SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİNDE ASKERİ İŞBİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Amaç
Madde 1 -
7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanunu ile buna dayanan 4/11635 sayılı “Sivil Müdafaada Vekaletlerarası İşbirliği ve Karşılıklı Yardım” ve 6/3150 saylı “Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler” ve “Sivil Savunma ile İlgili Teşkil ve Tedbirler” Tüzüklerinin bir çok maddelerinde, bazı hazırlık ve faaliyetlerin Milli Savunma Bakanlığı veya askeri makamlarla anlaşarak veya işbirliği yapılarak sağlanması emredilmektedir.

Söz konusu işbirliği ve yardımlaşmanın merkezi ve mahalli teşkilat kademelerinde kimler tarafından ve ne şekilde yapılacağına dair esaslar bu Yönetmelikte açıklanmıştır.
Hedef
Madde 2 -
Bu Yönetmeliğin hedefi: Yurt savunmasının en önemli ikinci unsuru olan sivil savunmanın, silahlı savunma hazırlık ve faaliyetleri ile ahenkli bir şekilde yürütülmesini ve geliştirilmesini, bu amaçla merkezi ve mahalli kademelerde yapılacak işbirliği ve yardımlaşmanın aynı görüş içinde ve aynı seviyede gerçekleşmesini sağlamaktır. 
Müşterek esaslar
Madde 3 -
Bu Yönetmelikte açıklanan hususlarda veya açıklanmamış olup da sivil-asker işbirliğini gerektiren sivil savunma hazırlık, tedbir ve faaliyetleri için İçişleri Bakanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığına, vali ve kaymakamlar tarafından mahallin en yüksek askeri makamlarına veya garnizon komutanlıklarına müracat edilir. Bu makmlar da, askeri görevlerini aksatmayacak şekilde bu talepleri yerine getirirler.
İKİNCİ BÖLÜM
Planlama
Hassas Bölgeler ve Tesisler, Hedef Tahlilleri
Madde 4 -
7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 2 ve 3 ncü maddesine göre hassas bölgeler ve tesisler listesi; ilgili Bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, İçişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri ile müştereken hazırlanır ve İçişleri Bakanlığı tarafından Milli Güvenlik Kurulunun tasvibine sunulur.

Millî Güvenlik Kurulunca tasvip olunan hassas bölgeler ve tesisler listesi üzerinde Genelkurmay Başkanlığınca İçişleri Bakanlığına yapılan düzeltme teklifleri, iki makamın yetkilileri ile müştereken incelenir ve sonucu İçişleri Bakanlığı tarafından Milî Güvenlik Kuruluna sunulur.

Hassas bölgeler ve tesilerden hedef tahlili yapılması gerekenler, İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine, İçişleri, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı temsilcileri tarafından tesbit edilir. Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanacak hedef tahlili dosyalarından; hassas bölgelere ait olanlar İçişleri, tesislerininki ise ait oldukları Bakanlıklara gönderilir.
Tahliye ve Seyrekleştirme
Madde 5 -
a) Tahliyeye tabi tutulacak «Askerî harekâta sahne olabilecek tehlikeli bölgeler» İçişleri Bakanlığının isteği üzerine Genel­kurmay Başkanlığınca tesbit edilerek bildirilir. Bu bölgelerde yapılan değişiklik Genelkurmay Başkanlığınca doğruca İçişleri Bakanlığına bil­dirilir.

b) Tahliye tabi tutulacak hassas bölgeler, ilgi Bakanlık, ve mües­seselerle işbirliği yapılarak ve Genelkurmay Başkanlığının tasvibinden sonra İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Millî Güvenlik Kurulunca tâyin ve tesbit olunur.

c) Askerî birliklerin ihtiyacı dışında kalan yollardan hangilerinin tahliye ve seyrekleştirme ve diğer sivil savunma harekâtında kullanıla­cağı; üst kademede Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı ara­sında, ast kademelerde ise; Garnizon Komutanları veya en büyük askerî komutanlar ile, mülki âmirler arasında yapılacak işbirliği neticesinde tesbit edilir. Sivil savunma ihtiyaçlarının karşılanması hususu önemle dikkate alınır.

d) Tahliye ve seyrekleştirme sırasında askerî personel ailelerinin emin bölgelerdeki en yakın şehir, istasyon veya limanlara kadar .nakilleri askerî araçlarla yapılır.

Ailelerin bu merkezlerden daha içerilere nakilleri mülki âmirliklerce temin edileceğinden, gerekli bilgiler mezkûr askerî birliklerce o böl­gedeki mülkî amirliklere önceden bildirilir.

e) Askerî harekât sırasında cepheden geriye boş dönen askerî kon­voylardan tahliye ve seyrekleştirme maksatları için imkân nispetinde istifade edilir. Mahallî mülkî amirlikçe bu husus için önceden o mahal­deki en büyük askerî âmire müracaat edilir. Askerî âmir de bu isteği, görevini aksatmadan yerine getirmeye çalışır.

f) 7126 sayılı Kanunun 41 nci maddesine göre, olağanüstü haller­de sivil savunma hizmetleri için ihtiyaç görülecek her türlü taşınır ve taşınmaz madde ve malara, askeri makamlarla anlaşmak suretiyle el koymaya vali ve kaymakamlar yetkilidir. Bu hükmün uygalanmasında, 6/3150 karar sayılı «Sivil Savunma ile İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü» nün 105 nci maddesine göre; bu madde ve malların daha önce Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununa göre Silâhlı Kuvvetler ihtiyacı için ayrılmamış olması gerektiğinden, bu husus vaktinde mahallî askerî makam­larca mülki idare amirliklerine bildirilir.
Mülteci Nakil ve Kontrol Planları
Madde 6 -
Genelkurmay Başkanlığınca hazırlama mülteci nakil ve kontrol planlarının, diğer planlamalarla çatışmaması için, bu planla­ra kesin şekli verilmeden önce İçişleri Bakanlığı ile işbirliği yapılır. Bun­dan sonra İçişleri Bakanlığını ilgilendiren kısmı, Genelkurmay Başkan­lığı ile aralıksız işbirliği yapılmak suretiyle uygulanır. Bu planlarda ya­pılacak değişiklikler Genelkurmay Başkanlığı tarafından İçişleri Bakan­lığına bildirilir.
Planlama Hazırlıkları ve Harekât Kontrolü Bakımından
Madde 7 -
a) Sabit ve askerî tesis ve müesseselerce yapılacak sivil savunma planları, bu konudaki tüzük, talimat, kılavuz ve direktif­lere uygun olarak düzenlenir. Bu planların, açıklanmasında sakınca gö­rülmeyen hususları hakkında mülki amirliklere gerekli bilgiler verilir.

b) Mahallî sivil savunma planlama ve hazırlıklarla ilgili toplantı ve çalışmalara, müki idare amirliklerince istenildiği takdirde askerî yet­kili bir temsilcinin katılması garnizon komutanlıklarınca sağlanır.

c) Bir olağanüstü hal veya seferde sivil savunma harekâtının cere­yanı sırasında; sivil - asker işbirliğinin devamını sağlamak için hassas bölgelerdeki sivil savunma idare merkezlerinde, o mahaldeki garnizon komutanlığı veya en büyük askerî komutanlıkça mümkün olan haller­de askerî temsilci bulundurulur.

d) Düşman taarruzlarından meydana gelecek felâketlerin gideril­mesi ve felâketzedelerin kurtarılması hususunda o mahalde veya civarında bulunan askerî birlikler tarafından imkân nisbetinde mülki idare makamlarına ve sivil savunma teşkilâtına yardımda bulunulur.

Askerî müesseselerdeki sivil savunma servisleriyle şehir sivil savun­ma servisleri arasında da karşılıklı yardımlaşma yapılır.

Her iki şekilde de mevcut yardım imkânları, sabit askerî birlik ve müesseseler tarafından, barışta ilgili mülki idare amirliklerine bildirilir.

e) Şehir ve kasaba sivil savunma teşkilleri tarafından yapılacak kurtarma faaliyetlerinde, askerî müesseselere ve harp gücünü doğrudan doğruya destekler mahiyetteki tesislere öncelik verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İkaz ve Alarm
Hava Tehlikesi İkaz ve Alarmı
Madde 8 -
a) Hava tehlikesi ikaz ve alarmı için, Bölge Harekât Merkezleri (BHM)'lerle sivil savunma ikaz ve alarm merkezlerinin müş­terek çalışmaları sırasında; sivil savunma personeline Hava Kuvvetlerin­ce gerekli her türlü yardım yapılır. Mevcut idari tertip ve kolaylıklardan sivil savunma personeli de faydalandırılır.

b) (BHM)'lerde, gerekli işbirliği ve irtibatın sağlanabilmesi bakı­mından, birer «Sivil Savunma Locası» bulunur.

c) Sivil Savunma îkaz ve Alarm Merkezlerinim tesisine kadar, bu merkez personelinin (BHM)'lerde çalışma ve dinlenmeleri için gerekli tertip ve tedbirler alınır ve kolaylıklar sağlanır.

d) Olağanüstü hal ve savaşta (BHM)'lerin yer değiştirmesi halin­de, Sivil Savunma ikaz ve alarm merkezlerinin de bunlarla birlikte in­tikali, ilgili askerî makamlarca planlanır ve uygulanır.
NBC İhbarı
Madde 9 -
a) NBC ihbarı konusunda, yetkili merciler arasında tanzim edilen protokola uygun olarak işbirliği yapılır.

b) Hava tehlikesi ve NBC ihbarları için kurulmuş özel şebekelerin yetersiz veya çalışamaz durumda bulundukları müddetçe mevcut olan askerî muhabere şebekelerinden imkân dahilinde faydalanılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Yayım
Sivil Personelin Eğitimi
Madde 10 -
a) Sivil savunma merkez ve mahallî hizmet perso­nelinin yetiştirilmesi için lüzumlu eğitim programlarının tanziminde; kurs, konferans ve tatbikatlarda İçişleri Bakanlığının yardım isteklerinin yerine getirilmesiyle, icabında bu personelin askerî okul ve eğitim mer­kezlerinde, bu okulların ve eğitim merkezlerinin imkânları nispetinde ve ödeneğin İçişleri Bakanlığınca sağlanması suretiyle yetiştirilmesi, Ge­nelkurmay Başkanlığı tarafından sağlanır.

Askerî okul ve eğitim merkezlerinde yetiştirilecek sivil savunma per­soneli, diğer askerî personel gibi mevcut imkânlardan faydalanırlar.

b) Sivil-asker işbirliğinin devamlılığı ile müessiriyetini artırmak için, bu konunun öğretmenliğini yapmak üzere Genelkurmay Başkanlığınca Sivil Savunma Kolejine öğretmen olarak bir subay tefrik edilir.

Öğretmen olarak ayrılan subay aynı zamanda Genelkurmay Başkan­lığı ile İçişleri Bakanlığı arasında direkt olarak sivil-asker işbirliğini tahakkuk etirmeye yardımcı olur.

c) Sivil savunma eğitim ve propaganda hizmetlerinde, mülkî idare amirlerince vâki istekler üzerine askerî personel, tesis ve araçlarla mümkün olan yardımlar yaplır.
Askerî Personelin Eğitimi
Madde 11 -
a) Silâhlı Kuvvetler personelinin sivil savunma konularında yetiştirilmesini sağlamak maksadiyle Harp Okulları ve mesleki askerî okulların eğitim programlarına dahil edilecek sivil savunma konuları Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı yetkileri tarafından müştereken tesbit edilir.

Bu programların uygulanması Genelkurmay Başkanlığınca sağlanır.

b) Silâhlı Kuvvetlerde, temel sivil savunma eğitimi yaptıracak olan askeri personelin, Sivil Savunma Kolejinde yetiştirilmesi; Genelkurmay Başkanlığının isteği üzerine İçişleri Bakanlığınca düzenlenir.

Sivil Savunma Kolejinde yetiştirilecek askerî personel, Kolejin mev­cut imkânlarından istifade ederler.

Taktik anlamdaki idari personele ait kurslara üst subaylar, teknik (Öğretmen) kurslarına Bölük ve Takım Komutanlarıyla astsubaylar ka­tılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Teknik
Patlamayan Mermi ve Bombalar Hakkında
Madde 12 -
Patlamayan mermi ve bombaların (Güdümlüler dahil) kaldırılması ve zararsız hale getirilmesi konusunda mahallî mülki ve askerî makamların hareket tarzı; Genelkurmay Başkanlığınca verilecek bir direktifle düzenlenir.
Klâsik Silâhlar Hakkında
Madde 13 -
Klâsik silâhlarla yapılabilecek taarruzlar hakkında (Taarruz şekilleri silâh cinsleri, tesirleri, korunma çareleri, sığınak mukavemeteri) Genelkurmay Başkanlığınca İçişleri Bakanlığına devamlı bil­gi verilir.
NBC Silâhları Hakkında
Madde 14 -
NBC silâhlarının gelişmeleri ve tesir dereceleri ile sıhhî ve teknik tedbirler hakkında İçişleri Bakanlığının talebi üzerine bu Bakanlığa, Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığınca, valiliklerin talebi üzerine mahallî garnizon komutanlıklarınca gerekli bil­giler verilir.
ALTINCI BÖLÜM
İkmal ve Donatım
Madde 15 -
6/3150 Karar sayılı «Sivil Savunma İle İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü»nde tadat edilen sivil savunma malzemelerinin ev­saf ve teknik şartnamelerinin hazırlanması ile gereken hallerde malzemenin fennî muayenesinin yapılması işi, İçişleri Bakanlığının talebi üzerine Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığının ilgili teknik daireleri tarafından yerine getirilir.
Madde 16 -
Nükleer bir harbe karşı sivil savunma teşkilâtının ellerinde mevcut, ordu standartlarına uyar kadro malzemelerinin bakım ve onarımları, masrafları İçişleri Bakanlığına ait olmak üzere ve yürür­lükteki mevzuat hükümlerine göre bölgelerindeki Silahlı Kuvvetlerin bakım kademelerinde, imkânlar nispetinde sağlanır.
Madde 17 -
Silâhlı Kuvvetlerde, kadro dışı bırakılmış veya köh­neye ayrılmış olup sivil savunma hizmetlerinde kullanılabilecek her çe­şit malzemenin Sivil Savunma İdaresine devri veya satılması; L-1101 Ordu Mal Yönetmeliğinin 37 nci maddesinde açıklandığı üzere 1050 sa­yılı Kanunun 53 ncü ve 2490 sayılı Kanunun 66 ncı maddesine uygun olarak İçişleri ve Millî Savunma Bakanlıklariyle Genelkurmay Başkan­lığı arasında yapılacak anlaşmaya göre sağlanır.
Madde 18 -
Bu Yönetmelik, Millî Savunma ve İçişleri Bakanlık­ları ile Genelkurmay Başkanlığı tarafından müştereken hazırlanmıştır.
Madde 19 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul