(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA DÜZENLENECEK GENÇLİK VE SPOR FAALİYETLERİ KIYAFET YÖNETMELİĞİ

Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenecek her türlü gençlik ve spor faaliyetlerinde görevlendirilecek sporcu, genç ve diğer görevlilerin Anayasamızın başlangıç hükmünde ve 2 nci maddesinde ifadesini bulan Türkiye Cumhuriyetinin niteliklerine ve manevi şahsiyetine, şeref ve haysiyetine yakışır, spor disiplinine ve ahlakına uygun kıyafet ve davranış içinde bulunmalarını sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Kanun kapsamında, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenecek spor müsabakaları, hazırlık çalışmaları ve hür türle gençlik ve spor faaliyetlerinde görevlendirilecek, sporcu, hakem, antrenör, monitör, animatör, lider, spor uzmanı, yönetici, spor kuruluşları mensupları ile diğer görevlileri kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik; 2596 sayılı Bazı kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanunun 2 nci maddesi, 3/2/1935 tarihli ve 2/1958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanunun Tatbik Suretini Gösterir Nizamnamenin 5 inci maddesi ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 2 nci ve 10 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Sporcuların Kıyafetleri
Madde 4 -
Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenecek gençlik ve spor faaliyetlerine katılan sporcular ve gençler bu faaliyetler süresince, organizasyon mahallinde yapmakta oldukları spor dalının ve faaliyetin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tespit edilen özel spor kıyafetini ve/veya seremoni kıyafetini giymek zorundadır.
Diğer Görevlilerin Kıyafetleri
Madde 5 -
Bu Yönetmelik kapsamındaki görevliler, faaliyet süresince ve organizasyon mahallinde, görevi gereği olan ve ilgili mevzuatla ve Gençlik ve Sor Genel Müdürlüğünce tespit edilen özel kıyafetleri giymekle yükümlü olup, özel kıyafet belirlenmeyenler görevleri süresince 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılıç ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun giyinmekle yükümlüdürler.
Kıyafetlerin Genel Esasları
Madde 6 -
Bu Yönetmelik kapsamındaki sporcu, genç ve diğer görevlilerin kılık ve kıyafetleri; Atatürk ilkelerine uygun çağdaş ve temiz olmak zorundadır. Kılık ve kıyafetler, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin manevi şahsiyetini küçük düşürücü, genel ahlaka aykırı, herhangi bir ırk, zümre, din, mezhep ve siyasi görüşü ima edici amblem, rumuz, işaret, rozet, aksesuar ve benzeri unsurlar taşıyamaz.
Davranış Esasları
Madde 7 -
Bu Yönetmelik kapsamındaki görevliler, organizasyon mahallinde ve organizasyon süresince belli bir ırk, din, mezhep, zümre veya siyasi düşünceyi ifade edecek şekilde slogan atamazlar, işaret ve benzeri davranışlar içinde bulunamazlar.
Cezalar
Madde 8 -
Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar, müsabaka ve faaliyetlere katılamazlar. Yurt dışında düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerin bitim tarihini beklemeden derhal geri gönderilirler. Kendisi için yapılan her türlü harcamalar yurda dönüşünde geri alınır. 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile düzenlenen usullere uygun olarak; bir yıldan üç yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Bunlardan kamu kurum ve kuruluşları personeli olanların durumu ile ilgili rapor tutulur. Bu rapor kurumuna bildirilir. 
ÜÇÜNCÜ KISIM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 10 -
Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer
Yürütme
Madde 11 -
Bu Yönetmeliği Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul