En son güncellemeler 18 Haziran 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
KIZAK SPORU YARIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı; geleneksel olarak halk arasında yapılmakta olan kızak sporunun, geleneksel kurallarını ve otantik yapısını bozmadan yarışların yapılması, tanıtılması ve yayılması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, gençlik ve spor il müdürlükleri, kamu kurum ve kuruluşlarınca veya gerçek ve tüzel kişilerce tertiplenecek kızak yarışlarını, sporcularını, yarışmada görev yapacak kişilerle ilgili usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 -
Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

Federasyon: Geleneksel Spor Dalları Federasyonunu,

İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

Organizatör: Kızak yarışlarını tertiplemek isteyen kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri,

Tertip Komitesi: Kızak yarışları ile ilgili hazırlık ve hizmetleri yerine getiren kişi veya kişileri,

Sporcu: Kızak yarışmalarına katılacak kişileri,

Kayış: Sporcunun yarışmada yapacağı kayma eylemini,

Kızak: Yarışmalarda sporcunun üzerine, usulünce oturup kayacağı aracı,

Pist: Kızak yarışı yapılacak özel olarak hazırlanmış zemini,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Müsabaka Türleri
Madde 5 -
Kızak yarışları resmi ve özel olmak üzere iki türde yapılır.

a) Resmi Yarışlar; Yıllık faaliyet programlarında yer almak suretiyle, Genel Müdürlük, Federasyon veya il müdürlüklerince düzenlenen yarışlardır.

b) Özel Yarışlar; Resmi yarışlar dışında kalan, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen folklorik, eğlence ve kültürel amaçlı yarışlardır.
Müsabaka İzni
Madde 6 -
Özel kızak yarışları izne tabidir. Kızak yarışları, bir ilin sporcuları arasında yapılacaksa, o ilin il müdürlüğünden, iller arası yapılacaksa Federasyondan izin alınması zorunludur.

Federasyonca düzenlenecek resmi yarışlar, yarışların kapsamına göre, il müdürlüklerine yarışların yeri, tarihi ve teknik özelliklerini içeren bir yazıyla veya herhangi bir iletişim aracı vasıtasıyla bildirilir.
Tertip Komiteleri
Madde 7 -
Resmi ve özel yarışlarda, yarışmanın kurallara uygun ve idari hizmetlerin yürütülmesi için, üç kişiden az olmamak üzere bir veya konu itibariyle birden fazla komite oluşturulur. Komiteler, o yarış ile ilgili her türlü hizmet ve işlemleri yapmakla yükümlüdürler. Komiteler; teknik komite, hakem komitesi, idari komite gibi konular itibariyle oluşturulmuşsa her bir komite kendi konusuyla ilgili hizmet ve işlemleri yerine getirmekle yükümlüdürler ve tertip komitesine bağlıdırlar.

Resmi yarışlarda tertip komitesi; Federasyon veya il müdürlüğünce belirlenecek kişi başkanlığında oluşturulur. Tertip komitesi, Genel Müdürlük ve Federasyonun talimatlarını uygular ve bu talimatlara aykırı karar veremez.
Kategoriler
Madde 8 -
Kızak yarışları; bayanlar ve erkekler olmak üzere iki kategoride yapılır. 14 yaşını tamamlamış bayanlar ve erkekler yarışmaya katılma hakkına sahiptirler. Bayanlar erkekler kategorisinde, erkeklerde bayanlar kategorisinde yarışamazlar.
Sporcuların Kıyafeti
Madde 9 -
Yarışmalara katılacak sporcular soğuktan korunmak ve hızdan meydana gelecek rüzgardan düşünce sakatlanmaması için; başlarına herhangi bir maddeden yapılmış kar başlığı veya benzeri bir başlık, ayaklarına topuksuz lastik veya sportif ayakkabı, pantolon ve ceketten oluşan rüzgar sürtünmesini asgariye indirecek kaygan bir maddeden imal edilmiş kıyafetler giyerler. Hızı artırmak için sporcuların üzerlerine, sporcunun kilosu ile orantılı olarak 10 kg. geçmemek şartıyla ne kadar ağırlık maddesi alacakları tertip komitesince belirlenir.
Yarışma Kızakları
Madde 10 -
Yarışma kızakları; yabani erik ağacı veya buzda kaymaya müsait sertlik ve ağırlıkta ağaçlardan imal edilen ve geleneksel özellikleri bulunan bir araçtır.

Kızak boyu 125 cm. den kısa 140 cm. den uzun, genişliği üstten, dıştan dışa 20 cm’den geniş, yüksekliği 10 cm’den fazla olamaz. Kızakların altına ahşap dışı hiçbir madde çakılamaz, ilave edilemez ancak, kaymayı hızlandıracak maddeler sürülebilir.

Bir sporcunun iki adet kızağı bulunur. Kızağın bir tanesi deneme ve antrenman için diğerini ise yarışmada kullanır. Sporcular deneme ve yarışma için ödünç kızak kullanabilecekleri gibi Federasyonca tahsis edilecek kızakları da kullanabilirler.
Yarışma Hakemleri
Madde 11 -
Kızak yarışmaları; iki start, üç finiş ve pistin uzunluk ve eğimine göre, sporcunun kayma hareketlerini kolaylıkla görecek şekilde pistin sağında ve solunda yeteri kadar yan hakemle yönetilir. Start hakemleri; sporcunun yarışmaya başlangıç durumunu, finiş hakemleri; kayış mesafesini, yan hakemler ise kayış esnasındaki durumu kontrol ederler. Hakemlerin görevlerini belirlemek, dereceleri kayıt etmek ve sporcuların kuralarını çekmek üzere, bir baş hakem ve üçten fazla olmamak üzere yeteri kadar kayıt hakemi, Federasyon veya il müdürlüğünce görevlendirilir.
Yarışma Pisti
Madde 12 -
Yarışma pisti en fazla 70 derecelik iniş eğimi, iniş eğiminden sonra 20 veya 30 derece daha az çıkış eğimi olan bir alandır. Pistin boyu 250 metreden kısa olmamak şartı ile uzunluk sınırı yoktur. Belirtilen özellikteki alanda bulunan kar iki ayak genişliğinde çarıklarla yada uygun malzeme ile çiğnenerek sıkıştırılır, su dökülerek buz haline getirilmesiyle pist hazırlanır, pistin düzgün olup olmadığı hakemler tarafından kontrol edilir. Hata varsa düzeltilir. Arazinin durumuna göre iniş ve çıkış dereceleri orantılı olmak suretiyle, daha fazla inişli ve çıkışlı pistlerde yapılabilir.
Yarışma Kuralları
Madde 13 -
Yarışmada aşağıdaki kurallar uygulanır.

a) Yarışmaya katılacak sporcuların; ismi, doğum tarihleri, kulüp veya hangi ilden katıldığı hakemlerce tespit edilerek, lisansları kontrol edilir.

b) Tüm yarışmacılar doktor tarafından muayene edilir ve uygun olmayanlar yarışmadan men edilir.

c) Yarışmaya katılması kesinleşen sporcuların yarışma sıraları, başhakem tarafından kura ile belirlenir.

d) Sporcular kura sırasına göre başhakem tarafından yarışmak üzere davet edilir. Bu esnada sporcunun bir deneme kayışı hakkı olup, isterse bu hakkı kullanır. İsterse doğrudan yarışma kayışı yapar. Kaymadan önce hangi türde kayacağını başhakeme sözlü olarak bildirir.

e) Bir sporcunun üç defa kayma hakkı vardır. İsterse bu hakkının üçünü de kullanır. Birden fazla kayma hakkını kullanan sporcunun en iyi derecesi yarışma derecesi olarak kabul edilir.

f) İki defa kızaktan düşen sporcu diskalifiye olur ve sıralamaya giremez.

g) Pist başında iki tarafa çakılı kazıklardan elleriyle hız alıp hareket ettikten sonra iniş başlamadan iki tarafa hazırlanan kar topaklarına ellerini vurarak hız alabilir yada vurmadan yarışa devam edebilir. Hızlandıktan sonra sporcu kızağa sırt üstü yatarak rüzgardan en az etkilenecek şekilde bacaklarını uzatır, baldırlarının içinden elleri ile pantolonunu tutarak yarışa devam eder.

Yarış esnasında sporcunun oturur vaziyette olması, zeminle, kenardaki karla veya herhangi bir dış etkenle, ellerinin, ayaklarının veya vücudunun teması, diskalifiye sebebidir.

Yarış sonuna kadar sporcu pozisyonunu bozamaz pist sonuna doğru kol yada bacakları ile duruş mesafesini etkileyecek harekette bulunamaz.
Derecelerin Belirlenmesi
Madde 14 -
Kızak yarışmalarında, sporcuların teknik dereceleri uzaklık mesafesine göre yapılır. En uzağa kayan sporcu birinci olmak suretiyle dereceler belirlenir. Ancak, aynı mesafede derece yapan sporculara bir yarış daha yaptırılır yine eşitlik bozulmazsa kura ile sıralama belirlenir.
Müsabaka Sonuçları
Madde 15 -
Resmi yarışların sonunda; katılan sporcularının sayısı, klasman dereceleri, pistin özelliği, seyirci durumu gibi özellikleri içeren bir rapor, tertip komitesince Federasyona, özel yarışların sonunda ise il müdürlüğüne gönderilir.
Lisans
Madde 16 -
Kızak yarışlarında sporcular, 7/12/2001 tarihli ve 24606 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğine göre lisans çıkarmaları zorunludur. Lisansı olmayan sporcu hiçbir şekilde yarışmalara katılamaz.
Sağlık Ekibi
Madde 17 -
Yarışmayı düzenleyen organizatör tarafından en az bir doktor (tercihen ortapedi uzmanı), yeteri kadar yardımcı sağlık personeli ve bir ambulans, yarışma süresince yarışma mahallinde bulundurmak zorundadır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Cezalar
Madde 18 -
Bu Yönetmeliğe aykırı fiilleri işleyen, spor ahlakı ve yarışma kurallarına uymayan hareketlerde bulunan sporcu, hakem ve idareciler, 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre ceza kurullarına sevk edilir.
Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar
Madde 19 -
Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda; Federasyon Yönetim Kurulunca alınacak kararlar ve talimatlar Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayından sonra uygulanır.
Yürürlük
Madde 20 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihi ile yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 21 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul