygun olarak düzenlenmiş bir AB tip onay belgesi veya AB tip onay belgesinin bir kopyası eklenir.

(3) AB/167/2013 Yönetmeliği ve AB/2015/504 Yönetmeliği kapsamındaki gerekliliklere ek olarak, onaylı bir motor tipi veya motor ailesi bulunmayan bir tarım ve orman aracı için AB tip onayı başvurusuna, AB/2015/504 Yönetmeliğinin EK 1 inin İlave 1 ine uyumlu bir motorun/motor aile sisteminin montaj tipinin (veya ilişkin araç tipi) AB tip onayına ilişkin bilgi dokümanı ve AB/2015/504 Yönetmeliğinin EK 1 inin İlave 3 üne uyumlu bir motorun, bir aksam veya bir ayrı teknik ünite olarak motor ailesinin AB tip onayına ilişkin bir bilgi dokümanı eklenir.

(4) İmalatçı, üçüncü fıkrada belirtilen kapsamda başvuru amacıyla, motor tipinin özelliklerine uygun bir tarım ve orman aracı motorunu veya uygulanabildiği durumlarda ana motoru onay testlerinin yapılmasından sorumlu teknik servise sunar.
Kirletici emisyonlarla ilgili olarak bir motorun veya motor ailesinin AB tip onayı
Madde 7 -
(1) AB/167/2013 Yönetmeliği uyarınca AB tip onayı, yalnızca 2016/1628/AB Yönetmeliğinde ve bu Yönetmeliğin EK 1 inin birinci bölümünde belirtilen uyarlamalar ile bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen mevzuatta ve uygulama mevzuatında belirtilen kirletici emisyonlara ilişkin gerekliliklere uyan bir motor tipi ve motor ailesine verilir ve bu Yönetmeliğin EK 1 inin ikinci bölümünde belirtilen özel şartlara da uyulur. AB tip onayı başvurusu, AB/2015/504 Yönetmeliğinin 2 nci maddesi uyarınca bilgi dosyasıyla birlikte yapılır.
Dış gürültü seviyeleri ile ilgili olarak bir tarım ve orman aracının AB tip onayı
Madde 8 -
(1) AB/167/2013 Yönetmeliği uyarınca AB tip onayı, yalnızca bu Yönetmeliğin EK 2 sinde ve bu maddede belirtilen dış gürültü seviyelerine ilişkin gerekliliklere uyan tarım ve orman araçlarına verilir.

(2) Teknik servisler, tip onayı amacıyla, hareket halindeki pnömatik lastiklerle donatılmış T kategorisi ve palet kayışlarıyla donatılmış C kategorisi tarım ve orman araçlarının dış gürültü seviyelerini, EK 2 nin 1.3.1. maddesinde belirtilen test koşulları ve yöntemlerine göre ölçer.

(3) Teknik servisler, tip onayı amacıyla, durağan haldeki palet kayışlarıyla donatılmış C kategorisi ve T kategorisi tarım ve orman araçlarının dış gürültü seviyelerini, EK 2 nin 1.3.2. maddesinde belirtilen test koşulları ve yöntemlerine göre ölçer. Sonuçları EK 2 nin 1.3.2.4. maddesinde belirtilen hükümlere uygun olarak kaydeder.

(4) Teknik servisler, tip onayı amacıyla, palet zincirleriyle donatılmış C kategorisi tarım ve orman araçlarının dış gürültü seviyelerini, EK 2 nin 1.3.2. maddesinde belirtilen durağan test koşulları ve yöntemlerine göre ölçer.

(5) Teknik servisler, tip onayı amacıyla, hareket halindeki palet kayışlarıyla donatılmış C kategorisi tarım ve orman araçlarının dış gürültü seviyelerini, EK 2 nin 1.3.3. maddesinde belirtilen test koşulları ve yöntemlerine göre ölçer. Sonuçları kaydeder.

(6) Tip onayı başvurusu, AB/2015/504 Yönetmeliğinin 2 nci maddesi uyarınca bilgi dosyasıyla birlikte yapılır
AB tip onaylarının kapsam genişletmesi
Madde 9 -
(1) Kirletici emisyonlar ve dış gürültü seviyesi gerekliliklerine ilişkin AB tip onayı, bu araç varyantları, versiyonları, motor tipleri ve aileleri, AB/167/2013 Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında ve dördüncü fıkrasında belirtilen kirletici emisyonlar ve dış ses seviyeleri ile ilgili gerekliliklerin karşılanması şartıyla tip onayı kuruluşları tarafından farklı araç varyantlarına, versiyonlarına ve motor tiplerine ve ailelerine genişletilebilirler.
Çevre ve tahrik ünitesi performansını etkileyen sonraki değişiklikler
Madde 10 -
(1) İmalatçı, AB/167/2013 Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi uyarınca piyasaya arz edilen onaylı tipteki tarım ve orman araçlarının çevre ve tahrik ünitesi performansını etkileyebilecek sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerde meydana gelen değişiklikleri gecikmeksizin onay kuruluşuna bildirir.

(2) Birinci fıkrada atıfta bulunulan bildirim aşağıdakileri içerir:

a) Birinci fıkrada atıfta bulunulan değişikliklerin, tip onayında gösterilen çevresel performansa kıyasla bir aracın çevresel performansını bozmadığına dair kanıt.

b) 2017/656/AB Tebliğinin 14 üncü maddesi ve EK 9 u uyarınca egzoz gazı arındırma sistemi dahil olmak üzere motor tipi veya motor ailesinin açıklaması.

c) AB/2015/504 Yönetmeliğinin EK 1 İlave 2 sine uygun bilgiler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denklik
Alternatif tip onaylarının eşdeğerliği
Madde 11 -
(1) 2016/1628/AB Yönetmeliğine dayanılarak verilen AB tip onayları ve motor tipleri veya motor ailelerinin ilgili zorunlu işaretlemeleri bu Yönetmelik uyarınca motorlara verilen tip onaylarına ve onay işaretlerine eşdeğer olarak kabul edilir.

(2) 2016/1628/AB Yönetmeliğinin 32 nci maddesine dayanılarak verilen bir uygunluk beyanı, bu Yönetmelik uyarınca, bu uygunluk beyanını taşıyan motorlarla donatılmış tarım ve orman araçlarına ilişkin AB tip onayı amacıyla ulusal onay kuruluşları tarafından kabul edilir.

(3) 2016/1628/AB Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasında atıfta bulunulan BM/AEK regülasyonları uyarınca motorlara verilen tip onayları ve gerekli görülen zorunlu işaretlemelerin yanı sıra mezkûr Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen AB düzenlemeleri esas alınarak motorlara verilen AB tip onaylarının AB/2017/654 Tebliğinin EK XIII ündeki gerekliliklerinin karşılanması koşuluyla, bu Yönetmelik uyarınca motorlara verilen AB tip onaylarının ve AB/2015/504 Yönetmeliği uyarınca gerekli görülen zorunlu işaretlemelerin eşdeğeri olarak kabul edilecektir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim
Motor imalatçılarının yükümlülüğü
Madde 12 -
(1) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 53 üncü ila 56 ncı maddelerinde ve AB/1322/2014 Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, tarım veya orman araçlarının imalatçısının motor imalatçısı olmadığı durumlarda, motor imalatçısı bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli bilgileri araç imalatçısına sağlayacaktır.
ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler
Muafiyetler
Madde 13 -
(1) Araç imalatçısının izni ile bir motor imalatçısı, 2017/654/AB Tebliğinin EK 10 unda belirtilen hükümler uyarınca, bu araç imalatçısına egzoz gazı arındırma sisteminden ayrı bir motor teslim edebilir.

(2) Bakanlık, 3 üncü, 5 inci ve 7 nci maddeler uyarınca, AB tip onaylı olmayan motorların, 2017/654/AB Tebliğinin EK XI inde belirtilen hükümlere göre saha testi amacıyla geçici olarak piyasaya arzına izin verebilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 14 -
(1) 28/12/2016 tarihli ve 29932 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Araçlarının Çevresel ve Tahrik Ünitesi Performansına Yönelik Şartlar Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2015/96) yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış kabul edilir.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
Madde 15 -
(1) Bu Yönetmelik, Tarım ve Orman Araçları ve Motorları için Çevre ve Tahrik Ünitesi Performans Gerekliliklerine İlişkin (AB) 167/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünü tamamlayan 12/2/2018 tarihli ve (AB) 2018/985 sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.
Tereddütlerin giderilmesi
Madde 16 -
(1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili tereddütleri gidermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Bakanlık yetkilidir.
Yürürlük
Madde 17 -
(1) Bu Yönetmelik 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 18 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  EK-1 KİRLETİCİ EMİSYONLARLA İLGİLİ AB TİP ONAYI GEREKLİLİKLERİ
  Formlar ve Ekler - 01/01/2023 (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  EK-2 DIŞ GÜRÜLTÜ EMİSYONLARI İÇİN GEREKLİLİKLER
  Formlar ve Ekler - 01/01/2023 (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul