En son güncellemeler 5 Haziran 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
KADASTRO ÇALIŞMA ALANLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Dayanak
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı,
   3402 sayılı Kadastro Kanununun 4
   üncü maddesine göre kadastro çalışma alanı sınırlarının tespitinde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.
  
Dayanak
Madde 2 -
Bu Yönetmelik,
   3402
   sayılı Kadastro Kanununun 47/A maddesi hükmü gereğince düzenlenmiştir.
  
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Kadastro çalışma alanı sınırının belirlenmesi
Madde 3 -
Kadastro bölgesindeki belediye sınırları içinde bulunan mahalleler ile köylerin her biri kadastro çalışma alanını teşkil eder.

Kadastro müdürü, hangi köy veya mahallelerde hangi gün ve saatte çalışma yapılacağını belirleyerek,
   3402 sayılı Kadastro Kanununun 4
   üncü maddesine göre gerekli ilanı yapar.

Kadastro teknisyenleri, ayrıca, işe başlamadan evvel çalışma alanı sınırının tespitine gidileceği gün ve saat ile, nereden başlanacağını, çalışma alanına komşu belediye başkanlıkları, köy ve mahalle muhtarlıklarına duyurur. Bu duyuruda, gelmedikleri takdirde gıyaplarında işlem yapılacağı açıklanır.

Bu bildirimden sonra kadastro teknisyenlerince, tarafların (belediye başkanları, muhtar ve ihtiyar kurulu üyeleri) ve çalışma alanı tayin edilecek mahalle veya köyün bilirkişileri ile bitişik köy veya mahallede kadastro çalışması varsa o köy veya mahallede görevli bilirkişilerin zeminde gösterecekleri sınırları; sınır kayıtları, varsa sınırla ilgili mahkeme ilamları, tapu ve vergi kayıtları ve benzeri belgelere göre belirlemek suretiyle çalışma alanı sınır krokisi ve tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, tarih konmak suretiyle hazır bulunanlar tarafından okudum ibaresi yazılmak suretiyle imzalanır. Çalışma alanına komşu belediye ve köylerin evvelce kesinleşmiş olan genel sınırları zemine uygulanarak aynen alınır. Çalışma alanı sınır krokisinin tasdikli bir örneği kadastro müdürü tarafından ilgili kadastro hakimliğine gönderilir.

Çalışma alanı sınır krokisi düzenlenirken, sınıra rastlayan taşınmaz mallar, bütünlüğünün bozulmaması için büyük kısmının bulunduğu tarafta bırakılır.

Çalışma alanı sınırının belirlenmesi sırasında taraflar arasında anlaşmazlık çıktığı takdirde, anlaşmazlık olan kısım elde mevcut belge ve bilirkişi beyanlarına göre kadastro teknisyenleri tarafından resen tespit edilir. Varsa muhalefet şerhleri alınır. Tarafların itiraz ve dava hakları saklıdır.

Çalışma alanı sınırının tespiti sırasında hazır bulunmadıkları için gıyaplarında işlem yapılan belediye başkanlıkları ile köy veya mahalle muhtarlıklarına, çalışma alanı krokisinin örneği, gönderilecek bir yazı ile, hazır bulunanlara ise orada bir tutanakla tebliğ edilir. Ayrıca köy veya mahalle muhtarlıklarında ilan ettirilen, yapılan tebliğ veya ilanlarda, tebliğ ve ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde kadastro müdürlüğüne itiraz edebilecekleri bildirilir.
  
Çalışma alanı sınırı içerisinde orman bulunması halinde yapılacak işlem
Madde 4 - Yönt. (RG: 26.09.2005) (Başlığıyla birlikte değişik:RG-26/09/2005-25948)
Kadastro çalışma alanı sınırı, kadastrosuna başlanacak köy veya mahallelerin idari sınırları dikkate alınarak belirlenir. Bu idari sınırlar içerisinde bulunan ormanlar hakkında da
   3402 sayılı Kadastro Kanununun 3
   üncü maddesine göre oluşan kadastro ekibince işlem yapılır."
  
Öncelikli kadastro
Madde 5 - Yönt. (RG: 26.09.2005) (Başlığıyla birlikte değişik:RG-26/09/2005-25948)
   3402 sayılı Kadastro Kanununun 39
   uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları gereğince yapılacak kadastro çalışmalarında, çalışma alanı sınırının tespitine gerek bulunmamaktadır."
  
Çalışma alanı sınırına itiraz
Madde 6 -
Kadastro teknisyenlerinin belirlediği çalışma alanı sınırına, sınır tespitine ilişkin tutanağın tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde ilgililerince (belediye başkanı, köy veya mahalle muhtarı ve orman idaresinin mahalli kuruluşu ile sınırdaki taşınmaz malı ile ilgili özel ve tüzel kişiler) kadastro müdürlüğüne yapılacak itirazlar, gerekiyorsa mahallinde de inceleme yapmak suretiyle kadastro müdürü tarafından 7 gün içinde karara bağlanır. Bu sürenin sonunda yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.
Karar tebliği
Madde 7 -
Kadastro müdürünce verilen karar, ilgililer hazırsa birer örneği imza karşılığı kendilerine verilir. Hazır değilse, Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Kararda, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kadastro mahkemesine itiraz edebilecekleri açıklanır. 
 
Bu karara karşı itiraz edilmesi halinde,
   3402 sayılı Kadastro Kanununun 4
   üncü maddesi gereğince itiraz, kadastro mahkemesince, gerekiyorsa mahallinde inceleme yapılarak duruşma yapılmaksızın 15 gün içinde kesin karara bağlanır.

Kadastro çalışma alanı sınırı, mahalle, köy veya belediye mülki sınırı sayılmaz. Ayrıca, sınıra itiraz ve orman sınırı tespiti işleminin gecikmesi kadastro çalışmalarını durdurmaz.
  
Mülki sınırda değişiklik
Madde 8 -
Kadastro çalışma alanı içinde, ilk parsel için kadastro tutanağı düzenlendikten sonra mülki teşkilat ve taksimatta yapılan değişiklik başlanan kadastroyu durdurmaz. Çalışmalar başladığı gibi devam eder. Köy veya mahalle muhtarlığının talebi halinde veya resen, tespitler kesinleştikten sonra mülki değişikliğe uğrayan kısımdaki taşınmaz malların kayıtları, mülki taksimata göre bağlı bulunduğu köy veya mahallenin tapu kütüklerine aktarılır. Fenni belgeler ve paftalarda buna göre düzeltilir. Henüz tapu kütükleri yazılmamış ise ayrıma göre düzenlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
Madde 9 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul