En son güncellemeler 27 Kasım 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
SOSYAL HİZMET KURULUŞLARININ ÇOK AMAÇLI OLARAK ÇALIŞMASI VE ÇOK AMAÇLI SOSYAL HİZMET KURULUŞLARI KURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı sosyal hizmet kuruluşlarının çok amaçlı kuruluşlar olarak çalışmasına ve gerektiğinde çok amaçlı sosyal hizmet kuruluşları kurulabilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik,
   2828
   sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu gereği kurulan sosyal hizmet kuruluşları ile bu kuruluşlarca hizmet sunulan kişileri kapsar.
  
Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik,
   2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 9
   uncu maddesinin (j) bendi ile 15 inci ve 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan ;a) Kurum; Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunu,

b) Genel Müdürlük; Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdür; Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürünü,

d) İl Müdürü; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunu illerde temsil eden İl Sosyal Hizmetler Müdürlerini,

e) Sosyal Hizmet Kuruluşu;
   2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 3
   üncü maddesinde tanımları yapılan Çocuk Yuvaları, Yetiştirme Yurtları, Kreş ve Gündüz Bakımevleri, Huzurevleri, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Kadın veya Erkek Konukevleri, Toplum veya Aile Danışma Merkezleri, Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezleri ve Çok Amaçlı Sosyal Hizmet Kuruluşlarını,

f) Çok Amaçlı Sosyal Hizmet Kuruluşu; aynı yerleşkede ve/veya binada, birden çok sosyal hizmet kuruluşunun tek yönetim ve denetim altında kurulmasına ve çalışmasına imkan tanıyan sosyal hizmet kuruluşunu,

g) Mesleki Müdahale; sosyal hizmetler alanında etkinlik gösteren mesleklerin kendi bilimsel bilgi ve becerileri doğrultusunda gerçekleştirdikleri profesyonel müdahaleleri,

ifade eder.
  
İKİNCİ BÖLÜM
İşleyiş
Mevcut kuruluşların çok amaçlı olarak çalışması
Madde 5 -
Mevcut sosyal hizmet kuruluşları, il müdürlerinin teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile veya doğrudan Genel Müdürlük emri ile mevcut yönetmeliklerince belirlenmiş hizmet alanlarına ek olarak bir başka hizmet alanını veya alanlarını kapsayacak şekilde, “Çok Amaçlı Sosyal Hizmet Kuruluşu” konumuna geçirilebilir.

Bu şekilde işlev değiştirmiş olan kuruluşun yönetici ve görevlileri, yeni hizmet alanlarına ilişkin çalışmaları da bu alanlara ilişkin mevzuata uygun olarak yürütmekle yükümlüdür.
Çok amaçlı sosyal hizmet kuruluşlarının kurulması
Madde 6 -
Sosyal hizmet kuruluşları, kuruluş aşamasında iki veya daha fazla amaca hizmet edecek şekilde kurulabilir.

Bu şekilde kurulmuş olan sosyal hizmet kuruluşlarının yönetici ve görevlileri; çalışmalarını, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütürler.
Geçici yararlanma
Madde 7 -
Mevcut sosyal hizmet kuruluşları, doğal afetler, göçler ve çeşitli ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinimler sebebiyle, geçici olarak çok amaçlı kuruluşlar şeklinde işlev görebilir.

İhtiyaç sahiplerinin, sosyal hizmet kuruluşlarının barınma-beslenme veya mekansal olanaklarından yararlandırılması konusunda, il müdürleri yetkilidir.

Sosyal hizmet kuruluşlarının üç aydan fazla süreyle hizmet vermesi konusunda, Genel Müdürlük yetkilidir.
Kurum içi yararlanma
Madde 8 -
Kurumun koruması, bakımı ve/veya rehberliği ve denetimi altında bulunan kişilerin; hizmet aldıkları il/ilçe ve kuruluşlar dışındaki il/ilçe ve kuruluşlarda kalmasını gerektiren geçici barınma ve beslenme talepleri ile mesleki müdahale gereksinimleri, ilgili il müdürlükleri tarafından karşılıklı mutabakat sağlanmak suretiyle değerlendirilir ve karşılanır. Bu konularda ortaya çıkabilecek sorunlar, Genel Müdürlükçe çözülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
Madde 9 -
Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10 -
Bu Yönetmelik hükümlerini, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul