(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
VAKIF TAŞINMAZ MALLARIN ENVANTERİNİN YAPILMASI YENİ KÜTÜKLER İLE SİCİL FİŞLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BÖLÜM:1
GENEL HÜKÜMLER
Madde 1 -
Bu Yönetmelik 2762 sayılı Vakıflar Kanunu, ek ve değişiklikleri hükümleri ile Vakıflar Tüzüğünün 34. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Madde 2 -
2762 sayılı Vakıflar Kanunu, ek ve değişiklikleri hükümlerine göre idaresi ve kontrolü Vakıflar Genel Müdürlüğüne bırakılmış Vakıfların akar ve hayrat nev’inden taşınmaz mallar envanterinin yapılması, yeni kütükler ve sicil fişlerinin düzenlenmesi bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
BÖLÜM:2
ENVANTER
A)Envanter tarifi ve Aplikasyon
Madde 3 -
Vakıf taşınmaz mallar envanteri, vakıflar İdareleri, mütevelliler, Yöneticiler veya Yönetim Kurullarındaki mevcut kayıtları ile tapu kayıtlarının incelenmesi ve haricen yapılan araştırmalar sonucu vakfa aidiyetleri ve durumları kesin olarak tespit edilen tapulu veya tapusuz bilumum taşınmaz malların yeni kütükler ile sicil fişlerine intikal ettirilmesidir.
Madde 4 -
Genel Müdürlük lüzum gördüğü takdirde, envanter tespiti sırasında veya sonunda; taşınmaz malların durumunu kesinleştirmek gayesi ile yeri bilinmeyen veya bulunamayanlarının yerlerini, hudutlarını ve miktarlarını, yeri bilinenlerinin de hudutlarını ve miktarlarını, tespit etmek üzere, Genel Müdürlüğün tapu fen personeli veya mahalli tapu fen elemanlarından yaralanmak sureti ile aplikasyonları yapılır.

Aplikasyon sonuçlarına göre,tapudaki tashihler ile dava yollarına gidilir. Tapusuz taşınmaz malların tapularının alınması için gerekli işlemler yapılır.
B)Envanter Tespiti sırasında göz önünde tutulacak Esaslar:
Madde 5 -
Vakıflar İdareleri; mahalli elemanlar ve merkezden gönderilecek tapu fen memurları veya lüzumu halinde ücret mukabili çalıştıracakları kişiler vasıtası ile önce, mahallin bütün tapu kayıtlarının taratarak, mazbut vakıflar ile mülhak, cemaat ve esnafa mahsus vakıfların akar ve hayrat nev’inden bilumum taşınmaz mallarının tapu kayıtlarını ve sonra Vakıflar İdareleri, Mütevelliler, Yöneticiler veya Yönetim Kurullarındaki mevcut kayıtlar ile haricen yapılacak araştırmalar sonucu tespit edilen tapusuz taşınmaz malları havi birer liste düzenleyerek envanter çalışmasına başlarlar. Ancak, Genel Müdürlükçe lüzum görülen mahaller için, ilgili tapu idarelerinden alınacak listelerle yetinilebilir.

Vakıflar İdareleri veya mahalli tapu idareleri tarafından yapılan tapu kayıtları taraması sırasında taviz bedellerinin tahsili ile mahlûl ve metruk yerlerin bulunabilmesini sağlamak üzere, icareteyenli veya mukataalı taşınmaz malların ayrıca birer listesi çıkartılarak gereği yapılmak üzere bir örneği Müdürlüğe gönderilir.
Madde 6 -
listelerde yazılı taşınmaz mallar (icareteynli veya mukataalı taşınmaz mallar listeleri hariç), halen kullanılmakta olan veya daha önce tasfiyeye tabi tutulmuş teşkilata ait olup, mahalli vakıflar İdarelerince devralınan eski kütüklerdeki (varsa hayrat kütüğü de dahil) kayıtlar ve tespit fişleri ile karşılaştırılarak mutabakatlarının olup olmadığına bakılır.

Mutabakatı temin edilen taşınmaz malların listelerine eski kütük numaraları kaydedilir. Bu taşınmaz mallar için kütükler ve sicillerin ne suretle düzenleneceğine dair aşağıda gösterilen esaslar dahilinde müsvedde defterlere (yeri bilinen ve bilinmeyen defterler şeklinde) yazılmak suretiyle işlem yapılır.

Mutabakatı temin edilemeyen (yani listede olup da eski kütükte kaydı bulunmayan) taşınmaz mallar yeniden bulunmuş addedileceğinden , akar ve hayrat oluşuna göre mazbut, mülhak, cemaat ve esnafa mahsus gurup ayrımları yapılarak, her guruba ait yeri bilinen veya bilinmeyen taşınmaz mallar listeleri düzenlenir. Bu listeler kendi gurubundan müsvedde defterleri ile(İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü yeni kütük ile) birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir.

Yeni bulunan taşınmaz mallardan yeri bilinenlerin tesciline dair İdare Meclisince karar alınarak yeni kütüğe kaydı yapılır.
BÖLÜM: III
Kütükler
A)Kütüklerin Düzenlenmesi Esasları
Madde 7 -
İdaresi Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait mazbut vakıflar ile kontrolü Vakıflar Genel Müdürlüğüne bırakılmış mülhak,cemaat ve esnafa mahsus vakıfların akar ve hayrat nev’İnden taşınmaz malları ayrı ayrı kütüklere kaydedilir.

Mülhak Vakıfların,gerek emanet-niyabet yolu ile idare edilsin, gerek mütevelli elinde bulunsun, taşınmaz malları bir kütükte toplanır.
Madde 8 -
Eski kütüklerde kayıtlı bulunan akar veya hayrat taşınmaz mallardan, envanter sonucu vakfa aidiyetleri ve durumu kesin olarak tespit edilenler(tapulu ve tapusuz) yeni kütüklere kaydedilir.

Eski Kütüklerde, vakıf hayrat taşınmaz mallara fiilen katılan akar taşınmaz mallar varsa; yeni akar kütüğüne kayıtla şerh verilir. Eski kütüklerde, vakıf akar taşınmaz mallara fiilen katılan hayrat taşınmaz mallar varsa; yeni hayrat kütüğüne kayıtla şerh verilir.

Eski kütüklerde kayıtlı bulunan akar veya hayrat taşınmaz mallardan, istimlak işleminden veya başka kişilerce mülkiyet iddiasından dolayı davalı olanlar ile fiilen vakıflar tasarrufunda olup başka kişiler adına tapulu olanlar varsa; yeni kütüğe kayıtla şerh verilir.

Bir tapuya bağlı olan veya tapusuz olup fiilen vakfın tasarrufunda bulunan bir adet akar veya hayrat taşınmaz malın yeni kütüğe kaydında tek sıra numarası verilmesi esastır. Şöyleki, eski kütüğün aynı sıra numarasında birden ziyade taşınmaz mal kayıtlı ise; yeni kütükte ayrı ayrı sıra numarası verilir. Ve eski kütükte bir tapuya bağlı olan veya tapusuz olan fiilen vakfın tasarrufunda bulunan taşınmaz mal ayrı ayrı sıra numaralarında kayıtlı ise; yeni kütükte tek sıra numarası altında birleştirilir.
Madde 9 -
Mazbut vakıfların akar ve hayrat nev’inden taşınmaz malları kütükleri iller teşkilatı esas alınarak ilçelere göre düzenlenir. Taşınmaz malın bulunduğu ilin merkez ilçesinden başlamak üzere, o ilin diğer ilçelerinin kayıtlarında alfabetik sıraya uyulur. O ilin her hangi bir ilçesinde vakıf taşınmaz mal bulunmasa dahi, ilerde vakıf taşınmaz mal bulunabileceği veya iktisap edilebileceği düşünülerek o ilçeye ait boş birkaç sahife bırakılır. Ayrıca, o İle ait kütükte; sıra numarası teselsülü yerine , ilçelere göre (merkez ilçe dahil) yeniden sıra numarası vermek suretiyle kayıt yapılır. Ve ilçe kayıtları arasında yeterli miktarda boş sahife bırakılır .Bir ile birden fazla cilt kullanıldığı takdirde, cilt ve sahife numaraları teselsül ettirilir.

Mülhak ile esnaf ve cemaatlara mahsus vakıfların akar ve hayrat nev’inden taşınmaz malları kütükleri, il esasına uygun olarak vakıflarına göre düzenlenir. il dahilinde her vakıfa ait taşınmaz mallar sıra ile kaydedilir. Her vakfın kayıtlar arasında yeterli miktarda boş sahife bırakılır. Bbir adetten fazla cilt kullanıldığı takdirde, kütük cilt ve sahife numaraları teselsül ettirilir.
Madde 10 -
Vakıflar Bölge Müdürlükleri ile Müdürlükler; önce, bağlı memurlukları varsa onlardan aldıkları ve kendilerindeki envanter listelerini birleştirerek, bağlı memurlukları yoksa doğrudan doğruya yaptıkları envanter listelerinden, eski kütüklerle mutabakatı temin edilen ve vakfa aidiyetleri ve durumu kesin olarak tespit edilen akar veya hayrat taşınmaz malların her gurubu için ayrı ayrı olmak üzere, 8.9.madde esasları uyarınca, yenileme işlerinde kullanılmak üzere hazırlanıp gönderilen müsvedde vakıf taşınmaz mallar defterine kaydeder ve sonra, Müdürün imza ve mührünü havi bir örneğini Genel Müdürlüğe gönderirler. Genel Müdürlükçe, müsvedde defterler incelenerek, iki adet kütük merkezde düzenlenir, fasıla müşterekleri mühürlenip ve sonuna kaç sahifeden ibaret olduğu şerhi verildikten sonra, bir adedi alıkonularak, diğeri Bölge Müdürlükleri veya Müdürlüklere gönderilir.

İstanbul Vakıflar Bölge Başmüdürlüğü ise, önce envanter listelerinden, eski kütüklerle mutabakatı temin edilen ve vakfa aidiyetleri ve durumu kesin olarak tespit edilen akar ve hayrat taşınmaz malların her gurubu için ayrı ayrı olmak üzere, 8.9. madde esasları uyarınca, yenileme işlerinde kullanılmak üzere hazırlanıp gönderilen müsvedde vakıf taşınmaz mallar defterine kaydeder ve Başmüdür tarafından doğruluğuna kanaat getirildikten sonra imza edilir ve mühürlenir. Bu işlemi müteakip iki nüsha kütüğü düzenleyerek, bir nüshasını Baş Müdürlükte bırakır ve diğer nüshasını Genel Müdürlüğe gönderir.

İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü, Vakıflar Bölge Müdürlükleri ile Müdürlükler; eski kütüklerde kayıtlı bulunduğu halde vakfa aidiyetleri kesin olarak bilinmeyen veya yeri bulunamayan akar ve hayrat taşınmaz malların her gurubu için ayrı ayrı olmak üzere, 8.9.madde uyarınca, yenileme işlerinde kullanılan müsvedde taşınmaz mallar defterine kayıtla iki nüsha yardımcı defter düzenlerler ve yetkili amirce imza edilip mühürlenir. Yardımcı defterlerden bir nüshası mahallinde alıkonularak diğer nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe, bu yardımcı defterlerden taşınmaz malların durumu takip edilir.
Madde 11 -
Yardımcı defterde kayıtlı olan taşınmaz mallardan mahalli teşkilâtça vakfa aidiyetleri ve durumu kesin olarak tespit edildikçe bir listesi Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe bu listedeki; taşınmaz mallara kütüğüne kaydı yapıldıktan sonra, mahallindeki kütüğe kaydı için ilgili Müdürlüğe bildirilir.
Madde 12 -
Yeniden bulunan veya iktisap olunan taşınmaz mallar, mevcut mevzuat ve usullere göre muamelesi tekemmül ettirilerek; önce Genel Müdürlükteki kütüğe, sonra mahallindeki kütüğe işlenir.
Madde 13 -
Sonradan idare şekli değişen (mülhak iken mazbut olması gibi) veya bulunduğu mahal başka il ve ilçeye bağlanan taşınmaz mallar ait olduğu kütüğe nakledilir durumu değişen taşınmaz malların(ifraz ve tevhit, cins tashihi işlemleri gibi) aynı kütüğün sonuna yeni durumuna göre kaydı yapılır. Bu işlemler, önce Genel Müdürlükteki ve sonra mahallindeki kütüğe işlenmek suretiyle mevcut usule göre yapılır.
Madde 14 -
Akar iken kısmen veya tamamen hayrat olarak kullanılmakta olan taşınmaz malların eski eser olup olmadığı, mahalli imar durumu gibi özellikleri incelendikten sonra bu fiili durumun devamına kanuni bir engel bulunmadığı ve vakıf için faydalı olacağı anlaşıldığı takdirde dosyası mahalli teşkilâtça Genel Müdürlüğe gönderilir.

İdare Meclisince, hayrata kalbine karar verilmesi halinde, önce Genel Müdürlükteki akar taşınmaz mallar kütüğündeki kayıt düşülerek hayrat taşınmaz mallar kütüğüne geçirilir ve sonra mahallindeki hayrat ve akar kütüklerine aynı şekilde kayıtların işlenmesi için bildirilir.
Madde 15 -
Hayrat iken kısmen veya tamamen akar olarak kullanılmakta olan taşınmaz malların 14.maddenin 1.fıkrası esasları dahilinde incelenmeleri yapılarak dosyası mahalli teşkilatça Genel Müdürlüğe gönderilir. Bakanlar Kurulunca akara kalbine dair kara verilmesi halinde, önce Genel Müdürlükteki hayrat taşınmaz mallar kütüğündeki kayıt düşülerek akar taşınmaz mallar kütüğüne geçirilir ve sonra, mahallindeki hayrat ve akar taşınmaz mallar kütüklerine aynı şekilde kayıtların işlenmesi için bildirilir.
Madde 16 -
İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü, Vakıflar Bölge Müdürlükleri ile Müdürlükler; bağlı memurluklara, mütevellilere, cemaat ve esnaf vakıfları Yöneticileri veya Yönetim Kurullarına ait akar veya hayrat taşınmaz malların, kendilerindeki kütükten, yenileme işlerinde kullanılan defterlere kaydederek tasdikli bir suret verirler.

Kütük kayıtlarında sonradan vuku bulacak değişiklikler, yukarıda bahis konusu ilgililerdeki defterlerde işlenmesi temin ettirilir.
B) Kütüklerin kullanılması
Madde 17 -
Vakıf taşınmaz mallar kütüğü, akar veya hayrat bilumum vakıflara ait taşınmaz mallar için kullanılır.

Mazbut, mülhak, esnaf ve cemaate mahsus vakıfların taşınmaz malları kütüklerinde; o ilin adı, vakfın idare şekli ve taşınmaz malın akar veya hayrat oluşuna göre bu ibarelerden biri ve cilt numarası bir etikete yukarıdan aşağı ve diğer etikete yan olmak üzere yazılarak, kütüğün cilt kapağının sırtına ve ön kapağına yapıştırılır. (Mesela, İstanbul mazbut akar taşınmaz mallar kütüğü, cilt: 1, İstanbul mülhak hayrat taşınmaz mallar kütüğü cilt: 1, İstanbul cemaat akar taşınmaz mallar kütüğü cilt:1 gibi) kütük kapaklarına yapıştırılacak etiket yazılarında kullanılacak mürekkep rengi; mazbuta kütüğünde mavi-siyah, mülhaka kütüğünde yeşil, cemaat ve esnaf kütüğünde kırmızıdır.

Ayrıca, kütüklerin ön ve iç kapaklarına; o cilt içinde ne gibi ilçe veya mülhak, cemaat ve esnaf vakfı kaydı bulunduğunu ve hangi sahifelerin tahsis edildiğini gösteren fihrist yazılarak yapıştırılır.

Kütükler içindeki kayıtlar mavi-siyah mürekkeple, sadece mülkiyet devri ve nakil işlemleri kırmızı mürekkeple yazılır.

Kütükler yazılırken sütun bölümlerinin üstünden başlanır ve yazının, alt kenara paralel olmasına bilhassa dikkat edilir.
Madde 18 -
Vakıf taşınmaz mallar kütüğü, ciltli olup, kapalı halde 50x 33,50 cm., açık halde 50x70 cm dir. Kütüğün sol ve sağ sahifeleri bir sahife olarak kabul edilmiş ve her sahife on sıraya ayrılmıştır. Her sıraya bir ve her sahifeye on taşınmaz mal kayıt edilir. Kütük esas itibariyle yüz sahifedir, ve ihtiyaca göre yirmibeş ve ellişer sahifelik olabilir. (örnek: I)

Örneğinden de anlaşılacağı üzere; kütüğün her sahifesi; solunda cilt numarası, ortada “ ……………. Vakıf Taşınmaz Mallar” başlığı ve sağında sahife numarası ile on beş bölümü ihtiva etmektedir ve bazı bölümler kendi bünyesinde gerekli bilgileri gösterecek şekilde tali kısımlara ayrılmıştır. Önce kütüğün cilt ve sahife numaraları (birden fazla cille teselsül eder.) ile “………………. Taşınmaz mallar kütüğü ibaresinin sol tarafındaki kısma taşınmaz malın akar veya hayrat oluşuna göz önüne tutularak vakfın idare şekli (mesela, mazbut akar, veya hayrat, cemaat akar gibi) kaydedilir. Sonra, kütük bölümlerinin yazılmasına başlanır.

a)Birinci Bölüm: Tescili yapılacak taşınmaz malın kütüğe kayıt sıra numarasını gösterir. 

b)İkinci Bölüm : Taşınmaz malın yeni sicil fişi numarasının kaydına mahsustur.

c)Üçüncü Bölüm: Taşınmaz malın eski kütükteki numarasının kaydına aittir.

Burada dikkat edilecek husus, eski kütüklerde mülhak vakıflar taşınmaz malları, emanet-niyabet ve mütevelli partileri halinde kütükleri bulunduğundan ve şimdi her iki kayıt mülhak vakıflar kütüğünde birleştirileceği cihetle, emanet-niyabet kütüğü eski numarası yazılırken “Ema” mütevelli kütüğü eski numarası yazılırken “Müt” rumuzlarının kullanılması gerekmektedir.

Ayrıca o taşınmazın mal akar veya hayrat olduğuna göre, eski kütüklerde kayıtlı ise; yeni kütüğüne eski kütük numarası yazılırken “ak” veya “hay” rumuzu kullanılmak suretiyle belirtilir. 

ç)Dördüncü Bölüm: Taşınmaz malın vakfının adının kaydına mahsustur.

Taşınmaz malın vakfının tapudaki adı ne ise önce o yazılır, vakfiyedeki adı ayrı ise sonra kere içinde aynen o da kayda geçirilir. 

O taşınmaz mal, birden fazla vakfa ait ise, en büyük paya sahip vakıftan başlamak üzere sırası ile diğer vakıflarında adları yazılır.

Cemaat vakıflarında, vakfa hukuki mevcudiyet veren vakfiye, ferman, ilan veya 1936 yılında idareye verilen beyannamedeki ad kayda geçer. Bunlar arasında mübayenet bulunması veya tereddüt uyanması halinde Genel Müdürlükten talimat alınır.

d)Beşinci Bölüm: Taşınmaz malın tapudaki cinsinin yazılmasına aittir. Taşınmaz malın tapusu varsa tapudaki cinsi, yoksa fiili durumu neyse o kaydedilir.

e)Altıncı Bölüm: Taşınmaz malın bulunduğu yeri gösterecek şekilde il, ilçe, bucak, mahalle veya köyü, cadde, sokak veya mevki’ i kapı numarası (eski, yeni, taj) kısımlarına ayrılmış olup, aynen doldurulması gerekir.

Tapusu olanlar için tapudaki, olmayanlar için fiili durumu yazılır.

f) Yedinci Bölüm: Taşınmaz malın, tapu veya kadastro kaydına mahsustur. Tapusu olmayanlar için hiç bir husus yazılmaz.

Gerek eski tapulular ve gerekse tapusuzlar için yeni tapu alınınca kayda geçirilir.

g) Sekizinci Bölüm: Taşınmaz malın hektar, dekar ve metrekare olarak yüzölçümü yazılır. Eski birimlerden evlek, arşın ve zürra gibi olanlar varsa ve sütunlardaki birime göre resmen bulunabilirse, yeni birimi, bulunamazsa işaretle aynen kaydedilir.

Taşınmaz malda, tapu değişikliği yapmaya, miktara müessir tapu kütükleri üzerindeki artma ve eksilmeler aynen işlenir ve 15. Bölümde şerh verilir.

ğ) Dokuzuncu Bölüm: Ağaç olarak vakfın tasarrufunda olan akar malın adedinin yazılmasına mahsustur. Şayet; zeminin başkasına ait tapusu varsa. O tapunun 7. Bölümde tarih ve numarası gösterilmeli ve 15. Bölümde şerh verilmelidir. Zemin bir başka vakfa ait ise, aynı şekilde işaret edilmelidir. 

h) Onuncu Bölüm: Taşınmaz malın hududu bu sütuna kaydedilir. Taşınmaz malın çapı varsa “haritasında” diye yazılmalı, tapusu varsa tapudaki hudut aynen dercedilmeli, bunlarda yoksa Özel İdare Vergi kaydındaki, o da yoksa fiili hududu kaydedilmelidir.

ı) Onbirinci Bölüm: taşımaz mal hisseli ise, vakfa ait hisse miktarı yazılır. Tapu, çap ve hudutları da ilgili bölümlerine kaydedilir.

i) Onikinci Bölüm: Taşınmaz malın vergi hesap numarasının kaydına aittir.

j) Onüçüncü Bölüm: Taşınmaz malın mülkiyetinin Genel Müdürlük veya vakfının elinden çıkması halinde kullanılır. (kırmızı mürekkeple yazılır.)

Taşınmaz mal satış, istimlak veya mübadele gibi işlemlerle mülkiyeti devredildiği taktirde; akar ise İdare Meclisinin, hayrat ise Bakanlar Kurulunun karalarının tarih ve numarası ile satış defteri (satış defteri tutulacaktır.) numarası ve ayrıca satış bedeli yazılır.

Taşınmaz malın mahkeme kararıyla mülkiyeti devredildiği takdirde; hükmen sütununda, mahkemenin adı, kararın tarihi ve numarası kaydedilir.

k) Ondördüncü Bölüm: Taşınmaz malın kütükler arasında veya aynı kütük içindeki nakil işlemlerine aittir.(kırmızı mürekkeple yazılır.)

Taşınmaz mal; ayrı bir kütükten gelmişse, geldiği kütüğün ve ilin adı, cilt, sahife ve sıra numarası ayrı bir kütüğe gitmiş ise, gittiği kütüğün ve ilin adı, cilt, sahife ve sıra numarası kaydedilir ve bu kayıtlar aynen eski kütüklerin geldi ve gitti sütunlarına da yazılır.

Taşınmaz mal; aynı kütükte yer değiştirmişse (mesela, ilçeler arası nakil), geldiği ve gittiği ilçelerin kayıtlarına cilt, sahife ve sıra numarası işlenir. İfraz ve tevhit gibi işlem görmüşse; o kayıtlar veya kayıt yerine kütüğün son numaralarında yeniden kayıt tesis edilir.

Taşınmaz malda, tapu değişikliği yapmayan ve fakat miktara müessir tapu kütükleri üzerindeki değişikliklerde nakil işlemi yapılmaz.

Bütün bu işlemlerde, ayrıca kaydın müstenidatı olan İdare Meclisi kararının tarih ve numarasının da zikri zaruridir.

l) Onbeşinci Bölüm: Ayrıca bölüm açılmamış ve fakat, geçmesi zaruri kayıtlar bu sütuna yazılır. Yukarda bölümlerde sözü geçen tamamlayıcı bilgiler kaydedileceği gibi, mesela; vakıf mütevelli elinde ise( mütevelli....................in elindedir, emaneten veya niyabeten idare ediliyorsa (emaneten-niyabeten idare edilmektedir). (......................... tarihinde mütevelli................. devredildi) gibi şerhlendirilir.
BÖLÜM:4
Sicil Fişleri
A)Sicil Fişlerinin Düzenlenmesi:
Madde 19 -
idaresi Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait mazbut vakıflar ile kontrolü Vakıflar Genel Müdürlüğüne bırakılmış mülhak, cemaat ve esnafa mahsus vakıfların akar taşınmaz malları için ayrı ayrı, hayrat taşınmaz malları için ayrı ayrı olmak üzere sicil fişleri düzenlenir.
Madde 20 -
Kütükler düzenlendikten sonra sicil fişlerinin tutulması esastır. Sonradan taşınmaz mal kütüğe geçirildikçe veya yeni sıra numarası aldıkça sicil fişleri düzenlenir.
Madde 21 -
Mazbut akar veya mazbut hayrat nev’inden taşınmaz mallar sicil fişlerinin düzenlenmesinde; kütüklerde olduğu gibi o ile bağlı ilçelerin (merkez ilçe dahil) her birinin sicil fişlerine yeniden başlatarak sıra numarası verilir.

Mülhak, esnafa ve cemaata mahsus vakıfların akar ve hayrat nev’inden taşınmaz mallar sicil fişlerinin düzenlenmesinde; kütüklerde olduğu gibi o ilin her vakfına ait sicil fişlerine yeniden başlatarak sıra numarası verilir.
Madde 22 -
İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü, Vakıflar Bölge Müdürlükleri ile Müdürlükler; sicil fişlerini iki adet hazırlayarak, 30.maddede zikredilen yetkililer tarafından imza ,tarih atıldıktan sonra ve mühürlendikten sonra bir adedini kendilerinde bırakırlar ve diğerini Genel Müdürlüğe gönderirler. Bağlı memurluk ile ilgilileri varsa; müsvedde fişlerinden birer tasdikli suret çıkararak verirler.
Madde 23 -
Taşınmaz malın, İdare şeklinde(mülhak iken mazbut olması gibi) veya durumunda (ifraz veya tevhit, cins tashihi işlemleri gibi) bir değişiklik olduğunda veyahutta bulunduğu mahal başka il veya ilçeye bağlandığı takdirde, yeni sicil fişi (veya fişler) düzenlenir ve eski fişi yerinde bırakılır. Mülkiyet devri işlemlerinde de aynı şekilde fişi muhafaza edilir.
Madde 24 -
Sicil fişi üzerindeki değişiklik veya ilaveler yapılacak yazışmalarda, müsvedde halinde gönderilen fişler kullanılır. Hangi Bölümde değişiklik veya ilave varsa; müsvedde fişin o bölümüne kayıt işlenir ve 16. Bölüm Başmüdür, Bölge Müdürü ve Müdürlerce Genel Müdürlüğe hitaben kısa bir takdim yazısı yazılarak imza tarih atılıp mühürlendikten sonra iki nüsha olarak gönderilir. Genel Müdürlük, bu bilgiyi sicil fişine işler ve diğer nüshasını işlendiğini bildiren bir damga basılarak imza, tarih atılıp mühürlenerek mahalli Müdürlüğe iadesi üzerine mahallince bu bilgi kendi fişine işlenir. Muhaberede kullanılan bu fişler ayrıca dosyasında saklanır.

Mahalli Müdürlüklerce, bu bilgilerin varsa bağlı memurluk veya ilgililerindeki fişlere de işlenmesi hususu temin edilir.
B)Sicil Fişlerinin Kullanılması:
Madde 25 -
Vakıf Taşınmaz Mallar Sicil Fişi, akar ve hayrat bilimim vakıflara ait taşınmaz mallar için kullanılır.

Genel Müdürlük ile Vakıflar İdarelerinde, mazbut, mülhak, esnaf ve cemaata mahsus vakıfların akar ve hayrat taşınmaz mallar sicil fişleri; her ile mahsus klasörler içine yerleştirilecek mazbut ise ilçe, değilse vakfı dosyalarına konmak sureti ile dosyalanır. Klasörün sırt ve ön kapakları üzerine, ilin adı vakfın idare şekli ve nev’i kütüklerdeki renkleri ile yazılır. Ayrıca, klasörlerin dış kapağına o klasör içinde mazbut ise ilçeler, değilse vakıflarına ait dosya bulunduğunu gösterir bir fihrist yazılarak yapıştırılır.

Sicil fişlerinin düzenlenmesinde, müstenidatı olan bilgilerin kaydedilmesine bilhassa dikkat edilir.

Sicil fişleri, daktilo ile siyah renkte yazılır.(9. ve 10.Bölümler hariç) ve yazıların,sonradan geçecek yeni bilgilere yer bırakılacağı düşünülerek, sütunların üstünden başlaması ve fişin alt kenarına paralel olması gereklidir.
Madde 26 -
Vakıf taşınmaz mallar sicil fişi, 25X35 cm. ebadında ve önlü-arkalı olarak düzenlenmiştir. Fiş, onaltı bölüme, bölümlerde kendi bünyesinde gerekli bilgileri gösterecek şekilde tali kısımlara ayrılmıştır ve bir taşınmaz malın kaydına mahsustur (Örnek:2)

Örneğinden de anlaşılacağı üzere; önce, sicil fişinin ön sahife ortasında “..............Taşınmaz Mallar Sicil Fişi” ibaresi bulunduğu kısmın ortasına o taşınmaz malın idare şekli ve nev’ine göre (mesela, MAZBUT AKAR, MÜLHAK AKAR, CEMAAT HAYRAT gibi)ibareler büyük harflerle yazılır. Sonra, bölümlerin yazılmasına geçilir.

a) Birinci Bölüm: Sicil fişi numarasını, kütük ve senetler defteri numaralarını ihtiva etmektedir.

Sicil fişi numarası, taşınmaz malların fişlerinin düzenleme sırasına göre konur. Mazbut vakıfların akar ve hayrat nev’inden taşınmaz mallarında her ilçe için (kütüklerde olduğu gibi) ayrı ayrı teselsül eden sıra numaraları verilir. Mülhak, esnaf ve cemaata mahsus vakıfların akar ve hayrat nev’inden taşınmaz mallarında da her vakıf için (kütüklerde olduğu gibi) ayrı ayrı teselsül eden sıra numarası alır.

Kütük sıra numarası konurken, kütüğün hangi cildi, hangi sahifesinde ve sıra numarasında olduğu kaydedilir.

Senetler defteri numarası ise, İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğüne ait olup, diğer Müdürlükler bu kısma numara koymayarak sadece çizgi çeker.

b) İkinci Bölüm: Bu kısımda, vakfın veya Vakıfların yeni kütükteki adı ile o taşınmaz malın akar(tarla, arsa, ev, apartman, işhanı, otel v.s.) ve hayrat (Cami, Mescit, medrese, Türbe,Kilise, Hastane, Okul v.s.) oluşlarına göre cinsleri yazılır.

c) Üçüncü Bölüm: Taşınmaz malın bulunduğu yeri göstermektedir. İli, İlçesi, Bucağı, Mahalle veya Köyü, cadde, sokak veya mevki, kapı numarası(eski, yeni taj)kaydedilir.

ç) Dördüncü Bölüm: Taşınmaz malın; tapu ve kadastro kaydı varsa, (tarih, cilt, sayfa, pafta, ada, parsel numaraları) ve bu kayda göre yüzölçümü (hektar, dekar, m² ), ağaç ise adedi, hisseli ise hisse miktarı ve hududu yazılır. Tapu veya kadastro kaydı yok ise, bu bölümün tapu ile ilgili kısımları boş bırakılır. Tapusu yoksa, diğer sütunlara ait bilgiler kaydedilir, sonradan tapusu alınınca buna göre işlenir.

d) Beşinci Bölüm:Taşınmaz malın, başkasına ait taşınmaz mal veya mallar üzerinde tapuda şerh verilmesi gereken haklarının, aksine o taşınmaz mal üzerinde başkasına ait tapuda şerh verilen mükellefiyeti varsa kayıtlarına mahsustur.

e) Altıncı Bölüm: Taşınmaz malın iktisap şeklinin (vakfiye gereğince, mübadele veya satın alma sureti ile gibi) kaydına mahsustur.

f) Yedinci Bölüm : Taşınmaz malda, tapu değişikliği yapmayan (meselâ, miktarın artması veya eksilmesine müessir tapu kütükleri üzerindeki değişikliklerde olduğu gibi) değişikliklerin kaydına aittir.

g) Sekizinci Bölüm : Vergi durumlarının kaydına mahsustur. Genel olarak, akar taşınmaz malların kaydına kullanılır. Fakat hayrat taşınmaz mallardan gelir getireni ve bu sebeple vergisi tayın edileni varsa, bunlarda kaydedilir.

Bu bölüm irat ve kıymetin takdir yılı,. Vergi hesap numarası, gayri safi irat, kıymet,. Bina vergisi, arazi vergisi, Belediye vergi ve resimleri sütunlarını kapsamaktadır. Bu sütunlara bilgiler yazılmakla beraber, ilerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde eski bilgi silinmeden yenisi işlenir.

ğ) Dokuzuncu Bölüm : Taşınmaz malın mülkiyetinin elden çıkmasına ait bilgilerin yazılmasına mahsustur. (bu bölüm kaydında kırmızı renk kullanılır.)

Taşınmaz malın satış, istimlak veya mübadele gibi işlemlerle mülkiyeti devredildiği takdirde, akar ise İdare Meclisinin, hayrat ise Bakanlar Kurulunun kararının tarih ve numarası ile satış defteri (satış defteri tutulacaktır) numarası ve ayrıca satış bedeli, hangi tarihte kime satıldığı (kimin tarafından istimlak edildiği, kiminle mübadele edildiği) yazılır.

Taşınmaz malın mahkeme kararı ile mülkiyeti devredildiği takdirde, mahkemenin, adı kararın tarihi ve numarası, kime intikal ettiği kaydedilir.

h) Onuncu Bölüm : Taşınmaz malın idare şeklinin (mülhak iken mazbut olması) veya durumda (ifraz, tevhit ve cins tashihleri gibi) bir değişiklik olduğu takdirde, yeni sicil fişi veya fişleri düzenleme işlerinde bu sütun kullanılır. (kırmızı renkte) 

Kütüğe paralel olarak yeniden fiş (fişler) düzenlendiğinde, yeni fişin (veya fişlerin) vakfının idare şekli ile numarası gitti olarak, eski fişe kaydedilir. Ayrıca, bu işlem geldi olarak yeni fiş (veya fişlerde) gösterilir.

I) Onbirinci Bölüm : Taşınmaz mal bina veya arsa ise durumun yazılmasına, mahsustur ve sütunlarda kısa ifadeler kullanılmalı ve zamanla değişen bilgiler ve ilaveler yazılmalıdır.

Bina veya arsanın, sırası ile imar durumu, tarihi, imar planındaki durumu (meselâ, mesken sahası, yeşil saha, cadde v.s gibi) inşaat sahalı (500 m² gibi) inşaat yüksekliği (9 m gibi) inşaat nizamı (bitişik, ayrık gibi) yazılır. İlerde değişiklik olursa gene aynı sütunlara işlenir.

O taşınmaz mal bina ise;

Bir tapuya bağlı arsa üzerine bir veya birkaç adet bina bulunduğuna göre adedi, kat, daire, oda, salon, garaj adetleri ve varsa avlu veya bahçesi yazılır. Su, elektrik, havagazı, kalorifer, asansör, telefon gibi tesisat bulunduğu takdirde “var” diye belirtilir. Yoksa bir şey bir şey yazılmaz. Hayrat ise ayrıca kubbeli veya çatılımı olduğu, varsa minaresi ve adedi, çan kulesi ve hademe meşrutası kaydedilir.

Binanın inşa tarihi (biliniyorsa) ve inşa tarzı (ahşap, kargir, betonarme, kargas, tuğla, yığma gibi) inşaatın maliyeti (yeni olanlarda biliniyorsa); ne işte kullanıldığı (kirada, idare binası, lojman, başka bir kamu kuruluşuna tahsisli gibi) eski eser olup olmadığı (kayda istinaden ve eski eser tescil fişi numarası) ve halihazır durumu (sağlamdır, haraptır, tamire muhtaçtır gibi) dercedilir.

i) Onikinci Bölüm : Taşınmaz malın takdir olunan kıymeti ile kira durumunun kayıtları içindir. Eski eserlerin kıymetleri takdir olunamayacağından yazılmaz, arsaları değerlendirilir. Zamanla kıymet ve kira durumlarında değişiklik olursa; eski bilgiler silinmeden, takdir yılına göre, kıymet veya kirası yazılır.

j) Onüçüncü Bölüm : Taşınmaz mal bina ise; kıymet satışına müessir onarım, tadil ve masraflar, arazi ise, kıymet artışına tesir eden (sulama veya kurutma kanalı meyvelik veya kavaklık yapılması gibi) masraflar tarih sırası ile Genel Müdürlükçe verilen emrin tarih ve numarası da dahil yazılır. Kıymete müessir olmayacak harcamaların (binalarda badana, çatı aktarması, arazide basit ark, birkaç meyve ve kavak dikilmesi gibi) yazılmasına lüzum yoktur.

k) Ondördüncü Bölüm : Taşınmaz malın (mazbutlar hariç) sigorta durumlarını göstermeye mahsustur. Yapılan sigortanın muammen meblağ (yani kaç liraya sigortalandığını) her yıl sigortaya ödenmesi gereken prim, neye karşı sigortalandığı (mesala yangın gibi) ve hangi sigorta müessine sigortalandığı yazılır. Sigorta yaptırılmamışsa bir şey yazılmaz. İlerde yaptırılırsa veya değişiklik olursa kaydedilir.

l) Onbeşinci Bölüm : Diğer bölümlerde yazılmayan veya önceden düşünülmediği için ayrıca bir bölüm açılmayan ve fakat, yazılması lüzumlu bilgiler varsa “Düşünceler” adı altında açılan bir bölüme yazılır.

m) Onaltıncı Bölüm : Sicil fişinin düzenlendiği tarihi, Başmüdür, Bölge Müdürü veya Müdürün adı, soyadı, imza ve mührünü gösterir, ilgili memurun parafı da konulur.
BÖLÜM : V
Müşterek Hükümler
Madde 27 -
Vakıf taşınmaz malların envanterinin yaptırılması, yeni kütükler ile sicil fişlerinin düzenlenme çalışmaları, Genel Müdürlük Emlak Müdürlüğünce takip edilerek sonuçlandırılır.
Madde 28 -
Kütükler mahalli teşkilata gönderilirken Genel Müdürlük Emlak Müdürlüğünce, faslı müşterekleri mühürlenir ve sonuna kaç sahifeden ibaret olduğuna dair şerh verilir.
Madde 29 -
Genel Müdürlükte yeni kütük ve sicil fişleri klasörleri, illerin alfabetik esasına göre sıraya konur. 
Madde 30 -
Genel Müdürlük ve Teşkilattaki yeni kütükler ve sicil fişleri, eski kütükler ve tespit fişleriyle birlikte, Müdürler (Memurluklarda memurlar) arasında devir ve teslim edilir.
Madde 31 -
Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 32 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü uygular.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul