(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: T.C. EMEKLİ SANDIĞI YOKLAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (RG: 07.07.2005)
T.C. EMEKLİ SANDIĞI YOKLAMA YÖNETMELİĞİ (1)

Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı; T.C.  Emekli Sandığınca bağlanan aylıkların öden­mesi için, aylık sahiplerinin durumlarında değişiklik olup olmadığı bakımından yoklama ya-pılmasını ve yapılacak yoklamanın esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Yönt. (RG: 07.07.2005)
T.C. Emekli Sandığınca bağlanan (Değişik ibare:RG- 07/07/2005-25868) aylıkları kendisi alanlar ile veli, vasi, kayyım ya da vekillerine ödenenler, bu Yönetmelikte yazılı usullere göre yoklama belgesi doldurmak mecburiye­tindedirler.
Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nun 3284 sayılıKanun ile değişik 123 üncü maddesine göre hazırlanmıştır.
  
Yoklama Belgesinin Düzenlenmesi Madde
Madde 4 - Yönt. (RG: 07.07.2005)
Yoklama için, örneği bu Yönetmeliğe ilişkin yoklama belgesi düzenlenir.Aylıkları aynı veli, vasi, (Değişik ibare:RG-:07/07/2005-25868) kayyım veya vekil vasıtasıyla ödenenler için müştereken biryoklama belgesi verilebilir.
Yoklama Belgesindeki Bilgiler
Madde 5 -
Yoklama belgelerine aylık sahiplerinin soyadı, adı, doğum yeri ve doğum tarihleri nüfus hüviyet cüzdanlarındaki kayıtlara göre yazılır. Yoklama belgeleri kanuni temsilciler tarafından imzalanır.

Bu suretle düzenlenen yoklama belgeleri, yoklamaya esas tutulur.
Yoklama Belgesinin Verilmesi
Madde 6 -
Yoklama belgeleri yılda bir defa birinci dönem üç aylıkların ödeme tarihleri esas alınmak suretiyle, aylıkların ödendiği bankalara verilir.
Yoklama Belgesi ile Verilecek Belgeler
Madde 7 - Yönt. (RG: 07.07.2005)
Vasiler ve (Değişik ibare:RG-:07/07/2005-25868) kayyımlar vesayet ve (Değişik ibare:RG-:07/07/2005-25868) kayyımlık ilâmlarının, vekiller vekalet­namelerinin asıllarını veya noterlikçe onaylanmış örneğini bu sıfatlarla alacakları aylığa rast-layan ilk yoklama süresi içinde yoklama belgesi ile birlikte bankalara verirler.

Bunların sonraki yoklamalarda verecekleri yoklama belgelerine işbu belgeleri düzenle-yen mahkeme veya noterliğin ünvanıyla tarih, numarası ve hangi yoklama belgesiyle verilmişolduğu yazılmakla yetinilir.

(Ek:RG- 07/07/2005-25868)Yurt dışında ikamet ederek aylıklarını yurt içindeki veya yurt dışındaki bankalardan kendisi veya veli, vasi, vekil, kayyım aracılığıyla alanlar, ikamet ettikleri yabancı ülkelerde ikametgahlarına en yakın yetkili Büyükelçilik veya Konsolosluklardan alacakları hayatta olduklarına dair bir belgeyi, yılda bir defa birinci dönem aylık veya üç aylıklarının ödeme tarihleri esas alınmak suretiyle verilen yoklama belgelerine eklemeleri gerekir.
Değişikliğin Bildirilmesi
Madde 8 - Yönt. (RG: 07.07.2005)
Vesayet ve (Değişik ibare:RG-:07/07/2005-25868) kayyımlığın mahkemece kaldırılması veya değiştirilmesi ha­linde durum, vasi ve (Değişik ibare:RG-:07/07/2005-25868) kayyımlarca, vekillerin azli veya değiştirilmesi halinde ise aylık sahiplerince T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne veya T.C. Emekli Sandığı Bölge Müdürlüklerine bildirilir.
Öğrenim Belgelerinin Gönderilmesi
Madde 9 -
Yaş hadlerine eriştikleri halde öğrenimde bulunan erkek çocuklar ( 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nun Ek 13 üncü maddesine göre aylık bağlanan kız yetim­ler dahil) devam ettikleri orta veya yüksek öğretim okullarından alacakları öğrenim belgeleri­ni, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne veya T.C. Emekli Sandığı Bölge Müdürlüklerine gönderirler.
  
Yoklama Belgelerinin Gönderilmesi
Madde 10 - Yönt. (RG: 07.07.2005)
Bankalar kendilerine verilen yoklama belgelerinde gerekli incelemeyi ya­parak ilgililere ödemede bulunduktan sonra, bu belgelerle vesayet ve (Değişik ibare:RG-:07/07/2005-25868) kayyımlık ilâmlar ve vekaletnameleri derhal T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne veya T.C. Emekli Sandığı Bölge Müdürlüklerine gönderirler.
Yoklama Belgelerinin Kontrolü
Madde 11 - Yönt. (RG: 07.07.2005)
Yoklama muamelelerini yapmakla görevli olanlar, yoklama belgelerini inceleyerek,

a) Kanunî temsilciler tarafından aylığın tahakkukuna tesir eden bilgilerin tamamen yazılıp yazılmadığını ve imzalanıp imzalanmadığını araştırırlar.

b) Gerekli vekâletnameler ile vasilik veya (Değişik ibare:RG-:07/07/2005-25868) kayyımlık ilâmlarının verilmiş olup olma­dığını müteakip yoklama belgelerinde vasilik, (Değişik ibare:RG-:07/07/2005-25868) kayyımlık veya vekillik belgelerini tanzim eden mahkeme veya noterliğin ünvanıyla tarih ve numaralarının bulunup bulunmadığını araştırırlar, varsa eksiklikleri tamamlatırlar.

Yoklama belgelerinde görülen.

Yoklama belgelerindeki bilgiler üzerine yapılan araştırma neticesinde kesilmesinin ge­-rekeceği anlaşılan aylıkların kesilmesi ve fazla ödenmiş aylıklar varsa geri alınması için gerekliişlem yapılır.
Aylıkların Nüfus Kütüğüne İşlenmesi
Madde 12 -
T.C. Emekli Sandığınca bağlanan aylıklar, aylık sahiplerinin nüfus ka­yıt örneği ve emeklilik sicil numarası belirtilmek suretiyle kayıtlı oldukları nüfus müdürlüklerine bildirilir. Nüfus Müdürlükleri, aylık bağlandığını ilgililerin nüfus kütüğüne kaydederler.
Nüfus Kayıtlarındaki Değişikliklerin Bildirilmesi
Madde 13 -
Nüfus Müdürlükleri, kendilerine intikal eden, ölüm, evlenme, vatandaş­lığı kaybetme durumlarında, nüfus kayıtlarından tetkik ederek,

a)  Ölmüş olanların,

b) Dul karı, dul koca, dul ana, kız ve erkek çocuklar ile malûllük ve muhtaçlık aylığı alan erkek çocuklardan evlenenlerin,

c) Türk vatandaşlığından çıkarılan, Türk vatandaşlığını bırakan veya yabancı mem­leket uyruğuna girenlerin, (Türk vatandaşlığını muhafaza edenler hariç),

Adlarını, soyadlarını ve emeklilik sicil numaralarını T.C. Emekli Sandığı Genel Mü-dürlüğüne veya T.C. Emekli Sandığı Bölge Müdürlüklerine derhal bildirirler.

Yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarında yazılı aylık sahiplerinden, yabancı memleketlerde ölen ve evlenenler olduğu takdirde, bu durum yetkili Büyükelçilik ve Konsolosluklar tarafından, her birinin Türkiye'de kayıtlı oldukları nüfus müdürlüklerine bildirilir.
Göreve Girenlerin Bildirilmesi
Madde 14 -
   5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (I) işaretli fıkrasında yazılı olan kurumlardan herhangi birinde bir göreve tayin edilenlerden, T.C. Emekli Sandığı Genel Mü­dürlüğünden emekli, adi malûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylığı alıp almadıklarına dair birer beyanname alınır. 

Ayrıca bu görevlere atananların durumu ilgili Kurumca da, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne derhal bildirilir.
  
Cezaî Hüküm
Madde 15 -
   5434 sayılı Kanunun 124 üncü maddesi uyarınca gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar hakkında Türk Ceza Yasası'nın 528 inci maddesi uyarınca kovuşturma yapılır.
  
Kaldırılan Hükümler
Madde 16 -
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, 7/5/1986 gün ve 3284 'sayılı Kanunun Ek 7 nci maddesinin (b) bendi ile Yönetmelik olarak değiştirilen 9/6/1953 tarih ve 4/800karar sayılı T.C. Emekli Sandığı Yoklama Nizamnamesinin uygulaması sona erer.
Yürürlük
Madde 17 -
Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 18 -
Bu Yönetmelik hükümlerini T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürü yürütür.
1. Bu Yönetmeliğin 4 üncü, 7 nci, 8 inci, 10 uncu ve 11 inci maddelerinde ve eki Yoklama Belgesi Formunda geçen "kayyum" ibaresi, 07/07/2005 tarihli RG’de yayımlanan yönetmelikle "kayyım" olarak değiştirilmiştir.Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul