İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI YURT DIŞINA LİSANS ÜSTÜ ÖĞRENİM AMACIYLA PERSONEL GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmelik, lisans üstü öğrenim yapmaları amacıyla, Hazine Müsteşarlığı personelinin yurt dışına gönderilmelerinin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik hükümleri, yurt dışına lisans üstü öğrenim için gönderilecek olan Hazine Müsteşarlığı kadrolarında fiilen çalışan personeli kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik, 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı İle Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 -
Bu Yönetmelikte geçen;

Müsteşarlık : Hazine Müsteşarlığını,

Müsteşar : Hazine Müsteşarını,

Personel Dairesi Başkanlığı : Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığını,

Personel Dairesi Başkanı : Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanını,

Personel : Yurt dışına lisans üstü öğrenim için gönderilecek Müsteşarlık personelini,

Öğrenim : Yurt dışında yapılacak lisans üstü öğrenimi,

Komisyon : Lisans Üstü Öğrenime Gönderilecek Personeli Seçim Komisyonunu,

Yurt Dışı Temsilciliği : Müsteşarlığın yurt dışı teşkilatındaki Daimi Temsilci Yardımcılığı, Ekonomi Başmüşavirliği, Ekonomi Müşavirliği, Ekonomi Müşavir Yardımcılığı veya Ekonomi Ataşeliğini,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Seçim Komisyonu ve Komisyonun Görevleri
Lisans Üstü Öğrenime Gönderilecek Personeli Seçim Komisyonu
Madde 5 -
Lisans Üstü Öğrenime Gönderilecek Personeli Seçim Komisyonu; personel işlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısının başkanlığında en az beş üyeden oluşur. Personel Dairesi Başkanı, Komisyonun tabii üyesi olup; Komisyon üyeleri, Genel Müdür, Kurul Başkanı veya gerekli görülürse Genel Müdür Yardımcılarından olmak üzere Müsteşar tarafından seçilir.

Komisyon, tahsis edilen kontenjana ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının Müsteşarlığa intikalini takiben toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Komisyon kararları Müsteşarın onayı ile yürürlüğe girer.

Komisyon, bu Yönetmelikte öngörülen görevlerin yerine getirilmesi için gerektiğinde Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü de toplanabilir.

Komisyonun sekreterya görevi Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.
Komisyonun Görevleri
Madde 6 -
Komisyonun görevleri şunlardır:

a) Gelecek mali yıl içinde bütçe olanaklarıyla öğrenim amacıyla yurtdışına gönderilmesi istenilen Müsteşarlık personelinin sayısını, sınıfını, yaptırılacak öğrenimin konusunu ve gönderilecek ülkeleri belirlemek,

b) Kabul belgesi alınacak üniversite veya yüksek öğretim kurumlarını tespit etmek,

c) Bakanlar Kurulu Kararı ile Müsteşarlığa tahsis edilen kontenjanlar çerçevesinde; yabancı dil puanı, öğrenim konusu ve öğrenim çalışması yapılacak üniversite veya yüksek öğretim kurumunun niteliği de dikkate alınarak öğrenim amacıyla yurtdışına gönderilecek personeli tespit etmek,

d) Öğrenim için gönderilen personelin öğrenim konusunun değiştirilmesine ilişkin talepleri kabul veya reddetmek,

e) Mühim bir hastalık, kaza veya mücbir sebeplerle öğrenime ara vermek zorunda kalıp, bu durumu belgelendiren personelin öğrenim sürelerinin uzatılmasına ya da geri çağrılmalarına karar vermek,

f) Müsteşarlığa tahsis edilen kontenjan çerçevesinde sınav veya seçme yoluyla, öğrenime gönderilecek personeli tespit etmek,

g) Dış burs ve teknik işbirliği programları çerçevesinde, adaylar arasından öğrenime gönderilecek personeli tespit etmek,

h) Öğrenim için gönderilen personelin öğrenimine ilişkin diğer konularda karar vermek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenime Gönderileceklerde Aranacak Şartlar
Kontenjan Tesbiti, Kontenjanların Tahsisi ve Duyurma, Başvuru ve Adayların Belirlenmesi
Öğrenime Gönderileceklerde Aranacak Şartlar
Madde 7 - Yönt. (RG: 19.07.2006) (Değişik:RG-19/07/2006-26233)
Yabancı ülkelere gönderilecek personelde aşağıdaki şartlar aranır: a) En az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer üniversite ve fakültelerin matematik, istatistik bölümlerinden veya yüksek okullarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak, b) Müsteşarlık kadrolarında adaylık süresi dahil en az üç yıl fiilen çalışmış olmak, c) Son üç yıllık sicil döneminde olumlu sicil almış olmak, d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, e) 40 yaşını tamamlamamış olmak, f) Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak, g) Lisans üstü öğrenim programını takip edebilecek derecede yabancı dil bildiğini gösterir, İngilizce için en az 213 puanlık geçerli TOEFL veya en az 7,5 puanlık IELTS belgesine, Fransızca veya Almanca için ise ilgili ülke kurumlarının yaptığı sınavlarda alman eşdeğer belgeye sahip olmak, h) Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak, i) Hastalık sebebiyle eğitim veya öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tesbit edilenler hariç, bu Yönetmelik hükümlerine göre, geri çağrılmamış olmak, j) Daha önce sürekli görevle yurt dışına atanmamış olmak. Dış burslarla gönderilecekler için yukarıdaki şartlar ile birlikte bursu veren ülke veya kuruluşun aradığı şartlara da sahip olmak gerekir. Öğrenim seviyelerinin bildirilmesinde yanlış veya yanıltıcı beyanda bulundukları tesbit edilenler hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disipline ilişkin hükümleri ile Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır ve öğrenime gönderileceklerin gönderme işlemleri iptal edilir.
Kontenjan Tesbiti
Madde 8 -
Her yıl; Müsteşarlığın bütçe olanakları çerçevesinde gelecek mali yıl içinde lisans üstü öğrenim amacıyla yurtdışına gönderilecek personelin sayısı, yaptırılacak öğrenimin konusu ve gönderilecek ülkeler Mayıs ayı sonuna kadar Komisyonca belirlenir.

Komisyonca tesbit edilen bu hususlar Müsteşarlık önerisi olarak, en geç Haziran ayı sonuna kadar Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
Kontenjan Tahsisi ve Duyurma
Madde 9 -
Bakanlar Kurulu Kararı ile Müsteşarlığa tahsis edilen kontenjanlar; Personel Dairesi Başkanlığınca, gerekli diğer bilgilerle birlikte, personele duyurulmak üzere Müsteşarlık birimlerine bildirilir.
Başvuru
Madde 10 -
Yapılan duyuru üzerine, Müsteşarlığa tahsis edilen kontenjanlardan yararlanmak isteyenler bağlı bulundukları birimlere dilekçe ile başvururlar.

Personelin dilekçeleri, birim amirlerinin görütü de eklenmek suretiyle, en kısa zamanda Personel Dairesi Başkanlığına intikal ettirilir.
Adayların Belirlenmesi
Madde 11 -
Seçim Komisyonunca, adaylar arasından öğrenime gönderilecekler;

- Yabancı dil düzeyleri,

- Lisans eğitimlerindeki not ortalamaları,

- Müsteşarlık tarafından uygun görülecek üniversitelerden alınan kabul belgesi,

- İlgili birim amirlerinin görüşü,

- Sicil durumları,

- Eğitim yapılacak üniversite veya yüksek öğretim kurumunca ihtiyaç duyulması halinde GRE (Graduate Record Examination), GMAT (Graduate Management Admission Test) ve benzeri başarı belgesi,

kriterleri Komisyon tarafından gözönünde bulundurularak yapılacak puanlama sonucu mülakat veya seçme suretiyle tespit edilir.
Öğretim Kurumlarına Başvuru
Madde 12 -
Öğrenim amacıyla yurt dışına gönderilmesi uygun görülen personelin hangi üniversite veya yüksek öğretim kurumunda öğrenim görecekleri, Müsteşarlığın veya yurt dışı temsilciliğinin üniversite veya yüksek öğretim kurumu nezdinde girişimde bulunmaları suretiyle tesbit edilir. Gerekli başvuru formları ilgili personel tarafından doldurularak Müsteşarlık veya yurtdışı temsilcilikleri tarafından üniversite veya yüksek öğretim kurumlarına gönderilir.
Öğretim Görülecek Kurumların Tesbiti
Madde 13 -
Üniversite veya yüksek öğretim kurumu tarafından, yurtdışı temsilciliklerine veya Müsteşarlığa, ilgili personelin lisans üstü öğrenime kabul edildiğinin bildirilmesi üzerine, personelin de tercihi dikkate alınarak, öğrenim görülecek üniversite veya yüksek öğretim kurumu

Komisyon tarafından belirlenir.
Kayıt
Madde 14 -
Üniversite veya yüksek öğretim kurumlarına kesin kayıtlarının yapılması hususunda tüm işlemler ve gereken tüm belgeler ilgili personel tarafından; kayıt ücretlerinin ödenmesi ve öğrenim giderlerinin karşılanmasıyla ilgili taahhütlerde bulunulması da Müsteşarlık veya yurt dışı temsilcilikleri tarafından sağlanır.

Kesin kayıt işlemleri yapıldıktan sonra veya kesin kayıt işlemine kadar bütün işlemleri tamamlanan ve gerekli belgeleri sağlananların, öğrenim yapacakları üniversite veya yüksek öğretim kurumu ile öğrenim konusu Komisyonun kararı olmadan değiştirilemez.
Yurt Dışına Gönderilme
Madde 15 -
Kesin kayıtların yapılmasından veya kesin kayıt safhasına kadar tüm işlemlerin tamamlanmasından sonra; taahhütname ve kefalet senedi, vize, pasaport, uçak bileti ve harcırah işlemleri tamamlanan personel yurt dışına gönderilir.

Kabul belgeleri Müsteşarlıkça sağlanmayan personel yurt dışına gönderilemez.
Personelin Yurt Dışı Temsilciliklerle İlişkileri
Madde 16 -
Personel; gönderildikleri ülkede, varsa Müsteşarlığın yurt dışı temsilciliğiyle, yoksa Müsteşarlıkça belirlenecek en yakın ülkedeki temsilcilikle sürekli teması muhafaza etmek; ikametgâh adresi, telefon numarası, maaş ödemelerinin yapılacağı banka hesap numarası ve adresi ile öğrenim görülecek üniversite veya yüksek öğretim kurumunun adresini, telefon ve faks numaralarını ve bu konudaki değişiklikleri anılan makamlara zamanında bildirmek zorundadır.

İlgili yurt dışı temsilciliği, sözkonusu bilgileri ayrıca Müsteşarlığa bildirir.

Personelin bulunduğu ülkede, Müsteşarlığın birden fazla yurt dışı temsilciliği varsa, personelce temasta bulunulacak yurt dışı temsilciliği Müsteşarlıkça tespit edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenim Programı, Denetleme ve Süre Uzatımı
Öğrenim Programı Hazırlanması ve Öğrenim Süresi
Madde 17 -
Öğrenim amacıyla yurt dışına gönderilen personel; yurt dışına çıktığı tarihten itibaren iki ay içinde, öğrenim göreceği üniversite veya yüksek öğretim kurumu yetkilileri ile görüşüp en fazla iki yıl içersinde öğrenimini tamamlayacak şekilde bir program hazırlar ve ilgili yurt dışı temsilciliğine gönderir.
Öğrenim İzleme Raporu
Madde 18 -
Öğrenim amacıyla yurt dışına gönderilen personel, öğrenim çalışmalarını bu Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre bildirmiş olduğu program çerçevesinde sürdürdüğünü gösteren ve üniversite veya yüksek öğretim kurumunun program yöneticisinin ve/veya sorumlusunun görüşlerini de içeren bir raporu her dört ayda bir yurt dışı temsilciliğine vermek zorundadır. Raporda; tamamlanan dönemde yapılan çalışmalar, alınan dersler ve notlar ile ilerideki dönemler için yapılacak çalışmalara yer verilir.

Yurt dışı temsilcilikleri, öğrenim izleme raporlarını, kendi görüşlerini de ekleyerek Müsteşarlığa intikal ettirirler.
Denetleme
Madde 19 -
Öğrenim gören personelin çalışmaları, ilgili yurt dışı temsilciliği tarafından takip edilir ve denetlenir.
Süre Uzatımı
Madde 20 -
Personel, öğrenim amacıyla yurt dışına en fazla iki yıl süre ile gönderilir.

Öğrenimini engelleyecek ölçüde mühim bir hastalık, kaza veya mücbir sebeplerle öğrenimine ara vermek zorunda kalan personel, bu durumu belgelendirerek en geç 15 gün içinde Müsteşarlığa haber vermekle yükümlüdür.

Bu takdirde öğrenim süresi; hastalık, kaza veya diğer mücbir sebeplerle kaybedilen süreyi telafi edecek kadar Komisyon kararı ve Müsteşar onayı ile (mecburi hizmet taahhüdünün de arttırılması kaydıyla) uzatılabilir. Ancak bu sürenin iki ayı geçmesi ve bir sömestr kaybetmesi durumunda personel, Komisyon kararı ile geri çağrılabilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Hak ve Yükümlülükler
Aylıklar
Madde 21 -
Öğrenim gören personele, öğrenimleri süresince 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 79 uncu maddesi çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı aylığı ödenir. Öğrenimde bulunan personele, tatilini Türkiye'de geçirmesi halinde, bir aydan sonraki süreler için yurt içi aylığı ödenir. Dış burs veya teknik işbirliği programları çerçevesinde yurtdışı eğitimine gönderilen personelin almakta oldukları bursa dış kuruluşun verdiği iaşe-ibate giderleri de eklendikten sonra bulunan miktar; Müsteşarlık bütçesinden yurt dışı eğitimine gönderilenlerin yurt dışı aylıklarından az olduğu takdirde aradaki fark Müsteşarlık tarafından kendilerine ödenir. Ancak, şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan yararlanması için kurumlarınca kendilerine aylıksız izin verilenler ile Müsteşarlık için ayrılmış kontenjanlara dayanmadan gönderilenlere yurt dışı aylığı veya herhangi bir fark ödenmez.
Zorunlu Giderler
Madde 22 -
Personelin gittiği üniversite veya yüksek öğretim kurumuna ödenen öğrenim ücreti yanında, personele;

a) Gidit ve dönüt yol giderleri,

b) Taahhütname ve kefalet senedi giderleri ile pasaport harcı,

c) Toplu Konut Fonu,

d) Yolculuk süresince seyahat gündeliği ile diğer zorunlu giderler,

ödenir.

Ayrıca öğrenimleri sırasında ihtiyaç duyulan kitap, defter, kalem ve kırtasiye masraflarını karşılamak için 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı "Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun"a tabi öğrencilere ödenen miktarda ve zamanlarda ayrıca ek ödenek verilir.
Yıllık İzin ve Mazeret İzni
Madde 23 -
Öğrenimde bulunan personel; izinlerini sömestr tatillerinde kullanmak zorunda olup, öğrenimleri süresince ve görevlerine döndüklerinde, öğrenimde geçen sürelerle ilgili olarak ayrıca yıllık izin veya mazeret izni talebinde bulunamazlar.

Sömestr tatilinden yararlanarak; bulunduğu ülke içersinde, bulunduğu şehirden ayrılmak suretiyle başka şehir veya şehirlerde tatil yapmak isteyenler ilgili yurt dışı temsilciliğinin, bulunduğu ülkeden ayrılarak başka bir ülkede veya Türkiye'de tatil yapmak isteyenler ise, ilgili yurt dışı temsilciliğinin uygun görüşü ile Müsteşarlığın onayını almak zorundadırlar.

Kendilerine taleplerinin uygun görüldüğü yazılı olarak bildirilmeyenler bulundukları şehir veya ülkeden ayrılamazlar.
Sağlık Sigortası ve Tedavi Giderleri
Madde 24 -
Öğrenim gören personel, ilgili ülkedeki sağlık sigortası imkanlarından yararlandırılır. Bu sigortayla ilgili tüm giderler Müsteşarlık tarafından karşılanır. Bu imkanlarla ilgili gerekli işlemler ilgili yurt dışı temsilciliğince yürütülür.

Personele, sağlık sigortası imkanlarının sağlanamaması halindeki tedavi giderleri ile sağlık sigortasından yararlandırılmış olup da, sigorta kapsamı dışındaki tedavi giderleri ve personelin ölümü halindeki cenaze giderleri 27/7/1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği" hükümlerine göre ödenir.
Taahhütname ve Kefalet Senedi
Madde 25 -
Öğrenim için yurt dışına gönderilecek personelden Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış örneklerine uygun mecburi hizmet yükümlülük taahhütnamesi ve muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınır.

Bu belgeleri Müsteşarlığa vermeyenlerin yurt dışına çıkışlarına izin verilmez.
Mecburi Hizmet Yükümlülüğü
Madde 26 -
Bu Yönetmelik hükümlerine göre öğrenime gönderilenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 224 üncü maddesinde öngörülen süre kadar Müsteşarlığa mecburi hizmet görmekle yükümlüdürler. Evvelce üç aydan fazla süren kurs, seminer ve benzerlerine gönderilenlerden, yüklendikleri mecburi hizmetleri tamamlamadan bu Yönetmeliğe göre yurt dışına öğrenime gönderilenlerin, eski yükümlülüklerinin artan kısmı yenisine eklenir. Askerlikte geçen süreler mecburi hizmetten sayılmaz.
Diğer Hak ve Yükümlülükler
Madde 27 -
Öğrenim gören personelin kademe ilerlemesi, emeklilik ve diğer bütün hak ve yükümlülükleri devam eder.
ALTINCI BÖLÜM
Göreve Dönme, Tez ve Diploma Verme, Geri Çağırma
Göreve Dönme
Madde 28 -
Öğrenim gören personel, öğrenim süresinin bitiminden itibaren, 15 gün içinde Müsteşarlıktaki görevine başlamak zorundadır. Öğrenim gören personelin, göreve başlamadaki mehil müddetinin hesabında, öğrenim görülen üniversite veya yüksek öğretim kurumundan alınan programın bitiş tarihini tevsik eden yazıdaki tarih esas alınır. Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın belirtilen sürenin bitiminde görevlerine başlamayanlar müstafi (istifa etmiş) sayılırlar. Bu suretle çekilmiş sayılanlar ile görevlerine başlayıp da yükümlü bulundukları mecburi hizmetlerini tamamlamadan görevlerinden ayrılanlar veya bir ceza sebebi ile Devlet memurluğundan çıkarılmış olanların, mecburi hizmetlerinin eksik kalan kısmına ait yükümlülüklerinin tazmini konusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
Tez ve Diploma Verme
Madde 29 -
Yurt dışı dönüşü göreve başlayan personel, göreve başlama tarihinden itibaren iki ay içinde yurt dışında lisans üstü öğrenim sonucunda vermiş olduğu tezin, Türkçe ve eğitim görülen yabancı dilde birer örneklerini ve diploma veya mezuniyet belgesini Müsteşarlığa vermek zorundadır. Bu belgeler verilmediği takdirde, ilgiliden, yurt dışı öğrenimi için yapılan tüm ödemeler kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.
Geri Çağırma
Madde 30 -
Öğrenim amacıyla yurt dışına gönderilen personelden; a) Vatandaşlık ve Devlet memurluğu şeref ve haysiyetini kırıcı davranışlarda bulunanlar, b) Yasal ve zorunlu sebepler dışında; - Öğrenim programını hazırlamayanlar, - Öğrenim izleme raporunu vermeyenler ve öğrenim programını gerçeklettirmeyenler, - Kendiliğinden programdaki yer, kurum veya kuruluşları değiştirenler, - Öğrenim konularını değiştirenler, c) Öğrenimlerine düzenli olarak devam etmeyenler, d) Devam ettiği üniversite veya yüksek öğretim kurumlarından kendi kusurları sebebiyle ilişiği kesilenler, e) Ülke için zararlı sayılan eylem ve davranışlardan dolayı yurt dışı temsilciliklerince o ülkede kalmasında sakınca görülenler, f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi hükmü kapsamında ticari ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunanlar, g) Haklı bir sebep göstermeksizin ödeme gücünün üstünde borçlananlar ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedeleyenler, h) Hastalıkları nedeniyle programlarını gerçekleştiremeyeceği belirlenenlerden bu durumu geciktirerek tesbit ettirenler, ı) Öğrenim seviyesinin bildirilmesinde yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunduğu tesbit edilenler, ilgili yurt dışı temsilciliğinin görüşü alınarak, Komisyon kararı ile yurda geri çağırılırlar ve bu ana kadar geçen sürenin iki katı mecburi hizmet yükümlülüğü altına girerler. Geri çağırma işlemine yapılan itiraz bu işlemi durdurmaz. Ayrıca geri çağırılanlardan, öğrenim için yapılmış olan bütün harcamalar kanuni faiziyle birlikte tahsil edilir. Söz konusu eylemleri yapanlar için, Disiplin Kurulu Kararı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen disiplin cezası uygulanır. Yukarıdaki haller dışında hastalık sebebiyle programını gerçekleştiremeyeceği doktor raporuyla tespit edilenler Komisyon kararı ile geri çağırılırlar ve bunlar hakkında mecburi hizmete ilişkin hükümler uygulanır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar
Madde 31 -
Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu", 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı "Hazine Müsteşarlığı İle Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik", ekleri ve değişiklikleri gereğince işlem yapılır.
Geçici Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yurt dışına lisans üstü öğrenim amacıyla gönderilen personel hakkında 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 32 -
Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığının görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 33 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul