İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KONTROLÖRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ(1)

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Amaç
Madde 1 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.04.2012)
Bu Yönetmeliğin amacı, (Değişik ibare:RG-3/4/2012-28253) Spor Genel Müdürlüğü Spor Kontrolörlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usulleri ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, (Değişik ibare:RG-3/4/2012-28253) Spor Genel Müdürlüğü Spor Kontrolörlüğü görevleri ile Spor Kontrolörlüğü Başkanı, Spor Kontrolörleri, Spor Kontrolör Yardımcılarının atanma, yetişme ve çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik 3289 sayılı (Değişik ibare:RG-3/4/2012-28253) Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 35 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 -
Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük : (Değişik ibare:RG-3/4/2012-28253) Spor Genel Müdürlüğünü,

Başkan : Spor Kontrolörlüğü Başkanlığı görevini yürüten kişiyi,  

Federasyon : Gençlik ve Spor Federasyonlarını, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
BİRİNCİ KISIM
Spor Kontrolörlüğü
Spor Kontrolörlerinin Görevleri
Madde 5 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.04.2012)
Spor Kontrolörlerinin görevleri şunlardır;

a) Antrenör ve teknik yöneticilerin çağdaş metotlarla ve Federasyonlarca tespit edilen ve programa göre çalışıp çalışmadıklarını tespit etmek ve önerilerde bulunmak,

b) Spor saha ve tesislerinin amacına hizmet edip etmediklerini incelemek,

c) Sporcu, antrenör ve teknik yöneticilerin genel davranışlarını kontrol etmek,

d) Spor faaliyetlerinin mevcut yönetmeliklere göre yürütülüp yürütülmediğini araştırmak,

e) İl Müdürlüklerindeki kadrolu ve fahri antrenörleri denetlemek,

f) Spor saha ve tesislerinin ihtiyaç sahiplerine dengeli olarak tahsis edilip edilmediğini kontrol etmek,

g) Spor malzemelerinin yeterli olup olmadığını ve amaca uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını denetlemek,

h) Eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarında (Değişik ibare:RG-3/4/2012-28253) Spor Genel Müdürlüğünce görevlendirilen antrenör ve monitörlerin çalışmalarını denetlemek,

ı) İl Müdürlüklerinin branşlarına göre antrenör ihtiyaçlarını belirlemek,

j) (Değişik ibare:RG-3/4/2012-28253) Spor Genel Müdürlüğünce açılacak spor merkezlerinde yapılan çalışmaları denetlemek,

k) Özel beden eğitimi ve spor tesislerinin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını denetlemek,

l) Genel Müdürün vereceği benzeri sair görevleri yapmak,
İKİNCİ KISIM
Spor Kontrolörleri Başkanı
Spor Kontrolörleri Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 6 -
Genel Müdür, uygun göreceği bir Kontrolörü Spor Kontrolörleri Başkanı olarak görevlendirir. Spor Kontrolörleri Başkanı, kontrol yetkisine sahip olup; aşağıdaki görevleri yapar;

a) Spor denetim birimini yönetmek, kontrolörlerin çalışmalarını düzenlemek ve kontrol etmek,

b) Gerektiğinde bizzat denetim yapmak,

c) Spor kontrolörlerinden gelen raporları incelemek, eksikliklerin giderilmesini sağlamak, makam onayını aldıktan sonra ilgili mercilere göndermek, duruma göre tekliflerde bulunmak,

d) Spor Kontrolörleri Başkanlığına intikal eden denetimlerin sonucunda, kanunun ve ilgili yönetmeliklerin ihlal edildiği görüldüğü takdirde durumu Genel Müdüre intikal ettirmek,

e) Spor Kontrolör yardımcılarının işe alınması ve bir yıllık adaylık döneminde eğitilmesini sağlayıcı önlemleri almak,

f) Başkanlığın çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporları düzenlemek ve Genel Müdürlük Makamına arz etmek,

g) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yapmak,

h) Başkanlığın büro hizmetlerini gören şefliği sevk ve idare etmek.
Görevlendirme
Madde 7 -
Kontrolörler, Genel Müdürlük onayı üzerine Başkandan aldıkları talimatla görev yaparlar.Görevlerinin neticelerini ve önerilerini Genel Müdürlük Makamına bir raporla bildirirler.
Müşterek Çalışma
Madde 8 -
Spor denetimlerinin gruplar halinde yürütülmelerinde, en kıdemli kontrolör gruba başkanlık eder ve denetimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Grup Başkanları, çalışmaların seyri hakkında Başkanlığa duruma göre özet bilgi verir.
İşlerin Süresinde Bitirilmesi ve İşin Devri
Madde 9 -
İşlerin bitirilmesi ve zorunlu hallerde devredilmesi aşağıdaki şekilde olur;

a)Kontrolörler kendilerine verilen işleri Başkanlıkça belirlenen süre içinde bitirirler.Süresinde bitirilmeyen işler için Başkandan ek süre talep edilir ve alınan talimata göre hareket edilir,

b)Kontrolörlere verilen işlerin devredilmemesi esastır.Ancak, mecburi sebeplerle Başkanın yazılı emri ile iş, başka kontrolöre Genel Müdürlüğün onayıyla devredilebilir.
Spor Kontrolörlerinin Riayet Edecekleri Hususlar
Madde 10 -
Kontrolörler bulundukları yerlerde görevlerine ve sıfatlarına uygun bir ciddiyet ile hareket etmek zorundadırlar.

Kontrolörler;

a) İdari icraya müdahale edemezler,

b) Belgeler ve kayıtlar üzerinde ilave düzeltme yapamazlar,

c) Denetleyecekleri yerleri ve yapacakları işleri gizli tutarlar,

d) Kontrolörler Genel Müdürlüğü temsil ettiklerinden kıyafet, tavır ve hareketlerinde ve genel yaşayışlarında, saygı ve itibar telkin etmekle yükümlüdürler.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Kontrolörlük Bürosu
Kontrolörlük Bürosunun Görev, Yetki ve Sorumluluğu
Madde 11 -
Spor Kontrolörlüğü büro hizmetleri Genel Müdürlükçe görevlendirilecek personel ile yürütülür.Spor Kontrolörleri bürosunun görevleri şunlardır;

a) Kontrolörlerden gelen raporları kaydettikten sonra Kontrolörler Başkanlığına vermek,

b) Kontrolörler Başkanından gelen raporlara göre verilecek talimatları ve evrakları kaydetmek, ilgili mercilere intikal ettirmek,

c) İşleri biten raporları ve evrakları düzenli bir şekilde muhafaza etmek,

d) Kontrolörlerin tahakkuk evraklarını hazırlamak ve işlemleri takip etmek,

e) Başkanlık tarafından verilecek öteki görevleri yapmak. 
DÖRDÜNCÜ KISIM
Denetimle İlgili Hususlar
Denetim Tabi Olanların Sorumlulukları
Madde 12 -
Spor denetimine tabi olan İl Müdürlükleri, spor kulüpleri, antrenör ve monitörler kontrolörlere konularla, ilgili her türlü bilgi ve belgeyi vermekle sorumludurlar.
Kontrolörlere Yanlış Bilgi Vermek
Madde 13 -
Spor Kontrolörlerine yanlış bilgi verenler ve gerekli belgeleri vermeyenler hakkında mevzuat gereğince işlem yapılır.
Raporlar ve İşlemler
Madde 14 -
Spor Kontrolörleri yaptıkları kontrollerin sonuçlarını gösterir raporları en kısa zamanda, Başkanlığa verirler.

Raporlarla ilgili talimatları alan merciler en geç 15 gün içinde gereğine yerine getirerek, sonucu hakkında bilgi vermek zorundadırlar.Talimatta belirtilen noksanlıkları verilen sürenin bitiminde yerine getirmeyenlerle bu raporlara verildiği cevapların doğru olmadığı bir sonraki kontrol esasında tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılır.
BEŞİNCİ KISIM
Spor Kontrolör Yardımcılığına Giriş İmtihan İşlemleri
Spor Kontrolör Yardımcılığına Giriş
Madde 15 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.04.2012)(Değişik ibare:RG-3/4/2012-28253)
Spor Genel Müdürlüğü Spor Kontrolör Yardımcılığına giriş, usulüne uygun olarak açılan yazılı ve sözlü sınavda başarılı olunması halinde gerçekleşir.
İmtihan Kurulu
Madde 16 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.04.2012)(Değişik ibare:RG-3/4/2012-28253)
Spor Genel Müdürlüğü, Spor Kontrolörlüğüne giriş imtihanı kurulu Genel Müdürlükçe seçilecek konusunda uzman beş kişilik bir komisyondan oluşur.
Spor Kontrolör Yardımcılığı Sınavına Giriş
Madde 17 -
Spor Kontrolörler yardımcılığı sınavına girişle ilgili duyurular, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen hususlara uygun olarak yapılır.
Spor Kontrolör Yardımcılığı Giriş Sınavı Şartları
Madde 18 -
Spor kontrolör yardımcılığı sınavına katılabilmek için;

a) Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri taşımak,

b) Üniversite veya yüksek okul mezunu olmak,

c) Beş yıl lisanslı olarak sporculuk veya 2 yıl fiilen lisanslı olarak antrenörlük yapmak, (Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Bölümü mezunları ile Spor Akademisi mezunları ve Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ilk üçe giren adaylarda süre şartı aranmaz.

d) Kişilik ve karakter sahibi olmak,

e) Türkiye’nin her yerinde görev yapabilecek sağlık durumuna sahip olmak.
Spor Kontrolör Yardımcılığı Giriş Sınavı Muameleleri
Madde 19 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.04.2012)
Sınava girmek isteyenler, Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına bir dilekçe ile müracaat ederler.Dilekçelerine aşağıda ki belgeleri eklerler;

a) (Değişik:RG-3/4/2012-28253) T.C. kimlik numarası beyanı,

b) (Değişik:RG-3/4/2012-28253) Öğrenim belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

c) 18 inci maddenin © bendindeki hususlara ilişkin belgeyi,

d) (Değişik:RG-3/4/2012-28253) Askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair beyan,

e) 4,5x6 ebadında 6 adet fotoğrafını,

f) (Değişik:RG-3/4/2012-28253) Adli sicil beyanı,

g) Kendisi hakkında bilgi istenebilecek iki kişinin ismini ve adresini belirtir belgeyi,

h) Öz geçmişini bunlara ilaveten adaylar sınava girmek istedikleri branşı ve yabancı dili, başvuru dilekçelerinde belirtmek zorundadırlar.
Spor Kontrolör Yardımcılığı Giriş Sına Yeri
Madde 20 -
Aranan şartlara haiz isteklikler, yazılı ve sözlü olmak üzere iki imtihana tabi tutulur.Yazılı imtihanda başarılı olamayanlara sözlü sınava alınmazlar.Yazılı ve sözlü sınavlar.Genel Müdürlükçe belirlenen yerde yapılır.
Spor Kontrolör Yardımcılığı Giriş Sınavı Adaylık Belgesi
Madde 21 -
Spor kontrolör yardımcılığı giriş sınavına iştirak edeceklere “adaylık belgesi” verilir.Sınava bu belge ile girilir.
Spor Kontrolör Yardımcılığı Giriş Sınav Konuları
Madde 22 -
Spor kontrolör yardımcılığı giriş sınavı, aşağıdaki konularda yapılır;

A) Genel Konular

1) Beden Terbiyesi ve Spor Mevzuatı,

2) Sporda yönetim, teşkilatlanma ve organizasyon,

3) Genel Kültür, kompozisyon,

4) Sporda anatomik ve fizyolojik bilgiler,

5) Spor ve beslenme,

6) Antrenman bilgisi,

7) Sporda ilk adım.

B) Özel Konular (branşlara göre)

1) Özel antrenman bilgisi, (seçmeli)

2) Spor dalı teknik-taktik oyun kuralları.(seçmeli)

C) Yabancı dillerden biri

Adaylar genel konularda bütün derslerden ortak, branşlara göre, seçmeli özel konularda ise seçtikleri branşta sınava girerler.
Spor Kontrolörü Yardımcılığı Sınav Notlarının Değerlendirilmesi
Madde 23 -
Giriş sınavında tam not, yazılı sınav gruplarında ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100’dür.

Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için, sınav gruplarından alınan notların her birinin 60’dan, ortalamasının da 70’ten aşağı olmaması gerekir.

Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için bu sınavda alınan torun 70’ten aşağı olmaması lazımdır.Notların eşitliği halinde, yabancı dili tercih sebebidir.

Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilir ve panoda ilan edilerek duyurulur.
Uygunsuz Davranışta Bulunmak
Madde 24 -
Spor kontrolör yardımcılığı döneminde, göreviyle bağdaşmayacak davranış içerisine girenler, durumuna uygun başka bir göreve atanırlar.
Spor Kontrolör Yardımcılarının Yetiştirilmesi
Madde 25 -
Spor Kontrolör Yardımcılarının Yetiştirilmesinde şu esaslar uygulanır;

a) Mesleğin gerektirdiği niteliklere göre eğitmek,

b) Yetki alanına giren konular hakkında tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak,

c) İlmi çalışma ve araştırma alışkanlığı hususunda imkan sağlamak,

d) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesine imkan yaratmak,
Spor Kontrolör Yardımcılığı Yeterlilik Sınavı
Madde 26 -
Spor kontrolör yardımcıları üç yıllık bir staj döneminden sonra yeterlik sınavına tabi tutulurlar.Bu sınavda başarı gösterenler, Spor Kontrolörlüğüne tayin edilirler.Başarılı olmayanlar, teşkilat içinde başka görevlere naklen tayin edilirler.
Görev Merkezi
Madde 27 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.04.2012)(Değişik ibare:RG-3/4/2012-28253)
Spor Genel Müdürlüğü, Spor Kontrolörleri Başkanlığının görev merkezi Ankara’dır.
Spor Kontrolörlüğü Yeterlik Sınavı
Madde 28 -
Spor Kontrolörlüğü yeterlik sınavı 16 ncı madde uyarınca kurulan Kurulca yapılır.
Yeterlik İmtihanı Programı
Madde 29 -
Spor kontrolör yardımcılarının üç yıllık dönemde edinebildikleri mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınavı aşağıdaki şekilde yapılır.

A) Duyuru; yeterlik sınavına girecek kontrolör yardımcılarına yazılı sınavın yeri, günü ve saati en az iki ay, sözlü sınavın yeni, günü ve saati 15 gün önceden Başkan tarafından yazılı olarak duyurulur.

B) Yazılı ve sözlü sınav konuları;

1) 22 nci maddede yer alan konulardan sınav kurulunca seçilir.

2) Sözlü sınavlarda, adayın yetişme dönemindeki çalışması, tutumu ve davranışları da dikkate alınır.

C) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar bir yıl içinde ikinci bir sınava daha girebilirler.
Yeterlik Sınavı Notlarının Değerlendirilmesi
Madde 30 -
Yeterlik sınavını başarmış sayılmak için;

a) Alınan notlarının her birinin 65’den yüksek olması,

b) Yazılı sınav gruplarından alınan notların ortalamasının 75 olması,

c) Yazılı sınav notları ile sözlü sınav notu ortalamasının 75’ten aşağı olmaması gerekir.
Spor Kontrolörlüğüne Tayin
Madde 31 -
Yeterlik sınavında başarılı olan kontrolör yardımcıları başarı sırasına göre Spor Kontrolörlüğüne tayin edilirler.

Kontrolörlüğüne tayin edilenlerin kıdemleri, yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.
Ek Madde 1 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 24.11.2005), Yönt. (RG: 20.08.1990)(Değişik:RG-24/11/2005-26003)
Genel Müdürlükte;

a) Genel müdür yardımcılığı ve daire başkanlığı görevinde bulunanlar,

b) Genel Müdürlükte en az sekiz yıl çalışıp başarıları ile temayüz eden personelden; il müdürü, şube müdürü, genel sekreter, uzman ve eş değer görevde bulunanlar,

c) Genel Müdürlük veya kamu kurum ve kuruluşlarında ya da sermayesinin %51’i kamu kurum ve/veya kuruluşuna ait şirketlerde memur ya da sözleşmeli olarak en az beş yıl hizmeti bulunan yüksekokul mezunu Milli sporculardan, olimpiyatlarda ilk üç dereceye girenler ile olimpik branşlarda ya da Akdeniz Oyunlarına katılan spor dallarında; büyükler kategorisinde iki dünya ve iki Avrupa şampiyonluğu bulunan sporcular,

Bakan onayı ile sınavsız spor kontrolörlüğüne atanabilir.
Geçici Madde 1 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.04.2012), Yönt. (RG: 20.08.1990)(Değişik ibare:RG-3/4/2012-28253)
Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde Spor Kontrolör Yardımcılığı kadroları ihdas edilip atama yapılıncaya kadar Genel Müdürlükte boş bulunan Spor Kontrolörlüğü kadroları için Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde öngörülen imtihan kurulunca 18 nci maddedeki şartları taşıyanlar Yönetmeliğin 22 nci maddesindeki konulardan sınava alınarak sınavda 30 ncu madde esasları dahilinde başarılı olanlar doğrudan Spor Kontrolörü olarak atanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 32 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.04.2012)(Değişik ibare:RG-3/4/2012-28253)
Spor Genel Müdürlüğü Merkez Danışma Kurulunca hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 33 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.04.2012)
Bu yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-3/4/2012-28253) Spor Genel Müdürü yürütür. 
(1) Bu Yönetmeliğin adı “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Kontrolörlüğü Yönetmeliği” iken 3/4/2012 tarihli ve 28253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik Yönetmeliği ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul