(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
GENÇLİK MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı; gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle değerlendirmek, bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak, gençlik faaliyetlerini planlamak, programlamak, yönetmek, denetlemek, değerlendirmek ve geliştirmek amacı ile kurulan gençlik merkezlerinin iş ve işleyişiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatına bağlı gençlik merkezi müdürlüklerinin kuruluş, görev, yönetim ve eğitim işleriyle, bu merkezlerdeki görevlilerin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (f) bendi ile 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 17.10.2009), Yönt. (RG: 20.09.2005)
Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

Daire Başkanlığı: Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığını,

Daire Başkanı: Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanını,

İl Başkanlığı: Gençlik ve Spor İl Başkanlığını,

İl Başkanı : Gençlik ve Spor İl Başkanını,

İl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

İl Müdürü : Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

İlçe Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü,

İlçe Müdürü : Gençlik ve Spor İlçe Müdürünü,

Gençlik Merkezi : Gençlik Merkezi Müdürlüğünü,

Gençlik Merkezi Müdürü : Gençlik Merkezi Müdürünü,

Uzman Eleman : Gençlik merkezine üye olan gençlerin, sosyo-psikolojik sorunlarına yardımcı olacak, kadrolu veya gönüllü kişileri (psikolog, sosyolog, eğitim uzmanı ve benzeri),

Faaliyet Kolları : Aynı tür faaliyet alanında merkez üyelerince oluşturulan kolları,

Lider : Değişik:RG-17/10/2009-27379) Gençlik merkezinde yönetim ile gençler arasında koordinasyonu sağlayan, onları yönlendiren, faaliyet programının hazırlanmasına ve uygulanmasına yardım eden, Daire Başkanlığınca açılan Lider Yetiştirme Kursunu başarı ile tamamlayan kişilerle, Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen eğitimlere katılarak “Nokta” unvanı alan kişileri,

Danışma Kurulu : Gençlik merkezi danışma kurulunu,

Disiplin Kurulu : Gençlik merkezi disiplin kurulunu,

Öğretici : (Ek:RG-20/09/2005-25942) Gençlik merkezi faaliyetlerinde çalışmak üzere, alanında herhangi bir kurum veya kuruluştan alınmış yeterlik belgesi olan, üniversitelerin branşlarıyla ilgili bölümlerinde okuyan veya mezun olan, gençlik merkezi danışma kurulunca ilgili faaliyet alanında yeterli görülen ve il başkanlığınca görevlendirilen öğreticileri,

Nokta : (Ek:RG-17/10/2009-27379) Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen eğitim çalışmalarına katılarak sorumluluk üstlenen ve aldıkları eğitimlerle illerinde bulunan gençlik merkezlerinde yapılan etkinliklere katılan, öğrendiklerini devredebilen, gençlere rehberlik edip, onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunan kişileri,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Gençlik Merkezinin Tanımı ve Amacı
Madde 5 -
Gençlik merkezleri; il müdürlüklerine bağlı olarak, gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler çerçevesinde serbest zamanlarının ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirilmesine fırsat vererek topluma aktif vatandaşlar olarak katılmalarını sağlayan ve gençleri zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik çalışmaları yürüten kurumlardır.

Gençlik merkezlerinin amacı şunlardır;

a) Gençlerin Atatürk ilkeleri doğrultusunda, ülkesine ve milletine yararlı, araştırıcı, yaratıcı, birleştirici, yeteneklerini geliştirmek ve toplumsal yaşama gönüllü olarak katılmalarını sağlamak,

b) Gençlerin serbest zamanlarını ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlamak, onları sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek,

c) Diğer illerdeki gençlik merkezi üyeleri ile birlikte projeler üreterek bu projeler aracılığı ile gençler arasında değişim programları yapılmasını sağlamak,

ç) Yurt dışı gençlik kuruluşları ile uluslararası değişim programları gerçekleştirmek,

d) Gençlerin sosyal kişiliklerinin gelişmesine katkıda bulunarak, topluma uyumlu olmalarını sağlamak,

e) Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle gençlerin ruh ve beden sağlıklarını korumak, ulusal birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmek,

f) Gençlerin kültürel ve psiko-sosyal ihtiyaçlarını karşılayarak, bireysel ve toplumsal ilişkilerinde sağlıklı ve dengeli kişilik geliştirmelerine katkıda bulunmak ve onları zararlı alışkanlıklardan korumak,

g) İlgi ve yetenekleri doğrultusunda bilgi ve becerilerini artırmak,

ğ) Gençlerin sorunlarına yardımcı olmak, rehberlik ve danışmanlık yapmak,

h) İl düzeyinde yapılacak olan gençlik organizasyonlarında diğer gençlik kuruluşları ile koordinasyonu gerçekleştirmek.
Kuruluş ve Kapanış
Madde 6 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 17.10.2009), Yönt. (RG: 20.09.2005)(Başlığıyla birlikte değişik:RG-17/10/2009-27379)
Gençlik merkezleri; il müdürünün teklifi ve il başkanının onayı ile açılır. Her ilde ve ilçe müdürlüğü bulunan ilçede gençlik merkezi kurulur. Genç nüfusun yoğun olduğu yerleşim birimlerinde birden fazla gençlik merkezi açılabilir. Yeni kurulan gençlik merkezleri ile ilgili Daire Başkanlığına bilgi verilir.

Gençlik merkezi açılabilmesi için aşağıdaki şartlar aranır.

a) Gençlik merkezi müdürü, personel ve liderlere ait odalar ile faaliyetlerin yapılabileceği gerekli donanıma sahip odaların bulunması,

b) Faaliyetler için gerekli malzemelerin temin edilmesi,

c) Yeterli sayıda lider ve öğreticilerin bulunması.

Gençlik merkezinde uygun faaliyet odalarının bulunmaması hâlinde faaliyetlerin nerede yapılacağının belirlenmesi gerekir.

Faal olmayan gençlik merkezleri il müdürünün teklifi il başkanının onayı ile kapatılır ve Daire Başkanlığına bilgi verilir.
Yönetim
Madde 7 -
Her gençlik merkezine bir gençlik merkezi müdürü atanır. Gençlik merkezi müdürü, şube müdürü statüsünde olup, il müdürüne bağlıdır.

Gençlik merkezi müdürü Genel Müdürlükçe atanır. Kadrolu müdürü bulunmayan gençlik merkezine; gençlik merkezi müdürü ile uzman, şef, memur ve hizmetli il müdürlüğünce görevlendirilir.

Bir il müdürlüğünün görev bölgesi içinde birden fazla gençlik merkezi bulunması durumunda, gençlik hizmet ve faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere gençlik merkezi müdürlerinden biri koordinatör müdür olarak görevlendirilebilir.
Gençlik Merkezi Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 8 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 17.10.2009), Yönt. (RG: 20.09.2005)
Gençlik merkezi müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Gençlik merkezindeki eğitim, öğretim ve verimliliğin artırılmasını, gerekli araştırmaların yapılmasını ve sonuçlarının değerlendirilmesini sağlamak,

b) Bütün faaliyetleri ilgililerle işbirliği yaparak planlamak ve düzenlemek, ihtiyaç duyulan uzman ve lider gibi öğreticilerin görevlendirilmesini sağlamak, merkezin gelişmesi konusunda çevre olanakları ve gençlerin isteklerini göz önünde bulundurarak plan ve programlar hazırlamak,

c) Program geliştirme, yönetim ve bütçe konularında planlama yapmak ve yazılı olarak duyurmak,

ç) Talimat ve genelgelerin gereğini yerine getirmek ve ilgililere yazılı olarak duyurmak,

d) Gençlik merkezi üyelerinin aileleriyle işbirliği kurarak, merkezin faaliyetlerinde çevre ile bütünlük sağlanması konusunda özen göstermek,

e) Haftalık faaliyet programı, günlük çalışma çizelgesi ile merkez personelinin nöbet çizelgelerinin düzenlenmesini sağlamak,

f) Hizmetin aksamadan yürütülmesi için merkez elemanlarının, çalışma - izin günlerini ve saatlerini hizmetlerin yoğunluğuna, mevsim durumuna ve diğer ihtiyaçlara göre düzenleyerek bir programa bağlamak,

g) Gerek duyulan araç-gereç ve onarımla ilgili malzemelerin bütçe olanaklarına göre satın alınması ve diğer usullerle giderilmesi için, ilgili belgelerin zamanında il müdürlüğüne ulaştırılmasını sağlamak ve teklifte bulunmak,

ğ) (Değişik:RG-17/10/2009-27379) Gençlik merkezinde yıl içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerin raporlarını üçer aylık dönemler sonunda, yıl sonu değerlendirme raporunu ise takip eden yılın Ocak ayı içerisinde il müdürlüğüne sunmak, bu raporları il müdürlüğünün Internet sayfasında yayınlamak,

h) (Değişik:RG-17/10/2009-27379) İlgili yılın faaliyet programını uzman eleman, lider ve öğreticilerle beraber 31 Ocak tarihine kadar hazırlamak ve onaylanmak üzere il müdürünün imzası ile il başkanlığına sunmak, onaylandıktan sonra il müdürlüğünün Internet sayfasında yayınlamak,

ı) Gençlik merkezi faaliyetlerinin gençlere tanıtılması ve özendirilmesi için gerekli önlemleri almak, merkez çalışmaları ile ilgili istatistiklerin tutulmasını sağlamak,

i) Demirbaş araç-gereç ve malzemelerin usulüne uygun kullanılmasını sağlamak,

j) Merkezin yangın ve diğer tehlikelere karşı korunması için yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen her türlü önlemi almak,

k) Gizlilik dereceli yazıların güvenliğini ve muhafazasını sağlamak,

l) Gençlik merkezinde ilk defa başlatılacak faaliyet için Daire Başkanlığına bilgi vermek,

m) İl veya ilçe müdürlüğü bünyesinde yapılacak gençlik hizmet ve faaliyetlerinde görev almak,

n) Gençlik merkezi faaliyetlerini mutlaka yerel basın ve televizyonlar ile kamu oyuna duyurmak,

o) Gençlik haftası kutlama komitesinde görev almak,

ö) (Ek:RG-20/09/2005-25942) Gençlik merkezi lider ve öğreticilerinin dosyalarını tutmak, performanslarını takip etmek, başarılı olmayan liderlerin belgelerini iptal ettirmek, uzman eleman ve öğreticilerin görevlerine son vermek için il müdürlüğüne teklifte bulunmak.

Gençlik Merkezi Müdürü, gençlik merkezinin amaçlarına uygun olarak, kanun, yönetmelik ve Genel Müdürlük ile il müdürlüğü talimatlarına göre yönetiminden ve gözetilmesinden sorumludur.
Uzman eleman, lider ve öğreticilerin görevleri ve sorumlulukları
Madde 9 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 20.09.2005)(Başlığıyla birlikte değişik:RG-20/09/2005-25942)
Uzman eleman, lider ve öğreticilerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kanun, tüzük, yönetmelik ve talimatlarla tespit edilen esaslara göre, gençlik merkezi müdürünce kendilerine verilen görevleri yerine getirmek,

b) Gençlerin ilgi, istek ve yetenekleri ile ilin özelliklerini göz önünde bulundurarak, danışma kurulunun da görüşünü almak suretiyle faaliyet programı taslağını hazırlamak ve merkez müdürüne sunmak,

c) Faaliyet programı çerçevesinde yapılan çalışmalar sırasında gençlere yardımcı olmak ve onları yakından izleyerek rehberlik yapmak,

d) Kendilerine verilen araç-gereç ve malzemelerin korunmasını, bakımını ve amacına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak,

e) Etkinliğin başlama saatinden en az onbeş dakika önce gençlik merkezinde bulunmak, etkinliğe katılan gençlerin devam durumunu kontrol etmek ve disiplini sağlamak.

Gençlik merkezi liderleri ihtiyaç duyulması hâlinde öğreticilik de yapabilirler. Yıllık performans değerlendirme notları 70 puanın altında olan gençlik merkezi liderlerinin belgeleri Gençlik Merkezi Müdürünün teklifi, İl Müdürünün onayı ile iptal edilir ve Daire Başkanlığına bilgi verilir.

Gençlik merkezi liderinin başka bir il’e gitmesi hâlinde dosyaları bir yazıyla o il müdürlüğüne gönderilir ve Daire Başkanlığına bilgi verilir.

Gençlik merkezleri lider yetiştirme kursları Daire Başkanlığınca açılır. Kurslara ait usul ve esaslar hazırlanacak bir talimatla belirlenir.
Danışma Kurulu, Oluşturulması ve Görevleri
Madde 10 -
Danışma kurulu, gençlik ve spor il müdürünün başkanlığında, gençlik merkezi müdürü, gençlik merkezi müdürünce seçilecek uzman elemanlardan l kişi, liderlerden 2 kişi, gençlik merkezi üyesi 4 gençten oluşur. Yılda en az iki kez ve gerek duyulduğunda toplanır. İl müdürünün katılmadığı toplantılarda kurula gençlik merkezi müdürü başkanlık eder. Danışma kurulu, Ocak ayının ilk haftasında oluşturulur.

Danışma kurulunun görevleri şunlardır;

a) Gençlik merkezinin faaliyet programını göz önünde bulundurarak, tüm gençlik merkezi üyelerinin katılımına açık projeler geliştirmek,

b) Faaliyet kollarınca iletilen öneri ve sorunları değerlendirmek ve gereğinin yapılması konusunda merkez müdürüne teklifte bulunmak,

c) Merkez faaliyetlerinin yürütülmesinde ve çevreye tanıtılmasında merkez müdürüne destek olmak,

ç) Çalışmalarında başarılı görülenlerin ödüllendirilmesi için teklifte bulunmak,

d) İlde bulunan gençlik kulüpleri ile iş birliği yaparak değişik kesimlerden daha fazla sayıda gencin gençlik merkezlerinden yararlanmasını sağlayıcı düzenlemeler yapmak,

e) Gençlik merkezi faaliyetlerinde belgeli lider bulunamaması durumunda, gençlik merkezi bünyesindeki liderlerin veya ilgili faaliyet alanında yeterli görülen kişilerin görevlendirilmesi konusunda karar almak,

f) Gençlik merkezlerinin ve faaliyetlerinin okullarda ve üniversitelerde tanıtımını yapmak.
Disiplin Kurulunun Oluşturulması ve İşleyişi

Madde 11 -
Disiplin kurulu, gençlik merkezi müdürünün başkanlığında lider ve uzman elemanların kendi aralarından gizli oyla seçecekleri 2 temsilci ile gençlik merkezi üyelerinin kendi aralarından seçecekleri 2 üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur.

Disiplin kuruluna verilen üye gencin lider veya uzmanı, oy hakkı olmaksızın bilgi ve görüşüne başvurulmak üzere kurula katılır.

Disiplin kurulu kararları oy çokluğu ile alınır ve il müdürünün onayından sonra uygulamaya konulur.

Verilen karar il müdürü tarafından aynen veya hafifletilerek uygulanır.

Üyenin disiplin kuruluna sevk yetkisi gençlik merkezi müdürüne aittir.

Disiplin kurulunca bir karar verilinceye kadar üyenin gençlik merkezine gelmesinde bir sakınca görülüyorsa, gençlik merkezi müdürünün teklifi, il müdürünün onayı ile üyenin gençlik merkezine gelmesi yasaklanır.
Disiplin Kuruluna Verilmeyi Gerektiren Durumlar ve Cezalar
Madde 12 -
Üyenin disiplin kuruluna verilmesini gerektiren durumlar şunlardır;

a) Disiplin kurulunca, gençlik merkezine gelmesinde sakınca görülen kişileri, uyarılara rağmen gençlik merkezine getirmek,

b) Grup çalışmalarını engelleyici ve huzuru bozucu davranışlarda bulunmak,

c) Ahlak kurallarına ve toplum hoşgörüsüne aykırı ve taşkın davranışlarda bulunmak,

ç) Devlet mallarına zarar vermek,

d) Merkezde içki içmek veya içkili gelerek huzuru bozmak,

e) Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlardan birisini işlemek,

f) Merkezin amaç ve kapsamı dışında politik ve ideolojik faaliyette bulunmak,

Yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen davranışlarda bulunan üyelere "Uyarma Cezası"; (a) bendinde belirtilen fiillerin yinelenmesi ile (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen davranışlarda bulunan üyelere "Merkezle İlişik Kesme Cezası" verilir.
Fahri Olarak Görevlendirme ve Fahri Görevlilerin Görevine Son Verilmesi
Madde 13 -
Gençlik merkezlerinde yapılan faaliyetlerde, konusunda uzman olan ve kendilerine herhangi bir ücret ödenmeyen liderler, danışma kurulu kararıyla fahri olarak görevlendirilebilir.

Fahri olarak görevlendirilenlerin görevlerinde başarısız olduklarının tespit edilmesi veya bu Yönetmelik hükümlerine uymadıklarının gençlik merkez müdürünce belirlenmesi ya da çeşitli nedenlerle faaliyet alanının kapanması zorunluluğunun doğması durumunda görevlerine son verilir.
Çalışma Saatleri
Madde 14 -
Gençlik merkezleri, saat 24.00’e kadar açık bulundurulabilir.
Atatürk Köşesi
Madde 15 -
Her gençlik merkezinin herkesin görüp izleyebileceği en uygun yerine bir Atatürk köşesi hazırlanır. Atatürk büstünün arkasındaki duvara bir Türk Bayrağı açık olarak ve çerçeve içerisinde yerleştirilir. Büstün iki tarafındaki duvara ise Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve İstiklal Marşı asılır.
Gençlik Merkezi Faaliyetleri
Madde 16 -
Üye gençlerin ilgi ve istekleri ile çevre şartları göz önüne alınarak il başkanlığının oluru ile aşağıda örnek olarak belirtilen ve çağa uygun diğer faaliyetler düzenlenebilir;

a) Uygulamalı güzel sanatlar;

1) Resim,

2) Müzik (ses ve enstrüman),

3) Dans, bale, halk dansları,

4) Tiyatro,

5) Heykel,

6) Edebiyat,

7) Çinicilik,

8) Fotoğrafçılık,

9) Karikatür,

b) El sanatları;

1) Madeni eşya işlemeciliği,

2) Ağaç oymacılık ve ağaç yakma,

3) Model uçak çalışmaları,

4) Takı tasarım,

5) Ahşap boyama,

6) İpek pentur,

7) Kumaş boyama,

8) Alüminyum folyo,

9) Kırk yama,

10) Vitray,

c) Değişik spor branşlarında başlangıç ve eğitim çalışmaları;

ç) Satranç,

d) İzcilik,

e) Kütüphanecilik,

f) Doğal ve tarihi çevreyi koruma ve öğrenme çalışmaları;

1) Çevre koruma,

2) Kuş gözlem,

3) Kazı ve restorasyon,

g) Eğitsel Çalışmalar;

1) Sempozyum,

2) Konferans,

3) Panel,

ğ) Bilimsel ve teknolojik çalışmalar;

1) Bilgisayar, internet,

2) Araştırma ve buluşlar,

3) Amatör TV, radyo ve telsizcilik,

h) Dil eğitimi;

ı) Gösteri ve kutlamalar;

1) Şenlikler,

2) Festivaller,

3) Belirli gün ve haftalarda faaliyet düzenlenmesi,

4) Ulusal bayramlar ve kurtuluş günleri kutlamalarına katılma,

i) Yarışmalar;

1) Değişik branşlarda spor karşılaşmaları,

2) Resim, şiir, karikatür, slogan ve benzeri,

3) Dans ve ses,

4) Tiyatro fotoğraf ve benzeri,

j) Kampanyalar;

1) Temizlik,

2) Ağaç dikme,

3) İlaç, kitap, gazete ve benzeri toplama,

4) Zararlı alışkanlıklarla mücadele ve benzeri,

k) Çevre gezileri;

1) Piknik, tarihi yerlere gezi ve benzeri,

2) Huzurevi, hastane, yetiştirme yurdu ve benzeri ziyaretler,

l) Sergiler;

1) Resim, heykel, çinicilik, fotoğrafçılık, karikatür ve benzeri,

2) El sanatları,

m) Basın – yayın.

Gençlik merkezlerinde yapılan bütün bu faaliyetler sergi, bülten, broşür, CD, film, gazete ve dergilerle kamuoyuna ve basına duyurulur.

Yukarıda belirtilen faaliyet kollarında işlenen konular, faaliyet formuna işlenir. Bu formlar merkez müdürü ve il müdürü tarafından onaylanarak 5 yıl saklanır.

Merkezde yapılan faaliyetlerin daha etkili ve verimli olabilmesi için faaliyet gruplarındaki kişi sayısı (en az 8 kişi), faaliyet özelliğine göre belirlenir.

Gençlik merkezi faaliyetleri içinde yer alacak tiyatro eseri, şiir, öykü ve marşların ulusal birlik ve bütünlüğümüze uygunluğuna azami dikkat gösterilir. Bu konuda mülki amirin onayı alınır.
Üye Olma Şartları
Madde 17 -
Gençlik merkezlerine üye olacaklarda aranan şartlar şunlardır;

a) 12 -24 yaşları arasında olmak,

b) 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı veya örneğini getirmek,

c) Gençlik merkezinden alınacak başvuru formunu eksiksiz doldurup imzalamak.

Gençlik merkezi faaliyetlerine ilgi ve istek olması durumunda, 12 yaşından küçük 24 yaşından büyük olanların da yarışmalardan muaf olmak kaydıyla üye kayıtları yapılabilir. Ancak 7 yaşından küçük 26 yaşından büyüklerin kaydı yapılmaz.

18 yaşından küçük olup gençlik merkezine üye olmak isteyenlerin, velileriyle birlikte gelmeleri ve başvuru formundaki ilgili bölümün veliler tarafından doldurulması gerekir.

Üye olacak gençten üyelik ücreti alınmaz , ancak katılacağı faaliyetlerin giderleri için il müdürlüğünün belirleyeceği miktarda katılım payı alınabilir.

Gençlik merkezi üyelerine fotoğraflı birer üye kimlik kartı verilir.
Form, Defter ve Dosyalar
Madde 18 -
Gençlik merkezinde aşağıda sıralanan form, defter ve dosyalar tutulur;

a) Üye başvuru formu,

b) Üye kayıt defteri,

c) Gelen – giden evrak defteri,

ç) Gizli yazı dosyası,

d) Danışma ve disiplin kurulu karar defterleri,

e) Zimmet defteri,

f) Demirbaş ve sayım icmal defteri.

Gençlik merkezinde tutulan defterlerin sayfaları numaralanır, her sayfa il müdürlüğü mührü ile mühürlenir, kaç sayfa olduğu defterin en son sayfasına yazılır ve onaylanır. Form, defter ve dosyalar denetleme yetkisi olanlar ile il müdürü, şef ve ayniyat saymak için toplanan komisyondan başkasına gösterilemez. Bunlar üzerinde silinti ve kazıntı yapılamaz. Defterler il müdürü tarafından onaylanır.
Görevlilere Ödenecek Ücret
Madde 19 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 17.10.2009), Yönt. (RG: 20.09.2005) (Değişik:RG-20/09/2005-25942)
Faaliyetlerde görev alacak uzman eleman, lider ve öğreticilerin görevlendirilmeleri Gençlik Merkezi Müdürünün teklifi ile yapılır. Bunlara ödenecek saat başına ücretlerin tespiti ve tahakkuk işleri il müdürlüğünce yapılır.

Merkez faaliyetlerinde görev alan uzman eleman, lider ve öğreticilere Bakanlar Kurulunun 23/7/2001 tarihli ve 2001/2863 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulamasında Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlerle İlgili Esaslara göre her faaliyet için ayrı ayrı ücret ödenir.

Gençlik merkezi müdürünce, lider ve öğreticilere Cumartesi-Pazar günleri dâhil olmak üzere (09.00-24.00) saatleri arasında görev verilebilir. Görevlendirilen tüm uzman eleman, lider ve öğreticilere 23/7/2001 tarihli ve 2001/2863 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 2 sayılı tabloya göre günde iki, haftada sekiz saati geçmemek üzere yalnız görev yaptıkları süre kadar saat başına ücret ödenir. Ödemeler aylık olarak yapılır.

(Değişik:RG-17/10/2009-27379) İl Müdürlüğünce gençlik merkezi müdürleri ve diğer personele, mesai saati dışında cumartesi ve pazar günleri dahil (dini bayramlar dışında) gençlik merkezi faaliyetlerinde fiilen ve tam görev yaptıkları sürece, 23/7/2001 tarihli ve 2001/2863 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulamasında Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlerle İlgili Esaslara ekli 2 sayılı tablonun 3 üncü sırasına göre ve her ay ödeme yapılır.
Ödüllendirme
Madde 20 -
Gençlik merkezlerinin kuruluşuna, çalışmalarına katkıda bulunanlar ile gençlik merkezi üyeleri ve görevlileri yaptıkları başarılı çalışmalar nedeniyle il müdürünün teklifi, il başkanının onayı ile teşekkür, takdir, plaket, şilt, gençlik kampları ve Genel Müdürlükçe düzenlenen çeşitli faaliyetlere davet ve benzeri şekillerde ödüllendirilir.
Yasak Faaliyetler ve Denetim
Madde 21 -
Gençlik merkezleri, gençlere yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yapıldığı yerler olup, buralarda dini, politik amaçlı toplantı ve faaliyetler düzenlenmesi, kumar ve benzeri şans oyunlarının oynatılması ve her türlü zararlı madde bulundurulması ve kullanılması yasaktır.

Merkezlerde yangın ve diğer tehlikelere karşı ilk yardım ve güvenlik önlemleri alınır ve bunların ilgililerce eksiksiz ve sürekli şekilde uygulanması sağlanır.

Gençlik merkezinin denetimi, Genel Müdürlük ile bağlı bulunduğu il müdürlüğüne aittir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 22 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 23 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul