(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI REKLAM YÖNETMELİĞİ(1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - Yönt. (RG: 17.03.2007)
Bu Yönetmeliğin amacı, (Değişik ibare: RG-17/03/2007-26465) Spor Toto Teşkilat Başkanlığının hizmet ve faaliyetlerinin tanıtımı konusunda yapacağı her türlü duyuru ve reklam çalışmaları hakkında uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Yönt. (RG: 17.03.2007)
Bu Yönetmelik; (Değişik ibare: RG-17/03/2007-26465) Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından tertip edilen bütün oyunların duyuru ve reklamlarını kapsar.
Dayanak
Madde 3 - Yönt. (RG: 24.01.2012) (Değişik:RG-24/1/2012-28183)
Bu Yönetmelik, 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Yönt. (RG: 24.01.2012), Yönt. (RG: 17.03.2007)
Bu Yönetmelikte geçen;

(Değişik ibare:RG-24/1/2012-28183) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

(Değişik ibare:RG-24/1/2012-28183) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

Teşkilat: (Değişik ibare: RG-17/03/2007-26465) Spor Toto Teşkilat Başkanlığını,

Yönetim Kurulu: Teşkilatın Yönetim Kurulunu,

Reklam: Teşkilat tarafından tertip edilen oyunların tanıtımını yapmak ve oyunlara katılımı arttırmak amacıyla yapılan her türlü faaliyeti,

Organizasyon: Ulusal ve uluslararası her seviye ve branştaki resmi müsabaka, gençlik ve spor faaliyetleri ile sportif seminer, gösteri, toplantı gibi geniş halk kitleleri tarafından izlenebilecek faaliyetleri,

Yayın: Yazılı, görsel ve işitsel basın aracılığıyla yapılacak her türlü duyuru ve reklamın yayınlanmasını,

Reklam Panosu: Şehir merkezlerinde veya stadyum, stad, spor salonu, kulüp binası gibi geniş halk kitlelerinin rahatlıkla görebileceği yerlerde bulunan billboard, pano gibi reklam materyallerini,

Afiş: Duyuru ve tanıtım amacıyla hazırlanan resimli veya resimsiz ilanları,

Ödül: Sporla ilgili alanlarda başarı gösterenlere verilen ayni veya nakdi armağanları,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Reklam Bedeli ve Ödüller
Madde 5 -
Verilecek reklamların ve ödüllerin türü ile bedeli Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Reklam Çalışmaları
Madde 6 - Yönt. (RG: 07.10.2013), Yönt. (RG: 24.01.2012), Yönt. (RG: 09.06.2007), Yönt. (RG: 17.03.2007), Yönt. (RG: 09.01.2007), Yönt. (RG: 10.05.2006)
Teşkilatın ve oyunlarının tanıtımı aşağıda belirtilen şekillerde yapılabilir.

a) (Değişik: RG-17/03/2007-26465) Her türlü ulusal ve uluslararası sportif organizasyonlara, ulusal federasyonların bağlı olduğu uluslararası spor kuruluşlarına, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesine, Türkiye Milli Paralimpik Komitesine, amatör ya da profesyonel spor kulüplerine, sporculara, federasyonların yıllık programlarında bulunan sportif faaliyetler ile valilikler, il özel idareleri, (Ek ibare: RG-09/06/2007-26547) köylere hizmet götürme birlikleri, (Ek ibare:RG-24/1/2012-28183) İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, (Değişik ibare:RG-7/10/2013-28788) gençlik veya sportif amaçlı dernekler, (Ek ibare:RG-24/1/2012-28183) Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün öğrenci yurdu yapılmasına ilişkin projeleri, gençlik veya gençlik ve spor kulüpleri, gençlik ve spor il müdürlükleri, belediyeler, üniversiteler, (Değişik ibare:RG-7/10/2013-28788) kamu kurum ve kuruluşlarının sporun yaygınlaştırılması ve sporcunun desteklenmesine yönelik sportif faaliyetleri ile gençlik faaliyetleri ve projelerine, Teşkilatın hizmet ve faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla reklam karşılığı mali katkıda bulunulması,

b) (Değişik:RG-7/10/2013-28788) Her çeşit gençlik ve spor tesisi ile eğitim ve öğretim kurumlarının yapılması, yaptırılması, kiralanması, onarım ve bakımlarının yapılması, yarım kalan tesislerin tamamlanması ve tefrişatı için Teşkilat veya Bakanlık adına reklam verilmesi,

c) Teşkilatı sembolize edecek amblemli veya Toto yazısı bulunan takvim, top, kalem, bardak, anahtarlık, rozet, şilt veya kupa gibi materyallerin yaptırılması,

d) Teşkilat amblemli-logolu eşofman, forma, şort, tozluk, ayakkabı, tişört, top gibi sportif malzemeler yaptırılması,

e) Müşterek bahisle ilgili duyuru ve sonuçların yayınlatılması,

f) TV filmi, spot, cıngıl,afiş gibi reklam materyallerinin yaptırılması ve yayınlatılması,

g) Teşkilatı ve oyunlarını tanıtıcı reklam panoları yaptırılarak amatör ya da profesyonel spor kulüpleri, sosyal tesisler, stadyum, stad, spor salonu, şehir merkezi gibi geniş halk kitlelerinin görebileceği yerlere asılması.

h) Sporla ilgili alanlarda başarı gösterenlere, ulusal ve uluslar arası sportif faaliyetlerde derece alan sporculara, amatör veya profesyonel spor takımlarına verilecek ödüller,

ı) (Değişik: RG-17/03/2007-26465) Yazılı, görsel, işitsel basın yayın organları ile İnternet üzerinden yapılacak sürekli veya süreksiz yayınlara verilecek bilgi, duyuru, reklam, amblem ve logoların kullanımı.

(Ek fıkra: RG-9/1/2007-26398) (Mülga fıkra:RG-24/1/2012-28183)

(Ek fıkra: RG-09/06/2007-26547) (Değişik:RG-24/1/2012-28183) Federasyonların ulusal veya uluslararası faaliyetlerine verilecek reklam bedeli, Bakanlık tarafından tespit edilerek Teşkilata bildirilen miktarı aşmamak kaydıyla, yönetim kurulunca belirlenir.
Sorumluluk
Madde 7 -
Bir bedel karşılığı Teşkilatın tanıtımını ve oyunlarının reklamını yapacak veya yaptıracak olan kişi veya kuruluşlar, kamu düzenini bozucu, genel ahlak ve adaba aykırı, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, kanunlarla yasaklanmış yazı, logo, amblem ve benzeri işaretler kullanamazlar.

Reklam verilen kişi veya kuruluşların sözleşmeyle belirlenen yükümlülüklerinin yerine getirilmediği hallerde Teşkilat tarafından yapılan harcama tutarı geri alınır.
Denetleme
Madde 8 - Yönt. (RG: 24.01.2012) (Değişik:RG-24/1/2012-28183)
Yönetim Kurulunca uygun görülen her türlü reklam çalışması, Organizasyon ve Reklam Şube Müdürlüğünce takip edilir ve denetlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 9 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10 - Yönt. (RG: 24.01.2012) (Değişik:RG-24/1/2012-28183)
Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Toto Teşkilat Başkanı yürütür.
(1) Bu Yönetmeliğin adı “Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü Reklam Yönetmeliği” iken, 17/3/2007 tarihli ve 26465 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
Maddeye git
  Ek ve Değişiklikler

   

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  28/5/2004

  25475

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1.       

  10/5/2006

  26164

  2.

  9/1/2007

  26398

  3.       

  17/3/2007

  26465

  4.       

  9/6/2007

  26547

  5.       

  24/1/2012

  28183

  6.       

  7/10/2013

  28788

   

  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (6)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul