(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU HİZMETLERİNE KATILIMIN SAĞLANMASI VE KATKIDA BULUNANLARIN ONURLANDIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Amaç :
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nca yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerine gerçek ve tüzel kişilerin her türlü maddi ve manevi katkı ve katılımın sağlanmasına ilişkin esaslar ile Kurum’a katkıları geçenlerin onurlandırılması usullerini belirlemektir.
Kapsam :
Madde 2 -
Bu yönetmelik, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu faaliyetlerine maddi ve manevi yönden katkıda bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile Türk ve Yabancı sosyal hizmet kuruluş temsilcilerinin onurlandırılmasına ilişkin esasları kapsar.
Dayanak :
Madde 3 -
Bu yönetmelik,
   2828
   sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunun 36’ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Başlıklar :
Madde 4 -
Bu yönetmeliğin madde, kenar başlıkları sadece ilgili oldukları maddelerin konusu ve maddeler arasındaki sıralama ve bağlantıyı göstermekte olup, yönetmelik metnine dahil değildir.
Katkı ve Katılım Esasları :
Madde 5 -
Sosyal hizmet faaliyetlerine
   2828
   sayılı Kanun’da belirtilen esaslar ve görevler çerçevesinde katkı ve katılımda bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile Uluslararası resmi ve özel kuruluşlar, Kurum’a ayni ve nakdi yardımda bulunabilir. Taşınır ve taşınmaz malları ile bunların gelirlerini bağışlayabilir, her türlü bağışı yapabilir.
  
Müracaat :
Madde 6 - Yönt. (RG: 27.07.2004) (Değişik: RG-27/07/2004-25535)
Sosyal hizmet faaliyetlerine katkıda bulunacak olanlar;

a) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü,

b) İllerde, İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri,

c) İlçelerde, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine

başvurarak gerekli bilgi ve yardımı sağlayabilirler."
Taşınmazlar :
Madde 7 -
Kurum’a bağışlanmak istenen taşınmazların, Kurumca belirlenen özelliklere sahip olması şartı aranır. Uygun görülen taşınmazlar, bağış amacına göre Kurum’ca değerlendirilir.
Katkı, Yardım ve Bağışının Kullanımı :
Madde 8 -
Kuruma yapılan her türlü ayni ve nakdi katkı, yardım ve bağış Kurum tarafından ihtiyaç gruplarının yararına tahsis edilir.
Onur ödülleri
Madde 9 - Yönt. (RG: 26.04.2006) (Başlığıyla birlikte değişik:RG-26/04/2006-26150)
Kurum, bu Yönetmelik kapsamında katkı, yardım ve bağışta bulunanları aşağıda sayılan onur ödüllerden birisi ile ödüllendirir.

a) Sosyal Hizmet Kuruluşuna adı verilmesi,

b) Altın Madalya,

c) Gümüş Madalya,

ç) Şilt,

d) Teşekkür belgesi.
Madde 10 - Yönt. (RG: 16.09.2007), Yönt. (RG: 10.03.1994) (Değişik:RG-16/09/2007-26645)
Altın ve gümüş madalyalar 6 cm. çapında 3 mm. kalınlığında bakır metalden pres baskılı kulplu olup, ön yüzüne Kurum Amblemi 5 cm. çapında ve 0.50 mm. kalınlığında metal olarak monte edilir. Altın madalyalar sarı metalden, gümüş madalyalar beyaz metalden (Nikelden) oluşur.
Madde 11 - Yönt. (RG: 16.09.2007), Yönt. (RG: 10.03.1994) (Değişik:RG-16/09/2007-26645)
Şiltler 15x20 cm. ebadında ve 1 cm. kalınlığında uygun görülecek malzeme üzerine 14x19 cm. ebadında 0,50 mm. sarı metalden desenli kaplamalı zemine monte edilir. Zeminin üzerine Kurumun Amblemi 3 mm.x5 cm. metalden monte edilir.

Şiltlerin masa üzerinde durabilmesi ve duvara asılabilmesi için arka yüzüne aparat takılacaktır. Madalya ve şiltler, uygun görülecek kutulara konulur.
Madde 12 - Yönt. (RG: 30.07.2009), Yönt. (RG: 16.09.2007), Yönt. (RG: 27.07.2004), Yönt. (RG: 10.03.1994) (Değişik:RG.30/7/2009-27304)
Teşekkür belgesi; 20x30 cm ebadında olup, üst orta kısmında Kurumun amblemi bulunur. Bu belgeye onurlandırılanın adı ve soyadı ile niçin verildiği yazılarak il veya ilçe sosyal hizmetler müdürü tarafından imzalanır ve mühürlenir. Teşekkür belgesi uygun görülecek bir kılıf içerisinde verilir.
Sosyal hizmet kuruluşuna adı veya altın madalya verilecekler
Madde 13 - Yönt. (RG: 26.04.2006), Yönt. (RG: 10.03.1994) (Başlığıyla birlikte değişik:RG-26/04/2006-26150)
Sosyal hizmet kuruluşlarına katkıda bulunan gerçek ve tüzelkişi adlarından Oda, Bölüm, Ev ve Kuruluş adı olarak verilecek olanlar:

a) Oda adı; Kuruluşun bir odasının tamamını tefriş eden,

b) Bölüm, Ev adı; Bağımsız bir bölümün ya da evin inşa ve tefrişini yapan,

c) Kuruluş adı; Sosyal hizmet kuruluşunun arsa temini, inşaatı, tamir, bakım ve onarımı ya da tefrişi için 500.000 YTL ve daha fazla değerde ayni ve nakdi yardım, bağış veya gönüllü katkıda bulunan gerçek ve tüzelkişilerdir.

Kuruma ayni ve nakdi yardım, bağış veya gönüllü katkıda bulunanlardan Altın Madalya verilecek olanlar:

a) 18.000 YTL ve daha fazla değerde ayni ve nakdi yardım, bağış yapan,

b) Gönüllü katkıda bulunan yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerdir.
Gümüş madalya verilecekler
Madde 14 - Yönt. (RG: 26.04.2006), Yönt. (RG: 10.03.1994) (Başlığıyla birlikte değişik:RG-26/04/2006-26150)
Kuruma ayni ve nakdi yardım, bağış veya gönüllü katkıda bulunanlardan Gümüş Madalya verilecek olanlar;

a) 9.000 YTL’den fazla,18.000 YTL’den az ayni ve nakdi yardım, bağış yapan,           

b) Gönüllü katkıda bulunan yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerdir.
Şilt verilecekler
Madde 15 - Yönt. (RG: 26.04.2006), Yönt. (RG: 10.03.1994) (Başlığıyla birlikte değişik:RG-26/04/2006-26150)
Kuruma ayni ve nakdi yardım bağış veya gönüllü katkıda bulunanlardan Şilt verilecek olanlar;

 a) 6.000 YTL’den fazla, 9.000 YTL’den az ayni ve nakdi yardım, bağış yapan,

 b) Gönüllü katkıda bulunan yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerdir.
Teşekkür belgesi verilecekler
Madde 16 - Yönt. (RG: 26.04.2006), Yönt. (RG: 10.03.1994) (Başlığıyla birlikte değişik:RG-26/04/2006-26150)
Teşekkür belgesi, Kuruma 1.000 YTL’ den fazla, 6.000 YTL’ den az ayni ve nakdi yardım, bağış yapan veya gönüllü katkıda bulunanlar ile Kurum çalışmalarına destek sağlayan, tanıtıcı faaliyetlerde bulunan yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere verilir.
Manevi Hizmetlerde Bulunanlar :
Madde 17 -
Maddi yardım ve katkıların dışında Kurum’a olağanüstü manevi hizmetlerde bulunan ve gönüllü olarak bizzat çalışmak suretiyle Kurum’un görevlerine değerli katkıda bulunanlar da, hizmetlerinin derecesine göre 13-14-15 ve 16’ncı maddeler de belirtilen ödüller ile onurlandırılırlar.
Yabancı Uyrukluların Onurlandırılması :
Madde 18 -
Kurumun yararına ayni ve nakdi yardımlar ile manevi hizmetlerde bulunan yabancı uyruklular da 13-14-15 ve 16’ncı maddelerde belirtilen ödüller ile onurlandırılırlar.
Onurlandırılacakların belirlenmesi
Madde 19 - Yönt. (RG: 31.07.2009), Yönt. (RG: 26.04.2006), Yönt. (RG: 27.07.2004), Yönt. (RG: 10.03.1994) (Değişik:RG-31/7/2009-27305)
Genel Müdürlüğün merkez teşkilatına yapılacak yardımlarda onurlandırılacaklar; Genel Müdürün veya görevlendireceği Genel Müdür yardımcısının Başkanlığında, 1. Hukuk Müşaviri, Sosyal Yardım Hizmetleri Dairesi Başkanı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlarından oluşan komisyon tarafından belirlenir. Bu komisyon teşekkür belgesi dışındaki onur ödülü ile onurlandırılacakları belirler. Komisyonun sekretarya hizmetlerini Sosyal Yardım Hizmetleri Dairesi yürütür.

Taşra teşkilatına yapılan yardımlarda onurlandırılacaklar; Vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, il müdürü, il müdür yardımcısı ve varsa kuruluş müdürlerinden oluşan komisyon tarafından belirlenir. Bu komisyon teşekkür belgesi dışındaki onur ödülü ile onurlandırılacakları belirler. Komisyonun sekretarya hizmetlerini il müdürlüğü yürütür.

Onurlandırılacaklar için Genel Müdürlük ve il müdürlüklerinde kütük defteri tutulur.
Berat Tanzimi :
Madde 20 - Yönt. (RG: 27.07.2004) (Değişik: RG-27/07/2004-25535)
Onurlandırılanlar için Genel Müdürlükçe, 20x30 cm ebadında, üst orta kısmında Kurumun Amblemi bulunan bir berat tanzim edilir. Bu berata onurlandırılanların adı ve soyadı, onurlandırma şekli ve niçin verildiği yazılarak Genel Müdür tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Beratlar mukavva üzeri kadife kaplı kılıf içerisinde verilir.
Madde 21 -
Onurlandırma belgelerini çeşitli nedenler ile alamayanların madalya, Şilt ve belgeleri kendilerine teslim edilmek üzere yakınlarına veya temsilcilerine verilir veya posta ile gönderilir. Onurlandırılmaya hak kazananlardan ölenlerin madalya, şilt veya belgeleri varislerine verilir.
Ödenek :
Madde 22 -
Onurlandırma ile ilgili satınalma, basım ve diğer masraflar kamu bütçesinin ilgili tertibine her yıl bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.
Parasal Limitlerin Belirlenmesi :
Ek Madde 1 - Yönt. (RG: 10.03.1994) (Ek: RG-10/03/1994-21873)
13, 14, 15 ve 16’ncı maddelerde belirtilen parasal limitler gerektiğinde Onurlandırma Komisyonu tarafından mali yılın ilk üç ayında yeniden belirlenir ve Genel Müdürün onayından sonra yürürlüğe girer.
Özel Durumlarda Verilecek Ödüller :
Ek Madde 2 - Yönt. (RG: 10.03.1994) (Ek: RG-10/03/1994-21873)
Özel durumlarda Yönetmeliğin 19’uncu maddesi gereğince kurulan onurlandırma komisyonunun kararı ve Genel Müdürün onayı ile 10, 11, 12’inci maddelere uygunluğu aranmadan madalya, şilt ve özel onurlandırma ödülü verilebilir.
Yürürlükten kaldırma :
Madde 23 -
28/12/1983 tarihli ve 18265 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Hizmetlerine Katkıda Bulunanların Onurlandırılmasına ilişkin Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük :
Madde 24 -
832 sayılı Sayıştay Kanunun 105’inci maddesi hükmü uyarınca Sayıştay’ın görüşleri alınarak hazırlanan bu yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme :
Madde 25 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (6)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul