En son güncellemeler 5 Haziran 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
İTİRAZLARI İNCELEYECEK KADASTRO KOMİSYONUNUN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK "

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Dayanak
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3 ve 10 uncu maddelerine göre itirazları inceleyecek kadastro komisyonunun kuruluşu, görevi, üyelerin niteliği, çalışma şekli, mahallinde inceleme ve komisyon tutanağı düzenleme usul ve esaslarını belirlemektir.
Dayanak
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47/E maddesi hükmü gereğince düzenlenmiştir.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Kadastro Komisyonunun kuruluşu
Madde 3 - Yönt. (RG: 26.09.2005)
Kadastro komisyonu; kadastro müdürü veya Genel Müdürlüğün olumlu görüşü alınmak suretiyle müdür yardımcısının başkanlığında, kadastro müdürü ve itirazın mahiyetine göre kontrol mühendisi veya tasarruf kontrol memuru olmak üzere 3 kişiden oluşur. Kontrol mühendisinin bulunmaması veya izinli olması halinde yerine fenle ilgili kontrol memuru katılır. Komisyonun kurulması için başkan ve üyelerin tamamının bulunması şarttır. 
 
Bu maddede ünvanları belirtilen memurlar, bu maksatla açılmış okul veya kurslardan mezun olanlar arasından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce atanırlar. 
 
(Ek fıkra: RG-26/09/2005-25948) Ormanla ilgili itirazların incelenmesinde, kadastro komisyonuna ayrıca itiraza konu parsellerin sınırlandırma ve tespitinde görev almayan mahalli orman kuruluşunca görevlendirilecek bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi ile tarım müdürlüklerince görevlendirilecek bir ziraat yüksek mühendisi veya ziraat mühendisi iştirak ettirilir. 
 
(Ek fıkra: RG-26/09/2005-25948) 4342 sayılı Mera Kanununun 7 nci maddesinin son fıkrası uyarınca yapılacak çalışmalarda, kadastro komisyonu; kadastro müdürü veya müdür yardımcısının başkanlığında kadastro üyesi, kontrol mühendisi ve ilgili tarım müdürlüğünce görevlendirilecek ziraat mühendisinden oluşur.
Kadastro komisyonunun görevi
Madde 4 - Yönt. (RG: 26.09.2005)
Kadastro komisyonları idari bir kuruluştur. Bunların görevi 3402 sayılı Kadastro Kanunu ile sınırlandırılmıştır. 
 
Kadastro komisyonu: 
 
a) (Değişik: RG-26/09/2005-25948) Kadastro teknisyenleri arasında ya da ormanla ilgili sınırlandırma ve tespitlerde kadastro teknisyenleri ile orman ve tarım kuruluşlarınca görevlendirilen elemanlar arasında görüş ayrılığı olduğu veya tarafların dayandığı kayıt ve belgelerin aynı kuvvet ve mahiyette görülmesi nedeniyle, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince çözümlenmek üzere gönderilen işlere," 
 
b) Çalışma alanı sınırı içinde veya bitişiğindeki taşınmaz mallar ile dışında toplu olarak bulunan taşınmaz mallardan kadastro tutanağı düzenlenmeyen yerlerin, kadastroya tabi olması yolunda iddia bulunduğu takdirde, Kadastro Kanununun 7/4 maddesi uyarınca düzenlenen tutanakların geometrik ve hukuksal konularını çözümlenmesine, 
 
c) (Değişik: RG-26/09/2005-25948) 3402 sayılı Kadastro Kanununun 8 inci maddesi uyarınca intikal ettirilen işlere, 
 
d) (Değişik: RG-26/09/2005-25948) 3402 sayılı Kadastro Kanununun 4 üncü ve 9 uncu maddeleri uyarınca kadastro tespitlerine yapılan itirazlara, 
 
e) (Değişik: RG-26/09/2005-25948) İlgililerince son beyan döneminde beyanname verilmeyen veya hisseli olup da bir kısım hissedarlarca beyanda bulunulmayan veya beyan tarihinden sonra vasfı değişen taşınmazlara, kadastro ve dava harcı ile yargılama giderlerine esas olmak üzere kıymet takdir edilmesi işlerine, 
 
f) (Ek : RG-26/09/2005-25948) 4342 sayılı Mera Kanununun 7 nci maddesinin son fıkrası uyarınca, bu Kanun kapsamındaki kamu orta malı niteliğindeki yerlerin sınırlarının belirlenmesi işlerine, Bakar.
İtirazın süresi
Madde 5 - Yönt. (RG: 26.09.2005) (Değişik: RG-26/09/2005-25948)
Orman parsellerine, kadastro tutanaklarının düzenlendiği tarihten çalışma alanında ölçülecek orman parseli kalmadığına dair tutanağın düzenlendiği tarihe kadar, orman parselleri dışında kalan taşınmazlara ise kadastro tutanaklarının düzenlendiği tarihten kadastro ekibince çalışma alanında sınırlandırma ve tespit işlerinin bitirildiğine ve ölçülecek taşınmaz kalmadığına dair tutanağın düzenlendiği tarihe kadar itiraz edilebilir.
İtirazın şekli
Madde 6 -
İtiraz, kadastro müdürlüğüne veya kadastro teknisyenlerine verilen bir dilekçe ile yapılabileceği gibi, kadastro tutanağına yazdırılmak suretiyle de yapılabilir. Adına tespit yapılan kimse veya itirazda yararı olan kimseler itiraz edebilirler. İtiraz vekil aracılığı ile varsa kanuni temsilci tarafından da yapılabilir.

Bu durumda vekâletnamenin veya kanuni belgenin ilgililerince verilmesi zorunludur.
İtiraz üzerinde yapılacak işlem
Madde 7 -
İtirazla ilgili tutanak ve ekleri, itiraz tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde, kadastro komisyonuna intikal ettirilmek üzere kadastro müdürüne teslim edilir.

Kadastro müdürlüğüne intikal eden bütün itirazlar geliş sırasına göre örneği bu Yönetmeliğe ekli "itiraz defteri" ne kaydedilir ve itirazla ilgili yapılan işlemler bu defterde gösterilir.

Herhangi bir belgeye dayanmayan itirazlar müdürlükçe komisyona intikal ettirilmez ve bu husus ilgilisine bir yazı ile duyurulur. Bu duyuruda, askı ilan süresi içinde kadastro mahkemesinde dava açılabileceği bildirilir.
Komisyon incelemesi
Madde 8 - Yönt. (RG: 26.09.2005) (Değişik fıkra: RG-26/09/2005-25948)
Komisyon; orman parsellerine yapılan itirazları, tutanakların intikal tarihinden itibaren on beş gün içinde veya gerekçe gösterilmek suretiyle çalışma alanında ölçülecek orman parseli kalmadığına dair tutanağın düzenlendiği tarihe kadar, orman parselleri dışındaki diğer taşınmazlara yapılan itirazları ise, tutanakların intikal tarihinden itibaren bir ay içinde veya gerekçe göstermek suretiyle çalışma alanında ölçülecek taşınmaz kalmadığına dair tutanağın düzenlendiği tarihe kadar inceleyerek sonuçlandırır. 
 
a) İtirazlı işlere ilişkin inceleme aşağıdaki şekilde olur: 
 
Kadastro tespitlerine yapılan itirazlar sınırlandırılmıştır. Ancak iki halde; 
 
1- Tespite esas alınan belgenin geçersiz olduğu ileri sürülüyorsa, (1515 sayılı Tapu Kayıtlarından Hukuki Kıymetlerini Kaybetmiş Olanların Tasfiyesine Dair Kanun veya 3402 sayılı Kadastro Kanununun 13/B - c maddesi uyarınca tapu kaydının geçersiz hale gelmesi, parmak iziyle düzenlenen senetlerin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun öngördüğü şekle uygun olmaması veya belgelerin sahte olması gibi). 
 
2- Tespit bir belgeye veya bilirkişi beyanlarına dayalı olarak yapılmakla birlikte taşınmaz mal üzerinde hak iddia eden kimse belgeye dayanıyorsa, (Kadastro Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca, itiraz nedeniyle ibraz edilen belgelere karşı şahit dinlenemez.) 
 
Yapılan itirazlar incelenir. 
 
Komisyonun buradaki incelemesi sadece, belgenin hukuksal durumu ile belgenin bu yere ait olup olmadığı hususu ile sınırlıdır. Komisyon, gönderilen tutanaktaki bilgilerden, gerektiğinde tutanakta beyanları alınan kimselerin de görüşlerinden yararlanmak suretiyle hak sahibini belli eder. 
 
Aynı parsel için birden fazla itiraz yapılması halinde itirazlar henüz sonuçlandırılmamış ise birlikte incelenerek sonuçlandırılır. İtirazların sonuca bağlanmasından sonra yapılacak itirazlar ise ayrıca incelenip yeniden komisyon tutanağı düzenlenir. Ancak, askı cetvellerinde bütün itirazlar incelenerek en son durum gösterilir. 
 
b- İtiraz dışındaki işlerin incelenmesi aşağıdaki şekilde yapılır: 
 
Burada komisyon inceleme ve araştırma ile sınırlandırılmamıştır. Komisyon, gerektiğinde mahallinde uygulama, soruşturma ve inceleme yapar, bilirkişi, muhtar ve üçüncü şahısları dinleyerek gerçek hak sahibini belirler. 
 
a ve b bentlerine göre hak sahibi belirlendikten sonra eski tutanağın yerine kaim olmak üzere komisyon tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, komisyon üyeleri ile bilgilerine başvurulan kimseler tarafından imza edilir. Komisyon üyeleri arasında görüş ayrılığı olduğu takdirde, tam üye sayısı ile toplanarak oy çokluğuna dayalı olarak tutanak düzenlenir. 
 
Komisyonca düzenlenen tutanakların sonucu, Kadastro Kanununun 11 inci maddesi uyarınca yapılacak askı ilanında belirtilir. İtiraz eden kimse, itirazı için doğrudan başvurduğu zaman, kendisine tebligat yapılmayacağı, sonucuna askı ilanında açıklanacağı hatırlatılır. 
 
Kadastro Kanunun 9 ve 10 uncu maddelerinde, kamu kurum ve kuruluşları hakkında bir ayrım yapılmadığı için, itiraz eden özel veya tüzel kişi ayrımı yapılmadan yukarıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur. 
 
İtiraz edenin, ayrıca 30 günlük askı ilanı süresinde kadastro mahkemesine dava açma hakkı vardır.
Komisyonun kendisini yetkisiz gördüğü haller
Madde 9 -
Aynı kuvvet ve mahiyetteki belgelerin uygulanmasında sonuca varılmayan veya çözümü kanunlarla mahkemelerin takdirine bırakılan konularda, kadastro komisyonu tarafından gerekçe gösterilmek suretiyle düzenlenecek komisyon tutanağı ekleri ile birlikte kadastro mahkemesine devredilir.
İtirazın geri alınması
Madde 10 -
Kadastro tutanağına karşı teknisyenlere veya kadastro müdürlüğüne yapılan itirazın herhangi bir nedenle geri alınmasının istenilmesi halinde, komisyonca kimlik tespiti yapılmadıktan sonra itirazın geri alınma nedeni açıklanıp bir tutanak düzenlenerek, itiraz edenin imzası alındıktan sonra itiraz kaldırılır. Bu konuda düzenlenen tutanak kadastro tutanağına eklenir. Ayrıca, tutanağın ve itiraz kayıt defterinin ilgili sütununa itirazın kaldırıldığı işaret edilir.
ÜÇÜNCÜ MADDE
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
Madde 11 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12 -
Bu Yönetmelik hükümleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul