İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPORTİF MÜSABAKA VE GÖSTERİ HASILATININ DAĞITIMINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı ile bağlı spor kuruluşları tarafından düzenlenen resmi, özel her türlü sportif müsabaka ve gösterilerde bilet satışlarından elde edilen hasılatın hesap ve dağıtım işlerini düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı ile bağlı spor kuruluşları tarafından düzenlenen resmi, özel her türlü sportif müsabaka ve gösterileri kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 -
Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

İl Başkanlığı: Gençlik ve Spor İl Başkanlığını,

İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

Federasyonlar: Spor federasyonlarını,

Sportif Müsabaka ve Gösteri: Resmi, özel müsabaka ve gösterilerini,

Spor Kuruluşları: Dernekler Kanununa göre kurulmuş spor kulüplerini, derneklerini, askeri güç, müessese ve ihtisas kulüpleri ile öğretim kurumlarının bünyelerindeki spor kulüplerini,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Genel Müdürlükçe Düzenlenecek Müsabaka ve Gösterilerde Hasılatın Dağıtımı
Madde 5 -
Giderleri Genel Müdürlük bütçesinden karşılanmak suretiyle düzenlenen her türlü spor müsabaka ve gösterilerinde bilet satışlarından elde edilen hasılattan;
   3289
   sayılı Kanun ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen gider ve paylar düşüldükten sonra kalan meblağın tamamı %7 Genel Müdürlük Payı belirtilerek Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilmek üzere il başkanlıklarınca emanet hesabına alınır.
  
İl Başkanlıklarınca Düzenlenecek Müsabaka ve Gösterilerde Hasılatın Dağıtımı
Madde 6 -
Giderleri il başkanlıkları bütçesinden karşılanmak suretiyle düzenlenen her türlü spor müsabaka ve gösterilerinde, bilet satışlarından elde edilen hasılattan,
   3289
   sayılı Kanun ve bu Yönetmelik gereği başka kurum ve kuruluşlara ödenmesi gereken paylar ve giderler ile %7 Genel Müdürlük payı düşülerek emanet hesabına alındıktan sonra, kalan meblağın tümü il başkanlıkları bütçelerine gelir kaydedilir.
  
Giderleri Hasılattan Karşılanan Spor Müsabaka ve Gösterilerinde Hasılatın Dağıtımı
Madde 7 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 05.02.2010) (Değişik:R.G-5/2/2010-27484)
Spor müsabaka ve gösterilerinde, bilet satışlarından elde edilen genel hasılattan;

a) Hakem ve gözlemci ücretleri, ilgili federasyonlarca belirtilen esaslar dahilinde,

b) Kapı-gişe ve kontrol görevlilerine ödenecek ücretler,

c) Bilet baskı giderleri,

ç) Diğer giderler

düşülür.

Kalan meblağın;

a) % 7’si Genel Müdürlük payı,

b) % 18’i gençlik ve spor il müdürlüğü payı

olarak ayrılır.

İl müdürlüğü yukarıda belirtilen %18’lik payın 1/3’ünü emanete alarak, yıl sonu itibariyle profesyonel takımı olmayan, resmî ve özel bir kuruluşa da bağlı bulunmayan, il müdürlüğünün bulunduğu ildeki kulüplere eşit olarak dağıtır.

Kalan miktar ise 9 ve 10 uncu maddelerde belirtilen esaslara göre ilgili spor kuruluşlarına Ek-1’deki çizelgeye göre dağıtılır.
Futbol Müsabakalarında Hasılatın Dağıtımı
Madde 8 -
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı tarafından Genel Müdürlüğe ait tesislerde düzenlenen (intifa hakkı verilen tesisler hariç) resmi ve özel profesyonel her türlü futbol müsabakalarında ve yurt içindeki temsili ve milli futbol müsabakalarında bilet satışlarında elde edilen hasılatın hesap ve dağıtımı 7 nci madde ve Ek –2 tablo esaslarına göre yapılır. İntifa hakkı verilen tesislerde ise müsabakaların net hasılatının sadece %7’si Genel Müdürlük payı olarak Genel Müdürlük hesabına gönderilir.
Deplasman Yapan ve Aynı İle ve Kategoriye Mensup Takımlar Arasında Yapılan Müsabaka ve Gösteri Hasılatının Dağıtımı
Madde 9 -
Spor müsabaka ve gösterilerinde elde edilecek net hasılattan 7 nci maddede belirtilen paylar ve giderler düşüldükten sonra kalan net hasılatın;

a) Deplasmanlarda tamamı yerli takımlara,

b) Aynı ile mensup takımlar arasında aynı sahada ve birbirini takip eden müsabakalarda; % 60’ı (yüzde altmışı) galip gelen takımlara, % 40’ı (yüzde kırkı) mağlup takımlara, beraberlik halinde % 50 (yüzde elli)’şer olarak ödenir. Aynı kategoriye mensup takımların birlikte oynaması halinde de % 50 (yüzde elli)’şer olarak ikiye bölünerek,

dağıtılır.

c) Federasyonlar tarafından kupa müsabakaları düzenlenmesi halinde hasılatın dağıtımı şu hükümlere göre yapılır:

1) Direkt eliminasyon kademelerinde galip gelen takıma % 60 (yüzde altmış), mağlup olan takıma % 40 (yüzde kırk) olarak dağıtım yapılır.

2) Çift eliminasyon müsabakalarında ise mahalli takım hasılatın tamamını alır. Mahalli takım bulunmayan hallerde ise hasılatın tamamı il başkanlıkları bütçelerine gelir kaydedilir.

3) Aynı ile mensup takımlar arasında ise galip takıma % 60 (yüzde altmış), mağlup takıma % 40 (yüzde kırk), beraberlik halinde % 50 (yüzde elli)’şer olarak dağıtımı yapılır.
Özel Müsabaka ve Gösteri Hasılatının Dağıtımı
Madde 10 -
Spor kuruluşları tarafından Genel Müdürlüğün izni ile tertiplenen özel sportif müsabaka ve gösterilerde bilet satışlarından elde edilen hasılattan, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen gider ve paylar düşüldükten sonra kalan net hasılat, bu müsabaka ve gösteriyi tertipleyenler arasında yapılan anlaşmaya göre dağıtılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Müsabaka ve Gösteri Biletleri
Madde 11 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 05.02.2010) (Değişik:R.G-5/2/2010-27484)
Resmî ve özel her türlü spor müsabaka ve gösterilerinde, bilet baskı işlemleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde, muhafaza ve satış işlemleri ise 25/10/2007 tarihli ve 26681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Bütçe, Muhasebe ve Bilet Yönetmeliği hükümlerine göre il başkanlıklarınca yürütülür.
Müsabaka ve Gösterilerde Gelirlerin Giderleri Karşılamaması
Madde 12 -
Resmi ve özel spor faaliyet ve gösterilerinde, gelirlerin giderleri karşılamaması halinde;

a) Resmi spor müsabaka ve gösterilerinde elde olunan hasılattan öncelikle Savunma Sanayi Katılma Payı düşüldükten sonra, kalan meblağdan sıra ile hakem ve gözlemci tazminatları ve diğer giderler düşülür. Buna rağmen hasılat giderleri karşılamadığı takdirde yetmeyen miktar il başkanlığı bütçesinden ödenir.

b) Özel spor müsabaka ve gösterilerinde gelirlerin giderleri karşılamaması halinde, bilet satışı üzerinden hesap edilecek pay ve giderler bu müsabaka ve gösteriyi tertipleyen kuruluşlar tarafından ödenir.
Hasılatın Ödenmesi
Madde 13 -
Hasılatın il müdürlüklerince yapılan hesabı sonunda, diğer kurum ve kuruluşlar adına kesilen pay ve diğer kesintiler faaliyetin yapıldığı günü takiben üç işgünü içinde ilgililere ödenir veya havale yoluyla gönderilir. Ancak, pay ve diğer kesintilerin ödeme süreleri kanunla belirlenmişse; kesintiler emanete alınarak kanuni süresi sonuna kadar bekletilebilir.

İlgili kuruluş paylarının süresi içerisinde ödenmemesinden gençlik ve spor il müdürü, ilgili şube müdürü ile muhasebeci müştereken sorumludurlar.
Cumhurbaşkanlığı Adına Düzenlenecek Müsabaka ve Gösteri Hasılatının Dağıtımı
Madde 14 -
Cumhurbaşkanlığı adına düzenlenecek her türlü sportif müsabaka ve gösterilerde bilet satışlarından elde edilecek hasılattan, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükmüne göre tespit edilen giderler düşüldükten sonra kalan net hasılatın 2/3’ü müsabakayı yapan takımlar arasında 9 uncu maddede belirtilen hükümlere göre dağıtılır. 1/3’ü de Cumhurbaşkanlığı tasarrufuna bırakılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten Kaldırma
Madde 15 -
26/11/1986 tarihli ve 19293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sportif Müsabaka ve Gösteri Hasılatının Dağıtımına Dair Yönetmelik" ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 16 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 17 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.
(Değişik:R.G-5/2/2010-27484)
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR MÜSABAKALARINDA UYGULANACAK HASILAT DAĞITIM ÇİZELGESİ
EK:1

(Değişik:R.G-5/2/2010-27484)
FUTBOL MÜSABAKALARINDA UYGULANACAK HASILAT DAĞITIM ÇİZELGESİ
EK:2

Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul