En son güncellemeler 29 Eylül 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı; basınç odası kullanılarak yapılan hiperbarik oksijen tedavi yöntemi ile hastalıkların tedavi esaslarını, bu uygulamayı yapacak olan sağlık kuruluşlarının açılması, çalışması ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, hiperbarik oksijen tedavisi uygulayan özel sağlık kuruluşları ile bu kuruluşların sahip ve işletenleri ve bunların hiperbarik tedavi ile ilgili faaliyetlerini kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik; 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun hükümleri ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendine ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kanun : 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu, 
 
b) Bakanlık : Sağlık Bakanlığını, 
 
c) (Değişik:RG-06/11/2007-26692) Genel Müdürlük: Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, 
 
d) Müdürlük : İl Sağlık Müdürlüğünü, 
 
e) Hiperbarik oksijen tedavisi : Basınç kabini içinde 1 atmosferden yüksek basınç altına alınan hastaya %100 oksijen solutarak uygulanan bilimsel ve modern tedavi yöntemini, 
 
f) Sağlık kuruluşu : Hiperbarik oksijen tedavi yönteminin uygulandığı özel sağlık kuruluşlarını, 
 
g) Hekim : Kanuna göre mesleğini serbest olarak icra etmek yetkisine sahip tabipleri, 
 
h) Uzman hekim : Kanuna göre mesleğini serbest olarak icra etmek yetkisine sahip serbest çalışan ve Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre deniz ve sualtı hekimliği ile hava ve uzay hekimliği dalında uzmanlık eğitimini tamamlamış tabipleri, 
 
i) Sertifikalı hekim: Sağlık Bakanlığı tarafından açılan kursu başarı ile tamamlayan hekimler ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlığında açılan (asgari 3 aylık ve uygulamalı) Dalgıç Tabip Subay kursunu başarı ile tamamlayan hekimler veya yurtdışında hiperbarik oksijen konusunda asgari 3 aylık eğitim aldığını yapılan sınavda bu eğitimi başarı ile tamamladığını belgeleyen ve başvurmaları sonucu Sağlık Bakanlığınca yapılacak değerlendirmede yeterli görülen hekimleri, 
 
j) Basınç kabini : Tedavi edilecek hastaların bulunduğu basınçla doldurulan tek veya çok kişilik odayı, 
 
k) Ana kabin : Tedavi amaçlı kullanılan kabin kısmını, 
 
l) Ön kabin : Hasta ve personelin ana kabine giriş ve çıkışını sağlayan kısmını, 
 
m) İnceleme komisyonu : İl sağlık müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlığında, açılacak sağlık kuruluşunun bağlı bulunduğu sağlık ocağından bir hekim, olmak üzere toplam üç kişiden oluşan komisyonu, 
 
ifade eder.
  
İKİNCİ BÖLÜM
Sağlık Kuruluşlarının Kurulması ve Açmaya Yetkili Kişiler
Kurulma
Madde 5 - (Değişik: RG 7/11/2002–24929)
Bu tür sağlık kuruluşlarındaki basınç kabinleri; özel hastaneler mevzuatına göre ruhsatlandırılmış özel hastaneler, ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik ile uygunluk belgesi verilmiş sağlık kuruluşları bünyesinde ünite şeklinde veya müstakil olarak binaların giriş ve zemin katlarında kurulur. Ancak tek kişilik basınç kabinleri, üst katlarda kabinlerin kurulmasının binanın statik olarak taşımasının uygun olduğu hakkında ilgili resmi kurumdan alınmış belge ve yangına karşı güvenlik önlemlerine sahip olduğu belgelenen binaların diğer katlarında da kurulabilir.
Sağlık Kuruluşu Açmaya Yetkili Kişiler
Madde 6 -
Yönetmelikte belirtilen sağlık kuruluşlarını Kanun uyarınca mesleğini serbest icra eden hekim veya uzman hekimler ile özel hastaneler mevzuatına göre ruhsatlandırılmış özel hastaneler, ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları açabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru ve Açılma İzin İşlemleri
Başvuru İçin İstenen Belgeler
Madde 7 -
Sağlık kuruluşu açacakların bizzat veya mes’ul müdürleri vasıtasıyla müdürlüğe bir dilekçe ve ekli dosya ile başvurmaları gerekir. Dilekçe ve ekli olarak başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler şunlardır: 
 
a) Sağlık kuruluşunun unvanını, sahibini veya sahiplerini, faaliyet göstereceği adresi ve sağlık kuruluşunun açılışı ile ilgili işlemlerinin başlatılmasını talep eden mes’ul müdür tarafından imzalı başvuru dilekçesi, 
 
b) Sağlık kuruluşunun, yerleşim planını gösterir 1/100 ölçekli mimar tarafından tasdik edilmiş krokisi, 
 
c) Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair ilgili mevzuatına göre yetkili mercilerden alınan belge örneği, 
 
d) (Değişik:R.G.31/7/2009-27305) Sağlık kuruluşu bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise, şirket ortaklarını gösterir ticaret sicili gazetesinin örneği ile ortakların tamamının tabip olduklarını belgelemek üzere diplomalarının, var ise uzmanlık belgelerinin birer örneği, 
 
e) Sağlık kuruluşunda kullanılacak cihazları gösterir bir liste, 
 
f) (Değişik:R.G.31/7/2009-27305) Sağlık kuruluşunda hasta nakli için bulundurulacak olan, 7/12/2006 tarihli ve 26369 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine uygun ambulans sağlık kuruluşuna ait ise ruhsatının; değil ise, ruhsatlı özel ambulans servisinden hizmet satın alınacağına dair hizmet sözleşmesinin aslına uygunluğu müdürlükçe onaylı örneği, 
 
g) (Değişik:RG-17/10/2008-27027) Açılacak sağlık kuruluşunda mes'ul müdür olarak çalışacak kişi ile yapılacak sözleşme örneği, mes'ul müdüre ait T.C. Kimlik Numarası, iki adet vesikalık fotoğraf ve uzmanlık diplomasının veya sertifikanın örneği, 
 
h) Sağlık kuruluşunda çalışacak bütün hekimler için bağlı oldukları meslek kuruluşu tarafından düzenlenmiş, meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarını bildirir belgenin veya meslek odası kimlik kartının mes'ul müdür tarafından onaylı bir örneği, 
 
i) (Değişik:R.G.31/7/2009-27305) Sağlık kuruluşunda çalışacak bütün personelin diplomalarının aslına uygunluğu müdürlükçe onaylı birer örneği, 
 
j) Müstakil binada değil ise kat maliklerinden alınacak muvafakat belgesi, 
 
k) Çalışan personellerden en az ikisinin yangına karşı müdahale edebileceklerini gösteren belgelerin birer örneği, 
 
l) Yoğun bakımı olan bir özel hastane veya anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı ile yapılan sözleşmenin bir örneği, 
 
m) Sağlık kuruluşunda bulunacak güvenlik önlemlerini belirtir etraflı bir liste, 
 
Özel hastane, Cerrahi Müdahale Birimleri bünyesinde açılacak yerler için Bakanlıkça verilen özel ruhsatname eklenir ve (d) ve (f) bentlerinde belirtilen belgeler, askeri hekimler için (h) bendinde belirtilen belgeler istenmez. 
 
Bu belgeler iki nüsha olarak eklenerek bir dosya halinde hazırlanır.
Başvurunun Değerlendirilmesi
Madde 8 -
Bu Yönetmeliğin 7 inci maddesine uygun olarak düzenlenen dosya üzerine, inceleme komisyonu tarafından sağlık kuruluşu yerinde incelenerek rapor hazırlanır. İnceleme neticesinde açılması istenen sağlık kuruluşunun eksikleri varsa tamamlattırılmasından sonra yeniden değerlendirilip Valilik görüşleri ile birlikte ilgili belgeler ve dosyası eksiksiz olarak Bakanlığa gönderilir.

Başvuru dosyası, Genel Müdürlük tarafından incelenir. Dosya içeriği Yönetmeliğe uygun bulunursa, (Değişik ibare : RG-06/11/2007-26692) Tedavi Hizmetleri Genel Müdürünün başkanlığında Müsteşarlık makamından alınan onayla kurulan, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü temsilcisi, uzman veya sertifikalı hekim, anestezi ve reanimasyon uzmanı hekim ve basınç odası konusunda bilgili mühendisten oluşan 5 kişilik teknik komisyona gönderilir. Teknik komisyon tarafından en geç bir ay içerisinde dosya üzerinde ve sağlık kuruluşu yerinde inceleme yapıldıktan sonra durum tespit raporu hazırlanarak Genel Müdürlüğe verilir. Genel Müdürlükçe uygun görüldüğü takdirde Bakanlıkça EK-1 de gösterilen Uygunluk Belgesi, mes’ul müdür adına EK-2 de gösterilen Mes’ul Müdürlük Belgesi düzenlenir ve daha sonra Müdürlük tarafından diğer çalışanlarının her birine EK-3 de gösterilen Personel Çalışma Belgesi düzenlenir.

Düzenlenen Uygunluk Belgesi, Mes’ul Müdürlük Belgesi ve Personel Çalışma Belgesinin asıllarının birer örnekleri sağlık kuruluşunun mes’ul müdürüne imza karşılığı verilir.

Bu Yönetmelik kapsamındaki mevcut bir özel sağlık kuruluşunu açmış ve işletenlerce şube niteliğinde ikinci bir sağlık kuruluşunun açılmak istenmesi veya faaliyet gösterdiği adresin değişmesi durumunda 7 nci maddede belirtilen evraklar ile başvuru aynen tekrarlanır.
İKİNCİ KISIM
Kuruluş Altyapı Standartları
BİRİNCİ BÖLÜM
Personel Altyapı Standartları
Mes’ul Müdür
Madde 9 -
Bu sağlık kuruluşlarında uzman hekim veya sertifikalı hekim olan bir mes'ul müdür bulunur. Mes'ul müdürün bulunmadığı ve sağlık kuruluşunun hizmet verdiği saatlerde yetki devri yaptığı bir hekim bulunur. Mes'ul müdür sadece bir sağlık kuruluşunda mes'ul müdürlük görevini üstlenebilir.

Mes'ul müdür, idari işlerden bizzat, tıbbi işlemlerden ise diğer hekimler ile birlikte sorumludur. Mes'ul müdürün idari işlerinden, sağlık kuruluşunun işleyişinden ve sunulan sağlık hizmetinin gerektirdiği alt yapı olanaklarının sağlanmasından sağlık kuruluşunun sahipleri de bizzat sorumludurlar. Özel hastane bünyesinde kurulan sağlık kuruluşlarında ise idari işlerden hastane başhekimi ile birlikte ve tıbbi işlemlerden ise diğer hekimler ile birlikte sorumludur.

Mes'ul müdürün görevleri şunlardır:

a) Açılış ve işleyiş ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek,

b) İşleyişte tanımlanmış alt yapı ve hizmet kalite standartlarının korunmasını ve sürdürülmesini sağlamak,

c) Sağlık kuruluşunun işleyişinde alt yapı, personel, malzeme yapısında meydana gelen ve bu Yönetmelikte bildirimi zorunlu kılınan bütün değişiklikleri zamanında Müdürlüğe bildirmek,

d) Sağlık kuruluşunda görevine son verilen veya ayrılan sağlık personelinin çalışma belgelerini en geç bir hafta içerisinde Müdürlüğe iade etmek,

e) Sağlık kuruluşunda göreve başlayan sağlık personelinin çalışma belgelerini en geç bir hafta içerisinde Müdürlüğe başvurarak alınmasını sağlamak,

f) Sağlık kuruluşunun çalışma saatleri içerisinde hizmetlerini düzenli ve sürekli olarak yürütmek ve yürütülmesini sağlamak,

g) Sağlık kuruluşu adına ilgili belgeleri onaylamak,

h) Çalışma saatleri dışında mes'ul müdürlük görevini devrettiği sorumlu tabibin mes'ul müdürlük ile ilgili görevlerini düzenli ve sürekli olarak yerine getirmesini sağlamak,

i) Tanımlanan düzenlemelerin ilgililer tarafından yerine getirilmesini sağlamak üzere gerekli iç denetimleri yürütmek,

j) Denetim sırasında yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı olmak,

k) Tıbbi atıkların usulüne uygun olarak imha edilmesini sağlamak,

l) Sağlık kuruluşunda bulundurulan cihaz ve malzemelerin sterilizasyonunu temin etmek,

m) Çalışan personelin başta HIV, hepatit markerleri olmak üzere gerekli görülen tetkiklerini ve muayenelerini en az yılda bir defa periyodik olarak yaptırmak,

n) Sağlık mevzuatında belirtilen ve yetkililerce tanımlanacak diğer görevleri yerine getirmek,

o) Şirket ortaklarında meydana gelen değişiklikleri 15 gün içinde Müdürlüğe bildirmek.

Mes'ul müdür, sağlık kuruluşunun kuruluşu, işleyişi ve denetimi ile ilgili her türlü işleminde Müdürlük ve Bakanlığın birinci derecede muhatabıdır.

Mes'ul müdür, sağlık kuruluşundaki görevini sona erdirmek istediğinde veya mes'ul müdürün görevine son verilmek istendiğinde, bu durumun sağlık kuruluşunun sahibi veya mes'ul müdürü tarafından Müdürlüğe bir hafta öncesinden bildirilmesi şarttır.

Mes'ul müdürler, mesleklerini serbest olarak sadece mes'ul müdürlük yaptıkları sağlık kuruluşunda icra edebilirler; muayenehane de dahil olmak üzere bir başka özel sağlık kuruluşunda mesleklerini serbest olarak icra etmeleri yasaktır.
Çalışacak Hekimler
Madde 10 -
Sağlık kuruluşunda hekimler, adlarına düzenlenmiş personel çalışma belgeleri ile çalışabilirler. Muayene odalarına diplomaları, varsa uzmanlık diplomaları veya sertifikalarını, personel çalışma belgelerini asarlar. Bu sağlık kuruluşlarında biri uzman hekim veya sertifikalı hekim olmak üzere en az iki hekim bulunur.

a) Uzman hekim veya sertifikalı hekim;

Hastalara hiperbarik oksijen tedavisi uygulaması sırasında mutlaka sağlık kuruluşunda bulunur. Hiperbarik oksijen tedavisinin yürütülmesinden bizzat sorumludur. Ayrıca sağlık kuruluşunda tespit ettikleri alet ve cihazların tüm güvenliğinin mes’ul müdüre bildirilmesinden ve eksikliklerin giderilmesinin takibi ile ilgili mercilere bildirilmesinden sorumludur.

b) Hekim;
Hastaların tedavi öncesi ve sonrasında muayenelerini yaparak, tedavi sırasında uzman hekim veya sertifikalı hekime yardımcı olmaktan ve hastaların izlenmesinden sorumludur.
Sağlık Personelleri
Madde 11 -
Bu sağlık kuruluşlarında sağlık personellerinin hastalara uygulanacak tedaviler sırasında bakımı ve kontrolü ile ilk müdahaleyi yapabileceklerine dair eğitim gördüklerini belgelemeleri gerekir.
Teknisyen
Madde 12 -
Sağlık kuruluşunda basınç odasını kullanacak en az bir basınç odası teknisyeni bulundurulur. Bu teknisyen, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokullarının Sualtı Teknolojisi mezunu olup, basınç operatörlüğü belgesi almış veya Kurtarma ve Sualtı Komutanlığında birinci sınıf dalgıç eğitimi görmüş ya da Bakanlık tarafından bu konuda yetki verilen sağlık kuruluşları tarafından açılan eğitim programını başarı ile tamamladığı Bakanlık tarafından yapılacak sınav ile onaylanmış bir hemşire veya sağlık memurudur.
Diğer Hususlar
Madde 13 -
Bu sağlık kuruluşlarında çalışan personel yılda en az bir defa yüksek basınç altında çalışabilirliği açısından sağlık muayenesinden geçirilmeli ve bunu sağlık kurulu raporu ile belgelemelidir.
İKİNCİ BÖLÜM
Bina ve Basınç Kabinleri Altyapı Standartları
Bina
Madde 14 -
Sağlık kuruluşları bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun şekilde 5 inci madde de belirtilen özelliklerdeki binalarda kurulur.

Bu binalarda kurulan sağlık kuruluşunun,

a) Hasta dolaşımının olduğu mekanların zemini düz, pürüzsüz, dezenfeksiyona uygun ve kolayca temizlenebilir, yanmaz özellikte malzemeden döşenmiş olmalıdır.

b) Hasta dolaşımının bulunduğu her birimin ısısını uygun sıcaklıkta tutacak merkezi ve benzeri ısıtma sistemleri ile ısıtılmalı, sıcak mevsimlerde uygun bir sistem ile soğutma sağlanmalıdır.

c) Odalar arasındaki bölümler tabandan tavana kadar beton, alçıpan, benzeri malzemelerle yapılmış olmalı, ahşap malzeme kullanılmamalıdır.

d) Bütün birimleri aynı bina içerisinde ve birbirlerine bitişik konumda olmalıdır.

e) Tüm birimlerde usulüne uygun olarak havalandırma ve aydınlatma sağlanmalıdır.

f) Bina içinde tavanlara monte edilmiş yeterli sayıda duman sensörü bulunmalıdır.

g) Bina içinde yağmurlama sistemi ve/veya kolay erişilebilir yangın musluğu ve hortumu bulunmalıdır.

h) Her bölmede yağmurlama sistemi bulunmalı, bu sistem içeriden ve kontrol panelinden aktive edilebilmelidir.

i) Sağlık kuruluşunda gelişebilecek elektrik kesintileri durumunda basınç kabinini çalıştırabilecek kapasitede en az bir adet jeneratör ve kesintisiz güç kaynağı bulunmalıdır.

j) Kompresörler ve yüksek basınçlı hava depoları, ayrı bir bölümde, binanın dışı ile irtibatlı bir alanda bulunmalıdır.

k) Basınç kabininin yerleştirildiği bölümde oluşabilecek bir dumanı dışarıya ventile edebilecek sistem bulunmalıdır.

l) Hava kirliliği durumunda temiz hava oluşturacak bir basınç deposu bulunmalıdır.

m) Oksijen tüpleri veya oksijen likit tankları, basınç odasından uzakta, binanın dışı ile araç bağlantılı olabilecek ve iyi havalanan bir bölümünde veya açık alanda bulunmalıdır.

n) Oksijen egzost sisteminin bina dışındaki çıkışı insan boyunun üzerinde ve el ile ulaşılamayacak bir düzende olmalıdır.

o) Basınç odası içindeki tüm hava ve oksijen devreleri, kablolar, egzost devresi kapalı bir sistem arkasına gizlenmiş olmalıdır.

p) Basınç kabini patlayıcı ve yanıcı madde barındırılan sahalarda kurulmamalıdır.

r) Sağlık kuruluşu kurulacak bina dahilinde yangına hassas kağıt, kereste, boya, tiner, LPG gibi yanıcı, patlayıcı malzemelerin üretimi yapılmamalı ve depolanmamalıdır.

s) Basınç kabinlerinde, gaz deposunda, oksijen deposunda ve operatör masasının bulunduğu sahada yanıcı herhangi bir şey bulunmamalıdır.

t) Basınç kabinin bulunduğu salonda her 20 metrekare için bir adet, diğer alanlar için her 40 metrekare için bir adet 10 litrelik yangın söndürücü bulunmalı, yangın söndürücüler çalışma durumunu gösteren göstergeli tip olmalıdır ve imalatçı firmanın önerdiği tarihlere uygun biçimde yeniden doldurulmalıdır.
Basınç Kabinleri Sertifikasyonu
Madde 15 -
Tek ve çok kişilik basınç odalarının uluslararası basınç testi sertifikasyonu, medikal sertifikasyonları ile sistemde kullanılan malzemelerin sertifikasyonları olmalıdır ve bu sertifikasyonlar onaylanmalıdır
Basınç Kabinleri
Madde 16 -
Filtre edilmiş, solunabilir hava ile basınç altına alınan akrilik, çelik veya alüminyum gövdeli tek ve çok kişilik basınç kabinlerinde;

a) Basınç kabini yanmaz boya ile boyanmış ve içindeki tüm malzemeler ile tefrişat zor yanar materyalden imal edilmiş,

b) Basınç kabinindeki tüm kablolar teflon veya silikondan veya benzeri materyalden imal edilmiş,

c) Bir maske veya başlık (her kişiye bir adet olacak şekilde) ile solunan ekspire edilen oksijeni, basınç kabini içinden bina dışına kadar atabilen kapalı bir oksijen egzost sistemi,

d) Hasta giriş için bir sedyenin rahatça geçebileceği, kolay açılıp kapanabilen en az 50 cm. çapında bir kapak,

e) Basınç kabini ile dışarı arasında bağlantı için çift yönlü çalışabilen, tedavi sırasında içerinin sürekli dinlenebilmesini sağlayan elektrik kesilmesinde bile çalışabilecek diafon sistemi,

f) Tüm hastaların dışarıdan rahatlıkla izlenmesi için ön bölmede birer ana bölmede en az ikişer tane olmak üzere (iki tarafta ayrı ayrı olmak üzere her 1 metre için bir adet ve en az 20 cm. çapında) yeterli sayıda lumboz,

g) Soğuk ışık kaynağıyla veya harici olarak ön bölmede bir, ana bölmede en az iki odaktan yapılan genel aydınlatma sistemi,

h) Basınç kabini içinde oksijen yüzdesini, sıcaklığı, derinliği ve zamanı gösteren bir panel ve sıcaklığın belli değerler arasında tutulmasını sağlayan ısıtma ve soğutma sistemi,

i) Kontrol paneli üzerinde; her iki bölme için ayrı ayrı olmak üzere derinliği, zamanı, oksijen yüzdesini, sıcaklığı, gösteren göstergeler ile depo hava ve oksijen basınçlarını gösteren göstergeler, her iki bölmeyi ayrı ayrı kontrol edebilecek vana sistemi, acil ikaz lambası, acil ikaz düğmesi, yangın söndürme sistemi vanası, ana oksijen devresi vanası, komünikasyon düzeneği,

j) Basınç kabinine hava girişi ve çıkışı uçlarında etkin susturucular ile acil durumlarda içerideki havayı boşaltılacak vana sistemi,

k) Basınç odalarında oksijen %22 yi geçtiğinde sesli ve ışıklı uyarı düzeneği ve oksijen devresinden hava verecek otomatik veya manuel düzenek,

l) Basınç kabini içinde serbest akış oksijen sisteminin oksijeni de diğerleri gibi kapalı bir oksijen egzost sistemi ile bina dışına atılmayı sağlayan sistem,

m) Basınç kabini içindeki tüm kablolar, oturma koltukları, tekstil ürünleri gibi bulunan malzemeler silikon, teflondan veya benzeri yanmaz materyalden imal edilmiş olmalı ve bu konuda TSE standartlarına uyulmalıdır,

n) Basınç kabininin ısıtma ve soğutma işlemlerinde kullanılacak olan basınç kabinindeki fan maksimum 12 volt ile çalışmalı ve fırçasız tip olmalıdır,

o) Basınç kabini içinden ve kontrol panelinden kumanda edilebilecek ve dakikada 100 feet çıkış sağlayabilecek acil çıkış valvi,

p) Basınç kabini içinde her bölmede kolay ulaşılabilir bir yerde ve kontrol panelinde sesli ve ışıklı acil ikaz düğmesi,

r) Tüm oksijen sistemi, oksijen overdump/egzost sistemindeki negatif fark basıncının 60 milibarı geçmesini engelleyecek emniyet regülatörleriyle donatılmış,

s) Kompresörlerin kurutucu ve filtre sistemleri ve ayrıca basınç kabininin hacmi ile orantılı bir hava destek sisteminin yeterliliği onaylanmış,

olmalıdır.

Ayrıca çok kişilik (multiplace) basınç kabinlerinde yukarıda belirtilenlere ilave olarak;

a) Basınç kabini en az 180 cm. çapında, her hasta için en az 45 cm. genişliğinde düzenlenmiş oturma alanı ve oda içindeki sağlık personeli için katlanabilir oturak, kabindeki her kişi için minimum 3 m³ hacmi,

b) Basınç odasında oturan sağlık personeli ve hastaların durumunu görüntüleyen ve izlenmesini sağlayan kamera sistemi,

c) Her koltuk hizasına gelecek şekilde yeterli güçte aydınlatılmış ortam,

d) Basınç kabinlerinde ön bölmede bir, ana bölmede en az iki adet basınç altında çalışabilen yangın söndürücü veya yağmurlama sistemine bağlı olarak her bölmede el ile kumanda edilebilen bir hortum, ayrıca ön bölmede bir, ana bölmede iki adet yangın battaniyesi,

e) Çok kişilik basınç kabinlerinin kontrol konsolunda acil durum kontrolü olanağı bulunmalıdır. Bu sayede ön ve ana bölmelerin basınç kontrolleri %100 oksijenden havaya geçebilme ve ana bölmenin havalandırılması yapılabilmelidir.

f) Ana bölme üzerinde yer alan çift taraflı açılabilen kapak sistemine sahip ilaç bölmesi,

g) Hastaların tümünün kontrol paneli üzerinden görülmesini sağlayabilecek sayıda monitör sistemi ile bu görüntülerin kaydedilmesini sağlayabilecek video donanımı,

h) Ana bölmede tıbbi malzemenin konulacağı çelikten mamul bir dolap,

olmalıdır.
Basınç Kabinlerindeki Boru Devreleri
Madde 17 -
Basınç kabinlerindeki tüm boru devreleri fonksiyonlarına ve akış yönüne doğru aşağıda belirtildiği şekilde boyanarak kodlanmalıdır.

a) Helyum          Mat sarı

b) Oksijen          Yeşil

c) Helyum-Oksijen Karışımı  Mat Sarı/Yeşil

d) Nitrojen         Açık Gri

e) Egzost          Gümüş

f) Hava (Alçak Basınç)    Siyah

g) Hava (Yüksek Basınç)   Siyah

h) Soğuk Su         Mavi Beyaz

i) Sıcak Su         Kırmızı/Beyaz

j) Seyyar Su         Mavi

k) Yangın Savunma Materyali Kırmızı
Basınç Kabinlerinde Hava Numune Standardı
Madde 18 -
Basınç kabinlerinde kullanılan havada kompresör çıkışından alınan hava numunesi, aşağıda belirtilen solunum standartlarına uygun olmalı ve bu havanın en az 6 ayda bir resmi bir kurum tarafından tahlili yapılarak belgelenmelidir.

a) Oksijen %20-22 arasında.

b) Yağ buharı: 5 mg/metreküp (maksimum).

c) CO: 10 ppm (maksimum).

d) CO2: 500 ppm (maksimum).

e) Koku ve tat yok
Basınç Kabinleri Çalışma Basınçları
Madde 19 -
Çok kişilik basınç kabinleri 5,5 atmosfer, tek kişilik basınç kabinleri 3 atmosfer, tek kişilik çelik basınç kabinleri 5,5 atmosfer maksimum çalışma basıncına sahip olmalıdır. Test basıncı maksimum çalışma basıncının 1,5 katı üzerinde bulunmalıdır. Basınç kabinlerinin her bölmesi için ayrı ayrı olmak üzere maksimum çalışma basıncının 0,1 atmosfer üzerinde devreye girecek emniyet valvi bulunmalı ve bu özelliklerle ilgili olarak her beş yılda bir yapılacak testler uluslararası yetkili kuruluşlar tarafından sertifikalandırılmalıdır.
Hava Depoları Çalışma Basınçları
Madde 20 -
Yüksek veya alçak basınçlı tüm hava depolarının test basıncı, maksimum çalışma basıncının 1,5 katı üzerinde bulunmalı, maksimum çalışma basıncının emniyet valvi bulunmalı ve bu özelliklerle ilgili olarak her beş yılda bir yapılacak testler uluslararası yetkili kuruluşlar tarafından sertifikalandırılmalıdır.
Sağlık Kuruluşunda Bulunması Gereken Uyarılar
Madde 21 -
Sağlık kuruluşunun birimlerinin duvarlarında, basınç kabini dışında EK-6 da belirtilen basınç kabinine girecek hasta ve personelin uyması gereken kuralları gösteren uyarı levhaları bulundurulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sağlık Kuruluşu Birimleri, Malzeme ve Tabela Standartları
Bulundurulması zorunlu asgari araç ve gereçler
Madde 22 -
Hiperbarik oksijen tedavisi sırasında hastaların izlenmesi için EK-4 de belirtilen araç ve gereçlerin bulunması zorunludur.
Bulundurulması Zorunlu Asgari Birimler
Madde 23 -
Sağlık kuruluşunda aşağıda belirtilen nitelikleri haiz bölümler bulunur;

a) Hasta bekleme salonu: Asgari 25 metrekare yüzölçüme sahip, hasta kullanımına uygun şekilde döşenmiş ve içerisinde hasta kabul ve kayıt görevlisi bölümünün de bulunduğu ayrı bir mekan,

b) Hasta muayene odası: Hastaların muayene edilebileceği, asgari 6 metrekare yüzölçümünde ve içerisinde asgari tıbbi malzemenin ve donanımın bulunduğu ayrı bir oda veya bölünmüş mekan

c) Acil odası: Asgari 8 metrekare yüzölçüme sahip, acil müdahale için gerekli olan asgari tıbbi malzeme, donanım ve ilaçların bulunduğu, sağlık kuruluşunun girişine yakın ve kullanıma uygun bir yerde bulunan ayrı bir oda,

d) Pansuman odası: Gerektiğinde hastaların pansuman ve yara bakımlarının yapılacağı, ve başkaca bir bölüm tahsis edilmemiş ise, enjeksiyon ve pansuman işlemlerinin de gerçekleştirildiği oda,

e) Tedavi ünitesi salonu: Çok kişilik basınç kabini ve tedavi panosu için en az kabinin kişi kapasitesine göre belirlenecek büyüklükte salon (15 metrekareye kişi başına en az 2 metrekare olacak şekilde ilaveyle hesaplanacak alan), ayrıca tek kişilik basınç kabininin her biri için en az 15 metrekarelik salon,

f) Hasta soyunma odası: Hastaların tedavi öncesi ve sonrası giyinip soyunabilecekleri, soyunma dolapları içeren bir oda,

g) Hiperbarik oksijen tedavisi için kullanılacak transkütan oksijen ölçümü, doppler, spirometri, odiometri gibi ölçümlerinin yapılması halinde bunların yapılabileceği şekilde düzenlenmiş mekanlar,

h) Arşiv birimi ve bu birim için hasta ve yakınlarının dolanım alanlarından izole edilmiş kapalı bir bölme veya oda,

i) Asgari iki adet tuvalet ve lavabo,

j) Atık toplama birimi ve bu birim için hasta ve yakınlarının dolanım alanlarından izole edilmiş kapalı bir bölme veya oda,

k) Kompresör ve hava depolama bölümü,

l) Oksijen donanım bölümü.
Hasta Bekleme Salonu ve Muayene Odaları
Madde 24 -
Sağlık kuruluşunun bekleme salonunda; sağlık kuruluşuna ait Uygunluk Belgesinin aslı, Mes’ul Müdürlük Belgesinin aslı, çalışan uzman hekim dahil tüm sağlık personelin isimlerinin bulunduğu bir tabela, EK-6 da gösterilen basınç kabinine girecek olan hastaların ve sağlık personelinin uyması gereken kuralları gösteren tabela, muayene, tetkik ve tedavi ücretlerini gösteren bir fiyat listesi, sağlık kuruluşu ile ilgili şikayetlerin yapılabileceği Müdürlük ve meslek odasının belirlenmiş telefonlarının bulunduğu liste hasta ve yakınları tarafından kolayca okunabilecek uygun bir yere asılır.

Hasta muayene odalarının kapısında hizmet verilen dalın adı, duvarında hastaların görebilecekleri bir yerde o muayene odasında görev yapan hekimin veya birden çok aynı dalda hekim görev yapıyor ise bütün hekimlerin diploma ve var ise uzmanlık belgeleri veya sertifikalarının aslı veya (Değişik ibare:RG-3/4/2012-28253) Müdürlükçe tasdikli bir örneği ve personel çalışma belgelerinin aslı asılı olarak bulunur.
Tabela
Madde 25 -
Sağlık kuruluşunun dış tabelasında sadece uygunluk belgesinde belirtilen kuruluş ismi ve unvanı yazılır. Bu tabelanın azami boyutları 8 metrekare yüzölçümünde olabilir. Sağlık kuruluşunun birden fazla cephesi var ise en fazla iki cephesine bu tabeladan asılabilir. Tabelada, kuruluş ismi tek renkli olmak üzere, en fazla iki renk kullanılabilir. Sağlık kuruluşu faaliyette bulunduğu saatlerde tabelasını ışıklandırabilir veya dışından aydınlatabilir.

Tabelalarda ve kullanılan basılı materyaldeki isimlendirmede, Özel ibaresini takiben sağlık kuruluşunun ismi ve bu ismi takiben ise, bu Yönetmelik hükümlerince tanımlanan Hiperbarik Oksijen Merkezi unvanı yer alır.

Tabelalarda ve diğer basılı materyalde kullanılan, Özel ibaresi de dahil olmak üzere, sağlık kuruluşuna ait isim ve unvan aynı yazı karakterinde kullanılır, Özel ibaresi diğer yazı puntolarının 1/3 ünden küçük olamaz.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Kuruluşun İşleyişi
BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluşun Çalışma Usul ve Esasları
Çalışma Esasları
Madde 26 -
Sağlık kuruluşu tek kişilik veya çok kişilik basınç odalarından oluşur. Bu sağlık kuruluşunda faaliyet gösterdiği saatler içerisinde bir hekim ve hiperbarik oksijen tedavisi yapılması sırasında en az bir uzman hekim veya sertifikalı hekim bulunur.
Tedavi Uygulanacak Hastalıklar
Madde 27 -
Sağlık kuruluşlarında hastalara uygulanacak hiperbarik oksijen tedavisi, UHMS (Underwater Hyperbaric Medical Society) ve ECHM (Europan Committee of Hyperbaric Medicine) derneklerinin yayımladığı ve bildirdiği hastalıklara uygulanabilir. Sağlık kuruluşlarında hastalara uygulanacak hiperbarik oksijen tedavisi endikasyonları EK-5 de belirtilmiştir.
Kıyafet
Madde 28 -
Sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli hizmetlerine uygun önlük veya üniforma giymek zorundadırlar.

Tek kişilik ve çok kişilik basınç kabinlerinde tedaviye giren hastalar ve sağlık personeli saf pamuklu ve yanmaz materyalden yapılmış bulunan TSE standartlarına uygun özel giysi, başlık ve patik giymelidir.
Tıbbi Atıkların İmhası
Madde 29 -
Sağlık kuruluşlarında kullanılan sarf malzemeleri ve diğer tıbbi atıklar Tıbbi Atık Yönetmeliği hükümlerine göre imha edilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt ve Arşiv
Protokol Defteri
Madde 30 -
Sağlık kuruluşuna başvuran hastaların kimlik bilgileri ile tıbbi işlemlerin kaydında kullanılmak üzere EK-7 de gösterilen ve Müdürlük tarafından onaylı Protokol Kayıt Defteri bulundurulur. Bu deftere hiperbarik oksijen tedavisi için başvuran ve sevk edilen hastaların kimlik bilgileri, uygulanan tedavi ve diğer bilgiler eksiksiz olarak kayıt edilir.
Teftiş ve Denetim Defteri
Madde 31 -
Sağlık kuruluşunda, Bakanlık veya Müdürlük tarafından yapılacak olağan veya olağanüstü denetimlerde teftiş sonuçlarının yazılması için EK-8 de gösterilen Müdürlük tarafından onaylanan iki adet Teftiş ve Denetim Defteri bulundurulur.
Kayıt
Madde 32 -
Sağlık kuruluşuna başvuran her hasta, Protokol Kayıt Defterine kaydedilir. Her hekim, işyerinin ismini taşıyan reçeteyi kullanır ve bu reçeteye kendi imzasını atar ve kaşesini basar. Ayrıca verilen istirahat raporları iki nüsha halinde düzenlenip Protokol Defterine günlük olarak kayıt ve ilgili hekim tarafından tasdik edilir. Ayrıca başvuran hastalara uygulanan tedavi protokolünün bir örneği hasta dosyasına eklenir. Raporların bir nüshası sağlık kuruluşunda saklanır.
Arşiv
Madde 33 -
Sağlık kuruluşuna başvuran hastalara yapılan müdahale ve tedaviler hastalara ait dosya veya kartlara işlenir. Bu kayıtlar sağlık kuruluşunun arşivinde beş yıl süre ile saklanır.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler
Denetim
Madde 34 -
Sağlık kuruluşu Müdürlük tarafından oluşturulan denetim ekiplerince düzenli olarak denetlenir. Şikayet, soruşturma ve Bakanlık Merkez Teşkilatı veya Müdürlüğün talebi üzerine yapılacak olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, olağan denetimler en az 6 ayda bir yapılır. Denetimlerde EK-9 da gösterilen Denetleme Formu kullanılır. Denetim ile ilgili bulgular ve sonuçlar Müdürlüğe ait Teftiş ve Denetim Defterine yazılır.

Denetimler, denetim işlemi için görevlendirilen bir hekim, varsa uzman hekim veya sertifikalı hekim olmak kaydıyla en az iki sağlık personeli tarafından gerçekleştirilir.

Bu denetimlerde tespit edilen eksiklikler için, Denetleme Formunda eksikliğin giderilmesi için verilecek süre sütununda belirlenen süreler verilir. Bu süre içerisinde, belirlenen eksikliğini gidermediği tespit edilen sağlık kuruluşuna, Denetleme Formunda eksikliğin devamında verilecek faaliyet durdurma süresinde belirlenen süre boyunca faaliyet durdurması uygulanır. Bu şekilde faaliyeti geçici olarak durdurulan sağlık kuruluşunun verilen süre sonunda; süresiz durdurulanın ise, üç ay içerisinde eksikliklerini gidermediği tespit edildiği takdirde sağlık kuruluşunun Uygunluk Belgesi geçersiz sayılarak iptal edilip geri alınır.

Denetimlerde bir sağlık kuruluşunda Denetleme Formundaki birden çok eksikliğin aynı anda tespit edildiği durumlarda, eksikliklerin giderilmesi için tanınacak süre veya eksiklikler giderilmediğinde uygulanacak faaliyeti durdurma süresi olarak, süresi en uzun olan hüküm için belirlenen süre uygulanır.
Devir Durumu
Madde 35 -
Bu Yönetmelikte belirtilen sağlık kuruluşlarının devredilmesi halinde, devralanlar aynı zamanda denetimler neticesinde tespit olunan eksik ve aksaklıklardan dolayı, devredenin sorumluluklarını da almış sayılır. Bu yüzden önceden devredene verilen süre devralana da verilmiş sayılarak ek bir süre verilmez.

Devir alan kişiler; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükümlerine tabi olmak kaydıyla, devir alacaklarına dair dilekçe ve 7 nci maddenin (a) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler ile birlikte Müdürlüğe onbeş gün içerisinde başvururlar.
Yasaklar
Madde 36 -
Bu Yönetmelik kapsamında olan sağlık kuruluşları ile kişiler Yönetmelik hükümlerine ve aşağıda belirtilen hususlara uymak zorundadırlar:

a) Uygunluk belgesi almadan faaliyete geçilemez.

b) Sağlık kuruluşlarında, Personel Çalışma Belgesi düzenlenen hekimler ve diğer sağlık personeli dışında hekim ve sağlık personeli çalıştırılamaz.

c) Hekim unvanı kazanmamış intörn, stajyer öğrenciler ve uzmanlık eğitimi gören asistanlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli izinleri olmayan Türk soylu yabancı hekimler sağlık kuruluşunda çalıştırılamayacağı gibi; bir sağlık kuruluşunda çalışan hekim ve diğer sağlık personeli başka bir sağlık kuruluşunda çalışamaz ve çalıştırılamaz.

d) Sağlık kuruluşunun bünyesinde olmayan faaliyetler ve fiyatlar konusunda reklam verilemez.

e) Sağlık kuruluşu bir şirket ise, şirketin faaliyetine giren diğer işler sağlık kuruluşunda yapılamaz.

f) Aynı il hudutları içinde aynı isim altında ve aynı sayılabilecek bir isimle birden fazla sağlık kuruluşu bulunamaz.

g) Sağlık kuruluşu, şubesinin tabelasında, şubede verilecek hizmetler dışında asıl adresteki branşları belirtilemez.

h) Müdürlükçe adlarına Personel Çalışma Belgesi düzenlenmemiş hekim ve hekim dışı sağlık personeli, her ne surette olursa olsun, sağlık kuruluşunda çalıştırılamaz.

i) Herhangi bir kamu kuruluşunda görev yapan ve aynı zamanda bir özel sağlık kuruluşunda mesleğini serbest olarak da icra etmek isteyen sağlık personelinin, çalışmak istediği özel sağlık kuruluşunun, kamu görevi yaptıkları kuruluş ile aynı yerleşim yeri sınırları içerisinde olması şarttır.

j) Yerleşim yeri olarak, büyükşehir belediyesi olan yerlerde büyükşehir belediye sınırları, diğer yerlerde ise belediye sınırları dikkate alınır. Bu kısıtlamanın dışına, ancak haklı sebeplerin mevcudiyeti ve buna istinaden Müdürlüğün uygun görüşü ve Valiliğin yazılı onayı ile çıkılabilir.

k)  Hekim dışı sağlık personeli, başvuran kişi için hayati olan ve o an için bir hekimin bulunamadığı acil durumlarda zorunlu ilk yardım ve tıbbi müdahaleler hariç olmak üzere, hekim kararı ve talimatı olmaksızın, hangi surette olursa olsun hastalara doğrudan tıbbi hizmet sunamazlar. Hekim dışı sağlık personelinin, bu kurala aykırı olarak sunduğu hizmetlerden doğan neticelerden söz konusu personelin kendisi ile birlikte, bu kararı ve talimatı veren hekim de sorumludur.

l) Sağlık kuruluşunun dış cephesinde bu Yönetmelikte belirtilen tabelalardan başka bir tabela veya her ne şekilde olursa olsun tüketiciye yönelik olarak kuruluş veya hizmetleri ile ilgili yazı, ilan ve reklam benzeri ibare bulundurulamaz.

m) Aynı il sınırları içinde, özel sağlık kuruluşu açmaya yetkili kişi ve kuruluşlar tarafından daha önceden kullanılmış bir ticari unvan, başka kişi ve kuruluşlarca açılacak sağlık kuruluşlarında kullanılamaz.

n) Özel sağlık kuruluşları, vatandaşın yanlış algılamalarının ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla; resmi sağlık kuruluşlarınca kullanılan isimleri ticari isim olarak kullanamaz ve tabelalarında belirtemezler.

o) Şirket ortakları içerisinde hekim dışında başka kişilerin bulunması halinde sağlık kuruluşu faaliyet gösteremez.

p) Sağlık kuruluşları yukarıda belirtilen çalışma düzenine tam olarak uymak ve Uygunluk Belgelerinde belirtilen süreler içinde öngörülen hizmetleri sunmak zorundadırlar.

r) Sağlık kuruluşunda uzman hekim veya sertifikalı hekim bulunmadığı durumlarda hiperbarik oksijen tedavisi uygulanamaz, çalışacak diğer hekimler hiperbarik oksijen tedavisi uygulayamaz.

s) Sağlık çalışanları tarafından kullanılan önlük veya üniforma söz konusu kuruluşta görev yapan sağlık dışı personel tarafından kullanılamaz.
Reklam, Tanıtım ve Bilgilendirme
Madde 37 -
Sağlık kuruluşları çalışmalarına ticari bir görünüm veremeyecekleri gibi; insanları yanıltıcı, paniğe sevk edici, yanlış yönlendirici, benzer nitelikteki kuruluşlar ve çalışanları arasında rekabete yol açıcı davranışlarda bulunamazlar.

Ancak, sadece özel sağlık kuruluşuna başvuran hastaların kullanımına yönelik olarak, temel olarak sağlığı geliştirici ve koruyucu nitelikte söz konusu sağlık kuruluşunun faaliyet gösterdiği alan ile ilgili sağlık sorunları, bu sorunlardan korunma veya sağlık sorunlarının kişide meydana getirdiği olumsuzlukların şahsi tedbirler aracılığı ile giderilmesi veya azaltılması hakkında bilgiler içeren yazılı veya görsel-işitsel eğitim materyalleri hazırlayabilirler.
Yürürlük
Madde 38 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 39 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
 EKLER İÇİN DOSYALAR BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK - 1 UYGUNLUK BELGESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/08/2001 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK - 2 MES’UL MÜDÜRLÜK BELGESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/08/2001 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK - 3 PERSONEL ÇALIŞMA BELGESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/08/2001 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK - 4 SAĞLIK KURULUŞLARINDA BULUNMASI GEREKEN ARAÇ VE GEREÇ LİSTESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/08/2001 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-5 HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ ENDİKASYONLARI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/08/2001 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-6 BASINÇ KABİNİNE GİRECEK OLAN HASTA VE PERSONELİN UYMASI GEREKEN KURALLAR:
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/08/2001 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK - 7 PROTOKOL KAYIT DEFTERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/08/2001 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK - 8 TEFTİŞ VE DENETİM DEFTERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/08/2001 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK – 9 HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ MERKEZİ DENETLEME FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 03/04/2012 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (5)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul