En son güncellemeler 20 Mayıs 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİ VE PERSONELİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmelik, Hazine Müsteşarlığı taşra teşkilatının görev, yetki, sorumluluk ve çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
Hukuki Dayanak
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı İle Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin (a) bendi ile 27/9/1984 tarihli ve
   3046 sayılı Kanunun 17
   nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 3 -
Bu Yönetmelikte geçen;

Müsteşarlık      : Hazine Müsteşarlığını,

Müdürlük        : Kambiyo Müdürlüğünü,

Müdür         : Kambiyo Müdürünü,

Müdür Yardımcısı    : Kambiyo Müdür Yardımcısını

ifade eder.
Teşkilat
Madde 4 -
Müsteşarlığın taşra teşkilatı kambiyo müdürlüklerinden oluşur.
İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk
Kambiyo Müdürlüklerinin Görevleri
Madde 5 -
Kambiyo müdürlüklerinin görevleri şunlardır: a) 20.2.1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan karar, tebliğ ve genelgelerde yer alan hususlarla ilgili işlemleri yapmak, b) İthalat ve ihracat karar ve yönetmelikleri ile dış ticaret rejimine ilişkin mevzuatla verilen görevleri yürütmek, c) Diğer kanun ve mevzuatla öngörülen görevleri yerine getirmek, d) Müsteşarlıkça verilen diğer görevleri yapmak.
Kambiyo Müdürünün Yetkileri
Madde 6 -
Kambiyo müdürleri, 10.6.1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre bulundukları il valisinin emrinde olup, onun onayı çerçevesinde aşağıdaki yetkileri kullanırlar.

 a) Bulunduğu il ile görev alanlarına giren iller dahilinde görevleri yürütmek ve il dahilinde Müsteşarlığı temsil etmek,

 b) Valilik makamının onayı çerçevesinde uygun görülen evrakı imzalamak,

 c) Herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde yerine vekalet edecek müdür yardımcısını, yoksa uygun gördüğü personeli valilik makamına teklif etmek,

 d) Müdürlükte görevli personelin çalışmalarına ilişkin gerekli planlama ve iş bölümünü yapmak, birinci derece amir sıfatıyla onların çalışmalarını takip etmek, denetlemek ve işlerin düzenli olarak yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak,

 e) İl dahilinde yapılacak toplantılarda müdürlüğü temsil etmek ya da bir temsilci görevlendirmek,

 f) Müdürlüğe verilen görevlerin yürütülmesinde gerek kendi personeli, gerekse diğer gerçek ve tüzel kişiler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

 g) Personelin kişisel durumlarını, çalışmalarını, göreve devamlarını izlemek, iş yerinde gereken disiplini sağlamak ve Müsteşarlık Disiplin Amirleri Yönetmeliği gereğince işlem yapılmasını sağlamak,

 h) Personelin sicil, izin, terfi ve benzeri özlük işlerini yürütmek,

 ı) Müsteşarlık Sicil Amirleri Yönetmeliği gereğince personelin sicil raporlarının düzenlenmesini sağlamak,

 i) Müdürlüğün görevlerinin etkin, verimli, ekonomik, süratli ve en az emek ve malzeme kullanımıyla yürütülmesini sağlayacak önlemleri almak, Müsteşarlığa yönetimi geliştirici önerilerde bulunmak, 

 j) Kendisine verilen yetkileri gerektiğinde üst makamın onayı ile ast makamlara devretmek,

 k) Müdürlüğün personel, idari, eğitim ve teşkilatlanma işlemlerini Müsteşarlığın emir ve direktifleri doğrultusunda yapmak,

 l) Müdürlüğün görev alanına giren konularda ilgililerin bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak,

 m) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.
Kambiyo Müdür Yardımcısının Yetkileri
Madde 7 -
Müdür yardımcısının yetkileri şunlardır :

a) Müdürlüğe verilen görevlerin yerine getirilmesinde müdürün en yakın yardımcısı olarak kendisine verilen iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,

b) Müdürün bulunmadığı hallerde valilik makamının oluru ile müdürlük görevini tam yetki ile yürütmek,

c) Müdürlüğün işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için müdürden aldığı talimat çerçevesinde işleri takip ve kontrol etmek, personelin sicil, izin, terfi ve benzeri özlük işlerini yürütmek,

d) Müdürlüğün görevleri arasında kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Kambiyo Müdürünün Sorumlulukları
Madde 8 -
Kambiyo müdürleri, 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen ödevler ve sorumluluklar ile kendilerine verilen görevlerin Müsteşarlık emirleri doğrultusunda, mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yapılmamasından ve yetkilerini yerinde ya da hiç kullanmamaktan Müsteşarlık ve valiye karşı sorumludurlar.
Diğer Kademelerin Sorumlulukları
Madde 9 -
Müdür yardımcısı ve diğer memurlar, müdürlüğün işlerinin yerine getirilmesinde kendilerine verilen görevleri gereği gibi ve süresi içinde yerine getirmekle yükümlüdürler. Yetkilerini kullanmayanlar ile yerinde ve zamanında kullanmayanlar bir üst makama karşı sorumludurlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yazışma, Dosyalama ve Arşiv
Madde 10 -
Müdürlüklerin yazışmaları Müsteşarlığın bu konudaki talimatlarına göre yapılır. Evrakın dosyalanması, Müsteşarlıkça hazırlanan dosya planına göre yapılır. Arşiv ile ilgili işlerde Müsteşarlık Arşiv Yönetmeliği esasları gereğince işlem yapılır.
Tutulacak Defterler
Madde 11 -
Müdürlüklerde; a) Evrakın kaydedildiği gelen ve giden evrak kayıt defteri ya da formlarının, b) Evrakın servisler arasında dağıtımını sağlayacak zimmet defteri ya da formunun, c) Teftiş işlemleri için Teftiş Defterinin, d) Müsteşarlık makamından alınan olurların kaydedildiği bir Olur Kayıt Defterinin, e) Gönderilen ödenek ve yapılan harcamaları gösterir Bütçe Defterinin, f) Hasta Kayıt Defterinin, g) Ayniyat Yönetmeliği gereğince Demirbaş Kayıt Defterinin, tutulması zorunludur. Bunların dışında herhangi bir konuda defter tutulması müdürlerin yetkisi dahilindedir.
Uygulama
Madde 12 -
Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında meydana gelebilecek tereddütlerde Müsteşarlığın talimatlarına göre hareket edilir.
Yürürlük
Madde 13 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul