(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR FEDERASYONLARININ TEŞKİLATI ÇALIŞMA, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı Genel Müdürlük Spor Federasyonlarının faaliyetlerinin ana esaslarını, kurullarının teşkilini ve çalışmalarını, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik Genel Müdürlük Spor Federasyonlarını Kapsar
Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik 3289 sayılı Gençlik ve spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 -
Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Bakanlığı,

Bakan : Gençlik ve Spordan sorumlu Bakanı,

Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nü,

Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürü’nü,

Federasyon : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren spor federasyonlarını,

Başkan : Spor Federasyonu Başkanı’nı,

Spor Dalı : Federasyonun bağlı olan spor türünü,

İl Spor Temsilcisi : İldeki spor dallarının ilgili federasyonlarla bağlantısını sağlayan fahri görevlileri,

Spor Kulübü : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne tescillerini yaptırmış spor kulüplerini,

Sporcu : İlgili Yönetmelikler uyarınca Lisanslı olarak spor faaliyetlerine katılanları,

Spor Yöneticisi : Spor faaliyetleri ile ilgili kurum ve kuruluşları yöneten kişiyi,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Federasyonların Belirlenmesi
Madde 5 -
Federasyonlar Merkez Danışma kurulu kararı ile belirlenir.

Bir veya daha fazla spor dalı, teknik ve idari bakımdan bir federasyona bağlanabilir.
Federasyonların Teşkilatlanması
Madde 6 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 20.02.1997)
Federasyonlarda karar organı Yönetim Kurulu’dur. Yönetim Kurulu; Başkan, As Başkan veya As Başkanlar, genel Sekreter ve Üyelerden oluşur.

Başkanı : Federasyon Başkanı, Yönetim Kurulu’nun Başkanı’dır.
Başkanın bulunmadığı toplantılarda As Başkan vekalet eder. birden fazla As Başkan varsa, Başkan, hangi As Başkanın vekalet edeceğini belirler.

As Başkan : Federasyon bünyesindeki her spor dalı için bir As Başkan atanabilir.

Genel Sekreter :  Genel Sekreter 657 sayılı Kanun uyarınca atanır. Ancak atanacak kişide ilgili branşta çalışma yapmış veya eğitim görmüş olması şartı aranır.

Yönetim Kurulu Üyeleri : (Değişik:RG-20/2/1997-22911) Yönetim Kuruluna Başkan, Asbaşkanlar ve Genel Sekreter hariç bünyesinde bir spor dalı  olan Federasyonlarca en çok 15, daha fazla spor dalı olanlarda en çok 19 üye Federasyon Başkanı’nın teklifi, Genel Müdürün uygun görüşü üzerine Bakan tarafından atanabilir.           

Danışma Organları

a) Federasyon Danışma Kurulu

b) Teknik Kurul

c) Eğitim kurulu

d) Sağlık Kurulu

e) Hukuk Kurulu

f)  Merkez Hakem Kurulu

g) Diğer Kurullar’dır.

Danışma organı olan bu kurullardan Merkez Hakem Kurulu Üye sayısı yönetmelikle, diğerlerinin üye sayısı ise, Federasyon Başkanı tarafından belirlenir.
Yönetim Kurulu Üyesi Olacaklarda Aranacak Şartlar.
Madde 7 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 20.02.1997)
Yönetim Kurulu Üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır:

a) T.C. Vatandaşı olmak,

b) (Mülga:RG-20/2/1997-22911) ,

c) (Değişik: RG-01/05/2003-25095) 23 yaşını bitirmiş olmak,

d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak veya affedilmiş olsalar dahi yüz kızartıcı bir suçtan mahkum olmamak,

e) Genel Müdürlük Ceza Kurulu’nca altı aydan fazla ceza ile cezalandırılmamış olmak, Olimpiyat Şampiyonu, Dünya Şampiyonu, Avrupa Şampiyonu ve 2 defa Akdeniz Oyunları Şampiyonu ve 5 defa Balkan Şampiyonu olan sporcularla Güreş, Atletizm, Yüzme ve Su Topu, Hentbol, Voleybol, Basketbol branşlarında toplam 40 defa milli olanlar ile diğer branşlarda 25 defa milli olmuş sporcularda tahsil şartı aranmaz.
Yönetim Kurulu ve Diğer Kurulların Görev süresi
Madde 8 -
Yönetim kurulu ve diğer kurulların görev süresi Başkanın görevde bulunduğu süredir. Başkanın görevden alınması veya herhangi bir nedenle ayılması durumunda yönetim kurulu ve diğer kurulların görevi sona erer.
Federasyonların Görevleri
Madde 9 -
Federasyonların görevleri şunlardır ;

1) Sporun yurt sathına dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak,

2) Yurtdışındaki ve Yurtiçindeki sportif gelişmeleri izlemek, karşılıklı ilişki, yarışma, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek,

3) Spor Eğitimi Dairesi ile işbirliği yaparak Antrenörlerin, Monitörlerin kurslarla yetiştirilmesini ve seminerlerle eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek,

4) Ülke içinde müsabakalar düzenlemek, ülke içinde düzenlenen tüm müsabakaların devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak,

5) Yabancı ülkelerdeki sportif gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak,

6) Spor malzemelerinin standartlarını tesbit ederek, bunların yurtiçinde veya yurtdışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak,

7) Kulüpler veya iller arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek,

8) Uluslararası Federasyonun izni ile Uluslararası Kurs, Seminer ve Spor Organizasyonların düzenlemek,

9) Uluslararası yarışmalara iştirak edecek olan takımları seçmek seçilen takımları yarışmalara hazırlamak,

10) Spor dallarının gelişimi için gerekli planlamayı yaparak alınacak tedbirleri Genel Müdüre sunmak,

11) Yarışmaların düzenlenmesi için gerekli olan Hakem, Antrenör, Müsabaka Yönetmelik Taslaklarını hazırlamak ve Merkez Danışma Kurulu’na sunmak,

12) Seçkin ve gelecek vaat eden başarılı sporcuların takip kartlarını tutarak bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri almak,

13) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak,

14) Spor dalları ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak; eğitici film, slayt ve broşür hazırlamak, bu konuda Spor Eğitimi Dairesi, Basın ve Televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

15) Sporda berili bir sistemin uygulanması içen yapılacak işlemleri belirlemek ve uygulamasını sağlamak,

16) Federasyona verilen bütçenin en iyi şekilde harcanmasını sağlamak,

17) Spor disiplinine aykırı davranışlarda bulunan sporcu, hakem antrenör ve yöneticileri ile spor kuruluşlarını Ceza Kurullarına sevketmek,

18) Milli Takım Sporcu ve yöneticilerinin sigorta işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

19) İl Spor temsilcilerinin kendi aralarında ve federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlamaktır.
Federasyon Başkanının Görev, Yetki ve Sorumluluğu
Madde 10 -
Federasyon Başkanı’nın görev, yetki ve sorumluluğu şunlardır;

a) Yurtiçinde ve dışında kendi spor dalını temsil etmek, gerektiğinde bu yetkisini As Başkan veya Genel Sekretere devretmek,

b) Başkan olarak kurulların düzenli ve koordineli çalışmasını sağlamak,

c) İdari ve mali konularda tahakkuk memurluğu yetki ve sorumluluğunu taşımak, gerektiğinde bu yetki ve sorumluluğunu sadece Genel Sekretere devretmek,

d)Uygulamada karşılaşılan sorunların çözümünü sağlamak,
As Başkanın Görev, Yetki ve Sorumluluğu
Madde 11 -
As Başkan, Başkanın kendilerine vereceği görevleri yapmakla yetkili ve sorumludur.
Genel Sekreterin Görev Yetki ve Sorumluluğu
Madde 12 -
Genel Sekreterin görev, yetki ve sorumluluğu şunlardır;

a) Kanun, tüzük, yönetmelik hükümlerini uygulamak, Federasyon Yönetim Kurulunun kararlarının yürütülmesini sağlamak,

b)Yetki verilmesi halinde Başkan adına Federasyonu temsil etmek,

c) Federasyon Yönetim Kurulu Gündemini hazırlamak,

d) Federasyonca belirlenen müsabaka, fikstür ve statülerini mevzuat uyarınca hazırlamak ve ilgililere duyurulmasını sağlamak,

e) Uluslararası resmi, temsili veya özel yarışmaların tertiplenmesi ile ilgili işlemleri yapmak,

f) Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda her türlü güvenlik ve sağlık tedbirlerini almak, organizasyonun uluslar arası koşullar içerisinde yapılmasını sağlamak,

g)Federasyonda görevli personelin özlük haklarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat uyarınca yürütmek,

h) Yıllık faaliyet programlarında yer alan organizasyonların, ödenekleri çerçevesinde yapılacak harcamalarını takip ve kontrol etmek,

ı) Başkanca yetki verilmesi halinde; tahakkuk memuru sıfatıyla tediye, sarf evrakını ve yazıları imzalamak,

i)  Federasyonla ilgili iç ve dış yayınları takip ederek bu bilgileri spor kulüplerine, hakemlere, antrenörlere ve ilgili kişi ve kuruluşlara aktarmak,

j) Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak, oy kullanmak,

k) Sporcu, Kulüp, antrenör, hakem sayıları ve harcamalarla ilgili olarak kendi spor dallarına ait istatistikleri derlemek,

l) Federasyon Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak,
Federasyon Kurullarının Görevleri
Madde 13 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.11.2002)
Federasyon Kurullarının görevleri şunlardır;

A) Yönetim Kurulunun Görevleri;

1. Federasyonun master ve 4 yıllık planı ile yıllık faaliyet programı ve bütçe taslağını hazırlamak,

2. Spor dalları ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışındaki gelişmeleri izlemek ve bunların uygulanmasını sağlamak

3. Spor müsabakalarının uluslar arası kurallara uygun olarak düzenlenmesini sağlamak,

4. Kulüplerarası müsabakalarla ilgili doğan teknik uyuşmazlıkları çözümlemek,

5. Ülkemizi dışarıda temsil edecek sporcu, teknik eleman ve idarecileri seçmek,

6. Uluslararası spor federasyonlarının toplantı, seminer ve kongrelerinde ülkemizi temsil edecek kişileri belirlemek,

7. Spor dallarının gelişmesi için gerekli planlamayı yapmak, bu konuda alınacak tedbirleri tesbit ederek Makam’a sunmak,

8. Yarışmaların düzenlenmesi için gerekli olan hakem, antrenör ve müsabaka yönetmelikleri ile ilgili önerilerde bulunmak,

9.Başarılı sporcuları tesbit ederek bu sporcuların yetiştirilmesi için gerekli tedbirleri almak,

10. federasyona alınacak sözleşmeli spor uzmanı ve antrenörleri tesbit ve teklif etmek.

11. Federasyona verilen bütçenin en iyi şekilde harcanmasını sağlamak.

12.Milli Olimpiyat Komitesi’ne konsey Üyesi olarak Yönetim kurulu içinden bir üyeyi seçmek ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesine bildirmek.

13. Teknik Kurulun kararları doğrultusunda milli takım antrenörlerini tesbit etmek.

14.Kurulların görevlerini yerine getirip getirmediklerini izlemek, meydana gelen aksaklıkları gidermek,

15. Her faaliyet sonrası verilen raporu incelemek ve önerileri ile birlikte Makam’a sunmak,

16. Diğer kurullardan istenen görüşleri değerlendirmek,

17. Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Genelgelerle federasyona verilen diğer görevleri yapmak.

B) Yan Kurulların Görevleri

a) Teknik Kurulların Görevleri;

1. Spor dalı ile ilgili teknik konularda istişarelerde bulunmak,

2. Milli takıma çağırılabilecek sporcuları belirleyerek bu konuda Federasyon Yönetim Kuruluna görüş bildirmek.

3. Milli takım antrenörlüğü yapabilecekler hakkında Yönetim Kuruluna teknik önerilerde bulunmak,

4.Teknik konulardaki ihtilaflarla ilgili görüş yapmak,

5.Malzeme araç ve gereçlerle ilgili yenilikleri takip ederek bu araç gereçlerin temini için Yönetim kuruluna teklifte bulunmak,

6.Başkanın vereceği diğer görevleri yapmak,

b) Eğitim Kurulunun Görevleri

1. Spor dalı ile ilgili her türlü eğitim ihtiyaçlarını tesbit etmek,

2. Sporcu, monitör, antrenör, yönetici ve diğer elamanların yetiştirilmesi ve geliştirilmesi amacı ile spor eğitim plan ve programlarını hazırlamak, ilgili kurullara göndermek ve uygulanmasını sağlamak,

3. Kurs ve seminerlerde eğiticilik görevi yapacaklar hakkında Yönetim Kurulu’na görüş bildirmek,

4.Spor dalı ile ilgili standart antrenman programları yapmak,

5.Antrenör ve il spor dalı temsilcilerinin çalışmalarını takip ederek Yönetim Kurulu’na görüş bildirmek,

6.Spor dalı ile ilgili olarak açılan Sporcu Eğitim merkezlerinin çalışmalarını Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak izlemek ve Yönetim Kuruluna bilgi vermek,

7. Spor dalları ile ilgili eğitsel yayın ve filmlerin hazırlanması ve temin edilmesi için eğitim Dairesi Başkanlığına teklifte bulunmak,

8.Çalışmalarında Spor Eğitim dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapmak,w

9.Başkanın vereceği diğer görevleri yapmak,

c) Sağlık Kurulunun Görevleri

1.Sporcu hakem ve antrenörlerinin sağlık kartlarını düzenlemek ve bunu sisteme bağlamak,

2.Sporcuların periyodik sağlık kontrollerinin yaptırılmasını sağlamak,

3.Müsabakalarda bulundurulacak sağlık araç ve gereçleri hakkında öneride bulunmak.

4.Sporcu Eğitim Sağlık ve Araştırma Merkezleri ile işbirliği yaparak sporcuların dengeli beslenmelerine ilişkin programları hazırlamak,

5.İl yardım kurs ve seminerleri ile ilgili müfredat programını geliştirmek ve eğitim programlarını düzenlemek,

6.Başkanın vereceği diğer görevleri yapmak,

d.Hukuk Kurulunun Görevleri

Federasyon Başkanı ve Yönetim Kurulu tarafından verilecek hukuki konular hakkında görüş bildirmek.

e.Merkez Hakem Kurulunun Görevleri

1.Hakemlerin yetiştirilmesi ve mevcut hakemlerin eğitimlerinin geliştirilmesi için plan ve programları hazırlamak, kurs ve seminerler düzenlemek,

2.Her kademedeki hakemlerin terfi tekliflerini yapmak,

3.Uluslararası listeye alınması uygun görülen hakemleri tespit ve teklif etmek,

4.Uluslararası hakem kuruluşları ile işbirliği yaparak ve değişiklik ve yenilikleri hakemlere duyurmak ve eğitimlerini sağlamak,

5.Ulusal ve uluslararası kurs ve seminerlere katılacak hakemleri tespit ve telif etmek,

6.Hakemlerin müsabaka yönetmeliklerindeki noksanlıkları ve başarı derecelerini tesbit etmek ve sonuçlarını kendilerine duyurmak,

7. Hakemlerin standart kıyafetlerini tesbit etmek,

8.Yönetim Kurulunca verilen yetkiye dayanarak müsabakaların gözlemci ve hakemlerini tesbit ve tayin etmek,

9.Hakemlerle ilgili her türlü istatistiki bilgileri derlemek ve bilgileri yıl sonlarında ilgili birime bildirmek,

10.Hakem yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak,

11.Federasyon Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak,

(Ek: RG-03/11/2002-24925) Yönetim Kurulu üyeleri, bu görevleri uhdelerinde kalmak kaydıyla; Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile Merkez Hakem Kurulu hariç diğer kurullarda görevlendirilebilirler.
Federasyonların Çalışma Esasları
Madde 14 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.11.2002), Yönt. (RG: 15.06.2001), Yönt. (RG: 10.03.2000) (Değişik fıkra: RG-03/11/2002-24925)
Federasyon Yönetim Kurulu, Federasyon Başkanının çağrısı üzerine yılda en az 4 defa toplanır. Toplantı gündemi yazılı olarak en az 5 gün önceden genel sekreter tarafından üyelere duyurulur.

(Ek cümle: RG-28/01/2003-25007) Toplantıya başlanılması için üyelerin yarısından bir fazlasının bulunması şarttır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu 2 oy sayılır. Federasyon Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri bir spor kulübünde başkan, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve diğer kurul üyelikleri ile antrenör veya sporcu gibi görevlerde bulunmaları halinde, kulübü ve/veya sporcusu ile ilgili toplantılara iştirak edemez ve oy kullanamazlar.

(Ek cümle: RG-15/06/2001-24433) Görüşülen konular ve Mali konularda ilgili alınan kararlar Genel Müdür veya yetki vereceği Genel müdür yardımcısının, diğer tüm iş ve işlemlere ilişkin kararlar ise Federasyon Başkanının onayı ile yürürlüğe girer. Bir yıl içinde 3 defa mazeretsiz olarak toplantıya katılamayanların üyeliği kendiliğinden düşer. Bunun dışında toplantılara katılmış olsalar dahi federasyon yönetim kurulu üyeleri atandıkları usullerle görevden alınabilirler. Alınan kararların uygulanmasını Genel Sekreter yürütür. Alınan kararlar Genel Müdür veya yetki vereceği Genel Müdür yardımcısının onayı ile yürürlüğe girer.

Federasyonların yıllık ve/veya dört yıllık faaliyet programları, sporu yaygınlaştırma, sporcu sayısını yıllar itibariyle arttırmaları, elit sporcu yetiştirmeleri ile mevzuatları gereği yapmakla sorumlu oldukları iş ve faaliyetler; Genel Müdürlüğün bünyesinde oluşturulacak Sportif Değerlendirme Kurulu tarafından da kontrol edilir.

Yapılan denetlemeler sonucu başarısızlıkları belirlenen federasyon başkanları hakkında gerekli işlemler Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
Federasyonların Tutmakla Yükümlü oldukları Defterler ve Dosyalar
Madde 15 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 25.05.2001) (Başlığıyla birlikte değişik: RG-25/05/2001-24412)
Federasyonlar her sayfası numaralı ve Genel Müdürlük mührü ile mühürlü aşağıda belirtilen defterleri tutmakla ve dosyayı düzenlemekle yükümlüdürler.

a) Bütçe Gideri Defteri

b) Karar Defteri

c) Malzeme ve Demirbaş Kayıt Defteri

d) Kulüp, Sporcu Kayıt ve Takip Defteri

e) Antrenör Kayıt Defteri

f) Organizasyon Defteri

g) Hakem Kayıt Defteri

h) Hakem Sicil Dosyası

Federasyonlarca; hakemlerin, aday hakemliğinden itibaren adaylığa ait sınav belgelerinin yanında, terfilere ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav belgeleri, hakemlere ait Merkez Hakem Kurulu kararları, hakemlere ait gözlemci raporları, katıldığı uluslar arası müsabakalara ait belgeler, aldığı mükafat ve cezalar, en son iş ve ikametgah adresleri ve bunlara ait telefon numaraları Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri aracılığı ile temin edilerek hakem sicil dosyasında saklanır.
Federasyon Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili Yasaklamalar
Madde 16 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 01.12.2001)
Federasyon Başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri kendi spor dallarındaki müsabakalarda hakemlik ve antrenörlük yapamazlar.

(Ek:RG-01/12/2001-24600) Federasyon Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinden, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarının açıkça suç saydığı Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiştirme veya ortadan kaldırma amaçlarına yönelik faaliyetlerinden dolayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılması halinde, Federasyon Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri geçici olarak, bu faaliyetlerinin mahkumiyetleri durumunda ise daimi olarak görevden alınırlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar
Madde 17 -
Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda karar verme yetkisi Genel Müdüre aittir.
Yürürlükten Kaldırma
Madde 18 -
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte 13/10/1980 ve 17134 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Federasyonların Kuruluşu, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği” yürürlükten kalkar.
Ek Madde 1 - (Ek:RG-18/09/2004-25587)
Federasyonlar çalışmalarını ulusal ve tabi oldukları uluslar arası federasyonların mevzuatına göre yerine getirmek zorundadırlar.

Federasyonların yıllık ve/veya dört yıllık faaliyet programları, sporu yaygınlaştırma, sporcu sayısını yıllar itibariyle arttırmaları, elit sporcu yetiştirmeleri ile mevzuatları gereği yapmakla sorumlu oldukları iş ve faaliyetler; Genel Müdürlüğün bünyesinde oluşturulacak Sportif Değerlendirme Kurulu tarafından da kontrol edilir.

Yapılan denetlemeler sonucu başarısızlıkları belirlenen federasyon başkanları hakkında gerekli işlemler Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır."
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 19 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer
Yürütme
Madde 20 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (6)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul