İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA DEĞER TESPİTİ VE İHALE YÖNETMELİĞİ

Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, özelleştirme uygulamalarında değer tespiti ve ihaleye ilişkin işlemleri düzenlemektir.
Hukuki Dayanak
Madde 2 -
Bu Yönetmelik
   4046 sayılı Kanunun 37
   nci maddesinin (b) bendine dayanılarak düzenlenmiştir.
  
Tanımlar
Madde 3 -
Bu yönetmelikte geçen;

a) Kanun: 24.11.1994 tarihli ve
   4046
   sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,

b) Kurul: Özelleştirme Yüksek Kurulunu,

c) İdare: Özelleştirme İdaresi Başkanlığını,

d) Başkan: Özelleştirme İdaresi Başkanını,

e) Değer Tespiti: Özelleştirilecek kuruluşun, varlık veya hisse değerinin tespitine yönelik değer tespit komisyonu tarafından gerçekleştirilen işlemleri,

f) İhale: Duyuru ile başlayıp ihale şartnamesi çerçevesinde gerçekleştirilen ve Kurulun veya Başkanın onayı ile tamamlanan tüm işlemleri,

g) İhale Şartnamesi: İhale konusu işin genel ve özel şartlarına ilişkin belgeyi,

h) Komisyon: Özelleştirme uygulamalarına yönelik değer tespiti ve ihale işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak amacıyla oluşturulan komisyonları,

ı) Teklif sahibi: İhalelere katılan gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim gruplarını,

ifade eder.
  
Değer Tespit Komisyonunun Teşkili
Madde 4 -
Özelleştirilecek kuruluş ile ilgili değer tespit çalışmalarını yürütmek üzere Kanunda belirtilen şekilde beş asil ve aynı sayıda yedek üyeden oluşan komisyon Başkanın teklifi ve Başbakanın onayı ile göreve başlar. Asil üyelerden birinin toplantıya katılamaması (izin, rapor, görevlendirme, ücretsiz izin gibi) veya görevinden ayrılması (tayin, ölüm, istifa, İdarede başka bir göreve atanması, gibi) durumlarında, yerlerine yedek üyeler görev yapar. Komisyon Başkanının mazereti nedeniyle toplantılara katılamaması durumunda (İzin, rapor, görevlendirme, ücretsiz izin gibi) komisyon başkanlığına komisyonda görevli diğer daire başkanı veya proje grup başkanı, yoksa ilgili proje grup başkanlığında görevli uzman kıdem esasına göre (kıdem esasında İdarede geçirilen süre dikkate alınır) vekalet eder. Komisyon Başkanının görevden ayrılması durumunda ise değer tespit komisyonu yeniden oluşturulur.
Değer Tespit Komisyonunun Çalışması
Madde 5 -
Komisyon üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Kararlarda çekimser kalınamaz. Karara muhalefet eden üye karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon toplantıları imzalanan bir tutanak ile tespit edilir. Komisyon başkanı tarafından uygun görüldüğü takdirde yedek üyeler değer tespitine ilişkin her türlü çalışma ve toplantıya katılabilirler. Komisyon gerekli gördüğü takdirde değer tespit çalışmalarına yardımcı olmak ve kararlara katılmamak şartıyla İdare tarafından danışman görevlendirilmesini talep edebilir. Komisyonun sekreterya hizmetlerini değer tespiti yapılacak kuruluşun özelleştirilmesinden sorumlu proje grup başkanlığı yürütür.
Değer Tespit Komisyonunun Görevleri
Madde 6 -
Komisyon, değer tespit çalışmalarını Kanunda belirtilen unsurları dikkate alarak ve uluslararası kabul görmüş olan, indirgenmiş nakit akımları (net bugünkü değer), defter değeri, net aktif değeri, amortize edilmiş yenileme değeri, tasfiye değeri, fiyat/kazanç oranı, piyasa kapitalizasyon değeri, piyasa değeri/defter değeri, ekspertiz değeri, fiyat/nakit akım oranı metodlarından en az ikisini uygulamak suretiyle yürütür.
Değer Tespit Sonuçları
Madde 7 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 02.09.2009)
Varlık satışı ve satış yöntemi dışındaki yöntemlerle yapılacak ihalelerde, değer tespit raporu Kanunda belirtilen ihale usullerinden hangisinin uygulanacağına karar verilmek üzere, ihale ilanına çıkmadan önce ilgili projenin bağlı olduğu başkan yardımcılığı tarafından başkana sunulur. (Ek son cümle:RG-2/9/2009-27337) Bu ihalelerde değer tespit sonuçları, önceden öngörülemeyen sebeplerin varlığı halinde, ihale usulünün değiştirilmesine neden olunmaması kaydıyla, son teklif verme tarihinden önce revize edilebilir.

Değer tespit sonuçları, ihale sonuçlarının Kurul veya İdarece onaylanmasını müteakip yapılacak sözleşmenin imzalanmasından sonra, kamuoyuna duyurulur.
İhalenin İlanı
Madde 8 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 11.01.2007)
İhale, Başkanın onayı ile yurt içinde yayınlanan ve Basın İlan Kurumu tarafından bildirilen listede yer alan tirajı yüksek en az üç gazetede, gerektiğinde yurtdışında yayın yapan basın ve yayın organlarında ve özelleştirilecek kuruluşun bulunduğu yerdeki yerel basın organlarında ve diğer yayın organlarında ve bir defaya mahsus olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle duyurulur.

(Değişik ikinci fıkra: RG-11/01/2007-26400) İdarece teklif verme süresi belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatılabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.

İhalenin duyurulmasına ilişkin işlemler; özelleştirilecek kuruluşun özelleştirme işlemlerinden sorumlu proje grup başkanlığının bildirimi üzerine, Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından Başkanlık Makamından alınacak Olur sonucu yerine getirilir.
İlan Metni
Madde 9 -
İhale ilanı;

a) Özelleştirilecek kuruluşu,

b) Özelleştirme yöntemini ve ihale usulünü,

c) Geçici teminat miktarını,

d) İhaleye katılmak için ihale şartnamesi ve belirlenecek diğer belgelerin alınmasının zorunlu olduğunu,

e) Teklif ve istenilen belgelerin verileceği açık adresi ve teklif verme süresini,

f) İhalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı ve İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbest olduğu ve gerektiğinde teklif verme süresinin uzatılabileceği,

h) İdarece gerekli görülen diğer hususları,

kapsar.
İhale Şartnamesi
Madde 10 -
İhale şartnamesi;

a) İhalenin konusu ve usulünü,

b) Tekliflerin verileceği açık adres ve süreyi,

c) Tekliflerin hangi para birimi üzerinden yapılacağını, döviz üzerinden alınan tekliflerin Türk Lirasına çevrilmesinde hangi kurun esas alınacağını,

d) İhaleye katılabilmek için verilmesi gereken belgelerin neler olduğunu,

e) Ödeme koşullarını,

f) İhalenin, yetki veya ilgisine göre Kurul veya Başkan tarafından onaylanmak suretiyle kesinleşeceğini,

g) İhaleye katılmak için İdarece belirlenecek geçici teminatın miktarı ile niteliklerini,

h) İhale üzerinde kalan tarafından sözleşme imzalanmaması veya İdarece belirlenecek miktarda kesin teminat verilmemesi veya diğer yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde geçici teminatın irat kaydedileceğini,

ı) İhaleye katılamayacak olanları,

i) Gerekli görülen diğer hususları,

kapsar.
İhale Oluru
Madde 11 -
İhale usulünün belirlenmesi ve bu usulle ihaleye çıkılması için ilgili proje grup başkanlığının bağlı bulunduğu başkan yardımcılığı tarafından; Başkanlık Makamından “ihale Oluru” alınır. İhale Oluru ekinde, ilgili Kurul kararı, ilan metni, ihale şartnamesi ve varsa ekleri ile varlık satışı ve satış yöntemi dışındaki yöntemlerle yapılacak özelleştirme uygulamalarında değer tespit sonuçları yer alır.
İhale İşlem Dosyası
Madde 12 -
Başkanlık Makamından alınan ihale Oluru ile ekleri, ihale işlem dosyasının düzenlenmesi ve ihale komisyonuna sunulması için ilgili proje grup başkanlığınca İhale Hizmetleri Daire Başkanlığına gönderilir. Bu Daire Başkanlığınca hazırlanan “İhale işlem dosyasında” Kurul kararı, ilan metni, ihale şartnamesi ve ekleri ile değer tespit komisyon kararı ve diğer belgeler yer alır.
İhale Komisyonu Teşkili Ve Çalışma Esasları
Madde 13 -
Kanunda belirtilen şekilde beş asil ve aynı sayıda yedek üyeden oluşan komisyon, Başkanın teklifi ve Başbakanın onayı ile göreve başlar. Komisyon Başkanının mazereti nedeniyle toplantılara katılamaması durumunda komisyon başkanlığına komisyonda görevli özelleştirilecek kuruluşun özelleştirme işlemlerinden sorumlu proje grup başkanı vekalet eder. Asil üyelerden birinin izin, rapor, görevlendirme, ücretsiz izin nedenleriyle toplantıya katılamaması veya tayin, ölüm, istifa, İdarede başka bir göreve atanma, veya görevden alınma nedenleriyle görevden ayrılması durumlarında, yerlerine ilgili birimlerde görevli bulunması kaydıyla yedek üyeler görev yapar. Komisyon başkanının yukarıda belirtilen nedenlerle görevinden ayrılması durumunda komisyon yeniden oluşturulur. Komisyon üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Kararlarda çekimser kalınamaz. Karara muhalefet eden üye karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon toplantıları ve teklif sahipleri ile yapılan her görüşme komisyon tarafından tutanakla tespit edilir ve tutanaklar komisyon üyeleri ile hazır bulunan teklif sahipleri tarafından imzalanır. Bu tutanaklar ve komisyon kararları ihale işlem dosyasında muhafaza edilir. Komisyonun sekreterya hizmetlerini İhale Hizmetleri Daire Başkanlığı yürütür. Komisyon tarafından, ihalenin konusuna göre nihai karar verilmek suretiyle ihale işlemleri sonuçlandırılır.
Danışman Seçimine İlişkin İhale Usulü Ve Esasları
Madde 14 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 28.05.2004) (Mülga: RG-28/05/2004-25475)
 
Teminat Olarak Kabul Edilebilecek Değerler
Madde 15 -
Teminat olarak kabul edilebilecek değerler aşağıda belirtilmiştir.

a) Tedavüldeki Türk Lirası.

b) İdarece belirlenecek döviz cinsi.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihale mevzuatı ile ilgili olarak belirlenen bankaların veya yetkili finans kuruluşlarının vereceği İdarece şartları belirlenecek teminat mektupları.

d) Devlet tahvilleri, teminat olarak kullanılabilmesi mümkün olan Hazine bonoları ve Hazine kefaletini haiz tahviller.

e) Yukarıda belirtilenlerin dışında idarece belirlenecek diğer teminatlar kesin teminat olarak alınabilir.

Teminat olarak kabul edilebilecek bu değerlerden hangisinin veya hangilerinin talep edileceği ihale şartnamesinde belirtilir. İhalelerde teklif sahiplerinden geçici teminat alınması zorunludur. İdare, getirilecek olan geçici ve kesin teminat mektuplarının, risk temerküzünden kaçınmak amacıyla başka bir banka veya finans kuruluşundan getirilmesini talep edebilir.
Özelleştirme Programındaki Kuruluşa Yetki Verilmesi
Madde 16 -
Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrası gereğince, özelleştirme programındaki kuruluşların yetkilendirilmesi halinde; uygulanacak ihale usulü ile değer tespit ve ihale komisyonlarının teşkili, ilgili kuruluşun karar almaya yetkili organının kararı ile belirlenir. Değer tespit ve ihale komisyonları kuruluş ita amiri olan genel müdürü veya genel müdürün verdiği yetkiye istinaden genel müdür yardımcısı başkanlığında beş asil üye ve beş yedek üyeden oluşturulur. Kuruluşun yetkilendirilmesi halinde yazılacak yazıda verilen yetkinin usul ve esasları açık ve net olarak belirtilir. Bu çerçevede oluşturulacak değer tespit ve ihale komisyonlarının görevleri ve çalışması Kanunda ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

Kanunun 4 üncü maddesine göre verilen yetki çerçevesinde ilgili kuruluş tarafından gerçekleştirilen ihale işlemleri, ihale işlem sonuçları ve bu sonuçlara ilişkin kuruluş yetkili organının kararı ilgisine göre Başkanın veya Kurulun onayına sunulur.
İhale Sonuçlarının Onaylanması Ve Kamuoyuna Duyurulması
Madde 17 -
Komisyonun ihale sonucuna ilişkin nihai kararı, İhale Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından gizlilik kaydıyla yazılı olarak ilgili proje grup başkanlığına intikal ettirilir. İlgili proje grup başkanlığının bağlı olduğu başkan yardımcılığı tarafından komisyon kararını havi Kurul karar taslağı ve gerekçesi hazırlanarak, Kurulun onayına sunulmak üzere Başkana arz edilir. Belirtilen şekilde hazırlanan ihale sonucunu gösteren Kurul karar taslağı ve gerekçesi bir sunuş yazısı ekinde Kurulun onayına sunulur. İhale Kurulun onayı ile (Kurul tarafından İdarenin yetkili kılındığı hallerde ise Başkan tarafından onaylanmak suretiyle) kesinleşir. Satış veya nihai devre ilişkin kararlar İdare tarafından kamuoyuna duyurulmak üzere Resmi Gazetede yayımlattırılır.
İhalenin İptal Edilmesi
Madde 18 -
Komisyonca ihalenin iptaline karar verilmesi halinde; komisyon tarafından verilen gerekçeli iptal kararı ilgili proje grup başkanlığının bağlı olduğu başkan yardımcılığı tarafından Olur alınmak üzere Başkanlık Makamına sunulur ve alınacak olur İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına gereği için bildirilir.

İhalenin iptali ilgili proje grup başkanlığının bağlı bulunduğu başkan yardımcılığı tarafından teklif sahiplerine yazı ile bildirilir. İhalenin iptali, kamuoyuna duyurulmak üzere, İhale Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına bildirilir.
Sözleşmeye Davet
Madde 19 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 28.12.2005)
İhale sonuçlarının onaylanmasından sonra İdare tarafından süre belirtilmek suretiyle sözleşme imzalanması hususunda ihale üzerinde kalan teklif sahibine yazılı bildirimde bulunulur. İdarece uygun görülmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere ek süre verilebilir. (Ek cümle:RG-28/12/2005-26037) İdareden kaynaklanan sebeplerle, verilen süre içerisinde sözleşmenin imzalanamaması durumunda, birden fazla ek süre verilebilir.

İdarece verilen süre içerisinde ihale üzerinde kalan tarafından istenilen teminatın verilmemesi, diğer yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve sözleşme imzalanmaması, halinde alınan teminatlar İdare lehine irat kaydedilir ve kararda yer alması halinde diğer teklif sahiplerine sırası ile aynı usul uygulanır.
Tebligat
Madde 20 -
İdarece, ihale veya akdedilen sözleşmeye ilişkin bildirimler; alma haberli taahhütlü mektup, APS ve bunlarla teyidi gönderilmek üzere faks ile yapılabilir. Bu şekilde yapılan bildirimlerde teyidi yapılmak kaydıyla İdarece gönderilen faksın ilgiliye ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır.

Teklif sahipleri veya danışman tarafından faks ile İdareye yapılan bildirimlerde ise bunların teyidinin İdareye ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Bu fıkrada sayılan usullerle teklif verilemez.Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
Madde 21 -
23.08.2000 tarih ve 24149 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliği ile değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce, mevzuata göre başlatılmış ihale işlemlerine, kaldığı yerden bu Yönetmelik hükümlerine göre devam edilir.
Yürürlük
Madde 22 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 23 -
Bu yönetmelik hükümlerini Özelleştirme İdaresi Başkanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (4)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul