En son güncellemeler 3 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
BİREYSEL EMEKLİLİK DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanım, Dayanak
Amaç ve Kapsam
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunun çalışma esas ve usullerine ilişkin hususları düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 -
Bu Yönetmelikte geçen;

a)Bakan: Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı,

b)Danışma Kurulu: Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunu,

c)Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

d)Başkan: Danışma Kurulu Başkanını

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Görev ve Yetkileri
Danışma Kurulunun Kuruluşu
Madde 4 -
Danışma Kurulu, Hazine Müsteşarının başkanlığında, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Müsteşarlık ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından görevlendirilecek en az genel müdür düzeyinde birer temsilciden oluşur.
Danışma Kurulunun Görevleri
Madde 5 -
Danışma Kurulu, bireysel emeklilik sistemine ilişkin politikalarını belirlemek, bu politikaların gerçekleştirilmesi için alınması gerekli önlemler konusunda önerilerde bulunmak ve mevzuat düzenlemeleri hakkında tavsiye niteliğinde karar almakla görevlidir.
Başkanın Görevleri
Madde 6 -
Başkanın görevleri şunlardır:

a)Danışma Kurulunun olağan toplantılarını belirlemek ve gerektiğinde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,

b)Danışma Kurulunun olağan ve olağanüstü toplantılarına başkanlık ederek çalışmaların verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

c)Danışma Kurulunun belirlemiş olduğu politikalar ile önerileri ve tavsiye niteliğindeki kararları ilgili makamlara bildirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Esasları
Toplantı Usulü
Madde 7 -
Danışma Kurulu üç ayda bir Müsteşarlıkça önerilen ve Başkan tarafından belirlenen tarih ve gündemle olağan olarak toplanır. Danışma Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır. Üyelerin herhangi bir nedenle işlerinden geçici veya sürekli olarak ayrılmaları halinde yerlerine vekilleri toplantıya katılır.

Olağan toplantılar dışında Danışma Kurulu, Başkanın gerek gördüğü hallerde veya Danışma Kurulu üyelerinden birinin yazılı başvurusu üzerine Başkan tarafından olağanüstü toplantıya çağırılabilir.

Danışma Kurulu toplantılarına görüşülecek konunun gerektirdiği hallerde diğer kamu kurum ve kuruluşları, şirketler veya kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların yetkili temsilcileri de görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Danışma Kurulu, toplantıya çağırılan üyelerin yarısından bir fazlası ile toplanır.Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.Üyeler çekimser oy kullanamazlar.

Toplantının gündemi, yeri, tarihi ve saati, olağanüstü toplantı daveti hariç olmak üzere, en az yedi gün önceden üyelere duyurulur.
Sekretarya
Madde 8 -
Danışma Kurulunun sekretarya hizmetlerini Müsteşarlık yürütür.
Yürürlük
Madde 9 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul