24/12/2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 696 sayılı KHK ile yapılan değişiklikler henüz aşağıdaki metne işlenmemiştir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
ÖZELLEŞTİRME FONU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
(Genel Hükümler)
Amaç:
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, Fon için gerekli olan kaynakların elde edilmesi, korunması ve etkin olarak kullanılmasını sağlamak ve Fon bakiyelerinin nemalandırılması ile Fon Bütçesinin hazırlanmasını düzenlemektir.
Kapsam:
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, Fon’un kaynak ve kullanımlarının yönetilmesi, Fon bakiyelerinin nemalandırılması ve Fon bütçesinin hazırlanmasına dair esas ve usulleri kapsar.
Hukuki Dayanak:
Madde 3 -
Bu yönetmelik 24.11.1994 tarih ve
   4046
   sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Kısaltmalar:
Madde 4 -
Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

- Kurul : Özelleştirme Yüksek Kurulunu,

- İdare : T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığını,

- Fon : Özelleştirme Fonu’nu,

- Kanun : 24.11.1994 tarih ve
   4046
   sayılı Kanunu,

- Kuruluş : 46 sayılı Kanunun 1/A maddesinde açıklanan tanımı,

ifade eder.
  
İKİNCİ BÖLÜM
(Esas Hükümler)
Fonun Kaynakları
Madde 5 -
Fonun kaynaklarını;

a) Özelleştirme uygulamalarından elde edilen tüm gelirler:

-İdarenin ve özelleştirme yetkisi verilen kuruluşların özelleştirme uygulamalarından elde edilen gelirler;

Kuruluş, varlık, iştirak ve diğer taşınmazların özelleştirilme satış bedeli, vadeli
satışlarda satış taksit ve faizleri,

İhale şartname satış geliri,

Yatırımcıların eçici veya kesin teminatlarının nakde çevrilmesinden elde edilen gelirler ile sair gelirler.

-Programdaki kuruluşların aktiflerindeki varlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuat çerçevesinde kamulaştırılmasından elde edilen gelirler,

- Kuruluşların diğer kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarına karşılık olarak, sahip oldukları varlıkların devri neticesinde mahsup edilen tutarlar,

- İdarenin, Fon bakiyelerini nemalandırması sonucu elde ettiği faiz gelirleri,

- Dava sonucu ve icra bedeli gibi dolaylı olarak özelleştirme uygulamalarına bağlı olan gelirler,

b) İdareye devredilen kuruluşlardan elde edilen temettüler,

- Doğrudan İdareye bağlı olan iştirakler ve bağlı ortaklıklardan elde edilen temettüler gelir kaydedilir. İdareye devredilen kuruluşların iştirak ve bağlı ortaklıklarının temettüleri ise, ilgili kuruluş bünyesinde bırakılır.

c) Kapsam ve/veya programdaki kuruluşlardan yapılan borçlanmalar,

d) Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde ihraç edilecek her türlü menkul kıymet ile diğer kıymetli evrakın satışından sağlanan gelirler

e) İdareye devredilen kuruluşlara sağlanan finansmandan elde edilen gelirler,

f) Diğer mevzuat ile tahsis edilen kaynaklar ve sair gelirler,

oluşturmaktadır.
Fonun Kullanım Alanları
Madde 6 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 06.08.2005)
Fon;

a) Kanunun 21 inci maddesine göre iş kaybı tazminatı ödenmesi ve iş kaybı nedeniyle verilecek meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi hizmetlerinin sağlanması amacıyla açılacak hesaba özelleştirme gelirlerinden Kurul tarafından belirlenecek miktarlarda yapılacak ödemeler ile gerektiğinde bu hesaba yapılacak aktarmalarda,

b) Kanunun 22 nci maddesine göre diğer Kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilecek personele, atamalarının yapılıp eski kurumları ile ilişkilerinin kesileceği tarihe kadar geçen sürede tahakkuk edecek aylık ücret, sosyal hak ve yardımlar ile her türlü özlük haklarının ödenmesinde,

c) Kanunun 24 üncü maddesi gereğince, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi personelden hizmet süresi itibariyle emeklilik hakkını kazananlara Kanunda belirtilen süre ve şartlar dikkate alınarak T.C. Emekli Sandığı’nın talebi halinde yapılacak ödemelerde,

d) Özelleştirme kapsamındaki kuruluşların özelleştirilebilir hale getirilmesi amacıyla, danışmanlık hizmeti alınması da dahil olmak üzere yapılacak özelleştirmeye hazırlık çalışmalarının gerektirdiği harcamaların karşılanmasında,

e) Özelleştirme programındaki kuruluşlarda idari, mali ve hukuki yönden yapılacak düzenlemelerin gerektirdiği giderlerin karşılanmasında,

f) Kanunun 17 nci maddesine göre programa alınan kuruluşların, Kanunun 10/f maddesi gereğince sermaye artırımlarına katılınmasında,

g) İdarece, Kanunun 4/n maddesinde yer alan; “Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlara, özelleştirme uygulamalarının gerektirdiği hallerde borç verilmesinde”,

h) Programa alınan kuruluşlara, Kanunun 10/ı maddesinde yer alan “İdareye devredilen kuruluşlara, İdarece belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde borç olarak finansman sağlanmasında”,

i) Gerektiğinde, özelleştirme programındaki kuruluşların hisse senetleri ile bu kuruluşlara ait her türlü kıymetli evrakın satın alınmasında,

j) Özelleştirme uygulamalarının yerine getirilebilmesi için gereken her türlü mal ve hizmet alımında,

k) Fon gelirlerinin %5’ini aşmayacak şekilde, Kurulca onaylanan İdare Bütçesinin oluşturulmasında,

l) Özelleştirilen kuruluşların kalan borçlarının tasfiyesinde,

m) Özelleştirme tahvilleri, bono ve diğer menkul kıymetlerin itfa edilmesinde,

 n) (Değişik:RG-06/08/2005-25898) Fonun nakit fazlasının, aktarmanın yapılacağı tarihten sonraki Fonun öngörülebilir yüklenimleri değerlendirilmek suretiyle, iç ve dış borç ödemelerinde kullanılmak üzere Hazine hesaplarına aktarılmasında

o) Mevzuatla İdareye verilen sair görevlerin yerine getirilmesinde ve Kurulun özelleştirme ile ilgili olarak belirleyeceği alanlardaki ödemelerin karşılanmasında kullanılır.
Programdaki Kuruluşlara Yapılan Sermaye Ödemeleri
Madde 7 -
Kanunun 17 nci maddesine göre programa alınan kuruluşların sermaye artırımlarına katılınması çerçevesinde yapılan işlemlerde uyulacak esaslar şunlardır;

a) Sermaye ödemesi sadece sermaye taahhüt borcuna mahsuben yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına tabi kuruluşlar hariç, ön ödeme olarak sermaye ödemesi yapılamaz.

b) Sermaye artışı durumunda, sermaye artışının Ticaret Siciline tescilinden sonra ödeme veya mahsup yapılır. Sermayeye mahsuben ödemeler yapılmadan önce, şayet borç olarak kaynak transferi gerçekleşmiş ise bu borçlar, sermayenin Ticaret Siciline Tescil tarihi itibariyle, ilgili birim tarafından borcun sermayeye mahsup edilmesine ilişkin olarak alınacak Başkanlık Olur'unu müteakiben, hesaplanan faizleriyle birlikte taahhüt edilen sermayeye mahsup edilir. Sermaye artışına mahsuben ödeme, mahsup işlemi gerçekleştirildikten sonra sermaye taahhüdünden borç varsa yapılabilir.

c) Sermayeye mahsuben ödemelerin yapılabilmesi için, ilgili Proje Grup Başkanlıkları tarafından ödemeyle ilgili alınan Başkanlık Olur'u ve ödemeye ait detayı içeren İç Haberleşme talep yazısı Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığına intikal ettirilmesi gerekir. Sözkonusu belgeler olmadan ödeme gerçekleştirilmez.

d) Sermaye arttırım işlemleri hariç yukarıdaki bentlerde yer alan prosedürün uygulanması sırasındaki işlemler, ilgili Proje Grup Başkanlığının bildirimi üzerine Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
Programdaki Kuruluşlara Borç Olarak Finansman Sağlanması
Madde 8 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 06.08.2005)
Kanunun 17/B maddesine göre programa alınan kuruluşlara Kanunun 10/ı maddesi kapsamında borç olarak finansman sağlanması halinde uyulacak esaslar şunlardır:

a) İdarenin programdaki kuruluşlara sermaye taahhüt borcu bulunmadığı zamanlarda yeni bir sermaye artışı yapılana kadar “borç” olarak finansman sağlanabileceği gibi, sermaye taahhüt borcunun varlığı halinde de geri ödenmesi üzerine kuruluşlarla İdare arasında karşılıklı mutabakat sağlanması suretiyle "borç" olarak finansman sağlanabilir.

(Ek:RG-06/08/2005-25898) Sözkonusu mutabakat; kuruluşun, İdare'den alacağı borcu, T.C. Merkez Bankası'nın reeskont işlemlerinde uyguladığı iskonto faiz oranından almayı kabul ettiğini, geri ödeme tarihini ve borç talep gerekçelerini de belirttiği yazısını İdare'ye iletmesi ve ilgili proje grup başkanlığının da borç talep yazısını esas alarak Başkanlık Olur'u ihdas etmesiyle sağlanır.

(Ek:RG-06/08/2005-25898) Kuruluşa verilen borç, nakit olarak geri ödemesi yapılmadığı/yapılamadığı durumda ödenmemiş sermayeye mahsup edilebilir. Bu durumda, borcun alındığı tarih ile mahsuplaşma tarihi arasında, T.C. Merkez Bankası'nın reeskont işlemlerinde uyguladığı iskonto faiz oranı üzerinden faiz tahakkuk ettirilir.

b) Borç verilebilmesi için kuruluşta bulunan kamu payının %50'den fazla olması gerekir.

c) Bu kapsamda borç verilmesi işlemi, "Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığının bağlı bulunFinansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanı,

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı ve

Borç talebinde bulunan ilgili Proje Grup Başkanı'ndan oluşacak Kredi Komitesi'nin uygun görüşü çerçevesinde “Başkanlık Makamı Oluru” ile gerçekleşir.

d) Borç olarak kaynak aktarımının, kuruluşların sermaye artırım kararlarının Ticaret Siciline tescil tarihine kadar yapılması esastır. Bu borca, T.C. Merkez Bankası Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları'ndan "İskonto Oranı" uygulanır.

e) İdare tarafından kuruluşlara borç olarak sağlanan finansman tutarının, vade tarihinde kuruluş tarafından İdare hesaplarına nakit olarak ödenmemesi ya da İdarenin kuruluşa olan sermaye taahhüt borcuna mahsup edilmemesi durumunda, tahakkuk edecek olan faiz ve anapara toplamı üzerinden borç aynı koşullarda yenilenir.

f) Kuruluşlara borç olarak sağlanan finansmanla ilgili olarak tahakkuk ettirilecek olan faizin hesaplanmasında aşağıdaki formül uygulanır:

Anapara*Gün*Faiz Oranı/360

g) Borç olarak ödemelerin yapılabilmesi için, ilgili Proje Grup Başkanlıkları tarafından ödemeyle ilgili alınan Başkanlık Olur'u ve ödeme ile ilgili detayı içeren İç Haberleşme talep yazısı gönderilmeden Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı ödemeyi gerçekleştirmez.

h) Yukarıdaki maddelerin uygulanması sırasındaki işlemler, ilgili Proje Grup Başkanlığının bildirimi üzerine Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
Kapsamdaki Kuruluşlara Borç Olarak Finansman Sağlanması
Madde 9 -
Kanunun 17/B maddesine göre özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlara, Kanunun 4/n maddesi gereğince özelleştirme uygulamalarının gerektirdiği hallerde borç verilmesi durumunda uyulacak esaslar şunlardır:

a) İdare, özelleştirme uygulamalarının gerektirdiği hallerde özelleştirme kapsamındaki kuruluşlara borç verebilir.

b) Borç verilebilmesi için kuruluşta bulunan kamu payının %50'den fazla olması gerekir.

c) Bu kapsamda borç verilmesi işlemi, "Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının Başkanlığında";

Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanı,

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı ve

Borç talebinde bulunan ilgili Daire ve/veya Proje Grup Başkanı'ndan oluşacak Kredi Komitesi'nin uygun görüşü çerçevesinde “Başkanlık Makamı Oluru” ile gerçekleşir.

d) Bu borca, T.C. Merkez Bankası Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları'ndan "İskonto Oranı" uygulanır.

e) İdare tarafından kuruluşlara borç olarak sağlanan finansman tutarının, vade tarihinde kuruluş tarafından İdare hesaplarına nakit olarak ödenmemesi durumunda, tahakkuk edecek olan faiz ve anapara toplamı üzerinden borç aynı koşullarda yenilenir.

f) Kuruluşlara borç olarak sağlanan finansmanla ilgili olarak tahakkuk ettirilecek olan faizin hesaplanmasında aşağıdaki formül uygulanır:

Anapara*Gün*Faiz Oranı/360

g) Borç olarak ödemelerin yapılabilmesi için, ilgili Daire ve/veya Proje Grup Başkanlıkları tarafından ödemeyle ilgili alınan Başkanlık Olur'u ve ödeme ile ilgili detayı içeren İç Haberleşme talep yazısı Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı’na gönderilir. Sözkonusu belgeler olmadan ödeme gerçekleştirilmez.

h) Yukarıdaki maddelerin uygulanması sırasındaki işlemler, ilgili Proje Grup Başkanlığının bildirimi üzerine Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
Özelleştirme Uygulamaları İle İlgili Personel Ödemeleri
Madde 10 -
Kanunun 21 inci maddesine göre, özelleştirme programında olan kuruluşların özelleştirmeye hazırlanması, özelleştirilmesi, küçültülmesi veya faaliyetlerinin kısmen veya tamamen durdurulması, süreli veya süresiz kapatılması veya tasfiye edilmesi nedenleriyle hizmet akdi sona eren personele ödenen iş kaybı tazminatı için uyulacak esaslar şunlardır:

a) İlgili mevzuata göre iş kaybı tazminatını hak edecek şekilde hizmet akdi sona eren işçilerin İş Kurumunun ilgili İl Müdürlüğüne baş vuru yapmalarından sonra İş Kurumu, iş kaybı tazminatını ödeyebilmek için gerekli evrakları İdareye intikal ettirir.

b) İstihdam ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, yasal süresi içerisinde ilgili kuruluşa ödemenin yapılmasını sağlamak ve nakit uygunluğunu tespit etmek amacıyla, Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığına para aktarma talebini iletir.

c) Banka ödeme talimatının onaylanmasının akabinde Fon’dan ödeme yapılır.
Madde 11 -
Kanunun 22 nci maddesine göre, özelleştirme işlemleri tamamlanmış kuruluşlarda bulunan nakle tabi personelin nakil işlemleri tamamlanıncaya kadar yapılacak ödemelerde uyulacak esaslar şunlardır:

a) Sözkonusu ödemeler aşağıda sıralanan kalemlerden oluşur:

· Ücretler, ödenmemiş ikramiyeler, gelir ve damga vergileri,

· Bütçe uygulama talimatı çerçevesinde ödenen tedavi giderleri (ilaç,  muayene, tedavi harcırahı),

· 657 sayılı Kanuna tabi personelin Emekli Sandığı Kesintisi,

· 399 sayılı KHK’ya tabi olup SSK’ya bağlı olanların SSK primleri,

· 399 sayılı KHK’ya tabi olup Emekli sandığına bağlı olanların Emekli sandığı   Kesintileri

· 1475 sayılı Kanuna tabi olup SSK’ya bağlı olanların (kapsam dışı personel) SSK primleri,

· 1475 sayılı Kanuna tabi olup, Emekli sandığına tabi olanların (kapsam dışı personel) Emekli Sandığı kesintileri,

· Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce, özelleşen kuruluşlardaki nakle tabi personelin Yönetim Giderlerine Katılma Payı ile %4 Ek Karşılıklar,

· Cenaze gideri ve emekli ölüm yardımı,

· 4971 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce devir ve satış sözleşmeleri gereğince İdarenin taahhüt ettiği ödemeler.

b) Yukarıda sıralanan ödemelerin yapılabilmesi için ödemeye konu olan belgelerin ilgili kuruluş tarafından İdareye gönderilmesi gerekir.

c) İstihdam ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, hisse satış sözleşmesi, devir sözleşmesi veya varlık sözleşmelerini dikkate alarak belgeler üzerinde gerekli incelemeleri yapar. Yasal süresi içerisinde ilgili kuruluşa ödemenin yapılmasını sağlamak ve nakit uygunluğunu tespit etmek amacıyla, Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığına para aktarma talebini iletir.

d) Banka ödeme talimatının onaylanmasının akabinde Fon’dan ödeme yapılır.
Madde 12 -
Kanunun 24 üncü maddesine göre, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi personelden hizmet süresi itibariyle emeklilik hakkını kazananlara yapılacak ödemelerde uyulacak esaslar şunlardır:

a) Özelleştirme programına alınan kuruluşlarda 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi personelden hizmet süresi itibariyle emeklilik hakkını kazananlara bu hakkı kazandıkları, çalıştıkları kuruluşun özelleştirme programına alınmasından önce emeklilik hakkını kazananlara ise bu kuruluşun özelleştirme programına alındığı tarihten itibaren iki ay içerisinde başvurmaları halinde emeklilik ikramiyelerine ilaveten %30 ilave emekli ikramiyesi ödenir.

b) T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, %30 ilave emeklilik ikramiyesine hak kazanmış personele gerekli ödemeyi yaptıktan sonra, ödemeye konu olan belgeleri İdareye gönderir. İstihdam ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, belgeler üzerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, yasal süresi içerisinde ilgili kuruluşa ödemenin yapılmasını sağlamak ve nakit uygunluğunu tespit etmek amacıyla Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığına para aktarma talebini iletir.

c) Banka ödeme talimatının onaylanmasının akabinde Fon’dan ödeme yapılır.
İlan, Reklam Ve Danışmanlık Ödemeleri
Madde 13 -
Kanunun 10/h maddesine göre, özelleştirme uygulamalarının gerektirdiği ilan ve reklam, tanıtım ve destekleme hizmet alımı harcamalarının karşılanmasında uyulacak esaslar şunlardır:

a) İlan, reklam, tanıtım ve destekleme hizmet alımlarıyla ilgili belgeler, Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile ilgili Proje Grup Başkanlığı tarafından incelenir.

b) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, yasal süresi içerisinde ilgili kuruluşa ödemenin yapılmasını sağlamak ve nakit uygunluğunu tespit etmek amacıyla Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığına para aktarma talebini iletir.

c) Banka ödeme talimatının onaylanmasının akabinde Fon’dan ödeme yapılır.
Madde 14 -
Kanunun 10/h maddesine göre, özelleştirmeye hazırlık çalışmalarının gerektirdiği danışmanlık hizmet alım harcamalarının karşılanmasında uyulacak esaslar şunlardır:

a) Danışmanlık hizmet alımlarıyla ilgili belgeler, Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, ilgili Proje Grup Başkanlığı, Kontrol Teşkilatı ve Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından incelenir.

b) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, yasal süresi içerisinde ilgili kuruluşa ödemenin yapılmasını sağlamak ve nakit uygunluğunu tespit etmek amacıyla Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığına para aktarma talebini iletir.

c) Banka ödeme talimatının onaylanmasının akabinde Fon’dan ödeme yapılır.
Fonun Tahvil Ve Diğer Kıymetli Evrak İhracı
Madde 15 -
Kanunun 3/f maddesine göre ihraç edilecek her türlü menkul kıymete ve diğer kıymetli evraka ilişkin esaslar şunlardır:

a) Fonun kullanım alanlarında yararlanılmak üzere, devlet garantili ya da garantisiz tahvil ve diğer kıymetli evrak ihraç edilerek yurt içi/yurt dışı finans kuruluşlarından borçlanılabilir.

b) Tahvil ve diğer kıymetli evrak ihracı, ihale yöntemi ile yapılır. İhale, İdarece belirlenen borçlanma rakamına verilecek olan en uygun faiz oranının tespitine yönelik olarak gerçekleştirilir.

c) İdare tarafından belirlenen finansman ihtiyacının karşılanmasını teminen, Kurul’dan borçlanma ile ilgili olarak; borçlanma tutarına ilişkin limit, borçlanmanın def’aten veya partiler halinde yapılması, borçlanmanın şartlarının usul ve esaslarının düzenlenmesi ve ihalenin yapılması veya iptal edilmesine ilişkin yetkiyi kapsayan Kurul kararı alınır.

d) Kurul Kararının alınmasından sonra finans kuruluşlarına ihale açılması ve ihale komisyonunun oluşturulması için bir Başkanlık Olur’u alınır. Başkanlık Olur’unda aşağıdaki hususların ayrıntılı bir şekilde bulunması esastır;

· Tahvil ve diğer kıymetli evrak ihracının gerçekleşmesi amacıyla, bankalar piyasasında en uygun miktar ve faiz oranı teklifi üzerinden işlem yapılmasını sağlayacak ihale açılması,

· İhraç edilecek olan tahvil ve diğer kıymetli evrakın şekil şartları,

· İhale Komisyonun teşkili ve görevi,

· Erken itfa yapılabileceği hususu.

İhale komisyonu;

Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı,

Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı,

Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanı,

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı ve

Sermaye Piyasaları Daire Başkanından oluşur.

Komisyonun görevi;

İhale için teklif mektubu gönderilen finans kuruluşlarından gelen cevapları değerlendirmek ve günün ekonomik koşullarını da dikkate alarak, en uygun miktar/miktarlara verilen en uygun faiz oranını tespit ederek, tahvil ve diğer kıymetli evrak ihracına veya ihalenin iptaline karar vermektir.

e) Başkanlık Olur’unun alınmasını müteakip, Türkiye’de faaliyet gösteren yerli ve yabancı finans kuruluşlarından İdarece belirlenenlere ihale şartlarını bildiren bir davet mektubu gönderilir.

f) Davet mektuplarına gelen teklifler, İhale Komisyonunca belirlenen saatte açılarak değerlendirilir.

g) İhale Komisyonu tarafından değerlendirilen teklifler arasında en uygun miktar/miktarlara en uygun faiz oranını veren finans kuruluşu/kuruluşları tespit edilerek ihale tutanağına geçirilir. Bu finans kuruluşuna/kuruluşlarına İdare tarafından ihraç edilerek verilecek olan tahvil ve diğer kıymetli evrakın tüm şekil şartları ve varsa diğer özel hususları tutanakta belirtilir. Tutanak, komisyon üyeleri tarafından imzalanır.

h) Tutanağın imzalanmasından sonra tahvil ve diğer kıymetli evrakın ihraç edilmesi ile ilgili olarak tüm borçlanma şartlarını ihtiva eden ikinci bir Başkanlık Olur’u alınır. Başkanlık Olur’unda aşağıdaki hususların ayrıntılı bir şekilde bulunması esastır;

· İhraç edilecek tahvil ve diğer kıymetli evrakın hangi Finans  kuruluşu/kuruluşlarına verileceği,

· Tahvil ve diğer kıymetli evrakın nominal değeri, vade başlangıç, vade bitiş tarihleri, faiz oranları, ödeme şekilleri,

· İhale Komisyon Tutanağı.

i) Başkanlık Olur’unun alınmasından sonra ihaleyi kazanan finans kuruluşuna/kuruluşlarına, ihraç edilecek olan tahvil ve diğer kıymetli evrakın tüm şekil şartları bir yazı ile bildirilir.

j) Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Başkan Yardımcılığının yazısı üzerine, Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığınca tahvil ve diğer kıymetli evrak ihracı ile ilgili işlemler başlatılır ve tahvil ve diğer kıymetli evrakın basılması veya makbuz karşılıklarının finans kuruluşlarına teslimi sağlanır.

k) İtfa: Borçlanılan tutarlar üzerinde ihraç edilen tahvil ve/veya menkul kıymetler vade tarihinde anapara ve faizi ile birlikte ödenir.

Erken İtfa; Fonun nakit durumuna göre “erken İtfa” yapılmasına karar verilebilir. Erken itfa yapılması hususunun, borçlanma yapılırken alınacak olan Kurul Kararı ve Başkanlık Olur’unda da yeralması ve bu konuda tarafların mutabakata varmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde erken itfa kararı için ayrı bir Kurul Kararı ve Başkanlık Oluru alınır.

Erken itfa kararının alınması durumunda, vade tarihinden önce ödenmesi sözkonusu olan tahvil ve diğer kıymetli evrakın ödeme koşulları tarafların mutabakatı ile belirlenir.

l) Borçlanılan miktarın belirlenen tarihte Fon’a girişi sağlanır.

m) Tahvil ve diğer kıymetli evrak ihracı ile ilgili işlemler Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı tarafından koordineli olarak yürütülür.
Fonun Kapsam Ve Programdaki Kuruluşlardan Borçlanması
Madde 16 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 06.08.2005)
Özelleştirme Fonu, Kanunun 3/f maddesine göre programdaki kuruluşlardan, İdarenin temettü alacağına mahsup edilmek üzere avans olarak ya da Fon bakiyesinin uygun olduğu bir zamanda geri ödenmek üzere borç (kredi) olarak; kapsamdaki kuruluşlardan ise Fon bakiyesinin uygun olduğu bir zamanda geri ödenmek üzere borç (kredi) olarak Türk Lirası ve/veya Döviz cinsinden kaynak temin edebilir.

a) Fonun kapsam ve/veya programdaki kuruluşlardan borçlanmasından önce; borçlanma tutarına ilişkin limit ile birlikte borçlanmanın defaten veya partiler halinde yapılmasına ve borçlanmanın şartlarının usul ve esaslarının düzenlenmesine ilişkin Kurul kararı alınır.

b) Kurul Kararının alınmasından sonra bir Başkanlık Oluru hazırlanır.   

Başkanlık Oluru’nda aşağıdaki hususların ayrıntılı bir şekilde bulunması esastır;

· Borcun kapsam ve programda bulunan hangi kuruluştan alınacağı,

· Borcun tutarı,

· Vade tarihi,

· Faiz oranı;

· Borçlanma ile ilgili diğer hususlar ve/veya mevcutiyeti durumunda taraflarca uyulması istenen özel hususlar.

Kapsam ve programdaki kuruluşlardan alınacak borçlarda belirlenecek olan faiz oranı, İdare ve borç alınacak kuruluş arasında sağlanacak mutabakat sonucunda belirlenir. Faiz oranının üst sınırı olarak olarak, T.C.M.B. Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranlarından “iskonto oranı” ve/veya Kamu Bankalarınca bir gecelik (overnight), 1ay, 3 ay, 6 ay veya 1 yıllık mevduata verilen faiz oranlarından birisi seçilebilir. Faiz oranının tespiti, tarafların anlaşmasına bağlıdır.

(Ek:RG-06/08/2005-25898) Tarafların anlaşması, İdare'nin; borcun tutarı, vade tarihi ve faiz oranını içerir talep yazısını ilgili kuruluşa göndermesi ve ilgili kuruluş tarafından da borç verme şartlarının kabulünü belirtir kararını İdare'ye yazılı olarak bildirmesiyle sağlanır.

c) Başkanlık Oluru’nun alınmasından sonra borç alınacak kuruluşa, borçlanmanın şekil şartlarını, paranın yatırılacağı banka hesap numarasını ve yatırılış tarihini belirten bir yazı yazılır.

d) Borç rakamının, belirlenen tarihte Fona girişi sağlanır.

Döviz olarak borçlanma:

e) Fonun, kapsam ve/veya programdaki kuruluşlardan döviz cinsinden borçlanması durumunda, borç doğrudan döviz olarak Fonun döviz hesaplarına aktarılabileceği gibi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Döviz alış kurundan Türk Lirası karşılığı hesaplanarak Türk lirası hesaplarına da aktarılabilir.

f) Döviz cinsinden borçlanılmasında; Türk Lirası cinsinden borçlanmada izlenen prosedür aynen izlenir. Döviz cinsinden borçlanmalarda faiz işletilmez. Ancak özelleştirme kapsam ve/veya programında bulunan ve hisseleri sermaye piyasasında işlem gören kuruluşlardan yapılan borçlanmalarda, kuruluş ile İdare arasında belirlenen faiz oranı üzerinden faiz tahakkuk ettirilir.

Mahsuplaşma veya geri ödeme:

g) Türk Lirası cinsinden borçlanmalarda; ödemenin yapılacağı gün ve/veya İdarenin temettü alacağına mahsup edileceği gün itibari ile hesaplanacak faiz tutarı, anapara ile birlikte ödenir ve/veya mahsup edilir.

Döviz cinsinden borçlanmalarda; alınan borç tutarı, ödemenin yapılacağı gün ve/veya İdarenin temettü alacağına mahsup edileceği gün itibari ile ya döviz cinsinden ya da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kurundan hesaplanacak olan Türk Lirası karşılığı olarak ödenir ve/veya mahsup edilir.

Erken İtfa; Fonun nakit durumuna göre “erken İtfa” yapılmasına karar verilebilir. Erken itfa yapılması hususunun, borçlanma yapılırken alınacak olan Kurul Kararı ve Başkanlık Oluru’nda da yeralması gerekmektedir. Aksi takdirde erken itfa yapılabilmesi için ayrı bir Kurul Kararı ve Başkanlık Oluru alınır.

(Ek:RG-06/08/2005-25898) Borç, vade tarihinde İdare tarafından ilgili kuruluşa geri ödeme yapılmaması/yapılamaması durumunda, tahakkuk edecek olan faiz ve anapara toplamı üzerinden aynı şartlarda yenilenir.

h) Borçlanırken, Kuruluş ile İdare arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlık halinde İdare kayıtları esas alınır.

i) Borçlanmaya yönelik prosedür ile ilgili işlemler Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığınca yürütülür.
Fonun Hazine Müsteşarlığından Borçlanması Ve İkraz Anlaşmaları
Madde 17 -
Özelleştirme Fonu, Hazine Müsteşarlığından borç olarak kaynak sağlayabilir. Bu borçlanma ile ilgili tüm şekil şartları ve geri ödeme koşulları İdare ile Müsteşarlık arasında yapılacak olan bir “İkraz Anlaşması” ile belirlenir.
Fon Bakiyelerinin Nemalandırılması:
Madde 18 -
Hemen kullanılması gerekmeyen Fon bakiyeleri, nemalandırma işlemine tabi tutulabilir. Nemalandırma işlemine tabi tutulacak Fon bakiyeleri, nemalandırılma süreleri de gözönüne alınarak çeşitli yatırım araçları (vadeli-vadesiz mevduat, repo, Hazine Bonosu veya Devlet Tahvili vb.) kullanılmak suretiyle nemalandırılabilir. Bu işlemler, Kanun’un 9 uncu maddesi gereğince yalnızca T.C. Ziraat Bankası nezdinde yapılabilir.
Fon Hesaplarına Zamanında Aktarılmayan Gelirler
Madde 19 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 06.08.2005)
Kuruluşlara verilen yetki çerçevesinde yapılan özelleştirme uygulamaları sonucu elde edilen gelirler; satış ve hisse devri sözleşmesinin yapılarak satış bedeli veya vadeli satışlarda satış taksidinin tahsilini müteakip, satış için yapılan giderler düşüldükten sonra kalan bakiye Fon Hesabına yatırılır.

Fona yatırılmayan alacaklar için, gelirin elde edildiği tarihten itibaren İdarenin programdaki kuruluşlara borç verme işleminde uyguladığı "T.C. Merkez Bankasınca kısa vadeli reeskont işlemlerinde uygulanan iskonto faiz oranı" üzerinden faiz işletilir.

a) (Ek:RG-06/08/2005-25898) Programdaki kuruluşların bu yönetmeliğin 5 inci maddesinin ilgili bendleri kapsamında elde ettikleri nakit gelirlerin;

Tahsilat tarihi ile İdaremize aktarma tarihi arasında fark olması halinde, iki tarih arasında geçen süre için konu tutara "T. C. Merkez Bankasınca kısa vadeli reeskont işlemlerinde uygulanan iskonto faiz oranı" üzerinden faiz tahakkuk ettirilir.

b) (Ek:RG-06/08/2005-25898) Programdaki kuruluşların borçlarına karşılık, ilgili mevzuat gereği alacaklı kamu kurum ve kuruluşlarıyla gayrimenkul devri şeklinde yapmış oldukları mahsuplaşma işlemlerinde;

* Gayrimenkullerin alacaklı kamu kurum ve kuruluşlarına devri yapılıp borç alacak işlemlerinin tamamlanarak ilgili kamu kurum ve kuruluşu ile mahsuplaşma yapıldığı tarihten itibaren, konuya ilişkin bütün evrakların İdareye gönderilmesi arasında geçen sürenin 20 (yirmi) işgününü geçmemesi halinde;

- Kuruluş ile kamu kurum ve kuruluşu arasında borç alacak işlemlerinin tamamlanarak mahsuplaşma yapıldığı tarih ile işlemin İdarece sonuçlandırıldığı tarih aralığının tamamında, mahsuplaşmaya konu tutar kadar İdarenin ilgili kuruluşa ödenmemiş sermaye borcu olması halinde doğrudan ödenmemiş sermayeden mahsup yapılarak,

- İşlemin İdarece sonuçlandırıldığı tarihte, İdarenin, mahsuplaşmaya konu tutarın bir kısmını karşılayacak kadar kuruluşa sermaye taahhüt borcu olması halinde, sadece sermaye taahhüt borcu tutarınca mahsuplaşma yapılıp kalan kısmına, kuruluş ile kamu kurum ve kuruluşu arasında borç alacak işlemlerinin tamamlanarak mahsuplaşma yapıldığı tarihten itibaren borç verilmiş gibi,

- Kuruluş ile kamu kurum ve kuruluşu arasında borç alacak işlemlerinin tamamlanarak mahsuplaşma yapıldığı tarih ile işlemin İdarece sonuçlandırıldığı tarih aralığının tamamında, İdarenin ilgili kuruluşa ödenmemiş sermaye borcu olmaması halinde ise, mahsuplaşmaya konu tutarın tamamına, kuruluş ile kamu kurum ve kuruluşu arasında borç alacak işlemlerinin tamamlanarak mahsuplaşmanın yapıldığı tarihten itibaren borç verilmiş gibi, işlem tesis edilir.

* Gayrimenkullerin alacaklı kamu kurum ve kuruluşlarına devri yapılıp borç alacak işlemlerinin tamamlanarak ilgili kamu kurum ve kuruluşu ile mahsuplaşma yapıldığı tarihten itibaren, konuya ilişkin bütün evrakların İdareye gönderilmesi arasındaki sürenin 20 (yirmi) işgününü geçmesi halinde ise;

Gayrimenkullerin alacaklı kuruluşlara devri yapılıp borç alacak işlemlerinin tamamlanarak ilgili kuruluş ile mahsuplaşma yapıldığı tarihten konu ile ilgili alınacak olan Başkanlık Olur tarihi arasında geçen süre için ilgili tutara "T.C. Merkez Bankasınca kısa vadeli reeskont işlemlerinde uygulanan iskonto faiz oranı" üzerinden faiz tahakkuk ettirilir.
Madde 20 -
Genel kurullarınca dağıtımına karar verilen temettülerin, karar verilen süre zarfında Fona aktarılmaması halinde, İdarenin programdaki kuruluşlara borç verme işleminde uyguladığı "T.C. Merkez Bankasınca kısa vadeli reeskont işlemlerinde uygulanan iskonto faiz oranı" üzerinden İdare alacağına faiz işletilir.
Fon Mevcutlarının Diğer Para Birimlerine Dönüştürülmesi
Madde 21 -
Fon hesaplarında bulunan Türk Lirası ve dövizler, ihtiyaç hasıl olduğunda veya nemalandırılmak amacıyla yabancı paraya veya Türk Lirası’na çevrilebilir. Sözkonusu çevirme işlemleri T.C. Ziraat Bankası nezdinde sonuçlandırılır.
Fon Bütçesinin Hazırlanması
Madde 22 -
Fon Bütçesi, Fon’un yıllık gelir ve gider tahminlerini gösteren ve bunlara ait uygulamanın yürütülmesine yetki veren bir idari karardır. Bütçe, Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır ve en geç ait olduğu takvim yılı başından önce Kurul’a onaylattırılarak yürürlüğe konulur.

Bütçenin İçeriği:

Bütçe bir metin ve ek cetvellerden oluşur.

a) Bütçe metninde yeralması gereken hususlar özel ve genel hükümler olmak üzere iki ana grupta düzenlenir;

Özel Hükümler:

· Gider yetkisinin üst sınırını gösteren ödenekler toplamı,

· Gelir tahminleri toplamı

Genel Hükümler:

Bütçenin uygulanmasında sözkonusu olabilecek o yılın gelir ve giderleri ile ilgili konuları düzenleyen hükümler.

b) Gelir ve gider cetvelleri, bütçeye bağlı ek cetvellerdir:

· Gelir Cetveli; Fon kaynaklarını (Transfer gelirleri, mevduat faizi, borçlanma yoluyla sağlanan krediler, verilen kredi anapara ve faiz geri dönüşleri, satış gelirleri ve diğer gelirleri) gösterir.

· Gider Cetveli; Fondan, Kanun çerçevesinde gerçekleştirilen cari, yatırım, transfer giderleri ile iç borç anapara ve faiz ödemeleri ve İdarece kapsam ve/veya programdaki kuruluşlara verilen kredileri gösterir.

Ön Bütçenin Hazırlanması:

c) Fonun ön bütçesinin zamanında hazırlanabilmesi için Proje Grup Başkanlıkları, Proje Değerlendirme ve Hazırlık, Danışmanlık Hizmetleri, Basın ve Halkla İlişkiler, Sermaye Piyasaları, İstihdam ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlıkları ve Özelleştirme Sonrası Takip İşleri Grup Başkanlığı; cari yılın ikinci 6 (altı) aylık dönemine ve ilgili bütçe yılına ait fondan yapılacak olan her türlü harcamalar (kapsam ve/veya programdaki kuruluşlara yapılacak sermaye transferleri, borç ödemeleri, özelleştirilen kuruluşların her türlü istihdam ödemeleri, özelleştirme çalışmaları ile ilgili ilan reklam ve danışmanlık ödemeleri, tahvil itfası vb.) ile fona gelir teşkil edecek her türlü gelir kalemlerini (satış, kiralama, işletme hakkı devri ve sair gelirler, geçmiş yıl satış taksitleri, temettü gelirleri vb.) cari hesap döneminin bitimine en geç 5 ay kala Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı’na bildirmek zorundadır.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ise, cari yılın birinci altı aylık dönemine ait Fon’dan yapılan harcamalar ile Fon gelirlerini gösteren kalemleri Bütçe formatına uygun bir şekilde doldurarak cari hesap döneminin bitimine en geç 5 ay kala Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı’na bildirmekle ve Genel İdare Giderleri Bütçesini, Fon Bütçesi ile aynı sürede hazırlamakla yükümlüdür.

Bütçenin Hazırlanması

d) Fon bütçesinin hazırlanması için gerekli verileri sağlaması gereken ilgili Daire Başkanlıkları ve Proje Grup Başkanlıkları, Ön Bütçe önerilerindeki revizyon isteklerini cari hesap döneminin bitiminden en geç 1 ay öncesinde Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı’na iletmekle yükümlüdürler.

Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı, ilgili birimlerin önerilerini gözönünde bulundurarak cari hesap döneminin geçmiş 10 aylık gerçekleşmelerini ve Ön Bütçe önerisinde yapılacak düzeltmeleri saptar ve Bütçeye son şeklini verir.

Bütçe teklifi, Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı’nın bağlı olduğu Başkan Yardımcılığı tarafından Başkanlık Makamı’na sunulduktan sonra, Başkanlık Makamı’nca cari yılın bitimine en geç 15 gün kala Kurul’a sunulur.

Bütçe teklifi Kurul’da görüşülerek hesap döneminin bitiminden önce kesinleştirilir.

Kurulca onaylanarak kesinleşen Fon bütçesi, Başkanlığın Bütçe uygulama talimatı ile birlikte ilgili Başkan Yardımcılıklarına gönderilir.

Ödenekler Arası Aktarma (Revize Bütçe) ve Ek Bütçe

e) İlgili yılın bütçesinde, bütçe toplamını aşmamak kaydıyla ödenekler arasında aktarma yapılarak hazırlanan revize bütçe, Başkan’ın onayı ile çıkartılabilir. Başkan’a verilecek revize bütçe çıkarma ve bütçe kalemleri arasında aktarma yapma yetkisi her yılın bütçesinde gösterilir.

Bütçe kalemlerinde öngörülenin üzerinde gerçekleşmeler olduğu durumlarda ek bütçe çıkartılır. Ek bütçe, ancak Kurul’da onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
(Çeşitli Hükümler)
Fon Hesapları:
Madde 23 -
Fon hesaplarının tutulması ile ilgili esaslar ve usuller hakkında 16.05.1995 tarih ve 22285 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Mali İşler ve Muhasebe Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanır. Ayrıca Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından öngörülen istatistiki bilgi niteliğinde olan tablolar düzenlenir.
Ödeme Yetkisi
Madde 24 -
Bu yönetmelikte yer alan ve Kanunla İdareye yetki verilen ödemelerin, nemalandırma ve Fon mevcutlarının diğer para birimlerine dönüştürülmesi işlemlerinin yapılması Başkanın yetkisindedir.
Yürürlük
Madde 25 -
Bu yönetmelik, Kurulca onaylanmasını müteakip Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 26 -
25/12/1997 tarih ve 23211 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Özelleştirme Fon Yönetmeliği” ve 22/09/2000 tarih ve 24178 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Özelleştirme Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması ile Bu Yönetmeliğe Maddeler Eklenmesine Dair Yönetmelik” ile daha önce çıkarılmış olan genelge ve talimatlar, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürütme
Madde 27 -
Bu Yönetmelik hükümleri Başkan tarafından yürütülür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul