En son güncellemeler 5 Haziran 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
EMLAK VERGİSİ DEĞERİ BULUNMAYAN TAŞINMAZ MALLARIN KIYMETİNİN TAKDİRİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Dayanak
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, kadastrosu yapılan çalışma alanları içerisindeki taşınmaz mallardan, son beyan dönemine ait emlak vergi değeri olmayanların, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca alınacak kadastro harcı ve yargılama giderlerine esas olmak üzere değer takdir etmek usul ve esaslarını belirlemektedir.
Dayanak
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47/H maddesi hükmü gereğince düzenlenmiştir.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Kadastro teknisyenlerince yapılacak işlem
Madde 3 -
Kadastro çalışma alanlarındaki taşınmaz malların tespiti sırasında, ilgililerince belediyelere verilen beyannamelerdeki, köy beyan defterlerindeki veya ilgililerince ibraz edilecek (belediye ya da köy muhtarlarınca tasdikli) belgelerdeki yazılı miktarlar, kadastro harcı ve yargılama giderlerine matrah olmak üzere kadastro tutanağının ilgili sütununa teknisyenlerce işlenir.

İlgililerince son beyan döneminde beyanname verilmeyen veya hisseli olup da bir kısım hissedarlarca beyanda bulunulmayan veya beyan tarihinden sonra vasfı değişen taşınmaz malların tespiti halinde, bunların her ada veya mevkiin bitiminde, derhal teknisyenlerce, ada ve parsel numarası, mevki ve sokak ismi, yüzölçümü ve vasıfları yazılmak suretiyle düzenlenecek bir listesi kadastro müdürüne teslim edilir.

Kadastro müdürü, bu listeleri en kısa sürede kadastro komisyonuna havale ederek, kadastro harcı ve yargılama giderlerine esas olmak üzere, değerlerinin belirlenmesini ister.
Kadastro komisyonunca yapılacak işlem
Madde 4 -
Müdürlükçe kadastro komisyonuna intikal ettirilen listelerdeki taşınmaz mallara, vergi daireleri veya belediyelerde bulunan emlak vergisi asgari metrekare birim değerleri cetveli ve binaların metrekare inşaat maliyet bedelleri ile aşınma payları oranlarını gösteren cetveller (bu cetvellerde gösterilen değerler davalı olsa dahi) esas alınarak, taşınmaz malın yüzölçümü ve vasfı dikkate alınıp, gerektiğinde mahallinde inceleme yapılmak ve bilirkişilerden de yararlanmak suretiyle komisyonca kadastro ve mahkeme harcı ve yargılama giderlerine esas olacak matrah belirlenir. Bu belirlemede, komşu parsellerin beyan edilen değerleri de dikkate alınır. Belirlenen bu değerler, sadece kadastro ve mahkeme harcı ve yargılama giderlerinin hesaplanmasında kullanılır.

Takdir edilen değerler, mevki veya ada esasına göre iki nüsha olarak düzenlenecek bir listede gösterilerek komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalandıktan sonra bir örneği kadastro teknisyenlerine gönderilir.

Teknisyenlerce, kadastro komisyonunca takdir edilen bu değerler, ait oldukları taşınmaz malların kadastro tutanağının ilgili sütununa işlenir. Tutanaklar devredilmiş ise bu işi müdürlük yapar.

Kadastro mahkemelerince, görülmekte olan davaların konusunu teşkil eden taşınmaz malların yargılama giderlerine esas olmak üzere kıymetinin belirlenmesinin istenmesi halinde, bu taşınmaz mallara yukarıdaki esaslara göre kıymet takdir edilerek, en geç bir ay içinde ilgili mahkemeye bildirilir.

O bölgede kadastro faaliyeti bitmiş ise, yetkili müdürlük Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenir.
Kadastro komisyonunca takdir edilen değere itiraz
Madde 5 -
Kadastro komisyonlarınca kadastro harcı ve yargılama giderlerine esas olmak üzere takdir edilen bu değerlere karşı maddi hesap hataları dışında itiraz edilemez.
Madde 6 -
Matrahın tespitinde veya harcın tahakkukunda meydana getirilen maddi hesap hataları nedeniyle 30 günlük askı ilanı sonuna kadar yapılacak itirazlar kadastro müdürü tarafından incelenip düzeltilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
Madde 7 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8 -
Bu Yönetmelik hükümlerine Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul