(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
KORUNMAYA VE BAKIMA ALINMIŞ OLUP İŞGÖRME GÜCÜNE SAHİP VE İSTEKLİ OLANLARIN BULUNDUKLARI SOSYAL HİZMET KURULUŞLARININ UYGUN GÖRÜLEN HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Amaç :
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, korunmaya ve bakıma alınmış olup, iş görme gücüne sahip ve istekli olanların, bulundukları sosyal hizmet kuruluşlarının uygun görülen hizmetlerinde çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam :
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, sosyal hizmet kuruluşlarında korunmaya ve bakıma alınmış olanlardan iş görme gücüne sahip ve çalışmaya istekli olanların tümünü kapsar.
Dayanak :
Madde 3 -
Bu Yönetmelik,
   2828
   sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nun 16. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Başlıklar :
Madde 4 -
Bu Yönetmeliğin madde kenar başlıkları; sadece ilgili oldukları maddelerin konusu ve maddeler arasındaki sıralama ve bağlantıyı göstermekte olup, Yönetmelik metnine dahil değildir.
Tanımlar :
Madde 5 -
Bu Yönetmelikte geçen;

“Genel Müdürlük” Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünü,

“Genel Müdür” Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürünü,

“Kuruluş”
   2828
   sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nun 3. maddesinin (e) fıkrasında belirtilen sosyal hizmet kuruluşları,

“Müdür”
   2828
   sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nun 3. maddesinin (e) fıkrasında belirtilen sosyal hizmet kuruluşlarının Müdürlerini,

“Personel” korunmaya ve bakıma alınmış olup, iş görme gücüne sahip ve istekli olanlardan, bulundukları Sosyal Hizmet Kuruluşlarının uygun görülen hizmetlerinde çalıştırılanları,

“Sözleşme” personel ile Müdür arasında Kuruluşta yapılacak hizmet, çalışma şartları, ücret ve tarafların sorumluluklarının belirtildiği EK : 1 deki örneğe uygun, işe başlamadan önce yapılan mukaveleyi,

“Kurul” Kuruluşlardaki Koordinasyon ve Değerlendirme Kurullarını,

“Ücret” asgari ücretin aylık çalışma saati toplamına bölünmesiyle tespit edilen, bir saatlik hizmet karşılığı olarak ödenecek parayı,

“Hizmet” Devlet Memurları Kanununda belirtilen memurların sınıfları ile bu sınıfların yapacakları işleri,

ifade eder.
  
Genel Esaslar :
Madde 6 -
Personelin bu Yönetmelik hükümlerine göre çalıştırılabilmesi için; 

a) Korunmaya ve bakıma alınmış olması,

b) İş görme gücüne sahip ve istekli olması,

c) Bulundukları Sosyal Hizmet Kuruluşlarının uygun görülen hizmetlerinde bu hizmetlerle ilgili kadroların boş tutulması şarttır.
Madde 7 -
Her boş kadro karşılığı haftada 40 ayda 60 saati geçmemek üzere tespit edilecek çalışma saati içinde saat başına ücret ödenir.
Madde 8 -
Sözleşmesiz personel çalıştırılamaz.
Madde 9 -
Personel Kuruluşun işleyiş esaslarına ve kurallarına uymak zorundadır.
Madde 10 -
Personel disiplin yönünden Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir.
Madde 11 -
Bir kadro karşılığında çalışma saati ile sınırlı olmak üzere birden fazla kişi çalıştırılabilir.
Madde 12 -
Kişi başına ayda 60 saatin dışında ücret ödenmez.
Çalıştırılacak Personelin Tespitine İlişkin Esaslar :
Madde 13 -
Çalıştırılacak personelin tespitinde şu özellikler dikkate alınır;

a) İş görme gücüne sahip olması,

b) Çalışmaya istekli olması,

c) Yaşı cinsiyeti,

d) Sosyal ve psikolojik durumu,

e) Ekonomik durumu,

f) Özgeçmişi,

g) Bilgi ve becerileri,

h) Yetenekleri,

 ı) Ve benzeri diğer özellikleri,
Madde 14 -
Çalıştırılacak personel 13. maddede belirtilen kişisel özellikler ve personelin çalıştırılması düşünülen hizmet için gerekli nitelikler de göz önünde bulundurularak Kurulca değerlendirilir. Müdürce onaylanır.
Aylık Ücretin Tespiti :
Madde 15 -
Personele haftada 40, ayda 60 saati geçmemek üzere sözleşme ve EK: 2 de örneği bulunan çalışma çizelgesine göre bulunacak toplam çalışma saatinin, saat ücreti ile çarpımı sonucu elde edilecek toplam miktar tahakkuk ettirilerek ödenir.
Ücretten Kesintiler :
Madde 16 -
Personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, İş ve Sosyal Güvenlikle ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmaksızın ve Borçlar Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacağından ücretten yalnız gelir vergisi ile ilgili kesintiler yapılarak ödenecek miktar tahakkuk ettirilir.
Tediye Günü :
Madde 17 -
Personele ücreti sözleşme hükümlerine ve çalışma çizelgesine göre tahakkuk memurunca tahakkuk ettirilerek her ayın son günü ödenir.
Avans :
Madde 18 -
Müdür personele, zorunlu olduğu durumlarda ihtiyacı bulunan avansları tediye gününü beklemeksizin yapılan hizmet oranında ödenmesini sağlayabilir.
Hizmet İfa Edilmediği Halde Ücret :
Madde 19 -
Personel kuruluşu olmaksızın, kısa bir süre için hizmeti ifa etmediği takdirde, o süre için ücret isteyebilir.
Sözleşmenin Feshi :
Madde 20 -
Sözleşme hükümlerine aykırı hareket edildiği ilgili birim sorumlusu tarafından tespit edilerek Müdüre bildirildiği takdirde, personele bir yazı ile gerekli uyarı yapılır. Uyarıya rağmen sözleşme hükümlerine aykırı hareketler devam edecek olursa, sözleşme tek taraflı olarak Müdürce feshedilir.

Personel, çalışmak istemediği durumlarda Müdüre dilekçe ile başvurarak, sözleşmenin tek taraflı olarak feshini isteyebilir.
Madde 21 -
Sözleşmenin tek taraflı ya da taraflarca feshi halinde personele herhangi bir tazminat ödenmez.
Kadro İsteği :
Madde 22 -
Çalıştırılacak personel için gerekli yıllık kadro ihtiyacı Müdürce saptanır. Genel Müdürlükçe yeterli kadro tahsis edilir.
Personel Durum Formları :
Madde 23 -
Bu Yönetmelik hükümlerine göre sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin “Personel Durum Formları” üç ayda bir Genel Müdürlüğe gönderilir.
Madde 24 -
Bu Yönetmelikte yer almayan hükümler için Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
Yürürlük :
Madde 25 -
Bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme :
Madde 26 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.


Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul