Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL SPOR DALI TEMSİLCİ YÖNETMELİĞİ

Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, illerde spor faaliyetleriyle meşgul olmak üzere valilerin sorumluluğu altında o il’de yapılacak olan spor faaliyetlerinin ilgili federasyonları ile uyumlu çalışabilme ve bu federasyonların taşra bağlantılarını sağlayabilme amacıyla fahri olarak görev yapan spor dalı temsilcilerinin görevlerini ve atanma şekillerini düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, il spor dalı temsilcilerinin atanma görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarih ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 -
Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük    : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nü,

İl Başkanı      : Vali’yi,

İl Müdürlüğü     : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü,

Federasyon      : Spor federasyonlarını,

ifade eder.
İKİNCİ KISIM
Esas Hükümler
Kuruluş
Madde 5 -
İllerde, Gençlik ve Spor işleri ile meşgul olmak üzere,

Valilerin sorumluluğu altında, o il’de uygulanmakta olan spor dallarının ilgili federasyonlarını ile uyumlu çalışabilme ve bu federasyonların taşra bağlantılarını sağlayabilme amacıyla fahri birer spor dalı temsilcisi bulunur.
Spor Dalı Temsilcilerinin Nitelikleri ve Atanmaları
Madde 6 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 19.04.2002) (Değişik: RG-19/04/2002-24731)
İl spor dalı temsilcilerinde ilgili oldukları spor dalında sporcu, antrenör, hakem veya yöneticilik yapmış, spor çevresinde tanınmış ve iyi eğitim almış olma gibi nitelikler aranır.

İl spor dalı temsilcisi atamaları, federasyon başkanları seçiminden sonra en geç iki ay içerisinde dört yıllık süreyle görev yapmak üzere yapılır. Federasyon başkanları seçiminin öne alınması halinde il spor dalı temsilcisi ataması da buna göre yapılır.

İl spor dalı temsilcisi atamalarıyla ilgili duyurular, il müdürlüklerince müracaatlardan on gün önce il müdürlüğü ilan panolarında ilan edilmek suretiyle yapılır.

İl spor dalı temsilcisi olmak isteyen ve bu maddede belirtilen niteliklere sahip olanlar bulundukları ilin il müdürlüğüne dilekçe ile müracaat ederler. İl müdürlükleri müracaatları değerlendirir ve nitelikleri uygun olanların adaylıklarını kabul ederek il başkanının onayına sunar. Adaylar arasından birisi il müdürünün teklifi ve il başkanının onayı ile il spor dalı temsilcisi olarak atanır. Ataması yapılan il spor dalı temsilcisinin adı soyadı ilgili federasyon başkanlığına bildirilir.

İlde faal olmayan spor dallarında il spor dalı temsilcisi ataması yapılmaz. Ancak, faal olunması halinde il spor dalı temsilcisi ataması belirtildiği şekilde yapılır.

İl spor dalı temsilcisinin altında görev yapmak üzere, il spor dalı temsilcisinin uygun görüşü il müdürünün teklifi ve il başkanının onayı ile il spor dalı temsilci yardımcısı ataması yapılır.
Spor Dalı Temsilcilerinin Görevleri
Madde 7 -
Spor dalı temsilcilerinin görevleri şunlardır.

a – Federasyonlarının görevlerine uyumlu olarak mahalli spor temaslarının programlarını yürütürler ve yürütülmesini izleyip, denetlerler.

b – Spor teşekküllerinin, sporcuların spor temasları programını ilgili federasyonun faaliyet programı ile çeşitli kuruluşlar tarafından düzenlenecek spor temasları programları ve bütçe imkanlarını gözönünde bulundurarak bağdaştırmak suretiyle mahalli spor temasları programını hazırlar, il ve ilçe müdürlüğünün onayından sonra uygular, denetler, sonuçlarının tescilini sağlar.

c – Genel Müdürlük genelgelerinin, il müdürlüğü ile birlikte spor teşekkülleri ile ilgili kuruluşlara iletilmesini sağlar.

d – Spor temasları içinde yer alan tüm fahri antrenör, monitör, hakem gibi spor teması görevlilerine dair eğitim hizmetlerini, federasyonları ile işbirliği yaparak programlar ve yürütür.

e – Spor mevzuatının uygulanmasından çıkacak aksaklıklardan dolayı gerekli gördükleri mevzuat düzenlemesi için önerilerde bulunurlar.

f – Mahalli spor temaslarının tüm kayıtlarının tutulmasını sağlarlar.

g – Federasyonların o mahalde verecekleri temsilcilik, gözlemcilik, deneticilik ve organizatörlük gibi görevleri yaparlar.

h – Spor teşekkülleri arasında çıkacak anlaşmazlıkları tertip kurulu ile birlikte birinci derecede çözüme bağlarlar.

ı – Kendi spor branşındaki yıllık faaliyet sonuçlarının, gençlik ve spor il başkanlığı yıllığına konulmasını sağlarlar,

j – Mahallerindeki en başarılı sporcu ve spor teşekküllerinin il’i temsil kabiliyetlerinin geliştirilmesini sağlayıcı ve idame ettirici tedbirleri alırlar.

k – Spor dallarında ihtisas kulüplerinin kurulmasını sağlayıcı çalışmaları yürütürler.

l – Spor temaslarında görev alan tüm fahri görevlilerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak üzere il müdürlüğü ile işbirliği yaparlar.
Spor dalı Temsilcilerinin Yetki ve Sorumlulukları
Madde 8 -
Spor dalı temsilcileri, federasyonların mahalli teknik spor yöneticileri ve mahallindeki spor temasları uygulamalarının resmi ve teknik merciidirler.

Spor dalı temsilcileri, bağlı oldukları federasyonların statü, yönetmelik ve genelgelere kadar tüm mevzuatının uygulanmasında ve spor temaslarının yürütülmesinde; federasyonlara ait organizasyonlarda federasyona karşı, il organizasyonlarında federasyonları ile bağımlılıklarını sürdürmek suretiyle gençlik ve spor il başkanlığına karşı sorumludurlar.

Her ay il veya ilçe müdürlüğünce yapılacak olan toplantılara katılarak branşları ile ilgili bilgi ve rapor verirler. Branşlarının daha iyi duruma getirilmesi için öneride bulunurlar. İl spor dalı temsilcileri 6 ayda bir ilgili federasyona branşları hakkında rapor verirler. Üzerine zimmetli demirbaşları teslim etmeden görevlerinden ayıramazlar. 
Görevden Ayrılma
Madde 9 -
Spor dalı temsilcileri, başarısızlıkları ile kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı davranışlarının tesbit edilmesi halinde il müdürünün teklifi ile il başkanınca süresi dolmadan görevden alınabilirler. Bu şekilde görevden alınanlar tekrar aday olamazlar. Görevinden istifa eden, alınan, görev yapamayacak kadar hasta olan veya ölen spor dalı temsilcilerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir temsilci il başkanınca atanır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Son Hükümler
Geçici Madde 1 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 19.04.2002)(Ek: RG-19/04/2002-24731)
Bu Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtildiği şekilde ve federasyon başkanları seçimi yapılana kadar mevcut il spor dalı temsilcileri görevlerini yapmaya devam eder, boşalan il spor dalı temsilciliği için atama yapılır.
Yürürlük
Madde 10 -
Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer
Yürütme
Madde 11 -
Bu Yönetmeliği Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul