(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRME EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48 inci maddesine göre ikinci defa geçici olarak sürücü belgeleri alınan sürücülere sürücü davranışlarını geliştirme eğitimi verilmesi, bu eğitimi verecek birimlerin açılması ve faaliyetleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik sürücü davranışlarını geliştirme eğitimi veren birimleri, bu birimlerin faaliyetleri ile bu birimlerde eğitim verenleri ve görenleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48 inci maddesinin 4785 sayılı Kanunla değişik beşinci fıkrasına ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 -
Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

c) Müdürlük: Sürücü davranışlarını geliştirme eğitimi veren resmi sağlık kuruluşunun bulunduğu ilin sağlık müdürlüğünü,

d) Kanun: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununu,

e) Eğitim: Sürücü davranışlarını geliştirme eğitimini,

f) Eğitim Birimi: İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Şube Müdürlüğü bünyesinde açılan ve faaliyette bulunan sürücü davranışları geliştirme eğitimi verecek birimi,

g) Eğitim Programı: Eğitim birimlerinde; eğitim ve izleme değerlendirme olmak üzere iki bölümde uygulanacak teorik ve uygulamalı sürücü davranışlarını geliştirme eğitimi programını,

h) Eğitimci: Bakanlıkça hazırlanan sürücü davranışlarını geliştirme eğitimci eğitimini almış ve sertifikalandırılmış, eğitim biriminde sürücülere verilecek eğitim programının uygulanmasında görev alacak kişiyi,

i) Trafik Eğitimcisi: İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubelerinde görevli en az lisans düzeyinde eğitim görmüş ve trafik eğitimi almış kişiyi,

j) Sertifika: Sürücü davranışlarını geliştirme eğitimi verecek eğitimci yetiştirme programının tamamlanması sonucunda verilecek belgeyi,

k) Sürücü: Kanuna göre ikinci kez alkollü araç kullandığı tespit edilen ve sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine tabi tutulan kişiyi,

İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim Birimlerinin Açılma Şartları ve Nitelikleri
Eğitim Birimlerinin Açılması
Madde 5 -
Eğitim birimleri Bakanlıkça uygun görülen il sağlık müdürlüğü bünyelerinde kurulur.

Eğitim biriminde görev alacak eğitimcilerin, müdürlüğe bağlı kuruluşlarda bulunmaması halinde, sertifikalı olmak şartıyla diğer resmi kurum ve kuruluşlardan görevlendirilebilir.

Eğitim biriminde görevlendirilecek eğitimciler İl içinde Valilik, İl dışında Bakanlık onayı ile görevlendirilir.

Bakanlıkça yetki verilen eğitim birimleri sorumluluk bölgesine göre Emniyet Genel Müdürlüğüne veya Jandarma Genel Komutanlığına yazı ile bildirilir.
Eğitimcilerin Nitelikleri ve Eğitimleri
Madde 6 -
Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimini; psikiyatri uzmanları, pratisyen hekimler, psikologlar ve trafik eğitimcileri verir.

Eğitimci psikiyatri uzmanları, pratisyen hekimler ve psikologlar, Bakanlıkça eğitime tabi tutulur ve kendilerine sertifika verilir.
Eğitim Birimlerinin Nitelikleri
Madde 7 -
Eğitim Birimi açılması ve Eğitim Programı düzenleme yetkisi verilebilmesi için;

a) Eğitim programını interaktif olarak uygulamak amacıyla; gerekli eğitim materyalleri ve cihazların kullanılabileceği şekilde düzenlenmiş en az 15 kişilik toplantı salonu bulunması,

b) Bu birimlerde gerekli eğitim materyallerinin ve cihazlarının olması,

gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Programı ve Süresi
Eğitim Programı
Madde 8 -
Sürücülerdeki riskli davranışları belirlemek ve bu davranışları değiştirmek amacıyla eğitim programı düzenlenir (Ek-4).

Eğitime alınacak sürücü sayısı bir eğitim seansı için en az 4 kişi en fazla 12 kişidir.

Eğitim programının açılma tarihleri başvuru yapan sürücü sayısına göre Müdürlük tarafından belirlenir.
Eğitim Programı Süresi
Madde 9 -
Eğitim programı süresi en az 24 saattir. Program günde en fazla 6 saat haftada 1 gün olmak şartı ile en az 4 haftada tamamlanır. Eğitimcilerin önerileri doğrultusunda Müdürlük tarafından eğitim programı uzatılabilir.
İzleme-Değerlendirme Bölümü
Madde 10 -
Eğitimin tamamlanmasını müteakip eğitimciler tarafından başarılı görülen sürücülere, ilk üç ay içerisinde Eğitim Birimi tarafından izleme-değerlendirme görüşmesi yapmak için gün verilir. Bu eğitimde başarısız görülen sürücüler yeniden eğitime alınır.

İzleme- değerlendirme bölümünde başarılı görülen sürücülere Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitim Belgesi verilir (Ek-2). İzleme-değerlendirme bölümü tamamlanmadan eğitim tamamlanmış sayılmaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Esasları
Eğitim Programına Başvuru
Madde 11 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 14.09.2004), Yönt. (RG: 03.04.2012)
Sürücülerin, sürücü belgesinin geri alındığı tarihten itibaren 12 ay içerisinde sürücü davranışlarını geliştirme eğitim merkezine müracaatları zorunludur.

Bu süre içinde aşağıdaki belgeler ile birlikte Müdürlüğe, eğitim birimi bulunmayan illerde en yakın eğitim birimi olan İl Müdürlüğüne başvurulur.

a) Eğitim programına katılma isteğini belirten dilekçe,

b) Trafik zabıtası tarafından düzenlenen sürücü belgesi geri alma tutanağı örneği,

c) (Değişik:RG-3/4/2012-28253) T.C. Kimlik numarası beyanı,

d) 4 adet fotoğraf.

Başvuru işlemleri ile sürücü davranışları geliştirme belgesinin teslim alma işlemleri noterden vekalet verilen şahıslarca da yürütülebilir.

Müdürlük tarafından, yapılan başvuru sayısı dikkate alınarak, açılacak eğitim programı tarihleri belirlenir ve sürücüye hangi tarihte eğitime alınacağı yazılı olarak bildirilir.
Eğitim Programına Devamsızlık
Madde 12 -
Eğitim programına hangi sebeple olursa olsun kesintisiz devam edilmesi esastır. Herhangi bir nedenle eğitim programından ilişiği kesilen sürücüler bir sonraki eğitim programına kayıtlarını yaptırmak şartıyla yeniden devam edebilirler.
Eğitim Birimince Tutulacak Kayıtlar ve Düzenlenecek Belgeler
Madde 13 -
Eğitime başvuran her sürücü için ayrı bir dosya tanzim edilir. Sürücünün adı, soyadı, adresi ve fotoğrafının yer aldığı kayıt defteri tutulur ve eğitim biriminde muhafaza edilir.

Sürücülerin devam durumunun belirlenmesi için bir imza föyü hazırlanır ve her ders saati için imza alınır. Sürücülerin eğitim programına takip ve başarı durumlarını değerlendirmek üzere Eğitim Formu ve İzleme-Değerlendirme Formu doldurulur ve sürücünün dosyasında saklanır (Ek-1), (Ek-2). Eğitim Programı sonucunda sürücülere, sürücü sorumluluğunu üstlenebilecek bilgi ve davranışa haiz olduklarına ve eğitimi başarı ile tamamladıklarına dair Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitim Belgesi düzenlenir (Ek-3). Bu belge üç nüsha olarak düzenlenir, birinci nüsha hakkında belge düzenlenen sürücüye imza karşılığında verilir, ikinci nüsha İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilir, üçüncü nüshası ise eğitim biriminde beş yıl süreyle saklanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Düzenleme Yetkisi
Madde 14 -
Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere tebliğ, genelge ve yönerge çıkarmaya yetkilidir.
Yürürlük
Madde 15 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık ve İçişleri Bakanları birlikte yürütür.
Kanunum Logo EKLER İÇİN DOSYALAR BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK-1 SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRME EĞİTİMİ FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 14/09/2004 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-2 SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRME EĞİTİMİ İZLEME - DEĞERLENDİRME FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 14/09/2004 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 3 SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRME EĞİTİM BELGESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 14/09/2004 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK- 4 EĞİTİM PROGRAMI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 14/09/2004 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul