SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA BİRLİKLERİ VE EKİPLERİNİN KURULUŞU, GÖREVLERİ,ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak,Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmelik, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne bağlı sivil savunma arama ve kurtarma birlikleri ile illerde kurulan arama ve kurtarma ekiplerinin kuruluşu, görevleri, çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik; sivil savunma arama ve kurtarma birlikleri ile sivil savunma arama ve kurtarma ekiplerini kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik,
   7126
   sayılı Sivil Savunma Kanununun 8/10/1999 tarihli ve
   586
   sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;


ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Görev
Birliklerin Kuruluşu
Madde 5 -
Sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüğü; birlik müdürü, ana hizmet birimleri ve yardımcı birimlerden oluşur. Teşkilat şeması (EK-1), birlik kurulacak iller ve kadro çizelgesi (EK-2) dedir.
Ekiplerin Kuruluşu
Madde 6 -
Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği kurulmayan iller, nüfus yoğunluğu ve hassasiyeti dikkate alınarak; 3 grup olarak sınıflandırılmış olup, birinci grup illerde 10, ikinci grup illerde 20, üçüncü grup illerde 30 kadrolu personelden il sivil savunma müdürlükleri bünyesinde sivil savunma arama ve kurtarma ekipleri oluşturulmuştur. Ekip kurulacak illerin grupları ve kadro çizelgesi (EK-3) dedir.
Birlik ve Ekiplerin Görevleri
Madde 7 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 05.09.2000)
Sivil savunma arama ve kurtarma birlikleri ile il arama ve kurtarma ekiplerinin görevleri şunlardır.

a) Savaşta, afetlerde, büyük yangınlarda ve önemli kazalarda; arama, kurtarma, ilk yardım ve sosyal yardım hizmetlerini yürütmek,

b) Savaşta, afetlerde ve kazalarda; nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddelerin ölçüm hizmetlerini imkanlar ölçüsünde yürütmek, ilgili birimlere ulaştırmak, (NBC) maddelerinin temizlenmesine (Dekontaminasyon) yardım etmek,

c) (Ek:RG-5/9/2000-24161)(1) Ülkemize gelen sığınmacılara sosyal yardım hizmeti vermek, bunların geçici barındırılma hizmetlerine yardım etmek,

d) Arama ve kurtarma faaliyetlerine katılan yerli ve yabancı, kamu ve özel kuruluşların arama ve kurtarma ekipleri ile gönüllü kişi ve kuruluşların çalışmalarını koordine etmek,

e) Birlik ve ekip personelinin nazari, tatbiki, bilgi ve becerileri ile fiziki kabiliyetlerini arttırmak ve göreve heran hazırlıklı bulunmaları için haftalık, aylık, yıllık eğitim programları hazırlamak, uygulanmasını sağlamak,

e) Kamu ve özel kuruluşların arama ve kurtarma hizmetlerinde görevlendirilen ekipleri ile gönüllü kuruluş ve kişilerin eğitimlerini Bakanlık veya valiliğin uygun görüşü ile yapmak,

g) Gece ve gündüz tatbikatları planlamak ve uygulamak,

h) Eğitim amacı ile yurtiçi ve yurtdışında yapılacak eğitim ve tatbikatlara, istek yapılması halinde veya gerektiğinde yurtdışında meydana gelecek afetlerde de kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmak,

i) Sivil savunma koleji ve valiliklerce açılan kursların kurtarma, ilk yardım ve sosyal yardım konularındaki tatbiki bölümlerine yardımcı olmak,

j) Afet bölgelerine en seri şekilde ulaşabilmek için haberleşme, toplanma, yükleme ve intikal tatbikatları yapmak,

k) Bakanlık ve Valilikçe verilecek diğer görevleri yapmak.
Müdürün Görevleri
Madde 8 -
Müdür; mevzuat ve verilecek emirler doğrultusunda birliğin veya ekibin yönetiminden sorumlu olup, aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Hizmet birimlerini oluşturarak bunların donatımını, eğitimini ve denetimini yaptırmak,

b) Yıllık çalışma planını hazırlamak,

c) Yıllık bütçe tekliflerini hazırlamak,

d) Sivil Savunma Fonundan yapılacak ödemelere ait tahakkuk müzekkeresini düzenlemek ve sayman mutemetliği görevini yapmak, ayniyat ve demirbaş işlemlerini yürütmek,

e) Genel Bütçe harcamalarında tahakkuk memurluğu görevini yapmak,

f) Eksik ve noksanlıkların zamanında giderilmesi için iş ve işlemleri takip etmek,

g) Hizmet binası ve tesislerinin iç ve dış güvenliğini sağlamak,

h) Bina ve tesisler ile hizmet malzeme ve araçlarının bakımını, temizliğini yaptırarak her an kullanılabilir halde bulundurulmasını sağlamak,

i) Mevzuatına uygun olarak personelin disiplin ve sicil amirliğini yapmak,

j) Personelin taltifi, tecziyesi ve izinleri için teklifte bulunmak,

k) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla gerekli koordinasyonu sağlamak,

l) İl Valisi, Genel Müdür veya Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Yönerge
Madde 9 -
Birlik ve ekiplerin eğitimlerinin usul ve esasları ile ana hizmet ve yardımcı birim personelinin görev ve sorumluluklarının ayrıntıları Bakanlıkça çıkarılacak bir yönerge ile düzenlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Göreve Sevk ve Protokol
Göreve Sevk Yetkisi
Madde 10 -
Sivil savunma arama ve kurtarma birliğinin sorumluluk bölgesi içinde göreve sevki vali, bölge dışına göreve sevki Genel Müdürlükçe yapılır. Ankara Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliğinin bölge içi ve bölge dışı göreve sevki Genel Müdürlükçe yapılır. Birliklerin yurt dışı göreve sevki ise Bakanlıkça yapılır.
İntikal Planı
Madde 11 -
Afet haberlerinin alınması, personelin toplanması, araç gereç ve malzemenin hazırlanması ve görev yerine intikali esasları; hazırlanacak intikal planı ile düzenlenir. İntikal planları Genel Müdürlüğün onayı ile yürürlüğe girer.
Afet Bölgesinde Sevk ve İdare Sorumluluğu
Madde 12 -
Afet bölgesine birden fazla birlik intikal etmişse; birliklerin sevk ve idaresi bölgeden sorumlu olan birlik müdürü tarafından, sorumlu müdürün bölgede bulunmaması halinde en kıdemli birlik müdürü tarafından yapılır. Birliklerin sorumlu olduğu iller listesi (EK-4) dedir.
Protokol
Madde 13 -
Bir afet vukuunda birliklerin afet bölgesine havadan acil intikali için, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Hava Kurumu uçak ve helikopterlerinden, denizden intikal için ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı deniz ulaştırma araçlarından bu kuruluşlarla yapılan protokoller çerçevesinde yararlanılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetim
Denetim
Madde 14 -
Birliklerin denetimi, 29/5/1962 tarihli ve 6/624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "107 sayılı Kanuna Göre İhdas Edilen Sivil Savunma Kadrolarına Tayin Olunan Personelin Terfi, Nakil, Cezalandırma ve Denetlenmeleri Hakkında Tüzük" ün 28 ve 29 uncu maddeleri uyarınca yapılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Haberleşme, Koordinasyon ve İşbirliği
Haberleşme
Madde 15 -
Birliklerde afet haberlerinin alınması, ilgililere ulaştırılması ve değerlendirilmesi amacıyla 24 saat esasına göre çalışan bir haber merkezi oluşturulur. Haber merkezi ihtiyaç duyulan haberleşme araç, gereç ve malzemeleri ile donatılır. Afet bölgesinde aynı nitelikte seyyar haberleşme merkezi kurulur.

Haber merkezinin çalışma usul ve esasları birlik müdürlüklerince hazırlanacak ve Genel Müdürlükçe onaylanacak bir talimatla belirlenir.
Koordinasyon
Madde 16 -
Birliklerin tatbikat ve görev amaçlı intikallerinde, intikal edilen ilin imkanlarından mülki idare amirlerinin koordinatörlüğünde yararlanılır.

Arama ve kurtarma amacıyla afet bölgesine yurtiçi ve yurtdışından gelen ekiplerin koordinasyonu krizmerkezi başkanının (mülki idare amiri) gözetiminde sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlerince sağlanır.
İşbirliği
Madde 17 -
Sivil savunma müdürlükleri ile askeri makamlar, belediye itfaiye teşkilatı, il sağlık müdürlükleri bünyesindeki 112 acil sağlık hizmetleri birimi, kamu ve özel kuruluşlara ait kurtarma ve yardım ekipleri ile Kızılay ve sivil toplum örgütleri arasındaki işbirliği ve koordinasyon mülki idare amirleri tarafından sağlanır.
ALTINCI BÖLÜM
Donatım ve Kıyafet
Donatım
Madde 18 -
Sivil savunma arama ve kurtarma birliği malzeme listesi (EK-5), araç listesi (EK-6), il arama ve kurtarma ekiplerinin malzeme ve araç listesi (EK-7) dedir.
Kıyafet
Madde 19 -
Sivil savunma arama ve kurtarma birlik personeli, 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer  Hizmetler Tüzüğü"nün 123 üncü maddesine göre yürürlüğe konulan yönetmelikte belirtilen kıyafeti giyer, tanıtma ve rütbe işaretlerini taşır.

İl sivil savunma müdürlükleri bünyesinde oluşturulan arama ve kurtarma ekip personelinin giyeceği kıyafet ile tanıtma işaretleri Genel Müdürlükçe belirlenir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
Madde 20 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 21 -
Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
(1) : 5/9/2000 tarihli ve 24161 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle, bu fıkraya (c) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
EK 1
SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA BİRLİK MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMASI

EK 2
SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA BİRLİĞİ KURULACAK İLLER VE KADRO ÇİZELGESİ

EK 3
SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA EKİPLERİNİN KURULACAĞI İLLERİN GRUPLARI VE KADRO ÇİZELGESİ

EK 4
SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA BİRLİKLERİNİN SORUMLU OLDUKLARI İLLER LİSTESİ

EK 5
SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA BİRLİKLERİ MALZEME LİSTESİ

EK 6
SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA BİRLİĞİ ARAÇ LİSTESİ

EK 7
SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA EKİPLERİ MALZEME VE ARAÇ LİSTESİ


Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul