(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARIN TESPİTİ, İNCELEME KORUNMA KARARLARININ ALINMASI VE KALDIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç :
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, korunmaya muhtaç çocukların tespiti, incelenmesi, korunma kararlarının ve gerekli tedbirlerin alınması ve kaldırılmasına ilişkin esasları belirlemektedir.
Kapsam :
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, korunmaya muhtaç çocukların tespiti, incelenmesi, korunma kararlarının ve gerekli tedbirlerin alınması ve kaldırılmasına ilişkin esasları, bu işlemleri yapacak birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.
Dayanak :
Madde 3 -
Bu Yönetmelik,
   2828
   sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 21. ve 22. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Başlıklar :
Madde 4 -
Bu Yönetmeliğin madde kenar başlıkları, sadece ilgili oldukları maddelerin konusu ve maddeler arasındaki sıralama ve bağlantıyı göstermekte olup, Yönetmelik metnine dahil değildir.
Tanımlar :
Madde 5 -
Bu Yönetmelikte belirtilen Korunmaya Muhtaç Çocuk, Sosyal Hizmet Kuruluşları, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tanımları
   2828
   sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda ele alındığı şekildedir.
  
Madde 6 -
Bu Yönetmelikte “Genel Müdürlük” sözünden Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, “İl Müdürlüğü” sözünden İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, “Sosyal Hizmetler Şubesi” sözünden ilçelerde kurulacak Sosyal Hizmet Şubeleri, “Kuruluş” sözünden Çocuk Yuvası ve Yetiştirme Yurtları kastedilmektedir.
İKİNCİ BÖLÜM
Korunmaya Muhtaç Çocukların Tespiti
Tespit :
Madde 7 -
Korunmaya muhtaç çocukların araştırılıp bulunması, durumlarının incelenmesi görevi İl Müdürlükleri ile Sosyal Hizmet Şubelerinin sorumluluğundadır.

Bu kişilerin duyurulmasında;

a) Mahalli Mülki Amirler,

b) Sağlık Kurum ve Kuruluşları,

c) Köy Muhtarları

d) Genel Kolluk Kuvvetleri,

e) Belediye Zabıta Memurları da görevlidir.
Madde 8 -
İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Şubeleri, korunmaya muhtaç çocuklar hakkında basın ve yayın organlarında çıkan haberleri ihbar kabul ederek ayrıca bir resmi duyuru gelmesini beklemeden, harekete geçerek bunları araştırmakla yükümlüdür.
Madde 9 -
İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Şubeleri, çevrelerinde korunmaya muhtaç olup, Kurum hizmetinden yararlanamayan çocukları tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla ilgili Kurum ve Kuruluşlarla işbirliği yapar.
Madde 10 -
Korunmaya muhtaç çocukların tespitindeki görevliler yükümlüler ile vatandaşların veya ebeveynlerin İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Şubelerine başvuruları üzerine korunma kararlarının alınması için gerekli incelemelere başlanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Korunma Kararlarının Alınması
İnceleme :
Madde 11 - Yönt. (RG: 26.09.2008)
Korunmaya muhtaç çocuk ve ailesi hakkında gerekli bilgileri toplamakla görevlendirilen (Değişik ibare:RG-26/9/2008-27009) Sosyal Çalışmacı, bulunamadığı hallerde İl Müdürlüğü’nce uygun görülecek kişi, çocuğun öz geçmişi, anne ve babasının olup olmadığı, ailenin ve çevresinin sosyo-ekonomik durumu, o ana kadar yaşadığı yer, yakın akrabalık ve komşuluk ilişkileri gibi konuları açıklığa kavuşturacak derinlemesine inceleme yaparak; 

a) Çocuk buluntu ise Karakol Zabıt Varakasını,

b) Anne ve baba ayrılmış ise ilgili Mahkeme Kararını,

c) Terkedilmiş ise bunlarla ilgili tutanağı,

d) Çocuğun korunmaya muhtaç olduğu ihbar edilmiş ise, bu durumun tespit edildiği tutanağı Sosyal İnceleme Raporuna ekler.
Başvuru :
Madde 12 -
İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Şubeleri inceleme sonucunda korunmaya muhtaç olma özelliklerine sahip olan çocuklar hakkında;

a)Çocuğun menkul ve gayrimenkulu varsa bunu nasıl idare ve muhafaza edileceğinin,

b) Velayetin kaldırılması veya vesayetin verilmesinin gerekip gerekmediği konularını da içine alan Sosyal İnceleme Raporuyla birlikte, vukuatlı aile nüfus kaydının,

c)Tapu ve Vergi Dairesinden alınan belgeler ve Genel Müdürlükçe örneği

belirlenecek çocuk durum fişinin de bulunduğu dosyayı yetkili ve görevli mahkemeye gönderir.
Madde 13 -
İl ya da İlçelerde tespit edilen korunmaya muhtaç çocukların korunma kararları ikamet edilen mahalde,

Evden kaçıp korunmaya muhtaç olan çocukların korunma kararları ailesinin ikamet ettiği mahalde çıkarılır.
Madde 14 -
Haklarında korunma kararı alınacak buluntu çocuklarla, ebeveynlerince henüz nüfus kayıtları yapılmamış, acilen korunmaya alınması gereken çocukların nüfus kayıt işlemleri ilgili mevzuata göre yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Korunmaya Muhtaç Çocukların Yerleştirilmesi
Yerleştirilme :
Madde 15 -
İl Müdürlüğü, yetkili ve görevli mahkemeden alınan korunma kararından sonra çocuğun, tercihen aynı mahalde bulunan uygun görülecek yuva, yurt ve koruyucu aileye yerleştirilmesi işlemlerini yerine getirir. Çocuk aynı İl’deki kuruluşlara veya aileye yerleştirilemezse uygun görülecek İl’lerdeki kuruluşlardan birine tertibi yapılmak üzere korunma kararı sureti Genel Müdürlüğe gönderilir.
Madde 16 - Yönt. (RG: 31.07.2009) (Mülga:RG-31/7/2009-27305)
 
Bilgi Verme :
Madde 17 -
İl Müdürlüğü, Genel Müdürlükçe hazırlanacak forma, korunma kararı alınan her çocukla ilgili bilgileri işleyerek anında Genel Müdürlüğe göndermekle yükümlüdür.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Korunma Kararının Kaldırılması
Madde 18 -
Korunma kararına neden olan şartların ortadan kalkması durumunda, kuruluş yetkililerinin raporu dikkate alınarak İl Müdürlüğü’nün teklifi ile çocuğun korunma kararı Mahkemece kaldırılır.
Madde 19 -
Reşit olan çocuğun korunma kararı Kanun’da belirtilen şartlar dikkate alınarak çocuğun rızası alınmak suretiyle, İl Müdürlüğü’nün teklifi üzerine Mahkeme tarafından uzatılabilir. Mahkemece karar verilinceye kadar, korunma süresi dolmuş olan çocuk bulunduğu kuruluşta kalmaya devam eder.
Madde 20 - Yönt. (RG: 31.07.2009)
Kanun’da belirtilen şartların ortadan kalkması nedeniyle korunma kararı kaldırılmış ancak tek başına yaşamını sürdüremeyecek durumda bulunan kız çocukları kuruluş yetkililerinin hazırlayacakları rapor dikkate alınarak İl Müdürlüğünün (Mülga ibare:RG-31/7/2009-27305) … onayıyla kuruluşta himaye olunur.
Geçici Hükümler :
Madde 21 -
Bu Yönetmeliğin yayımı ile bir yıl içinde tüm kuruluşlarda bulunan çocukların Kanun’da belirtilen korunmaya muhtaç çocuk tanımına uygunluğu İl Müdürlüğü veya kuruluş yetkililerince araştırılarak uygun olmayanların korunma kararlarının iptali için gerekli işlemlere başlanır.
Madde 22 -
Kuruluşlarda bakılıp korunmakta olan, korunma kararı bulunmayan çocuklara ait eksik evraklar en geç altı ay içinde İl Müdürlükleri ya da kuruluşlar tarafından tamamlanır.
Yürürlük :
Madde 23 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme :
Madde 24 -
Bu Yönetmeliği Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul