(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ YAYIN YÖNETMELİĞİ*

Kapsam
Madde 1 -
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nce yayınlanacak eser ve işlenmelerin seçilmesi, çoğaltılması, yayınlanması ve malî haklarının devralınması ile ilgili işlemler hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yayın Kurulu
Madde 2 -
Bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yapmak üzere beş kişilik bir Yayın Kurulu kurulur. Yayın Kurulu, Genel Müdür veya Yardımcısının başkanlığında toplanır. Derleme ve Yayın Şubesi Müdürü Kurulun doğal üyesidir. Geri kalan üç üye İcra Komitesi tarafından Enstitü öğretim üyeleri arasından her bütçe yılı başında bir yıl için seçilir. Bunlardan birinin dışarıdan seçilmesi mümkündür.
Yayın Kurulunun Görevleri
Madde 3 -
Yayın Kurulunun başlıca görevleri şunlardır:

1. Hangi eserlerin ve işlenmelerin Enstitünün yılık faaliyet programları çerçevesinde ve 4. maddede belirtilen önceliklere, mali olanaklara göre bastırılması, çoğaltılması veya yayınlanması gerektiğini kararlaştırmak;

2. Basım işinin Enstitü veya basımevinde yapılmasını kararlaştırmak;

3. Bası sayısını tespit etmek;

4. Enstitü yayınlarının bedelsiz dağıtım esaslarını tespit ve İcra Komitesinin onayına sunmak;

5. Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.
Yayın Öncelikleri
Madde 4 -
Enstitü tarafından bastırılacak, çoğaltılacak veya yayınlanacak eserler ve işlenmelerde aşağıdaki öncelik sırası gözetilir:

a) Enstitü Dergisi;

b) Enstitüde okutulan konularla ilgili ders kitabı niteliğindeki eserler;

c) Kamu yönetimi ile ilgili eserler;

d) Kamu yönetimi ile ilgili işlenmeler;

e) Kamu yönetimi ile dolaylı olarak ilgili eser ve işlenmeler.
Dergi
Madde 5 -
Enstitü Dergisinin yayınlanması ile ilgili işler Enstitü Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek bir sorumlu yazı işleri müdürü ile yardımcısı tarafından yürütülür. Dergide yayınlanacak yazılar, Enstitü Yayın Kurulundan geçirilir. Enstitü Dergisinin sorumlu yazı işleri müdürü ile yardımcısına sayı başına ödenecek ücret İcra Komitesince kararlaştırılır.
Eser veya İşlenmelerin İncelenmesi
Madde 6 -
Basılmak veya çoğaltılmak üzere Enstitüye verilen her türlü eser veya işlenmelerin incelenmesi Yayın Kurulunca bizzat ya da görevlendireceği bir kimse tarafından yapılır. İnceleyicilere İcra Komitesinin tespit edeceği sınırlar arasında Yayın Kurulunca kararlaştırılacak bir ücret ödenir.
Çoğaltma ve Yayma Ücretinin Tespiti
Madde 7 -
Eser ve işlenmelerin basılması, çoğaltılması veya yayınlanması halinde itibari sayfa başına verilecek ücretler her yıl Enstitü bütçesiyle birlikte İdare Heyetince tespit olunur.

Derleme ve sadeleştirme gibi çeviri dışında kalan işlenmeler için itibari sayfa başına ödenecek ücret, yapılan işin niteliğine göre, eserler için tespit edilen ücret baremini geçmemek üzere, Yayın Kurulunca kararlaştırılır.

Her türlü Enstitü yayınları için yapılacak ödemelerde ilgili eser veya işlenmenin basılmasına Yayın kurulunca karar verildiği tarihte yürürlükte bulunan ücret baremi esas alınır.  *
Çoğaltma ve Yayma Ücretinin Hesaplanması
Madde 8 -
Eserlerin ve işlenmelerin çoğaltma ve yayma ücreti itibarî sayfa esası üzerinden hesaplanır. İkiyüz kelimelik metin bir itibarî sayfa sayılır. Sayfa adedinin hesaplanmasında kelimeler teker teker sayılır. Çevirilerde itibarî sayfa hesabında çeviri metni esas alınır. Hazırlanması özel bir çabayı gerektiren tablo, grafik, cetvel ve dizin gibi çalışmalar basıldıkları zaman kitapta alacakları yere göre santimetrekaresi iki kelimelik bir metin sayılır.
Çoğaltma ve Yayma Ücretinin Ödenmesi
Madde 9 -
Çoğaltma ve yayma ücreti ödenebilmesi için:

a) Eser veya işlenmenin birinci baskısı üzerinde eser sahibi veya işleyene ait çoğaltma ve yayma haklarının Enstitüye devrolunduğuna dair bir senedin;

b) Eser veya işlenmenin derhal dizgisine başlanabilecek surette hazırlanmış ve kağıdın bir tarafına makine ile yazılmış iki nüshasının Derleme ve Yayın Şubesi Müdürlüğüne teslimi gerekir.
Madde 10 -
Eser veya işlenmenin çoğaltma ve yayma ücretinin %75’ine kadarı basım kararından sonra avans olarak, geri kalanı basımı tamamlandıktan sonra, ödenir. Dergide basılacak makalelerin çoğaltma ve yayma ücretleri basım işi tamamlandıktan sonra ödenir.
Düzeltmeler
Madde 11 -
Eser ve işlenmelerin düzeltmeleri esas itibariyle yazar veya işleyenleri tarafından yapılır. Ancak gerekli görülen hallerde de bu iş başkasına yaptırılabilir. Bu takdirde düzeltme işini yapana, miktarı Yayın Kurulu’nca tespit edilecek bir ücret ödenir. Bu ücret çoğaltma veya yayma ücretinden kesilir.* 
Yazar ve İşleyene Verilecek Yayınlar
Madde 12 -
Bastırılan eser ve işlenmelerde yazar ve işleyene bedelsiz olarak kitaplardan 50 adet, dergiden yazısı çıkanlara da o sayıdan 5 adet verilir. Yayın Kurulu gerekli gördüğü hallerde dergide çıkan yazıların ayrı baskılarının yapılmasına karar verebilir.
İkinci Baskı
Madde 13 -
Çoğaltma ve yayma hakları devrolunan eserlere ve işlenmelere ait malî haklar sadece birinci baskıyla ilgilidir. Eser sahibi veya işleyen eser veya işlenmenin çoğaltılması veya yayınlanması tarihinden itibaren iki yıl geçmeden ikinci baskı yapamaz. Ancak bu sürenin sona ermesinden önce mevcudu tükenen eser veya işlenmelerin sahipleri bu süre ile bağlı tutulmaz.
Yürürlük
Madde 14 -
7163 sayılı Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Teşkilât Kanununa ve 5864 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre düzenlenmiş olan bu Yönetmelik Resmî Gazetede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
* Resmi Gazete 24 Şubat 1972 - 14109 * 13.12.1981 tarih ve 473 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 7. madde değiştirilmiştir. * 13.12.1981 tarih ve 473 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 11. madde değiştirilmiştir.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul