MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYISAL OYUNLAR YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı; Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından tertip edilen sayısal oyunlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik hükümleri, sayısal oyunların oynanması, ikramiyelerinin ödenmesi ile bayiler hakkındaki işlemleri ve bu oyunlarla ilgili diğer hususları kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 06.09.2019)(Değişik:RG-6/9/2019-30880)
Bu Yönetmelik, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 285 inci ve 796 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 15.09.2007), Yönt. (RG: 29.07.2002) (Değişik:RG-15/09/2007-26644)
Bu Yönetmelikle geçen;

a) Bayi: İdarenin oynattığı sayısal oyunları oynatmak ve idarece belirlenecek esaslar içinde ikramiye ödemek üzere, İdarece bayilik ruhsatı verilen gerçek veya tüzel kişiyi,

b) Bilet: Sen-Seç yöntemi ile veya kuponun terminal tarafından işleme tabi tutulmasından sonra alınan ve kupon üzerindeki bilgileri de içeren çıktıyı,

c) İdare: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünü,

ç) İkramiye Ödeme Komisyonu: Sayısal Oyunlara ait ikramiyelerden İdarece belirlenecek olanları talihlilere ödemek üzere, Loto Dairesi Başkanının Başkanlığında, aynı Başkanlığı temsilen bir şube müdürü ile Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve İkramiye Kontrol ve Çekilişler Dairesi Başkanlığını temsilen birer şube müdüründen oluşan komisyonu,

d) Kolon: Katılımcıya, oyuna bir katılma hakkı veren her bir sayı kümesini,

e) Kupon: Katılımcıların, üzerinde bulunan sayıları işaretledikleri sayısal oyunlara mahsus sayı kümelerini kapsayan basılı kağıdı,

f) Ruhsat: Bayilik faaliyetlerini yürütmek üzere, ilgililere İdare tarafından izin ve yetki verildiğini belirten belgeyi,

g) Sayısal Oyunlar: Katılımcıların oyunlara dahil olma şanslarını temsil eden biletle ilgili olarak, ister kendisi isterse oyun terminalleri ve/veya bilgisayar ve benzeri on-line bilişim ortamları yardımı ile belirli rakam, harf ya da diğer simgeler arasından seçim yapmak suretiyle oyuna katıldıkları, İdare tarafından da oynatılmakta olan Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara, Süper Loto ve benzeri şans oyunlarını,

ğ) Sen-Seç: Numaraların terminal tarafından rasgele seçildiği oyun yöntemini,

h) Şube: İdarenin taşra şube müdürlüklerini,

ı) Terminal: Sayısal oyunların oynanmasına mahsus özel cihazı,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Oyun Planları
Oyun Planı
Madde 5 -
İdare tarafından tertiplenecek sayısal oyun çekilişleri için oyun planları hazırlanır.

Loto Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan oyun planı taslağı İdare Yönetim Kurulunca onaylanarak yürürlüğe girer.

Oyun planında;

a) Çekiliş günleri,

b) Kaç adet numara üzerinden oynanacağı ve kaç numaranın doğru tahmin edilmesi gerektiği,

c) Her bir oyunun kolon fiyatı,

d) Dağıtılacak toplam ikramiyenin hasılata oranı ve oyunlarda doğru tahmin edilen numaralara ödenecek toplam ikramiyenin hangi oranlarda paylaştırılacağı,

yer alır.

Onaylanmış olan oyun planlarında değişiklik yapılmasına veya iptal edilmesine İdare Yönetim Kurulu yetkilidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kupon ve Biletlerde Bulunması Gereken Hususlar
Kuponlarda Bulunması Gereken Asgari Hususlar
Madde 6 -
Kuponların ön yüzünde, kolon sayısı kadar sayı kümesi, arka yüzünde ise oyunun oynanması ve ikramiye ödenmesine ilişkin açıklamalar yer alır.

İdare, kuponlar üzerinde ihtiyaç duyulan gerekli değişiklikleri yapabilir.
Biletlerde Bulunması Gereken Asgari Hususlar
Madde 7 -
Biletin ön yüzünde en az, iştirakçinin seçtiği sayılar, barkod, çekiliş tarihi, bilet güvenlik ve bayi ruhsat numarası; arka yüzünde ise bilet seri numarası, oyunlarla ilgili oynama esasları ve İdarece gerekli görülen açıklamalar yer alır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Oyunun Oynatılması
Oyunun Oynatılması
Madde 8 -
Oyun, iştirakçi tarafından usulüne uygun olarak işaretlenmiş kuponların, terminalde işleme tabi tutularak, üzerindeki bilgilerin veya Sen-Seç yöntemi ile terminal tarafından rasgele seçilen sayıların, bu oyunlara mahsus sistem merkezine ve bilete aktarılması suretiyle oynatılır.
Kupon Kabulü
Madde 9 -
Oyun kuponları, bayiler tarafından bir önceki çekilişi izleyen günden, çekilişin yapılacağı gün İdarenin belirleyeceği saate kadar kabul edilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çekiliş ve İkramiye Ödemeleri
Çekiliş
Madde 10 -
Çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. İdarece oluşturulan çekiliş heyeti tarafından, noter huzurunda halka açık olarak yapılacak çekilişler, televizyondan yayınlanabilir veya sonuçları uygun haberleşme araçlarıyla kamuoyuna duyurulur.
Çekiliş Heyeti ve Görevleri
Madde 11 -
Çekiliş Heyeti; İdarece belirlenecek görevlilerden oluşur. Bu heyet, çekilişin en ufak bir kuşku ve tereddüte meydan vermeyecek şekilde gerekli dikkat ve özen içinde gerçekleştirilmesini sağlar. Çekiliş Heyetinin görevleri: 

a) Çekiliş küresinin, çekilişe hazır olup olmadığını ve küreye konulacak topları kontrol etmek,

b) Kürenin başında görev verilecek ve çekilişe yardımcı olacak diğer personeli, çekiliş başlamadan önce hazır bulundurmak ve çekiliş için gerekli diğer önlemleri almak, 

c) İkramiye kazanan numaraları anında belirlemek, kayıtlarını tutmak, bunlarla ilgili gerekli tutanakları düzenlemek ve numaraları sistem merkezine iletmek, 

d) Çekilişle ilgili diğer görevleri yapmak.
Çekilişin Yapılması
Madde 12 -
Çekiliş, İdare tarafından daha önceden ilan edilen gün ve saatte gerçekleştirilir. Oyun planında öngörülen sayıda numara çekilişi yapılır. Çekilişin belirlenen gün ve saat dışında yapılmasının kararlaştırılması halinde bu durum kamuoyuna duyurulur.
Çekiliş Tutanağı
Madde 13 -
Çekilişin tarihi, yeri, saati ve çekilişle belirlenen numaralar ile çekilişe ilişkin gerekli görülen diğer hususlar, çekiliş heyeti tarafından imzalı ve noterce düzenlenen çekiliş tutanağında belirtilir. Çekilişle belirlenen numaralar çekilişi takiben, İdare tarafından uygun görülen haberleşme araçları ile yayınlanır. Bu numaralar ve ikramiyeler, bayilerce de işyerlerinde uygun biçimde iştirakçilere duyurulur.
İkramiyelerin Ödenmesi, İkramiye Ödeme Yetki ve Yükümlülüğü
Madde 14 -
İdare şubeleri ve bayiler, talihliler tarafından ibraz edilen biletlere isabet eden ikramiyeleri, ikramiye ödeme limitlerine göre ödemek zorundadır. Bayilerin ve İdare Şubelerinin ikramiye ödeme esasları ve limitleri İdarece belirlenir. Sayısal oyun ikramiyelerinden İdarece gerekli görülenler “İkramiye Ödeme Komisyonu’’ tarafından ödenir. Bir bilete isabet eden ikramiyenin ödenebilmesi için biletin herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde sistem tarafından okunabilir ve onaylanabilir nitelikte olması şarttır. İkramiye isabet eden numaralara veya barkod ve bilet güvenlik numarası üzerinden yırtılmış ve kopmuş olan biletlere ikramiyesinin ödenebilmesine, bu biletlerin ibrazını müteakiben yapılacak veya yaptırılacak inceleme ve araştırmadan sonra İdarece karar verilir. Bayiler; ikramiye ödemelerinden doğan her türlü İdare zararından, haksız ödeme yapılan talihliler ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur ve ikramiyelerini ödedikleri biletlerle ilgili olarak İdarenin belirleyeceği esaslara göre hareket etmek zorundadır.
İkramiye Zamanaşımı
Madde 15 -
İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl geçtikten sonra zamanaşımına uğrar.
Bilet İbrazı Zorunluluğu
Madde 16 -
Biletler hamiline ait olup, bir bilete isabet eden ikramiye, bileti ibraz edene ödenir. Çekilişten önce veya sonra biletin kaybolduğu beyan edilerek ikramiye talebinde bulunanların başvuruları dikkate alınmaz.

İkramiye ödemesi, ancak bir yargı kararına istinaden durdurulabilir. Bu gibi hallerde yargı kararına göre işlem yapılır.

Terminallerde işleme tabi tutulduktan sonra iştirakçilere iade edilen kuponlar, hiçbir şekilde bilet yerine geçmez ve bu kuponlara dayanılarak ikramiye talep edilemez.
Bir Biletle Birden Fazla İkramiye Kazanılması
Madde 17 -
İkramiye ödemesinde kolon esas alınır. Bir biletteki birden fazla kolona ikramiye isabet etmesi halinde her kolona ait ikramiye ödenir.
İkramiye Ödenmeyecek Haller
Madde 18 -
Sistem tarafından kabul edilmeyen; sahte, tahrif edilmiş ve zamanaşımına uğramış biletlere ikramiye ödenmez.

İkramiye ödenebilmesi için bir bilette en az çekilen sayılar, barkod, bilet güvenlik numarası, çekiliş tarihi ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Onsekiz yaşından küçüklere oyun oynatılamaz ve ikramiye ödenemez.
Sahte ve Tahrif Edilmiş Biletler
Madde 19 -
İdare, şubeler ve bayiler; ikramiye ödemeleri veya daha sonraki incelemeler sırasında, sahte veya tahrif edilmiş biletleri tespit etmeleri halinde, bileti ibraz eden kişi hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunmak zorundadır.
İkramiyelerden Kesinti Yapılamayacağı ve Talihlilerden Menfaat Sağlanamayacağı
Madde 20 -
İkramiye ödemeleri hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmadığından, herhangi bir kesinti yapılamaz.

İkramiye ödemelerinde talihlilerden her ne ad altında olursa olsun nakdi veya ayni hiçbir menfaat sağlanamaz ve talihli yeniden oyun oynamaya zorlanamaz.
Talihlilerin İsimlerinin Açıklanması
Madde 21 -
İkramiye ödemeleri sırasında; talihlinin rızası olmadığı takdirde basına haber verilmez, isimleri açıklanmaz.
Bayilerce Saklanacak ve İdareye İntikal Ettirilecek Belgeler
Madde 22 -
Bayilerin hangi belgeleri, ne kadar süre ile saklayacakları ve hangi belgeleri İdareye intikal ettirecekleri ve buna ilişkin esaslar İdarece belirlenir.
ALTINCI BÖLÜM
Bayilik Faaliyetine İlişkin Hükümler
Bayilik Ruhsatı
Madde 23 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 29.07.2002)
Bayilik faaliyetinin yapılabilmesi için İdareden bayilik ruhsatı alınması zorunludur. Bayiler, faaliyetlerini ruhsatlarında belirtilen adreslerinde yürütürler.

Ruhsat; verildiği tarihten, bayiliğin sona erdiği tarihe kadar, başka bir işleme gerek olmaksızın geçerlidir.

(Değişik:RG-29/07/2002-24830) Sayısal Oyun bayileri, bayilik faaliyetlerini sürdürdükleri sürece, Milli Piyango, Hemen-Kazan bileti ve bu gibi ürünleri de satabilir. Bu bayiler, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış ve İkramiye Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

İdarece gerekli görülen hallerde, ruhsat yenilenebilir veya vize edilebilir.
Bayilik Ruhsatı Verilme Şartları
Madde 24 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 06.09.2019), Yönt. (RG: 27.02.2012), Yönt. (RG: 22.03.2005), Yönt. (RG: 24.09.2004), Yönt. (RG: 29.07.2002)
Bayilik ruhsatı verilmesi;

a) Bayilik ruhsatı verilecek gerçek kişilerin aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir:

1) 18 yaşını bitirmiş veya kazai rüştünü kazanmış olmak,

2) (Değişik:RG-6/9/2019-30880) Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama veya kaçakçılık suçlarından birisi ile hüküm giymiş olmamak,

3) Akıl hastalığı nedeni ile özürlü bulunmamak, vesayet veya hacir altına alınmamış olmak.

b) Bayilik verilecek işyerlerinin aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

1) (Değişik:RG-24/09/2004-25593) Bayilik gerçek ve tüzel kişilere verilebilir. Bu kişilerin bayilik talep ettikleri işyerlerinde en az bir yıldır faaliyet gösterdikleri hususu vergi levhası ve İdarece uygun görülen resmi belgelerle kanıtlanmalıdır.

2) (Değişik:RG-29/07/2002-24830) Sayısal Oyun bayiliği yapılacak işyeri; iş ve insan yoğunluğunun olduğu, tercihan cadde üzerinde veya işlek bir sokakta ya da alışveriş merkezlerinde bulunmalıdır. Ayrıca, işyerinin bulunduğu yerin ticari potansiyeli ve konumu da dikkate alınır.

3) İdarenin görevli personeli tarafından yapılacak işyeri fiili kontrolü sırasında, başvuru belgelerindeki bilgilerin doğru olduğu tespit edilmelidir.

4) (Değişik:RG-27/2/2012-28217) Sayısal oyun bayilikleri; gazete ve tekel bayilikleri, süpermarket, market, büfeler ile kuruyemiş, kırtasiye, cep telefonu, bilgisayar ve müzik kaseti gibi çok sayıda ve sürümü bol ürün satan veyahut sabit piyango, spor toto ve ganyan bayiliği üzerine faaliyet gösteren işyerlerine verilebilir.

c) (Değişik:RG-27/2/2012-28217) Bayilik verilmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

1) Bayilik verilecek gerçek ve tüzel kişiler, gerekli şartları taşıyan başvuru sahipleri arasından kura yöntemiyle belirlenir. Ancak;12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan gerçek kişilere bir yıldır faaliyet gösteriyor olma şartı aranmaksızın ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre çalışma gücünün en az % 40’ını kaybetmiş olan gerçek kişilere, bu maddedeki diğer koşulları taşıma şartıyla kura çekilişine tabi tutulmaksızın bayilik verilebilir. Yapılan başvuru sayısının, verilecek bayilik sayısından fazla olması durumunda bayilik verilecek gerçek kişiler kura ile belirlenir.

2) Alışveriş merkezi, gar, otogar ve havalimanı gibi insanların yoğun olduğu mahallerde veya İdarenin başbayisi olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere bu Yönetmelikte düzenlenen şartları taşımaları kaydıyla, kuraya tabi tutulmaksızın ve bir yıldır faaliyet gösteriyor olma şartı aranmaksızın bayilik verilebilir. Yapılan başvuru sayısının, verilecek bayilik sayısından fazla olması durumunda bayilik verilecek gerçek veya tüzel kişiler kura ile belirlenir.

3) Bayilik verilecek yerleşim yerleri ile alışveriş merkezi, gar, otogar, havalimanı gibi mahaller ve buralara verilecek bayiliklerin sayısı; terminal stok durumu, sayısal oyunlardan elde edilen hasılat ve bayi sayısı, bayilik verilecek yerin nüfusu, ticari potansiyeli gibi kriterlerin biri veya bir kaçı dikkate alınmak suretiyle İdare Yönetim Kurulunca belirlenir.
Bayilik Teminatı
Madde 25 -
Bayilik ruhsatı verilmeden önce bayi, İdare tarafından belirlenecek miktarda teminatı nakden yatırmak zorundadır. İdare; teminatı döviz olarak belirleyebilir; gerektiğinde teminat mektubu alınmasına karar verebilir; bayilerin oynatacakları oyunlara, verecekleri hizmetlere ve hukuki statülerine göre teminat tutarlarını farklılaştırabilir.

Bayilik faaliyeti devam ettiği sürece teminat bayiye iade edilmez, bayinin üçüncü kişilere olan borçlarına mahsup edilemez, üçüncü şahıslar açısından teminat üzerine haciz ve ihtiyati tedbir konulamaz.

Bayilik ruhsatının iptali halinde; bayinin faaliyeti sırasında vermiş olduğu zarar veya borçları öncelikle bayilik teminatından mahsup edilir. Bayilik ruhsatının iptali halinde teminat, üç ay içinde bayiye iade olunur.
Bayilik Komisyonu ve İkramiye Ödeme Primi
Madde 26 -
Bayilere, İdarece belirlenen oranda komisyon ve ikramiye ödeme primi ödenir. İdare, bu komisyon ve prim oranlarını değiştirebilir.
Bayinin Kurallara Uyma Zorunluluğu
Madde 27 -
Bayi, bu Yönetmelik hükümleri ile İdare tarafından yürürlüğe konulacak diğer mevzuat, sözleşme, karar, genelge ve talimatlara uymak zorundadır.
Bayilik Faaliyetinin Sürekliliği
Madde 28 -
Bayi, ruhsatının geçerli olduğu süre içinde, bayilik faaliyetini aralıksız sürdürmek zorundadır. Bunun istisnaları İdarece belirlenir. Ancak, hastalık, silah altına alınma veya diğer mücbir sebeplerin varlığı halinde bayi, ilgili satış merkezine yazılı olarak başvurmak ve durumunu belgelemek kaydıyla, mazeretinin bitimine kadar bayilik faaliyetini yapmamak için İdareden izin talep edebilir. Bayinin, izin talep ettiği sürenin veya mazeretinin bir ay sürmesi halinde, terminal ve oyuna ait malzeme ve demirbaşlar İdarece geri alınabilir. Bu hususta bayiye, hiçbir ihtar veya kanuni merasime tabi tebligat yapma zorunluluğu yoktur. Bayi, izinli bulunduğu süre içerisinde haftalık gider karşılığı olan tutarı İdareye ödemek zorundadır.
Bayilerin Yükümlülüğü
Madde 29 -
Bayiler, İdarece kendilerine verilen ruhsat ile oyuna ait reklam araçlarını ve duyuruları uygun yerlere asmak veya yapıştırmak, İdarece gerekli görülecek işyeri düzenlemelerini yapmak zorundadır.

Sayısal oyunlara ait satış hasılatlarının, bayiler tarafından İdarece belirlenen gün ve şekilde yatırılması esastır. Zamanında yatırılmayan satış hasılatları için İdarece belirlenen oranda gecikme cezası uygulanır.

Oyunun oynatılması ile ilgili giderlerin bayilerce üstlenilmesi esastır. Ancak İdare, bu tür giderleri geçici veya sürekli olarak, kısmen ya da tamamen üstlenebilir. Bu durum, bayiler için bir kazanılmış hak oluşturmaz.
İşyerinin Nakli ve Ruhsatın Değiştirilmesi
Madde 30 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 29.07.2002) (Değişik:RG-29/07/2002-24830)
Bayilik ruhsatına sahip olan gerçek veya tüzel kişinin mevcut işyerinden bir başka işyerine bayiliğini nakil ettirmek istemesi halinde; bayinin iletişim ve nakil sırasında meydana gelebilecek tüm masrafları üstlenmesi koşulu ile İdareden izin alarak, bayiliği bir başka yere nakledilebilir. Bu durumda bayilik ruhsatı, yeni işyerine göre yeniden düzenlenir.

Nakillerde, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin b/4 bendinde sayılanlar dışında bir iş ile iştigal etmek isteyenlerin talepleri değerlendirilmez. Bayi ancak, bulunduğu il, ilçe ya da belde hudutları içerisinde nakil talebinde bulunabilir.
Ruhsatın Devri
Madde 31 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 06.09.2019)(Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-6/9/2019-30880)
Bayilik ruhsatı İdarenin önceden yazılı olarak izninin alınması ve bayiliğin devredileceği kişi ve işyerinin bu Yönetmelik ile aranan şartları taşıması kaydıyla devredilebilir. Bayiliğin devrine ilişkin diğer usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Bayiliğin Sona Ermesi
Madde 32 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 06.09.2019), Yönt. (RG: 27.02.2012)
Aşağıda belirtilen hallerde bayilik ruhsatı, İdare tarafından tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirim süresine uyulmaksızın iptal edilir.

Bayinin,

a) Ölümü,

b) Ruhsatının iptalini talep etmesi,

c) (Değişik:RG-6/9/2019-30880) İzinli süreler, mücbir sebep veya İdarece kabul edilebilir haklı nedenler dışında, bir takvim yılı içerisinde, aralıksız on gün ya da toplam altmış gün oyun oynatmaması,

d) Üç aylık dönemler itibariyle oyunla ilgili olarak İdarece hesaplanacak terminal başına maliyetin yüzde onbeş fazlası tutarında hasılat sağlayamaması,

e) Bayilik faaliyetiyle ilgili olarak, satış merkezleri görevlileri veya İdarenin yetkili memurlarına fiili saldırıda bulunması, hakaret veya tehdit etmesi,

f) Oyunu, İdarece belirlenen değerinden fazla fiyatla oynatması,

g) Bayi olabilme şartlarından herhangi birini yitirmesi veya ruhsat verildikten sonra bu şartlardan herhangi birini haiz olmadığının anlaşılması,

h) Mülga:RG-29/07/2002-24830)  

i) İdare malları aleyhine bir suç işlemiş olması,

j) 18 yaşından küçüklere oyun oynatması veya ikramiye ödemesi,

k) İdarenin izni olmaksızın, işyerinde İdareye ait olmayan oyunlar oynatması,

l) (Değişik:RG-6/9/2019-30880) Bayilik ruhsatına haiz olan kişinin, işyerini ve/veya bayiliğini İdareden izin almaksızın bir başka yere nakletmesi veya işyerini kapatması,

m) İdareye olan oyun hasılatlarını veya gecikme cezalarının tamamını, yatırma tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde ödememesi (Mülga ibare:RG-27/2/2012-28217) (…),

n) (Değişik:RG-6/9/2019-30880) Bayilik ruhsatına haiz olan kişinin, İdarenin önceden yazılı olarak iznini almadan işyerini ve/veya bayiliği fiilen başka bir şahsa devretmesi,

o) Bayinin, İdarece konulan kurallardan herhangi birini ihlal etmesi nedeniyle üç defa yazılı olarak uyarılması.
Yeniden Ruhsat Verilmesi
Madde 33 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 29.07.2002) (Değişik:RG-29/07/2002-24830)
Bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinin (e, f, g, i, j, l, m, n, o) bentlerinde sayılan haller nedeniyle ruhsatı iptal edilen bayiye yeniden ruhsat verilmez. Diğer nedenlerle ruhsatı iptal edilen bayinin başvurusu üzerine, iptalin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl geçtikten sonra bayilik ruhsatı verilebilir.
Kaldırılan Hükümler
Madde 34 -
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 8/10/1996 tarihli ve 22781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Sayısal Loto Oyun Yönetmeliği’’ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 35 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 36 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (6)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul