(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
MİLLİ TAKIM MENSUPLARININ SİGORTALANMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, Milli takımlara seçilen sporcular ile bu takımların teknik kadrolarında yer alanların müsabaka öncesi yapılan kamp çalışmalarının başlangıcından, müsabaka sonrası ikâmetgâhlarına ulaşıncaya kadar, Milli Takım listesinde yer alan diğer görevliler ise müsabakaya gidiş tarihlerinden, ikâmetgâhlarına varış tarihine kadar geçen süre içerisinde her türlü kaza, hastalık ve sakatlıklara karşı özel sigorta sistemine göre Genel Müdürlükçe sigortalanmalarına ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik;

a. Profesyonel Futbol faaliyetleri dışındaki sivil ve askeri takımları oluşturan Milli sporcuları,

b. Bu takımlar için görevlendirilen yönetici, teknik ve diğer elemanları, kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik, 23 Mart 1991 tarih; 20823 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 23 üncü maddesini değiştiren
   3703 sayılı Kanunun 14
   üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;

Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nü,

Milli Sporcu : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden lisans almış, Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan federasyonlarca ülkemizi
yurtiçinde, yurtdışında temsil etmek üzere Milli Takımlara seçilen
sporcuları,

Federasyon : Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş Spor Federasyonlarını,

Teknik ve Diğer Elemanlar : Kafile Başkanı, Kamp Müdürü, Antrenör, Hakem, Doktor, Diyetisyen, Fizyoterapist, Psikolog, Veteriner, Masör, Tercüman; Mihmandar, Mutemet, Malzemeci, Seyis, Fotoğrafçı, Şoför, Şoför Muavini, vb. görevlileri,

Kamp Çalışmaları : Milli Takım elemanlarının ve takım listesinde yer alan görevlilerin bulunduğu kampı,

Sigorta : Özel Sigorta'yı,

Kaza, Hastalık ve Spor Sakatlanmaları : İkâmetyerlerinden kampa, kamptan müsabaka yerlerine yurtiçi ve yurtdışı müsabaka yerlerinden ikâmet yerine kadar geçen zamanda meydana gelecek her türlü kaza, hastalık, spor sakatlanmaları ve devamlı sakatlıklara sebep olan kazaları, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Sigorta Mecburiyeti
Madde 5 -
Bu Yönetmelik kapsamına girenlerin sigortalanmaları mecburidir.
Sigorta Primleri
Madde 6 -
Sigorta kapsamına girenlerin sigorta primleri Genel Müdürlükçe karşılanır.
Sigorta Çeşidi
Madde 7 -
Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alanlar 3289 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre özel sigorta sistemine göre sigortalanırlar.
Sigortalanma Bedelleri
Madde 8 -
Sigortalanma bedelleri her yıl Genel Müdürlükçe yayınlanacak bir talimatla belirlenir.
Sigortadan Yararlanma Usul ve Şartları
Madde 9 -
Federasyonlar, Üniversiteler ve okul sporlarından sorumlu kuruluşlar ile Genel Kurmay Spor Dairesi, her Milli müsabaka ve Milli kamptan en az 5 gün önce gereği için ilgili sigorta şirketine, katılacak sporcu, yönetici, teknik ve diğer elemanları, liste halinde bildirmek zorundadırlar.
Sigorta Tazminatından Yararlanacak Olanlar
Madde 10 -
ölüm halinde sigorta ettirilenlerin miras hukukuna göre mirasçıları, Maluliyet ve sakatlık halinde, sporcunun kendisi, sigorta tazminatından yararlanır.
Sorumluluk
Madde 11 -
Sigortalanma işlemleri ile ilgili sorumluluk 9 uncu madde esaslarını yerine getirmeyenlere aittir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Belgelerin İntikali
Madde 12 -
Kaza, hastalık veya sakatlanma halinde sigortaca istenen belgeler ilgili birimlerce sigorta şirketine gönderilir.
Uyuşmazlık Hali
Madde 13 -
Uyuşmazlık halinde Ankara Mahkemeleri yetkilidir.
Yürürlük
Madde 14 - Bilgi Butonu
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 14 Mart 1987 tarih ve 19400 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Profesyonel Sporcular ile Milli Takım Sporcularının Sigortalanmaları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kalkar.
Yürütme
Madde 15 -
Bu Yönetmeliği Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul