(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI PERSONEL YÖNETMELİĞİ (1)

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç ve kapsam
Madde 1 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 02.07.2010)(Başlığıyla birlikte değişik:RG-2/7/2010-27629)
Bu Yönetmeliğin amacı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığında işe alınma, personelde aranacak nitelikler, ilerleme, yükselme, nakil, sicil, izin, askerlik, mecburi hizmet, vekalet görevleri, ödül, disiplin, ilişiğin sona ermesi gibi hak ve yükümlülükler ile çalışma şartlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Yönetmelik hükümleri Teşkilat Başkanlığının Merkez Teşkilatı ile temsilciliklerde çalışan personeli kapsar.
Dayanak
Madde 2 - (Başlığıyla birlikte değişik:RG-2/7/2010-27629)
Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi ile 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar:
Madde 3 - (Değişik:RG-2/7/2010-27629)
Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanı,

b) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

ç) Teşkilat Başkanlığı: Spor Toto Teşkilat Başkanlığını,

d) Teşkilat Başkanı: Spor Toto Teşkilat Başkanını,

e) Yönetim Kurulu: Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Yönetim Kurulunu,

f) Merkez Teşkilatı: Teşkilat Başkanı, Başkan yardımcısı, Teşkilat müdürü, Yönetim Kurulu ile ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerini,

g) Temsilcilik: Uygun görülen illerde Yönetim Kurulu kararıyla kurulan taşra birimlerini,

ğ) Personel: Kadrolarının adet ve nitelikleri ile unvanları Yönetim Kurulunca belirlenen, 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ile 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında işçi statüsünde istihdam edilen personel ile ücreti ve diğer mali sosyal hakları yıllık bütçe ile belirlenen Toplu İş Sözleşmesi hükümleri kapsamı dışında kalan ve belirli ya da belirsiz süreli hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen personeli

ifade eder.
Personel Sınıfları :
Madde 4 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 02.07.2010), Yönt. (RG: 16.03.1994)(Mülga:RG-2/7/2010-27629)
 
İKİNCİ KISIM
ESAS HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki, Sorumluluklar
Yönetim kurulu
Madde 5 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 02.07.2010)(Başlığıyla birlikte değişik:RG-2/7/2010-27629)
Yönetim Kurulu beş üyeden oluşur. Teşkilat Başkanı Yönetim Kurulunun başkanı ve tabii üyesidir. Diğer dört üye Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile iki yıl için atanır. Süresi bitenler tekrar atanabilir.

Yönetim Kurulu üyesi olarak atanacak kişilerin fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olması şarttır.

Yönetim Kurulu, haftada en az bir defa ve Teşkilat Başkanının uygun göreceği zamanlarda toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı üçtür. Özürsüz veya izinsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayanların üyelikleri kendiliğinden sona erer. Özrün kabul edilip edilmemesine Yönetim Kurulu karar verir.

Başkanın bulunmadığı toplantılarda yerine Teşkilat Başkan vekili Kurula başkanlık eder.

Teşkilat dışından atanan Yönetim Kurulu üyelerine toplantı başına aylık memur maaş katsayısının 500 gösterge ile çarpımı sonucu bulunan rakam üzerinden huzur hakkı ödenir.
Atama Yetkisi:
Madde 6 - (Değişik:RG-2/7/2010-27629)
Teşkilat Başkanı, Genel Müdürün teklifi üzerine Bakan tarafından, diğer personel ise Yönetim Kurulu kararı ile atanır.
Göreve Atanacaklarda Aranılan Genel ve Özel Şartlar:
Madde 7 - (Değişik:RG-2/7/2010-27629)
Teşkilatta yapılacak sınavı kazanarak bir göreve atanacaklarda aşağıda belirtilen genel şartlar aranır:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) 18 yaşını bitirmiş olmak.

c) Askerliğini yapmış olmak veya bir yıl süreyle askerlikle ilişkisi bulunmamak.

ç) 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi saklı kalmak kaydıyla görevini yapmasına sağlık yönünden engel bir durumu bulunmamak.

d) Kamu haklarından mahrum olmamak.

e) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda mecburi hizmet ilişiği bulunmamak.

f) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Teşkilat Başkanlığı birinci fıkrada belirtilen şartları taşıyanlar hakkında soruşturma yapmak, sicil özeti ve hizmet belgesi isteme hakkına sahiptir.

Bu Yönetmelikte belirtilen unvanlı kadrolara atanacak kişilerde aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:

a) Teşkilat Başkanı olarak atanmak için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 65 yaşından gün almamış olmak,

 b) Teşkilat Başkan yardımcısı ve Teşkilat Müdürü olarak atanmak için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Teşkilat Başkanlığı merkez veya taşra teşkilatında en az üç yıl hizmeti bulunmak,

c) Şube Müdürü olarak atanmak için;

1) Fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) Teşkilat Başkanlığı merkez veya taşra teşkilatında en az iki yıl hizmeti bulunmak,

ç) Bayi kontrolörü ve şef olarak atanmak için;

1) En az Lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Teşkilat Başkanlığında en az bir yıl hizmeti bulunmak

şartı aranır.

Dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olması kaydıyla müşavir ve başmüşavirlerin herhangi bir idari göreve atanmasında Teşkilatta belli bir süre görev yapmış olma şartı aranmaz.

Diğer yardımcı hizmet personeli olarak işe alınacakların en az ilköğretim ve sınıfına göre lise mezunu olması şartı aranır.

Ayrıca gerekli görülen hallerde işe alınacaklarda, kadronun gerektirdiği öğrenim, eğitim, tecrübe, yaş limiti gibi ek şartlar ve vasıflar aranabilir.

Başmüşavir ve müşavir unvanlı kadrolara Devlet memuru olabilmenin genel niteliklerine sahip olanlar arasından, bu Yönetmeliğin atama, sınavlar ve terfien yükselmeye ilişkin hükümlerine bağlı kalmaksızın atama yapılabilir. Ayrıca diğer unvanlı personel, Toplu İş Sözleşmesi hükümleri kapsamı dışında da çalıştırılabilir.
Seçme Sınavını Kazanacak Aday Personelden İstenecek Belgeler:
Madde 8 - (Değişik:RG-2/7/2010-27629)
Seçme sınavını kazanan aday personelden aşağıdaki belgeler istenir;

a) T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı,

b) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,

c) Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

ç) Askerlikle ilişkisi olmadığına dair yazılı beyan,

d) Diploma, varsa mesleki ehliyet ve tecrübeyi gösterir bonservisin aslı veya bunların Teşkilatça onaylanmış sureti,

e) 6 adet fotoğraf.

Teşkilata naklen atamalardan sicil dosyalarındaki eksik belgeler ayrıca tamamlatılır.
Sınav Komisyonu:
Madde 9 - (Değişik:RG-2/7/2010-27629)
Sınav Komisyonu, Teşkilat başkan yardımcısının başkanlığında, İnsan Kaynakları Şube Müdürü ile Teşkilat Başkanı tarafından seçilecek üç üyeden kurulur.

Sınav komisyonu işe alınacak personelin sayısı ve niteliğini göz önüne alarak yazılı ve/veya sözlü sınav yapabilir. Sınav soruları ve cevap anahtarları bu sınav komisyonunca hazırlanır, sınav sorularının içine konulduğu mühürlü zarf, ancak sınav esnasında adayların önünde sınav komisyonu tarafından açılır. Sınav sonucu, kazananlar ile yedeklerin aldıkları notlara göre tanzim edilen liste ilan edilir. Atamalar bu sıraya göre yapılır.
Ücret
Madde 10 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 02.07.2010) (Başlığıyla birlikte değişik:RG-2/7/2010-27629)
Toplu iş sözleşmesine tabi personelin ücreti toplu iş sözleşmesine göre belirlenir.

Toplu iş sözleşmesine tabi olmayan personelin ücreti ise yıllık bütçe ile belirlenir.

İlk defa işe alınan personelin ücreti, altı aylık sürenin sonunda Yönetim Kurulu kararı ile emsallerine çekilebilir.
Adaylık:
Madde 11 -
İşe alınan personel en çok 3 aya kadar denemeye tabi tutulur. Bu süre sonunda olumlu sicil alanlar, bağlı bulundukları amirin muvafakatı işe alındıkları tarihten itibaren göreve başlamış sayılırlar. Yeterli görülmeyenlerin işine son verilir.
Hizmet Akdi:
Madde 12 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 02.07.2010)(Değişik:RG-2/7/2010-27629)
Teşkilat Başkanlığında bir göreve atanan personel süreli veya süresiz hizmet akdi ile çalıştırılır.
Görev ve Vekalet Şartı:
Madde 13 -
Herhangi bir sebeple görevinden en az üç ay ayrılan personelin yerine, atamaya yetkili amir personel bir vekil tayin edilebilir.
İstifa Hakkı ve Akdin Feshi:
Madde 14 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 02.07.2010) (Değişik:RG-2/7/2010-27629)
İstifa edenler görevlerinden ayrılabilmek için istifanın kabul edildiğinin kendilerine tebliğini beklemeye ve 1475 sayılı İş Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunundaki ve hizmet sözleşmesindeki hükümlerine uyarlar. Fesih yetkisi, atama yetkisine haiz olanlarca gerçekleştirilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Kadro ve Ücretler
Kadrolar:
Madde 15 - (Değişik:RG-2/7/2010-27629)
Hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için Teşkilat bünyesinin özelliği ve iş hacmi göz önüne alınarak gerekli kadrolar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(Değişik madde başlığı:RG-2/7/2010-27629) Yeni Atananlar, Ayrılanlar ve Terfi Ettirilenlerin Ücreti
Madde 16 -
Yeni atanan personelin aylık ücreti göreve başladığı günden itibaren (Kıstelyevm) uygulanmak suretiyle tahakkuk ettirilir. Peşin ücret alanlardan her ay içinde ayrılanların çalışmadıkları günlere isabet eden ücret miktarları geri alınır.

(Ek:RG-2/7/2010-27629) Teşkilat Başkanlığı boşalan unvanlı kadroların, halen işyerinde çalışan kadro niteliğine haiz işçilerden doldurulması halinde bu işçilere verilecek ücret, geçirildiği boş kadronun fiilen oluşmuş ücretidir.
İşten El Çektirilenler ile Mecburi İzin Verilenlerin Ücreti:
Madde 17 -
İşten el çektirilen personelin ücretleri, el çektirdikleri tarihten itibaren idari soruşturma veya muhakeme sonunda verilecek karara kadar saklı tutulur.

İdari soruşturma sonunda adli makamlara intikali gereken suçluluk hali görülmeyenlere veya suçluluk hali görülüp de adli makamlara intikal ettirilmekle beraber haklarında takipsizlik veya beraat kararı verilenler ile haklarındaki soruşturma genel af ile kaldırılanların işten el çektirme müddetine ait saklı tutulan ücretleri ödenir.

(Mülga üçüncü fıkra:RG-2/7/2010-27629)
Tutuklu bulunanların ücretleri
Madde 18 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 02.07.2010)(Başlığıyla birlikte değişik:RG-2/7/2010-27629)
Görevi ile ilişkisi bulunan bir suç sebebiyle tutuklanan personelin yargılama sonucunda beraat etmesi halinde sözleşmesi Teşkilatça feshedilmemiş ise tutuklu kaldığı müddete ait ücretleri ödenir.

Kişisel suç sebebiyle tutuklanan personele tutuklu bulundukları müddete ait ücretler ödenmez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Siciller,Tezkiyeler
Sicil Dosyası:
Madde 19 -
Teşkilatta göreve atanan personel için bir sicil dosyası tutulur. Bu dosyada personelin ehliyetinin tespitine,terfiine ve hizmetle olan bütün ilişkilerine ait belgeler saklanır.
Sicil Özeti ve Sicil Kartı:
Madde 20 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 02.07.2010)
Personel için (Değişik ibare:RG-2/7/2010-27629) İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğünce hazırlanmış, numunesine uygun bir sicil özeti ile sicil kartı tutulur.

Sicil özetlerine sicil dosyasında bulunan evrak ve belgelere dayanan bilgiler,sicil kartına ise personel hizmet safahatı,ödülü ve cezaları,ücreti ve terfi durumu işlenir.

Hizmet belgesi isteği üzerine personele verilir.
Sicil Numarası:
Madde 21 -
Personele bir sicil numarası verilir. Sicil numaralarının yeniden kullanılması halinde A’dan Z’ye kadar alfabetik sıra verilmek suretiyle tekrarlanır.
Gizli Sicil:
Madde 22 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 02.07.2010)
Persenol için (Değişik ibare:RG-2/7/2010-27629) İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğünce, sicil dosyalarından başka bir de “Gizli Sicil Dosyası” tutulur.

Gizli sicil dosyaları,ilgili personel hakkında yetkili amirler tarafından düzenlenmiş “Gizli Tezkiye Varakalarından” müfettişler tarafından teftiş, soruşturma ve inceleme sonunda hazırlanmış raporlardan mal beyanlarından ve gizli tutulması gereken sair evraktan teşekkül eder.

Gizli sicil dosyaları Personel ve Tahakkuk Şube Müdürünün sorumluluğunda ve kilit altında bulundurulur.

Gizli sicil dosyaları Genel Müdürden, Teşkilat Müdüründen ve soruşturma esnasında müfettişten başkasına gösterilemez.
Gizli Sicil Raporları:
Madde 23 -
Gizli sicil raporları hakkında yürürlükte bulunan “Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

Gizli sicil raporları,ilgili amirler tarafından her yılın aralık ayının ikinci yarısı içinde doldurulur. Personel hakkında amiri tarafından, sicil raporu doldurulabilmesi için o amirin maiyetinde 6 ay görevde bulunması şarttır.

Sicil amirlerinin sicil verecek süre görevde kalmamaları halinde en fazla görev yapan sicil amiri tarafından doldurulur.

Sicil amirleri bu Yönetmeliğe bağlı cetvelde gösterilen kişilerdir.(Ek:2).
Gizli Sicil Raporlarının Kullanıldığı Yerler:
Madde 24 -
Gizli sicil raporları aşağıda işlemlerde dikkate alınır.

1-Yükselmelerde ve nakillerde,

2-Mükafatlandırmalarda,

3-Disiplin cezalarında,

4-Hizmet akdinin feshi durumlarında,
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Terfiler
Madde 25 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 02.07.2010) (Değişik:RG-2/7/2010-27629)
Personel görev kademesi yükseltilerek terfi ettirilebilir. Ancak personelin terfisinde kıdem ve sicilleri ile ehliyet ve eğitim durumu esas alınır.

Terfi ettirilmesi düşünülen personelin bir üst kadroya atanması aşağıdaki esaslara uygun olarak yapılır:

a) Terfilerde; Eğitim durumu, kıdem ve siciller esas alınır. Eşitlik bulunması halinde ise çalıştığı amir tarafından düzenlenen başarı durumlarını içeren görüş esas alınır.

b) Unvanlı kadrolara atama yapılması zorunlu olan durumlarda unvanlı kadroya atanacak kişilerde 7 nci maddede belirtilen şartlar aranır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Nakiller
Madde 26 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 02.07.2010)
Nakil; personelin görev, sorumluluk ve ücret derecesi bakımından benzer bir diğer kadroya re’sen veya başka bir yerdeki kadroya kendi isteği üzerine atanmasıdır.

a)(Değişik ibare:RG-2/7/2010-27629) Teşkilat Başkanı, iş ve hizmet gereği olarak personeli (Değişik ibare:RG-2/7/2010-27629) Teşkilat içinde bir göreve nakledebileceği gibi, talep halinde bütün özlük hakları saklı kalmak kaydıyla (Değişik ibare:RG-2/7/2010-27629) Genel Müdürlük ve spor federasyonları emrinde de çalıştırabilir.

b)Sağlık sebebi ile görevlendirme isteminde bulunanlar tam teşekküllü bir hastaneden sağlık kurulu raporu almak zorundadır.

Çalışan eşlerden birinin ayrı yerde bulunması halinde yapılan nakil istekleri öncelikle ele alınır. Yerinin değiştirilmesini isteyen personel bir dilekçe ile bağlı bulunduğu şube müdürüne başvurur. Şube Müdürü kendi görüşünü de belirterek ilgilinin talebini (Değişik ibare:RG-2/7/2010-27629) İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne iletir.
Yeni Göreve Başlama Süresi:
Madde 27 -
Aynı şehirdeki başka bir göreve atanan personel en geç nakil emrinin kendisine tebliğ edildiği günü takip eden bir iş günü içinde, başka bir şehirdeki göreve atanan personel ise kararın kendisine tebliğinden sonra en çok 15 gün içinde görevine başlamak zorundadır.

Devir ve teslimin söz konusu olduğu hallerde bu süreler devir ve teslimden sonra başlar.

Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın belirtilen süre içinde yeni görevlerine başlamayanların Teşkilat ile ilişiği kesilir.
Yer Değiştirme Harcırahı ve Göreve Başlama :
Madde 28 -
Personelin nakil ile emeklilik hallerinde aile harcırahları geçici görevler için 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre ve belirlenen yolluk ve gündelikler üzerinden ödenir.
ALTINCI BÖLÜM
Disiplin
Disiplin cezaları
Madde 29 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 02.07.2010)(Başlığıyla birlikte değişik:RG-2/7/2010-27629)
Teşkilat Başkanlığı hizmetlerinin gereği gibi yürütülebilmesini sağlamak amacı ile mevzuatla öngörülen ödevleri yerine getirmeyenlere durumun niteliğine göre belirtilen disiplin cezasını uygular.

Disiplin cezasını gerektiren fiil ve davranışlar ile uygulanacak yaptırımlar bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı Disiplin Cezasını Gerektiren Fiiller ile Yaptırımlar Cetvelinde belirtilmiştir.
Bu Yönetmelikte Yer almayan Fiil ve Hareketler:
Madde 30 -
Bu Yönetmelikte yer almayan fiil ve hareketlerden veya suçlardan dolayı cezalandırılması gerekenlere disiplin cezası vermeye yetkili makamlar takdir haklarını kullanarak verilecek cezayı tayin ederler.
Savunma Hakkı:
Madde 31 -
Disiplin cezası tayin edilmesi ve uygulanabilmesi veya Teşkilat zararının tazmin edilmesi hakkında karar verilebilmesi için, kusurlu veya suçlu görülen personele isnad olunan fiili ve davranışı veya suçu açıkça yazılı olarak bildirilir ve kendisinden bir hafta içinde yazılı savunmasını yapması istenir. Süresi içerisinde yazılı savunmasını vermeyen savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.
Disiplin kurulları ve itiraz mercileri
Madde 32 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 02.07.2010)(Başlığıyla birlikte değişik:RG-2/7/2010-27629)
 İşçi statüsünde istihdam edilen personelin disiplin kurulu hakkında Toplu İş Sözleşmesinin ilgili hükümleri uygulanır.

Disiplin Kurulu kararları Teşkilat Başkanı, işten çıkarma kararları ise Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer. Kurulun sekreterya işlemleri İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

İtiraz Kurulu, Genel Müdürün belirleyeceği Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Genel Müdür yardımcısının başkanlığında, Personel ve Eğitim Daire Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri ve Genel Müdür tarafından seçilecek bir üyeden oluşur.

İtiraz Kurulu, Disiplin Kurulunun verdiği cezaları yapılan itiraz üzerine incelemekle görevlidir. Kurul, kararı onamak, itirazı ret etmek, cezayı hafifletmek veya kaldırmak suretiyle karara bağlar. Kararlar Genel Müdürün onayı ile kesinleşir. Disiplin cezaları kesinleştikten sonra ilgili personelin siciline işlenir.

İtiraz Kurulu, Toplu İş Sözleşmesi kapsamı dışında kalan personel için disiplin kuruludur. Bu kurulun verdiği kararlara karşı tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde Genel Müdür nezdinde itiraz yoluna başvurulabilir. Genel Müdür yapılan başvuruları kararı onamak, itirazı ret etmek, cezayı hafifletmek veya kaldırmak suretiyle karara bağlar.
Disiplin ve İtiraz Kurulunun Toplantı ve Karar Sayısı:
Madde 33 -
Disiplin ve İtiraz Kurulu, üye tam sayısının bir eksiği ile toplanır ve mevcudun çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Kurul tanık dinlemeye ve ifade almaya yetkilidir. Hakkında karar verilecek olan personel ile akrabalığı olan, hadise ile ilgili bulunan üyeler bu toplantılara katılamazlar.
Adli Kovuşturmayı Gerektiren Haller:
Madde 34 -
Disiplin cezasını gerektiren fiil ve davranışlarda adli kovuşturmaya giren suç unsuru bulunduğu takdirde, disiplin cezası tayin edilmekle beraber ilgili evrak adli makamlara tevdi olunur. Bu gibi hallerde Teşkilatın hakkı saklıdır. Adli ve idari yönden yapılan soruşturmalar birbirini bağlamaz.
Kararın Tebliği:
Madde 35 -
Disiplin ve İtiraz Kurulu kararları en geç bir hafta içinde yazı ile tebliğ olunur. Alınan tebellüğ belgesi sicil dosyasına konur. İlgili tebligatı imzadan imtina ederse zabıt tutulur ve Tebligat Kanununa göre hareket edilir.
İtiraz Hakkı ve Şekli :
Madde 36 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 02.07.2010)
Disiplin Kurulu Kararlarına, tebliğ tarihinden başlamak üzere bir hafta içinde itirazda bulunabilir. İtirazlar yazılı olarak (Değişik ibare:RG-2/7/2010-27629) İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne verilir. Süresi içerisinde ve usulü dairesinde itiraz edilmemiş cezalar kesinleşir.
İdari Tedbirler :
Madde 37 -
Görevi başında kalmasında sakınca bulunan personel idari ve ihtiyati bir tedbir olarak atamaya yetkili amir tarafından aşağıda belirtilen haller dolayısıyla görevden uzaklaştırılabilir, mecburi izinli sayılabilir.

a)Muhafazası altında bulunan para ve para hükmündeki evrak ve ayniyatı saydırmaktan, bunların hesap ve kayıtlarını göstermekten veya bu hususlarla ilgili istenen bilgileri vermekten kaçınmak.

b)Teşkilatın para ve para hükmündeki evrak ve senetleri ile sair malları, diğer her nevi evrak ve defterleri üzerinde suç teşkil edecek fiil ve hareketlerde bulunmak.

Ceza ve disiplin gerektiren sair yolsuzluklarda atamaya yetkili amir tahkikatın her safhasında ilgiliyi görevden uzaklaştırmaya yetkilidir.
Görevden Uzaklaştırma:
Madde 38 -
Teşkilatın itibarını zedeleyici davranışlarda bulunanlar ile hakkında soruşturma açılanlar üç aya kadar görevlerinden geçici olarak uzaklaştırılabilirler. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde personel görevine başlatılır.

Ceza kovuşturması olduğu takdirde görevden uzaklaştırmaya yetkili amir ilginin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.
Görevden Uzaklaştırılanların Kadrosu:
Madde 39 -
Görevden uzaklaştırılan personelin kadrosuna adli ve idari yönden yapılan işlemlerin sonuna kadar atama yapılamaz.
YEDİNCİ BÖLÜM
İzinler
İzin
Madde 40 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 02.07.2010)(Başlığıyla birlikte değişik:RG-2/7/2010-27629)
Teşkilat personeli izinleri, Toplu İş Sözleşmesinin ilgili hükümlerine göre düzenlenir.
Yıllık Ücretli İzinler:
Madde 41 - (Mülga:RG-2/7/2010-27629)
 
Mazeret İzni:
Madde 42 - (Mülga:RG-2/7/2010-27629)
 
Hastalık İzni:
Madde 43 - (Mülga:RG-2/7/2010-27629)
 
Doğum ve Emzirme İzni:
Madde 44 - (Mülga:RG-2/7/2010-27629)
 
Ücretsiz İzin:
Madde 45 - (Mülga:RG-2/7/2010-27629)
 
ÜÇÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler
Yönetmelikte Yer almayan Hususlar:
Madde 46 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 02.07.2010) (Değişik:RG-2/7/2010-27629)
Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda Toplu İş Sözleşmesi hükümleri uygulanır. Toplu İş Sözleşmesinde de hüküm bulunmaması halinde 1475 sayılı İş Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Son Hükümler
Yürürlükten Kaldırma :
Madde 47 -
Bu Yönetmeliğin yayımı ile birlikte 20/10/1965 tarih ve 12131 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü Personel yönetmeliği ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kalkar. 
Geçici Madde 1 - (Ek:RG-2/7/2010-27629)
Teşkilat Başkanlığı merkez veya taşra teşkilatlarında 10 yıldan fazla hizmeti bulunanlarda bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla lise ve dengi okul mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 7 nci maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendinin uygulaması bakımından fakülte veya yüksekokul mezunu kabul edilirler. 
Yürürlük:
Madde 48 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 49 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür. 
(1) : Bu Yönetmeliğin adı “SPOR TOTO TEŞKİLAT MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL YÖNETMELİĞİ” iken 2/7/2010 tarihli ve 27629 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik yönetmeliği ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
EK-1
(Değişik:RG-2/7/2010-27629)

EK-2
(Değişik:RG-2/7/2010-27629)

Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul