En son güncellemeler 7 Mayıs 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI MALİ İŞLER ve MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı;

a) Muhasebe işlemlerinde terim birliğinin, açık ve anlaşılabilir nitelikte olmasını,

b) Çok kullanıcılı bilgisayar ortamından yararlanılmasını,

c) Anında ve doğru bilgi edinilmesi, dolayısıyla karar almada yararlı veriler sağlanmasını

d) Nakit akımlarının ve projeksiyonların sağlıklı hazırlanmasını, uygulanmasını ve izlenmesini;

e) Varlıkların ve kaynaklardaki değişimler ile İdare'nin işleyiş ve çalışmaları konusunda seri bilgiler sağlanmasını,

f) Bütçe hazırlama ve yatırım planları için veritabanı oluşturulmasını,

g) Mali tabloların anlaşılabilir, güvenilir ve karşılaştırılabilir olmasını, zamanında düzenlenerek süratle kullanılabilmesini,

h) Diğer kurumlar ve ilgililer arasında güven unsurunun oluşturulmasını, belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
Mali işler ve muhasebe uygulamalarında görevleri açık olarak belirleyen, Birimler arasında koordinasyonu ve İdare' nin bütünlüğünü sağlayan bir sistem kurulmasıdır.
Hukuki Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik 24/11/1994 tarih ve
   4046
   sayılı Özelleştirme Uygulamalarının düzenlenmesi ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır
  
Tanımlar
Madde 4 -
Bu Yönetmelikte geçen;

a) ÖYK : Özelleştirme Yüksek Kurulunu,

b) ÖİB (İdare) :T.C. Başbakan1ık Özelleştirme İdaresi Başkanlığını,

c) İdare Başkanı : T .C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanını,

d) İMİ Başkan Yardımcısı : İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcısını,

e) İMİD : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığını,

f) ÖF : Özelleştirme Fonunu,

ifade eder .
İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Muhasebe Sistemi ve Hesap Planı
Madde 5 -
İdare'de ÖİB hesap planı uygulanır. Hesap planı İMİ Başkan Yardımcısının teklifi ve İdare Başkanı 'nın onayı ile yürürlüğe girer .İdare Başkanı ' nın onayı ile Hesap Planı Değişiklik ve İhtisas Komisyonu kurulur .Hesap Planında ana hesap kodları ve ikinci kırılmaya kadar olan tali hesap kodları ile hesap adlarına ilişkin değişiklikler ve ilaveler bu komisyon tarafından yapılarak, İdare Başkanı 'nın onayı ile yürürlüğe girer. Üçüncü kırılmadaki tali hesap kodlarında ve adlarında yapılacak değişiklikler ise, İMİ Başkan Yardımcısı'nın onayı ile yürürlüğe girer .Komisyon İMİD Başkanı'nın başkanlığında, İMİD bünyesinden üç uzman ve ilgili başkan yardımcılıklarından bildirilecek birer uzmandan müteşekkildir .İMİD Başkanı'nın bulunmadığı durumlarda, İMİD uzmanlarından en kıdemlisi başkanlığa vekalet eder.
Muhasebe İşlemleri
Madde 6 -
Muhasebe fişlerinin kaydına esas defterler zorunlu ve yardımcı defterlerdir. İdarenin işlemleri ile ilgili tüm kayıtlar bu deftere yapılır.Yevmiye kayıtlarına esas belgelerin (fatura, dekont, talimat, resmi yazı, sözleşme, vekaletname, senet ve yasal belgeler) kayıtlara alınmasından önce;

a) Kanun, kararname, tüzük, yönetmeliklere uygunluğu,

b) Her türlü vergi, resim, harç ve kesintilerin tahakkuku, ödeme ve tahsilat belgelerindeki tutarların doğruluğu, mal ve hizmet alımlarında işlem1erin tamamlanarak belgelendiği İMİD Başkanı ve birim yetkili uzmanlarınca araştırı1ır, eksikler tamamlattırılır ve mevzuata uygunluğu temin edildikten sonra yevmiye fişi düzenlenir .
Belgeler
Madde 7 -
Kasa ve mahsup fişleri:

a) Fişler hesap planına ve mevzuata uygun olarak düzenlenir ve süresi içinde ( 10 gün) muhasebeleştirilir,

b) Fişler kasa ve mahsup fişleri olarak ikiye ayrılır. Kasa fişleri yine kendi içinde tahsil ve tediye fişi olarak ikiye ayrılır.

1 - Kasa Tahsil Fişi : Kasaya giren paralar için düzenlenir .Fişlerdeki hesap adı alacaklandırılan hesabı gösterir .Biri asıl olmak üzere, üç nüsha düzenlenir. Basımında müteselsil sıra numarası bulunur .Ayrıca, her yıl itibarı ile 1'den başlayarak sıra numarası verilir .

Tahsilde, ilgilinin dışında para yatırılması durumunda yatıranın adı, soyadı ve unvanı ile yatırılma nedeni belirtilir .

2 - Kasa Tediye Fişi : Kasadan yapılan ödemeler için düzenlenir .Fişteki hesap adı borçlandırılan hesabı gösterir. Biri asıl olmak Üzere üç nüsha düzenlenir. Basımında müteselsil sıra numarası bulunur. Ayrıca her yıl itibarı ile 1'den başlayarak sıra numarası verilir. Ödemenin kime yapıldığı ve gerekçesi açıkça yazılır. İdare dışındaki kişilere yapılan ödemelerde kimlik ibrazı aranır. Asıl ilgili yerine vekiline ödeme yapıldığı taktirde, noterden tasdikli vekaletname örneği alınır.

c) Mahsup (Muhasebe) Fişleri : Kasa ile ilgili tahsil ve tediyeleri ilgilendirmeyen işlemlerin ilgili hesaplara borç ve alacak olarak kaydım temin için çift kolonlu olarak düzenlenir. Ayrıca yine 1'den başlayarak sıra numarası verilir.

d) Kasa Tahsil ve Tediye Fişleri ile Mahsup Fişlerine işlem sırasına göre her yıl 1'den başlayarak yevmiye numarası verilir .Fişin ilgili yerlerinde tarih, ana hesap ve yardımcı hesap kodları ile adları belirtilir. Fiş üzerinde yardımcı hesap ve yevmiye fişi genel açıklamaları ile ekli belgelerin sayısı ve içeriği yazılır. Hesap tutarları, fiş toplamları rakamla ve yazıyla gösterilir .

e) Gerekli ekleri ile birlikte yukarıdaki açıklamalara göre hazırlanan ve bilgisayar ortamında düzenlenen fişler, hazırlayan ve fişi giren operatör tarafından paraflandıktan sonra, yetkililerin incelemesine ve imzasına sunulur.

f) Fişler üzerinde, İdare Başkanınca verilecek yetkiler çerçevesinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanı veya Uzman (Şube Müdürü)'den en az biri birinci dereceden olmak üzere iki imza ve diğerlerinin parafının bulunması gerekir .İkinci derece imzada, ilgili birim uzmanlarından birinin imzası yeterlidir .İmza noksan olan fişler işleme konulmaz. İmzalar tamamlandıktan sonra kayıtlara aktarılır.
Defterler
Madde 8 -
Muhasebe fişlerinin kaydına mahsus defterler, zorunlu ve yardımcı defterler olarak iki gruptur.

a) Zorunlu Defterler : Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, Günlük Kasa Defteri ve Envanter Defteri, Demirbaş Defteri grubudur.

1 -Yevmiye Defteri : Fişlere kayıt edilen işlemlerin tarih sırasıyla ve maddeler halinde düzenli olarak yazıldığı defterdir .Müteselsil sıra numaralıdır.

2 -Defteri-i Kebir : Yevmiye defterine kaydedilmiş işlemleri düzenli olarak ilgili hesaplara dağıtan ve bu hesaplarda toplayan defterdir.

3 -Kasa Defteri : Kasa ile ilgili işlemlerin günlük olarak izlendiği defterdir .Defterin

bir tarafında önceki günden devreden kasa mevcudu ve gün içinde yapılan tahsilat, diğer tarafında da o gün içinde yapılan ödemeler ayrı ayrı ve açık biçimde yazılır .Devreden kasa mevcudu ile gün içinde tahsil edilen paralar toplanır , o gün içinde yapılan ödemeler toplamı

düşüldükten sonra bakiye kasa mevcudu bir sonraki güne devredilir .Günlük kasa sayımı neticesi ile defter kayıtları sorumlu uzman ve veznedar tarafından kontrol edilerek imzalanır .

4 -Envanter Defteri : Bilanço ve envanter cetvellerinin kaydedildiği defterdir. Müteselsil sıra numarası takip eder.

5-Demirbaş Defteri : İdarenin demirbaş niteliğindeki malzemelerinin kaydedildiği ve izlendiği defterdir.    

b) Yardımcı Defterler : Tali hesapların kayıt edildiği defterlerdir; ihtiyaca göre tutulur.
Defterlerin Tasdik Ettirilmesi
Madde 9 -
Zorunlu defterlerin bir önceki yılda son gün dahil notere tasdik ettirilmesi ve kayıtların takip eden mali yıldan itibaren tutulması zorunludur. Kullanılan defterlere ertesi yılda devam edilecek ise, kayıtları ilgilendiren dönemin Ocak ayı sonuna kadar noterden tastik ettirilmesi gerekir .
Kayıt Düzeni
Madde 10 -
Defter kayıtlarında karalama, silinti, kazıntı, okunamayacak şekilde çizme,yazı üzerine yazma, satır aralarına yazı ve rakam koyma, satır ve sayfa atlama yapılmaz. Zorunlu ve yardımcı defterlerin okunaklı, temiz ve düzenli tutulması gerekir.

Defterde yapılan yanlış kayıtlar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 217 nci maddesindeki belirtilen şekilde düzeltilir .
Hesap Dönemi
Madde 11 -
Her yılın 1 Ocak -31 Aralık dönemidir.
Bütçe
Madde 12 -
ÖİB'de ÖF bütçesi ve Genel İdare Giderleri bütçesi olmak üzere iki ayrı bütçe düzenlenir.

a) ÖF Bütçesi : Bir yıllık özelleştirme fonu kaynak ve kullanım tahminlerinden oluşur. Her gelecek yıl için yeniden düzenlenir. ÖF bütçesinin hazırlık çalışmaları Finansman ve Fon Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür. İMİD bütçenin kaynak ve kullanımları ile ilgili gerçekleşme kalemlerini, Finansman ve Fon Yönetimi Dairesinin yazılı talebi üzerine hazırlayarak 15 gün içinde gönderir .Finansman ve Fon Yönetimi Dairesi Başkanlığı Başbakanlık'ın mali yıl bütçe çağrısından itibaren bütçe tahminlerini Başkan Yardımcılıklarından iç yazışma ile talep eder. Tahmin ve gerçekleşmeleri birleştirerek usulüne uygun olarak ÖF hazırlar ve onay için ÖYK'na gereği için de ilgili kuruluşlara gönderir;

b) Genel İdare Giderleri Bütçesi : Genel İdare Giderleri bütçesi bir yıllık kaynak ve kullanım tahminleri ve gerçekleşmelerinden oluşur ve İMİD Başkanlığı tarafından hazırlanır. Bir yıl içerisinde ÖF'dan alınan % 5 paylar ve bu payların değerlendirilmesinden elde edilen nemalar , genel idare giderleri bütçesinin kaynaklarını teşkil eder.Genel İdare kullanımları, ÖİB personel giderleri, demirbaş ve sabit varlık alımları, hizmet alımları, diğer cari harcamalardan müteşekkildir.Genel İdare Giderleri Bütçesi ÖF Bütçesi ile birlikte ÖYK onayına sunulur. İdari bütçe kalemleri arasında İdare Başkanı veya İMİ Başkan Yardımcısı onayı ile aktarma yapılabilir.

ÖF bütçesi ile Genel İdare Giderleri Bütçesi ÖYK Kararı ile yürürlüğe girer.
Mizan
Madde 13 -
Mizanlar aylık ve yıllık olarak, kebir ve detay (muavin), grup ve konsolide mizanları olarak çıkarılır. Mizanlarda hesap kodları, hesap adları, hesap toplamlarını ve borç ve alacak bakiyelerini gösterecek şekilde düzenleme yapılır. Defter-i Kebir toplamları ile mizan toplamlarının birbirini tutması gerekir. Hesap dönemi sonunda envanter ve kapanış kayıtları yapılır ve kesin mizan çıkarılır. Her birimin mizanı aylık olarak düzenli şekilde alınarak dosyalanır ve muhafaza edilir. Mizan toplamı ile yevmiye defteri toplamımın birbirine eşit olması gerekir.
Mali ve İstatistiki Tablolar
Madde 14 -
Mali tablolar olarak Bilanço, Gelir Gider Tablosu Nakit Akım Tablosu, Fon Tablosu ve bu mali tabloların ayrıntılarım gösteren nitelikteki istatistiki tablolar ay sonları itibarı ile İMİD tarafından en geç gelecek ayın 10'una kadar çıkarılır. Ay sonlarında çıkarılan mali tablolar ara dönemleri içerdiğinden dolayı istatistiki bilgi niteliğindedir. Hesap dönemi sonunda çıkarılan mizan dikkate alınarak hazırlanan ve yapılan mutabakatlar sonucunda kesin sonuca bağlanan mali tablolar ise İdarenin kesin mali sonuçlarım gösterir ve bağlayıcıdır.

Faaliyet raporuna dönemsonu ayrıntılı mali tablolar eklenir. Diğer birimler tarafından hazırlanan istatistiki tablolar İdarenin kesin sonuçlarını göstermediği gibi bağlayıcı nitelikte de değildir. Birimlerce hazırlanan tam istatistiki tablolar mali tablolara uygun olmak zorundadır.

a) Bilanço : Gelir gider karşılaştırmaları yapıldıktan sonra İdare'nin bütün varlık ve kaynaklarını göstermek amacıyla dönem sonu kesin mizanı dikkate alınarak hazırlanan tablolardır.

b) Gelir Gider Tablosu : İdarenin faaliyeti sonucunda oluşan gelir ve giderler ile gelir, gider karşılaştırması sonucunda oluşan gelir-gider farklarının gösterildiği tablolardır .

c) Nakit Akım ve Fon Tabloları : İdarenin fon ve nakit akımlarının izlenmesine yardımcı olan tablolardır.
Faaliyet Raporu
Madde 15 -
İdare tarafından dönem içinde yapılan tüm faaliyetleri içerir ve kesin sonuçları gösterir .Faaliyet Raporu Nisan ayı içinde İMİD tarafından hazırlanarak onaylanmak üzere ÖYK gereği içinde ilgili kuruluşlara gönderilir. Tüm Başkan Yardımcılık1arından faaliyet raporuna esas olacak bilgi ve belgeler Mart ayı sonuna kadar İMİD'e iç yazışma ile gönderilir.
Mali İşlemler
Madde 16 -
İdarenin mali işlemleri 2 ana grupta toplanır :

a) ÖF İşlemleri : Özelleştirme program/kapsamındaki iştiraklere ait iştirak payı ödemeleri, özelleştirme bonosu ve özelleştirme tahvillerine ait anapara ve faiz ödemeleri, menkul kıymet alım ödemeleri, iştirak ve menkul kıymet satışı, halka arz ödemeleri, denetim, danışmanlık, ilan-reklam, menkul kıymet ödemeleri, iş kaybı tazminatları, sosyal yardım zammı ödemeleri ile Kanun hükümleri çerçevesinde yapılan diğer ödemeleri kapsar.

b) Genel İdare İşlemleri : Kasadan yapılan bütün tahsilat ve ödemeler, personele yapılan ödemeler, iş avansları ve genel idare giderleri ile ilgili her türlü ödemeleri kapsar.
Daire Başkanlıkları
Madde 17 -
İdarede mali işlemleri yürüten iki Daire Başkanlığı bulunmakta olup temel olarak aşağıdaki görevleri yürütürler:

a) Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı : Fonun yönetimi ile ilgili işlemlerin takibi, Fon bütçesi ile gelir gider programının hazırlanması ve Kurul’un onayına sunulması, sermaye arttırımları ile sermaye taahhüt borçlarının ödenmesi, iş kaybı tazminatları ödemeleri, sosyal yardım zammı ödemeleri, Kanunun 24 üncü maddesi hükmü çerçevesinde yapılacak emekli ikramiyesi ödemeleri, özelleştirme hazırlık ve yapılandırma çalışmalarına bağlı olarak idari, mali, hukuki çalışmalar doğrultusunda yapılacak ödemeler ile bu kuruluşların borçlarının tasfiyesi amacıyla yapılacak harcamalara ilişkin ödemeler, özelleştirme bonosu ve özelleştirme tahvillerine ilişkin anapara ve faiz ödemeleri ile İdarenin ihtiyaçları doğrultusunda ve İdarece belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde alınacak borçlar ile verilen borçlara ilişkin işlemleri, Fon ile ilgili her türlü giriş ve çıkış hareketlerinin İMİD'e bildirilmesi işlemlerini yürütür.

b) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı : Genel İdare Giderleri bütçesinin hazırlanarak Kurul'un onayına sunulması, özelleştirme faaliyetleri doğrultusunda menkul kıymet alımlarına ait ödemeler, danışmanlık, denetim, ilan -reklam, menkul kıymet, halka arz ve saklama giderlerine ilişkin ödemelerin yapılması ve takibi, bankalarla ilişkileri sürdürüp gerekli mutabakatları temin ederek hesap bakiyelerinin nemalandırılması, hisse satış, temettü, vergi istisnası ve diğer gelir kalemlerini takip edilmesi ve tüm mali hareketlere ait muhasebe kayıtlarının yapılması, mahsup fişlerinin düzenlenmesi, kontrol, İMİD'e intikal etmiş bilgi ve belgeler neticesinde mali ve istatistiki tabloların hazırlanması, yıl sonlarında diğer birimlerle mutabakatların yapılması, faaliyet raporunun hazırlanması, İdareyi temsilen Yönetim ve Denetim Kurulu üyesi olarak görev yapan personelin akçalı haklarının takibi, yapılan sözleşme hükümleri çerçevesinde alınması gereken teminatların teslim alınması, kaydedilmesi, usulüne uygun olarak iade edilmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin teminatlarının nakte çevrilerek irat kaydedilmesi işlemlerini yürütülür .
Koordinasyon
Madde 18 -
Birimler İdareyi borçlandıran ve alacaklandıran nitelikte yapacakları sözleşmeler ve yazışmaların mali kısımları ile ilgili olarak İMİD Başkanlığı 'nın görüş alarak yürütür ve koordinasyonu sağlarlar .
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Kasada Saklanması Gereken Belgeler ve Özellikleri
Madde 19 -
Para; damga pulu, döviz, çek ve bülten kıymetli evrak (sözleşme, imza sirküleri, yetki belgeleri, teminatlar, tapu senetleri gibi) İdare kasasında saklanmak zorundadır. Bu belgelerden gerekli olanlar ayniyat esham tahvilat makbuzu ile teslim alınırlar ve ayniyat makbuzları müteselsil sıra ile takip ettirilir.

İdare tarafından özelleştirme uygulamaları çerçevesinde alınacak teminatlar İhale Şartnamesinde belirtilen özellikleri tam olarak taşımaları durumunda teslim alınırlar. Söz konusu teminatlardan Devlet tahvilleri, Hazine kefaletine haiz tahviller ile İdarece kabul edilen anapara ödemeli gelir ortaklığı senetleri teslim alındığı günün değeri üzerinden kabul edilirler. Ayrıca ilgililer tarafından nakit ve/veya banka blokeli çek olarak verilmek istenen teminatlar İhale Şartnamesinde belirtilen teminat cinsinden farklı olması durumunda kabul edilmezler .

Bu belgeler nazım hesaplarda iz bedelle takip edilir .
Avans Ödemeleri
Madde 20 -
Her ne maksatla olursa olsun, avans ödemeleri için ita amirinin onayladığı ödeme belgesinin alınmış olması gerekir. (Geçici görev oluru, satın alma oluru, satın alma, komisyon kararları ve benzeri)

Harcırah avansı görev bitiş tarihini izleyen, iş avansları sarf tarihini izleyen en geç 15 gün içinde kapatılır. Süresi içinde avans kapatılmadığı takdirde, kapatılmayan avanslar ilgilinin maaş, ikramiye ve diğer alacaklarından mahsup edilir.
Avans Mahsubu
Madde 21 -
Görev nedeniyle alınan avansların mahsubu için avans, mahsup fişi kullanılır. Avans alan tarafından doldurulan harcırah beyannamesine ilgili belgeler ve görev onayı eklenerek Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı 'na verilir. Tahakkukunu müteakip İMİD Başkanlığı'na gönderilerek avansın mahsubu yapılır.
Gider Pusulası
Madde 22 -
Karşılığında belge alınması mümkün ve mutad olmayan harcamalar (tamirat gibi) için, harcamayı yapan kimse tarafından gider pusulası düzenlenir. Harcamalar üst yöneticiler tarafından uygun görülüp imzalandıktan sonra ödeme fişine bağlanarak işleme konulur.
Defter, Fiş ve Evrakın Saklanması
Madde 23 -
Fişlerin, mizanların, defterlerin ve ilgili evrakın düzenli bir şekilde dosyalanarak saklanması zorunludur. Mesai dışında açıkta defter veya evrak bırakılamaz.
Muhafaza
Madde 24 -
Bilanço çıkarıldıktan sonra kanuni ve yardımcı defterler ile mizanlar dönem sonunda ayrı ayrı ciltlenir. Mahsup fişleri de aynı şekilde ciltlenerek işlem görüldüğü tarihten itibaren 10 yıl süresince muhafaza edilir.
Evrakın Kullanımı
Madde 25 -
Defter ve evrak, İMİD Başkanı veya birim sorumlularının izni dışında, servis dosyalarından ve arşivden çıkarılamaz. Yazılı talimat olmadan, İMİD personeli dışındaki personele ve şahıslar arşivden ve aylık dosyalardan muhasebe evrakı veri1emez.

İlgililerin isteği üzerine belgelerin fotokopileri çıkarılır ve imza karşılığında ilgiliye teslim edilir. Denetim elemanları ve mahkemelerce belgelerin aslının talebi halinde bunların fotokopileri çıkarılarak asıllarının yerine konulur. Bu belgeler ve ekleri ilgili makama bir tutanakla teslim edilir.
Kasa Anahtarları
Madde 26 -
Kasa sayımı yapılıp tutanağa bağlandıktan ve kasa defteri imza edildikten sonra kasa anahtarının bir tanesi İMİD Başkanı veya birim sorumlusunda, diğeri veznedarda kalır. Ertesi gün İMİD Başkanı veya birim sorumlusu anahtan tekrar veznedara teslim eder. Kasanın yedek anahtarları muhafaza için bankaya makbuz karşılığı teslim edilir. Kullanılan anahtarlar kaybolursa yedeklerle kasa açılır. Bu işlem tutanakla tespit edilir.
Evrak Akışı
Madde 27 -
İdareyi borçlandıran ya da alacaklandıran mahiyette olup ilgili birimler tarafından düzenlenen veya bu birimlere gelen her türlü belge 10 gün içerisinde iç yazışma ile İMİD'ne gönderilir. Belgelerin kanun, kararname, tüzük ve diğer mevzuata uygunluğu ve doğruluğu temin edilerek asılları veya onaylı sureti gönderilir.
Demirbaş ve Ambar İşleri
Madde 28 -
İdari İşler Müdürlüğünce mubaya edilen sarf ve demirbaş malzemeleri Ambar ve Ayniyat sorumlularına teslim edilir. Ambar ve ayniyat birimi İdari Muhasebe birimine bağlı olarak çalışır ve İdari Muhasebe ambar ve ayniyat işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur. İdare ihtiyaçları için alınan sarf malzemeleri ile ilgili stok sayımları İdari İşler Müdürlüğü ile İdari Muhasebe birimi tarafından yapılır ve dönem sonlarında mutabakatı temin edilir, Demirbaş sayım Iisteleri ile muhasebe kayıtları kontrol edilir ve uyumsuzluklar düzeltilir. Farklılık varsa gerekçeleri bir tutanakla tespit edilir ve gereği yapılır.
Tabldot Hesabı
Madde 29 -
Her yıl bütçe kanunu ile memurlar için konulan iaşe bedelleri İdari Muhasebe birimi denetiminde düzenli olarak tabldot yönetimi hesabına aktarılır ve tabldot yönetimince harcamalar yapılır.
Tabldot Yöetimi
Madde 30 -
Tabldot yönetimi, İdari Muhasebe biriminden 1, İdari İşler MüdürIüğünden 2 Personel olmak üzere 3 kişiden. oluşur, denetçiliğini İdari Muhasebe biriminden 1 kişi yürütür.

Tabldot yönetiminin oluşturulması ve degiştirilmesi İMİD Başkanı 'nın teklifi İMİ Başkan Yardımcısının Olur'u ile yapılır.
Diğer Hükümler
Madde 31 -
Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar
   4046
   sayılı Özelleştirme Uygulamalarının düzenlenmesi ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Görev ve Teşkilat Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmaması veya eksik uygulanması sonucunda bilanço ve sonuç hesaplannın güvenilirliğinin zedelenmesine neden olan personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.
  
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YürürIük -Yürütme
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 32 -
9 Nisan 1994 tarih ve 21900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı Mali İşler ve Muhasebe Yönetmeliği'' bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde yürürlükten kalkar.
Yürürlük
Madde 33 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 34 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul