(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
İL SOSYAL HİZMETLER KURULUNUN KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç :
Madde 1 -
Bu yönetmeliğin amacı, İl Sosyal Hizmetler Kurulu Üyelerinin seçimi ve çalışma esaslarına ilişkin usulleri belirlemektedir.
Kapsam :
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, İl Sosyal Hizmetler Kurulunun Kuruluş, görev ve çalışma esaslarını kapsar.
Dayanak :
Madde 3 -
Bu Yönetmelik,
   2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunun 13
   . maddesi hükmü uyarınca hazırlanmıştır.
  
Başlıklar :
Madde 4 -
Bu Yönetmeliğin madde kenar başlıkları, sadece ilgili oldukları maddelerin konusu ve maddeler arasındaki sıralama ve bağlantıyı göstermekte olup, Yönetmelik metnine dahil değildir.
Tanımlar :
Madde 5 -
Bu Yönetmelikte geçen,
 
a) “Kurum”, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nu,

b) “Genel Müdürlük”, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’nü,

c) “Kurul”, İl Sosyal Hizmetler Kurulu’nu

d) “Müdürlük”, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nü,

e) “Sosyal Hizmet Kuruluşları”,
   2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 3
   . maddesinin (e) fıkrasında tanımlanan Kuruluşları

ifade eder.
  
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş
Madde 6 -
İl Sosyal Hizmetler Kurulu
   2828 sayılı kanunun 13
   . maddesinde belirtildiği gibi, Valinin Başkanlığında aşağıdaki temsilcilerden oluşur.

a) İl İdare Kurulu Üyeleri ile İl Sosyal Hizmetler Müdürü,

b) İl Merkez Belediye Başkanı,

c) Varsa ildeki üniversite rektörleri, yoksa dekanlar, dekan da yoksa, enstitü ve yüksekokul müdürleri,

d) Büyük iş ve müessese sahiplerinden Vali tarafından seçilecek en az iki en çok altı üye,

e) Sosyal Hizmetler alanında yararlı faaliyetleri ile tanınmış kişiler arasında Vali tarafından seçilecek en az iki en çok altı üye.

(d) ve (e) bentlerinde belirtilen üyelerin görev süreleri iki yıl olup bunların yeniden seçilmeleri mümkündür.
  
Toplantılar :
Madde 7 -
Kurul Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarının ilk haftasında olmak üzere senede en az dört defa toplanır. Vali gerektiğinde kurulu ayrıca toplantıya çağırılabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üye Seçimi
Madde 8 -
   2828 sayılı Kanunun 13
   . Maddesinde belirtilen ve Vali tarafından seçilecek kurul üyelerinde, seçilmelerine esas olmak üzere aşağıdaki özellikler aranır. 

a) İl dahilinde büyük iş ve müessese sahipleri arasında sosyal hizmetlere yaptığı yardımlarla tanınmış olmak

b) Sosyal hizmetlere geçmişten bu yana katılmış ve ilgisini sürdürmekte olmak,

c) Sosyal hizmetlerle ilgili gönüllü kuruluşlarda çalışmak,

d) Çeşitli Kurum ve Kuruluşların sosyal hizmet programlarını yapmak, uygulamak,

e) İl’deki sosyal hizmet kuruluşlarına arsa tahsis veya bina yapımında öncülük etmek veya bizzat katkıda bulunmak.

f) Sosyal Hizmet kuruluşlarının yararlandıkları araç ve gereci sağlamak veya sağlamada yardımcı olmak,

g) Sosyal hizmetler alanındaki eğitimlerde görev almış olmak veya yayında bulunmak.

Vali tarafından kurula seçilen üyelerin isimleri ve adresleri Genel Müdürlüğe bildirilir.
  
Madde 9 -
6. madde de belirtilen ve Vali tarafından seçilen üyelerin görev süresi 2 yıldır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Usulleri
Madde 10 -
Kurul,
   2828
   sayılı kanunda belirtilen tarihlerde Valinin Başkanlığında toplanır. Toplantı ile ilgili gündem sekreteryayı yürütecek olan İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanıp Valilikçe kurul üyelerine toplantı tarihinden en az üç gün önce ellerine geçecek şekilde gönderilir. Üyeler gündeme girmesini istedikleri konuları önceden sekreteryaya bildirirler. Toplantı tutanakları sekreteryaca tutulur ve toplantı sonunda görüşülen konularda alınan kararlar üyelere bildirilir.

 

Kurulda oluşacak görüşler çerçevesinde uygulamanın yürütülmesi ve takibi İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce sağlanır.

Müteakip toplantıda, bir önceki toplantıda görüşülen konuların gerçekleşme oranları incelenir.

Yıllık kurul çalışma raporları Valilikçe, sonraki yılın Ocak ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderilir.
  
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Madde 11 -
Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 12 -
Bu yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul