En son güncellemeler 7 Ağustos 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
PTT TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1 -
Bu Yönetmelik, PTT Teftiş Kurulunun teşkilat ve görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettişler, Müfettiş Yardımcıları ve Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin sorumluluklarını, Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının atanma şekillerini, özlük haklarını ve Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının çalışma esas ve usullerini kapsar.
Hukuku Dayanak
Madde 2 -
Bu Yönetmelik 233 ve
   399
   sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 04/02/1924 tarih ve
   406
   sayılı Kanun hükümlerine göre hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 3 -
Bu Yönetmelikte geçen;

PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdürlük Makamı: T. C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürünü,

Teftiş Kurulu: T. C. PTT Teftiş Kurulunu,

Kurul Başkanı: T. C. PTT Teftiş Kurulu Başkanını,

Refakat Müfettişi: Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere Mer­kez Büroda görevlendirilen müfettişleri,

Müfettiş: Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı, Başmüfettiş ve Müfettişlerini,

Müfettiş Yardımcısı: Re'sen teftişe yetkili veya yetkisiz Müfettiş Yardımcı­larını,

Şube Müdürü: Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğünü,

Şube Müdürlüğü Personeli: Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğünde görevli Müdür, Amir, Şef, Memur, Sekreter ve Daktilograf kadro ve pozisyonlarındaki memurları,

Denetimi PTT’ye ait Birimler: Denetimi PTT Genel Müdürlüğüne bağlı merkez ve taşra teşkilatı ile müessese, ortaklık ve sandıkları,

İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat
Teşkilat ve Bağlılık
Madde 4 -
Teftiş kurulu bir başkanla yeteri kadar müfettiş ve müfettiş yardımcısından oluşur. Kurul doğrudan Genel Müdüre bağlıdır.

Kurulun yazı, hesap, arşiv, kütüphane ve benzeri işleri Başkanlığa bağlı şube müdü­rü tarafından yürütülür.
Görev Merkezi
Madde 5 -
Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş kurulunun görev merkezi An­kara'dır. Bu merkez müfettişlerin de görev merkezidir.

Teftiş Kurulu Başkanlığınca, Genel Müdürün onayı alınarak devamlı denetim ve tef­tişi sağlamak amacıyla İstanbul ve İzmir'de çalışma merkezleri kurulmuştur.

Görev yerinin belirlenmesinde müfettişlerin isteği esastır.

Bu çalışma Merkezlerinde, Makamca verilen emirlerin yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi, müfettişlerin büro ile ilişkilerinin düzenlenmesi konularında o Merkezdeki kıdemli Müfettişlerden biri Başkanlıkça görevlendirilebilir.
İKİNCİ KISIM
Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluklar
BİRİNCİ BÖLÜM
Teftiş Kurulu
Teftiş Kurulu Başkanlığının Görev ve Yetkileri
Madde 6 -
Teftiş Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır;

a) PTT Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ile denetimi kuruluşa ait birimler­de; teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri saptamak ve personelin verimli çalışmasını özendirici teftiş sistemlerim geliştirmek,

b) (a) bendinde sayılan teşkilat içi birimler ile denetimi PTT'ye ait kuruluşlarda, teftiş, inceleme ve soruşturma yaptırmak.
İKİNCİ BÖLÜM
Teftiş Kurulu Başkanının Atanması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Teftiş Kurulu Başkanının Atanması
Madde 7 -
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı, Kurul bünye­sindeki Başmüfettişler arasından atanır.
Teftiş Kurulu Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 8 -
Teftiş Kurulu Başkanı, müfettiş yetki ve sıfatına sahip olup Genel Mü­dürlük Makamının yazılı emir veya onayı üzerine doğrudan doğruya Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar;

a) Teftiş Kurulu Başkanlığının 6 ncı maddede belirtilen görevlerini yürütmek,

b) Teftiş Kurulunu yönetmek, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,       

c) Gerektiğinde bizzat teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

d) Teftiş programlarını hazırlayarak Genel Müdürün onayına sunmak, onaylanan programların uygulanmasını sağlamak,

e) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarından gelen raporları incelemek, eksikliklerin giderilmesini sağlamak, Genel Müdüre sunmak, ilgililerce alınacak önlemleri ve yapılacak iş­lemlerin sonuçlarını takip etmek ve alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerde bulunmak,

f) Gerekli görülen hallerde Genel Müdürün emri ile program dışında da inceleme, so­ruşturma ve teftiş yaptırmak, .

g) Müfettiş yardımcılarının işe alınması ve 3 yıllık staj döneminde yetişmelerini sağlayıcı tedbirleri almak,

h) Bilimsel ve mesleki gelişmelere göre müfettişlerin eğitimlerine yardımcı olmak, bilgilerini arttırmak için; görevi aksatmayacak şekilde, her yıl uygun görülen süre ve yerler­de kurs, seminer ve konferanslar düzenlemek veya başka birim ve kuruluşlar tarafından düzenlenenlere müfettişlerin katılma olanaklarını araştırmak ve sağlamak,

ı) Kurulun çalışmalarına ait faaliyet raporlarını gerektiğinde Genel Müdürlük Makamına arzetmek,

i) Yürürlükteki mevzuata göre müfettişlerin ve büro personelinin izinlerini düzenle­mek,

j) Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaptırarak, alınması gereken yasal ve yö­netsel önlemler konusunda Genel Müdürlük Makamına önerilerde bulunmak,

k) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının aylık çalışma ve hesap cetvellerini inceletip, işlemlerini tamamlatmak,

l) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile Kurul bürosundaki personelin başarı, değerle­me ve sicil raporlarını yürürlükteki mevzuata göre düzenlemek,

m) Büro personelinin göreve alınmalarını ve yükseltilmelerini önermek, görevlerini denetlemek,

n) Genel Müdürlük Makamınca, teftiş hizmetleri ile ilgili olarak verilecek diğer görevleri yapmak.
Teftiş Kurulu Başkanına Yardım
Madde 9 -
Teftiş Kurulu Başkanı, kendisine yardım etmek üzere yeterli sayıda müfettişi, "Refakat Müfettişi" olarak görevlendirebilir. Refakat müfettişleri başkanın gözetiminde raporları şekil ve esas yönünden inceleyerek, görüş ve önerilerini başkana sunar.
Teftiş Kurulu Başkanına Vekalet
Madde 10 -
Teftiş Kurulu Başkanı; geçici sebeplerle görevden ayrıldığında, baş­kanlığa atanma koşullarını taşıyan, başkana yardımla görevli refakat müfettişlerinden birine vekalet görevi verir. Herhangi bir sebeple Teftiş Kurulu Başkanlığının boşalması halinde ve­kalet görevi Makam onayı ile belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müfettişler
Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 11 - Yönt. (RG: 31.07.2009)
PTT Teftiş Kurulu Müfettişleri, Genel Müdürlük Makamına bağlı olup, Genel Müdür adına, PTT Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ile denetimi PTT'ye ait birimlerde;

a) Mali denetim yaparak, sonucu hakkında rapor düzenlemek,

b) (Değişik:RG-31/7/2009-27305) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatında yer alan uyum birimi dahil tüm birimlerde her türlü denetleme, inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş işleri yapmak, PTT Bank işlemleri dahil tüm işlemlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve mevzuata uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini, işlerin çabuk, güvenli ve düzenli olarak yapılıp yapılmadığını, personelin görev ve yükümlülüklerini gereğince yerine getirip getirmediğini denetlemek, binaların inşaa, onarım, bakım ve işletme faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu incelemek ve bunların sonuçları hakkında rapor düzenlemek,

c) İşlemlerim denetlediği personelin, verim, bilgi ve yetenekleri hakkında bilgi edinmek ve haklarında gerektiğinde "Denetleme Raporu" hazırlamak,

d) Mevzuatın uygulanmasından doğan aksaklıklarla, yapılmakta olan işlerde gerek işletme açısından, gerekse diğer yönetimsel açılardan görülen noksanlık ve aksaklıkların giderilmesini, düzeltilmesini, işlerin daha düzenli yürütülmesini sağlayıcı önlemlere ilişkin gö­rüşlerini, raporla Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek,

e) Herhangi bir şekilde öğrenecekleri her türlü yolsuzluğu derhal Teftiş Kurulu Baş­kanlığına bildirerek, alacakları emir üzerine soruşturma yapmak, izin almaya elverişli süre olmadığı takdirde, derhal soruşturmaya başlamakla birlikte, durumu ivedilikle Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek,

f) Çeşitli konularda yurt içinde ve dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

g) Eşliğine verilen stajdaki müfettiş yardımcılarının en iyi biçimde yetişmelerini sağlamak, bunların çalışma, verim, ahlaki durum, tutum ve davranışları hakkında 3 ayda bir, eşliğinde 3 aydan az kalmış ise kaldığı süreye ilişkin veya gerektiğinde daha kısa sürede gizli rapor vermek,

h) Teftiş, inceleme ve soruşturmaya başlamadan önce ilgili iş yeri personelinden, izinli olarak ayrılmış olanların, izinleri bitmeden görevlerine dönmeleri iş bakımından zorun­lu görüldüğü takdirde, göreve başlamaları için, durumu personelin en yakın birim amirine bildirmek,

ı) Teftiş Kurulu Başkanlığınca, verilecek emir üzerine diğer çalışmaları yapmak,

İle görevli ve yetkilidirler.

Müfettiş Yardımcılarının bu yetkilerim kullanabilmeleri ya da bağımsız olarak görev yapabilmeleri, belirli bir yetişme süresinin sonunda, kendilerine Başkanlıkça yazılı yetki ve­rilmesiyle mümkündür.

Müfettişler, kanun ve mevzuatta öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmak, görev­lerini eksiksiz yerine getirmek zorundadırlar. Aksine davranışlardan ötürü, yürürlükteki mev­zuat çerçevesinde sorumluluk taşırlar.

Müfettişler, yaptıkları çalışmaları ve hazırladıkları raporları yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sonuçlandırırlar.
Görevlendirme
Madde 12 -
Müfettişler, Genel Müdürlük Makamının emri ve onayı üzerine, Tef­tiş Kurulu Başkanlığından aldıkları talimatla görev yaparlar. Başka bir makam tarafından müfettişlere teftiş, inceleme ve soruşturma görev emri verilemez. Müfettişler aldıkları görev­lerin neticelerini Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.
Müfettişlerin Uyacakları Hususlar
Madde 13 - Yönt. (RG: 22.05.2012), Yönt. (RG: 22.07.1997)
Müfettişler, bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

Müfettişler;

a) Yürütmeye müdahale edemezler,

b) İncelemek üzere el koydukları belgeler üzerinde, incelendiğine ilişkin işaret, tarih ve imza dışında, açıklama, ekleme ve düzeltme yapamazlar,

c) Teftişe tabi kuruluş ve denetimi PTT'ye ait olan birim personeli ile özel münasebetler tesis edemezler, (Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar, bu yasakların dışın­dadır.)

d) Teftişe gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.

e) (Mülga:RG-22/5/2012-28300)
Görevden Uzaklaştırma
Madde 14 -
Müfettişler görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak, aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde ilgilileri usulüne göre görevden uzaklaştırabilirler, a) Kamu hizmetleri gerekleri yönünden görevi başında kalması sakıncalı olmak, b) Basit ve nitelikli zimmet, rüşvet, hırsızlık ve sahtecilik gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı haklarında soruşturma açılmasına lüzum görülmek, c) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve ayniyatı, bunların he­sap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, denetim, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek davranışlarda bulunmak, d) 19/4/1990 gün ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak, Görevden uzaklaştırma tedbiri, teftiş ve tahkikatın her safhasında alınabilir. Ancak, görevden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir şekil­de ortaya konması, bu Maddenin (c) bendinde yazılı hususun ise, bir tutanakla belirlenmesi gerekir. Zanlıların ilgili kanunlardaki susma hakkı saklıdır. Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması nedeniyle, işlerin aksamaması için gereken önlemler o iş yerinin amirince alınır. Görevden uzaklaştırılan personelin görevini so­ruşturmayı yürüten müfettiş üstlenemez. Görevden uzaklaştırma keyfiyeti müfettiş tarafından gerekçesi ile birlikte alamaya yetkili amirine, Teftiş Kurulu Başkanlığına ve diğer ilgililere yazı ile hemen bildirilir. Atama yetkisi Yönetim Kuruluna ait personelin görevden uzaklaştırılması halinde, durum Teftiş Kurulu Başkanlığınca Yönetim Kuruluna bilgi verilmek üzere Genel Müdüre sunulur. Teftiş ve tahkikat neticesinde suçun işlendiğinin anlaşılamadığı veya yeterli kanıt bu­lunamadığı hallerde; görevden uzaklaştırılmış olan personel, müfettişin derhal vereceği rapor üzerine, atamaya yetkili amirlerince bekletilmeksizin görevine iade edilir. Görevden uzaklaştırılan personele ait soruşturma ile merkezdeki ünitelerce bu soruşturmaya ait rapor üzerinde yapılacak işlemin, diğer işlerden öncelikle tamamlanması ve sonuçlandırılması zorunludur.
Müşterek Çalışmalar
Madde 15 -
Yıllık teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma programlarının gruplar halinde uygulanmasında, her gruba dahil müfettişlerden en kıdemlisi o grubun başkanı sıfa­tıyla çalışmaları düzenler. Grup başkanı, işe başlarken ve çalışmaların devamı sırasında tef­tiş ve incelemeler için en uygun yöntemi belirler, işlerin seyrini izleyerek sonuç alınmasını mümkün kılacak öneri ve önlemlerin uygulanmasını sağlar. Bu amaçla kendisi de dahil iş bölümü yapar ve gerektiğinde bu hususu grubundaki müfettişlere yazı ile duyurur.

Grup çalışmaları ile ilgili raporlar hariç her türlü yazışmalar grup başkanının imzasıy­la yapılır.

Müfettişler grup halindeki çalışmalarda, mevzuatın ve teftiş kılavuzlarının gerektirdi­ği esaslara uyulmaması halinde, Teftiş Kurulu Başkanına karşı ortak sorumluluk taşırlar.
Müfettişlerin Diğer Personelle Birlikte Yapacakları Çalışmalar
Madde 16 -
Teftiş, İnceleme ve Soruşturma için gidilen yerlerde, Müfettişlerle bu gibi görevleri yapan diğer personelin, görev gereği bir arada toplanmaları halinde, müfettiş­ler işin belirtilen süre içinde bitirilmesini sağlamak ve çalışmayı yönetmekle yükümlüdür.

Müfettişlerin görevli bulundukları yerlerde teftiş, inceleme ve soruşturma ile görevlendirilen personel, müfettişçe sakınca görülmemesi durumunda, çalışmaları hakkında müfettişe bilgi vermek suretiyle görevini yapar. Müfettiş bu personelin çalışmalarında sakınca gör­düğü takdirde, durumu Teftiş Kurulu Başkanına bildirir ve alacağı emre göre hareket eder.
İşlerin Süresinde Bitirilmemesi ve İşin Devri
Madde 17 -
İşlerin süresinde bitirilmemesi veya işin devrinde aşağıda belirtilen hususlara uyulur.

a) Müfettişler kendilerine verilen işleri Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirtilen süreler içinde bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığına zamanında yazılı bilgi vererek alacakları talimata göre hareket ederler.

b) Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Müfettişler ellerindeki işleri Teftiş Kurulu Başkanının yazılı emri veya izni ile başka bir müfettişe devredebilirler.

c) Devredilecek işler için devri yapacak olan müfettiş bir devir notu hazırlar. En az üç nüsha olarak hazırlanacak devir notuna; devredilen işin ne olduğu, devir gününe kadar işin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği, iş hakkında ne gibi görüş ve kanıya varıldığı, beliren kanı ve görüş olarak o işin özelliğine göre, bundan sonraki en uygun inceleme ve so­ruşturma şeklinin ne olması gerekeceği hakkındaki düşüncelerini yazar.

Bundan başka, devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını, işe ait defter ve belgelerle birlikte işi devralan müfettişe imza karşılığında teslim eder. Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ekinde devre­den müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir. Yazının üçüncü nüshası bu müfettişte kalır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Şube Müdürü ile Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 18 -
Şube müdürlüğü. Teftiş Kurulu Başkanının emri altında bir şube mü­dürü, yeteri kadar amir, şef, memur, daktilograf ve bilgisayar operatöründen oluşur.

Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a) Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevap­larını sevketmek,

b) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarına gelen rapor, yazı ve soruşturma evrakının kaydını tutmak ve takip etmek,

c) İşleri biten rapor, yazı ve evrakı düzenli bir şekilde saklamak,

d) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışma ve hakediş cetvellerini zamanında inceleyerek tahakkuka ait işlemi hazırlamak,

e) Teftiş Kurulunun çalışmaları ile ilgili kayıt ve dosyaları tutmak,

f) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

g) Şube Müdürlüğü personelinin başarı değerleme ve sicil raporlarını, mevzuat doğrultusunda düzenlemek,

Müdürlüğün yönetiminden, başkan ve başkana yardımla görevlendirilen müfettişlere karşı, birinci derecede şube müdürü sorumludur. Şube müdürü ve personeli, görevleri dola­yısıyla edindikleri bilgileri hiç kimseye açıklayamazlar.
Müfettişlik Bürolarında Görevli Personelin Durumu
Madde 19 -
Ankara, İstanbul ve İzmir'de Teftiş Kurulu Başkanlığınca oluşturulan müfettişlik bürolarında, yazım ve mevzuat düzenleme ile ilgili işleri yapmak üzere memur, daktilograf ve bilgisayar operatörü çalıştırılabilir. Bunların kadroları o yerdeki ünite amirli­ğince, Teftiş Kurulu Başkanlığına tahsisen verilir. Ancak bu personelin tezkiye ve özlük iş­lemleri ilgili ünite tarafından yürütülür.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Sınavlarla İlgili Esaslar
BİRİNCİ BÖLÜM
Müfettişliğe Giriş, Giriş Sınavı Koşulları ve Sınavlarla İlgili Diğer İşlemler
Müfettişliğe Giriş
Madde 20 - Yönt. (RG: 16.10.2001) (Değişik: RG 22/11/2002-24994)
Teftiş Kuruluna, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 3/5/2002 tarihli 24744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’ında yeterli puan almış olmak (Yeterli puan, her sınav dönemi için Teftiş Kurulu Başkanlığınca tespit ve ilan edilecek puanı ifade eder) ve giriş sınavını başarmak şartı ile Müfettiş Yardımcısı olarak girilir. Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı, bilgi, karakter ve genel yetenekler bakımından Teftiş Kurulunda Müfettiş Yardımcısı ünvanı ile görev alabilecek adayların belirlenmesi ve bu nitelikleri taşıyan adaylar arasından üstün olanların seçilmesi amacıyla yapılan işlemlerin tümüdür. Sınavın açılmasına, Teftiş Kurul Başkanlığının önerisi ve Genel Müdürün onayı ile karar verilir.
Giriş Sınavının Bölümleri
Madde 21 -
Sınavın yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümü vardır. Önce yazılı sı­nav yapılır. Bu sınavda başarı gösterenlerden, engel durumu görülmeyenler, sözlü sınava çağ­rılırlar, sözlü sınavda da başarı gösterenler, giriş sınavını başarmış olurlar.
Müfettiş Yardımcılığına Giriş Sınavı Kurulları
Madde 22 -
Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını yapacak kurul; Teftiş Kurulu Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile kurul başkanının başkanlığında, kurulda görevli müfettişler arasından seçilecek en az dört üyenin katılımı ile oluşur. Ayrıca iki yedek üye se­çilir.
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Koşulları
Madde 23 - Yönt. (RG: 22.05.2012), Yönt. (RG: 31.07.2009) (Değişik:RG-31/7/2009-27305)
Giriş sınavına katılabilmek için aşağıda gösterilen nitelikleri taşımak gerekir:

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.

b) (Değişik:RG-22/5/2012-28300) Sınavın yapıldığı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak.

c) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamca kabul edilen en az dört yıl eğitim veren yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak.

d) Karakter ve yaşam biçimi bakımından müfettişlik mesleğine alınmasına engel durumu olmamak. Bu koşul sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile belirlenir.

e) Sağlık durumu bakımından Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye elverişli olmak.

f) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavında yeterli puanı almış olmak. Yeterli puan, her sınav dönemi için Teftiş Kurulu Başkanlığınca tespit ve ilan edilecek puanı ifade eder.
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının İlanı
Madde 24 -
Giriş sınavının açılış tarihi, yapılacağı yerler ve giriş koşulları Türkiye genelinde günlük olarak yayımlanan tirajı yüksek 3 ayrı gazetede değişik tarihlerde ilan olunur.

İlanlar, sınav tarihinden en az 1 ay önce yapılır.

Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavların başlama tarihinden en çok 15 gün öncesine kadar devam edecek şekilde belirlenir.
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İşlemleri
Madde 25 - Yönt. (RG: 31.07.2009) (Değişik:RG-31/7/2009-27305)
Sınava girmek isteyenler; haklarında bilgi verebilecek iki kişinin ad, adres ve telefonları bulunan kendi el yazılarıyla hazırlayacakları öz geçmişleri ile beyanlarının yer aldığı Ek-2’deki PTT Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formunu doldurarak ve bu forma aşağıdaki belgeleri ekleyerek PTT Teftiş Kurulu Başkanlığına müracaat ederler.

a) KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,

b) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin fotokopisi,

c) İki adet fotoğraf
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının Şekli ve Yerleri
Madde 26 -
Bu Yönetmelikte aranan koşullara sahip adaylar, yazılı ve sözlü olmak üzere iki sınava tabi tutulurlar.

Genel Müdürlük makamınca gerek görülmesi halinde, adayların katılacağı Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) veya bir üniversiteye yaptırılabilir.

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Yazılı ve sözlü sınavlar Ankara'da yapılır. Gerektiğinde Genel Müdürlük Makamın dan onay alınarak, yazılı sınavlar İstanbul ve İzmir'de de yapılabilir.
Adaylık Belgesi
Madde 27 -
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılacaklara, Teftiş Kurulu Başkanlığınca "Adaylık Belgesi" verilir. Sınavlara ancak bu belgenin gösterilmesi ile girilebilir.
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavlarının Konuları
Madde 28 - Yönt. (RG: 22.05.2012), Yönt. (RG: 16.01.1997) (Değişik:RG-22/5/2012-28300)
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı aşağıda gösterilen konulardan yapılır. Sınav soruları bu konulardan seçilerek düzenlenir. Sınavların ÖSYM'ye veya bir üniversiteye yaptırılması durumunda adaylar için Genel Kültür ve Yetenek sınavı da yapılır. a) Hukuk; 1) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), 2) İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat, 3) Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler), 4) Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni haklar), 5) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), 6) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve Kıymetli evrak), 7) İcra İflas Hukuku (Genel Esaslar), 8) Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar). b) İktisat; 1) İktisat Teorisi (Mikro-Makro Ekonomi vd.), 2) Güncel Ekonomik Sorunlar, 3) Para-Banka, Kredi ve Konjonktür, 4) Milli Gelir, 5) Milletlerarası İktisadi Münasebetler ve Teşekküller, 6) İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim. c) Maliye; 1) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, 2) Türk Vergi Kanunlarının Esasları, 3) Kamu Giderleri ve Gider Kanunlarının Esasları, 4) Bütçe ve Bütçe Çeşitleri, 5) Kamu Borçları. d) Muhasebe; 1) Genel Muhasebe, 2) Mali Tablolar Analizi ve Teknikleri, 3) Ticari Hesap. e) Yabancı dil; 1) İngilizce, 2) Fransızca, 3) Almanca, dillerinden birisi. f) Türkçe kompozisyon. Sınavların sevk ve idare sorumluluğu sınav kuruluna aittir
Gözetim Kurulları, Yazılı Sınavın Yapılış Şekli
Madde 29 -
Giriş Sınavının yazılı bölümünün yapılacağı yerlerde gözlemci olarak görev yapmak üzere, başkanlıkça en az üçer müfettişten oluşacak gözetim kurulları görevlen­dirilir.

Yazılı Sınav 28 inci maddedeki konulardan her biri için ayrı olarak yapılır. Sınav, du­yurulan yer, gün ve saatte başlar, sınav sorularının açılıp, adaylara dağıtılmasından sonra sı­nav salonuna gelenler sınava alınmazlar.

Her aday, aday kartları kontrol edilerek salona alınır. Aday karttan gözetim kurullarında bulunanlarca adayların kimlikleri ile karşılaştırıldıktan sonra kendilerine geri verilir.

Sınav sorularının bulunduğu zarflar, adaylarca daha önce açılmamış ve mühürlü ol­dukları görüldükten sonra açılır. Gözetim kurulları sınavın düzenli, sağlıklı ve disiplinli bir şekilde sonuçlandırılmasından sorumludurlar.

Kopya yapmaya girişenler, sınav salonundan dışarı çıkarılarak bir daha müfettişlik gi­riş sınavlarına alınmazlar. Sınav önceden saptanan saatte bitirilir.

Sınav kağıtları, aday kartıyla kağıttaki ad, numara karşılaştırıldıktan ve kağıdın bu bö­lümü adaya kapattırıldıktan sonra toplanır.

Sınav kağıtları bir zarfa konur, üzerine içinde hangi yerdeki, hangi sınava ait kaç ta­ne kağıt bulunduğu yazılarak mühürlenir. Arkası gözetim kurullarınca imza edilir ve sınavın yapıldığı bir tutanakla belirlenir.
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Notlarının Değerlendirilmesi ve Sınav Sonrası İş­lemler
Madde 30 -
Giriş sınavlarında tam not; yazılı sınav gruplarında ayrı ayrı, sözlü sı­navda tek olmak üzere 100'dür.

Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarından alınan notlardan her birinin 60'dan ve ortalamasının 65'den aşağı olmaması gerekir. Ya­zılı sınavda başarı gösterenler, bir yazı ile sözlü sınava davet edilir.

Sözlü sınavda 28 inci maddede sayılan konulardan hazırlanan sorular sorulur. Ayrıca adayların, zeka, kavrama ve ifade yeteneği, davranış biçimleri gibi kişisel özellikleri de göz önünde bulundurulur.

Müfettiş Yardımcılığı Sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 65'den az olmaması gerekir. Giriş sınav notu, yabancı dil dışında yazılı sınav ortalaması ile sözlü sınav notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur.

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla olursa, giriş sınav notu üs­tün olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğer adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından tutanakla belirlenir. Sınav ÖSYM veya bir üniversiteye yaptırılmışsa, alınan sonuçlar hakkında tutanak düzenlenmez. Sınavı başaranlara Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılır. Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin müfettiş yardımcılığına atanmaları sınavdaki derece sırasına göre yapılır.
İKİNCİ BÖLÜM
Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi
Amacı ve Esasları
Madde 31 -
Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesinde aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

b) Kuruluş mevzuatı ve genel mevzuatın kuruluşla ilgili yönleri ve posta işletmeciliği konularında görgü ve mesleki bilgileri kazandırmak, teftiş, inceleme, soruşturma esas ve yöntemlerini, rapor yazma tekniğini öğretmek, bu konulardaki deneyim ve yeteneklerini geliştirmek,

c) Bilimsel çalışma, araştırma ve bilgisayar gibi çağdaş araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlığını kazandırmak,

d) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesi için imkan sağlamak,

e) Sosyal, kültürel vb. etkinliklere aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla gösterici ve özendirici olmak.
Müfettiş Yardımcılarım Yetiştirme Programı
Madde 32 -
Müfettiş Yardımcıları 3 yıllık yardımcılık döneminde, aşağıdaki programa göre yetiştirilirler.

a) Birinci Dönem Çalışmaları; Teftiş Kurulu Başkanlığınca, kurul yetki alanına giren teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili mevzuatın öğretilmesi, gerektiğinde yabancı dil bilgisinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir.

b) İkinci Dönem Çalışmaları; Müfettiş Yardımcılarını yetiştirmeye yönelik gruplar halinde yapılan özel amaçlı teftişlerdir. Yetiştirme görevi, müfettiş yardımcılarının sayısına göre, bir veya birkaç müfettişe verilir. Müfettiş Yardımcıları belirtilen süre içinde refakatinde bulundukları müfettişin denetimi ve gözetimi altındadırlar. Kendilerine verilen görevleri müfettişin talimatına göre yerine getirirler.

Grup Başkanları programlarını, mevzuat ve uygulamasının, teftiş ve soruşturma yöntemlerinin yeteri derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde düzenler ve uygularlar. Müfettiş­ler, müfettiş yardımcılarının çalışmalarını, en iyi şekilde yetişmelerini sağlayacak tarzda dü­zenlerler.

c) Üçüncü Dönem Çalışmaları; Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren müfettiş yardımcılarına, yanında çalıştıkları müfettişlerin görüşleri de alınarak, Teftiş Ku­rulu Başkanlığınca re'sen teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilebilir.

Re'sen teftiş, inceleme ve soruşturmaya yetkili kılınan müfettiş yardımcıları, re'sen ya da gerekiyorsa diğer yardımcılarla ve müfettişlerle birlikte görev yaparlar.

Müfettiş Yardımcılarının üçüncü döneme ait çalışmaları, yetişmelerinin tamamlanması hususu da göz önünde tutularak kurul tarafından düzenlenir.
Yeterlik Sınavından Önce Kuruldan Çıkarılma
Madde 33 -
Müfettiş Yardımcılığı döneminde, müfettişlik karakter ve özellikleri ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları belgelenen müfettiş yardımcıları "Yeterlik Sınavı" beklenilmeksizin Teftiş Kurulu dışında bir başka göreve nakil edilirler.
Müfettiş Yardımcılığı Dönemi ve Yeterlik Sınavı
Madde 34 - Yönt. (RG: 22.05.2012)
Müfettiş Yardımcıları 3 yıllık bir yardımcılık döneminden sonra yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

(Değişik fıkra:RG-22/5/2012-28300) Yazılı ve sözlü olarak iki bölümde yapılacak yeterlik sınavının tarihi, saati ve yeri sınav tarihinden en az (1) ay önce ilgililere duyurulur. Yeterlilik sınavında başarı gösterenlerin müfettişliğe atanmaları sınavdaki derece sırasına göre yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müfettişliğe Atama
Müfettişlik Yeterlik Sınav Kurulu
Madde 35 -
Müfettişlik yeterlik sınavını, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesine göre oluşturulan sınav kurulu yapar. Sınav yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır.
Yeterlik Sınav Programı ve Konuları
Madde 36 - Yönt. (RG: 22.05.2012) (Değişik:RG-22/5/2012-28300)
Müfettiş Yardımcılarının 3 yıllık dönemde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınavı aşağıda gösterilen konulardan uygun görülenler arasından seçilir;

a) Yürürlükteki mevzuat ve uygulama;

1) Anayasa Hukukunun Genel Esasları,

2) İdare Hukuku Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat,

3) Ceza Hukuku, (Genel Esaslar, Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Suçlar)

4) Medeni Hukuk, (Genel Esaslar ve ayni haklar)

5) Borçlar Hukuku, (Genel Esaslar)

6) Ticaret Hukuku, (Genel Esaslar ve kıymetli evrak)

7) İcra İflas Hukuku, (Genel Esaslar)

8) Ceza Muhakemesi Hukuku,

9) Kamu iktisadi kuruluşlarına ait genel kanun, kararname ve diğer mevzuat.

b) Muhasebe ve Maliye;

1) Genel Muhasebe,

2) Ticari Hesap,

3) Mali Tablolar Analizi ve Teknikleri,

4) İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim,

5) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası,

6) Türk Vergi Kanunlarının Esasları,

7) Bütçe ve Finansman,

8) Kamu Maliyesi.

c) Teftiş, İnceleme ve Soruşturma İşlemleri;

1) Teftiş, İnceleme ve Soruşturma Yöntem ve Teknikleri,

2) Rapor Yazma ve Yazışma Teknikleri,

3) Teftiş Kurulu Yönetmeliği.

Sınav soruları kuruluşun ve Teftiş Kurulunun çalışma alanını ilgilendiren konulara ağırlık verilerek hazırlanır.
Yetişme Notu
Madde 37 -
Yetişme notu aşağıda belirtilen konulardan her biri için verilen notlar ortalaması alınarak saptanır;

a) Kurs ve seminer notu, (varsa katıldıkları kurs ve seminerler sonunda aldıkları notlar ortalaması)                                   

b) Etüt ve inceleme notu, (Müfettiş Yardımcılarının etüt ve inceleme sonucunda düzenledikleri raporlara verilen not)

c) Teftiş ve denetim notu, (Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları teftiş ve inceleme sonucunda düzenledikleri raporlara verilen not)

d) Tahkikat notu, (Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları soruşturma sonunda düzenledikleri raporlara verilen not)                            

e) Özel not, (Müfettiş Yardımcılarının nitelikleri, tutum ve davranışları, mesleki bilgileri, çalışkanlıkları ve liyakatları hakkında yanında çalıştıkları müfettişler ve kurul başkanı tarafından verilen notlar)

Her bölümden verilecek notun 100 tam puan üzerinden 60'dan, yetişme notu ortalamasının ise 65'den aşağı olmaması gerekir.
Yeterlik Sınavı Notlarının Değerlendirilmesi
Madde 38 -
Yeterlik notu; Yetişme notu, yazılı ve sözlü sınav notu ortalamasından oluşur. Yazılı sınav kağıtları, sınav kurulu üyeleri tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için üyelerin verdiği notların ortalamasının en az 65 olması gerekir.

Yazılı sınavda başarılı olan müfettiş yardımcıları sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda müfettiş yardımcılarına sınav kurulu üyelerinin her biri 100 tam puan üzerinden puan verir. Verilen puanların ortalaması, sözlü sınav puanım oluşturur. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu puanın en az 65 olması şarttır.
Yeterlik Sınavım Kazanamayanlar ve Sınava Girmeyenler
Madde 39 - Yönt. (RG: 22.05.2012) (Değişik:RG-22/5/2012-28300)
Yeterlik sınavını kazanamayan ya da geçerli bir mazereti olduğunu belgeleyenler dışında mazeretsiz olarak sınava girmeyenler Başkanlık dışında durumlarına uygun memur kadrolarına atanırlar.

Geçerli bir mazereti olduğunu belgeleyenlere, bu Yönetmeliğin 35 inci maddesine göre oluşturulan sınav kurulu tarafından yeterlik sınavının tarihi, saati ve yeri sınav tarihinden en az (1) ay önceden duyurulur. Sınav yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yükselme, Kıdem ve Müfettişlik Güvencesi
Yükselme
Madde 40 -
Yeterlik sınavını başarıyla verip Müfettişliğe atanan Genel Müdürlük Müfettişlerinin aylığa esas dereceleri bakımından yükselmeleri genel hükümlere göre yapılır.
Başmüfettişliğe Yükselme
Madde 41 -
Başmüfettişliğe yükselmede esas; mesleki yetenek, kıdem, gayret, ba­şarı ve Teftiş Kurulu Başkanlığı nezdinde bırakılacak genel izlenimin olumlu olması ile mü­fettiş yardımcılığı süresi dahil en az 10 yıllık müfettişlik yapmış olmaktır.
Müfettişlik Kıdemi
Madde 42 -
Müfettişlik kıdemine esas süre, müfettiş yardımcılığında, müfettişlik­te, müfettiş sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde, ücretli ve ücretsiz kanuni izinlerde (eylemli askerlikte geçirilen süre hariç) geçirilen süredir.

Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; müfettiş yardımcıla­rı açısından giriş sınav tarihi, müfettişler için yeterlik sınavı tarihi ile bu sınavdaki başarı derecelerine göre tespit edilir.

Başmüfettişlerin kıdem sırası, her halde müfettişlerden öncedir. Başmüfettişler arasındaki kıdem sırasının tespitinde başmüfettişliğe atanma tarihi, aynı tarihte atananlar için müfettişlik kıdemi, müfettişlik kıdemi de aynı olanlar için yeterlik sınavındaki başarı derecesi esas alınır.

Eylemli askerlik görevini yapmak üzere ayrılıp dönenler kendi dönemlerinin, sonunda yer alırlar.

Müfettişlik bir kariyerdir. Bu nedenle, müfettişlik ve başmüfettişlik kıdeminin belirlenmesinde, müfettişlik mesleği dışındaki memuriyet süreleri dikkate alınmaz.
Teftiş Kurulundan Teftiş Kurulundan Ayrılan Müfettişlerin Tekrar Kabulleri, Kuruldan istifa veya Nakil Suretiyle Ayrılmalar
Madde 43 -
İstifa suretiyle veya naklen ayrılan müfettişlerin Tef­tiş Kuruluna yeniden kabulleri, kuruldan ayrı bulunduktan süre içinde kanuni yönden hüküm giymemiş olmak, disiplin yönünden ise kısa süreli durdurma ya da daha üst bir ceza almamış olmak koşuluyla Genel Müdürlük Makamının iznine bağlıdır. Ancak 5 yıldan fazla süreyle müfettişlikten ayrı kalanlar kurula alınamaz.

Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla müfettiş varsa, bunların kıdem sı­rasının belirlenmesinde müfettişlik kıdemi esas alınır.

Müfettişlik görevinden ayrıldıktan sonra yeniden müfettişliğe dönenler, kıdem bakı­mından dönemlerinin sonuna alınırlar.
Müfettişlik Güvencesi
Madde 44 -
Teftiş hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; müfettişler kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaş­mayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer idari görevlere atanamazlar.

Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgelerle tevsiki esastır;
Müfettişlerin Çalışma Anlayışı ve Amacı
Madde 45 -
Teftişte esas amaç, denetlenen birimin gelecekte daha mükemmel so­nuçlar elde etmesine, hizmetlerin etkin, verimli, rasyonel ve iktisadilik ilkelerine uygun şe­kilde sunulmasına, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesine, yolsuzlukları özendirici du­rumların ortadan kaldırılmasına, işlerin plan ve programlar çerçevesinde yasalara ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesine yönelik çözüm önerileri getirmektir.

Müfettişler bu amaçtan hareketle; Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatı ile de­netimi kuruluşa ait birimlerde;

a) Hizmetlerin mevzuata ve emirlere uygun olarak yapılması,

b) Genel Müdürlük çalışma ilkelerinin ve işletmenin faaliyetlerinin, tüm teşkilatta etkin, verimli ve tekdüze bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesi,

c) Uygulamada plan amaçlarından sapma ve mevzuatın uyuşmayan yönleri varsa bunların nedenleriyle birlikte saptanarak, Genel Müdürlüğe ve uygulamacılara ışık tutulması, gerekli çözümlerin önerilmesi,

d) Personel arasında uyum ve işbirliği kurulması,

e) Yasalardan, mevzuattan, plan ve programlardan sapmalar varsa bunların belirlenmesi, ekonomik, idari ve hukuki nedenlerinin senteze tabi tutulması, sapmaların düzeltilme­si yollarının gösterilmesi,

f) Kuruluşa zarar veren hatalı işlemlerin ve işlenmiş her türlü yolsuzlukların ortaya çıkartılması, bunların giderilmesi için gerekli önerilerin yapılması, verim ve hizmet niteliğini artırıcı önlemlerin saptanması,

g) Gerektiğinde yerindelik denetimi yapılması,

İle görevlidirler.

Müfettişlerin çalışma anlayışı, etkin, verimli, iktisadi, caydırıcı bir denetim sistemin öngörür, hata arayan ve sadece eleştiren teftiş sistemim benimsemez, bu nedenle, çalışkan başarılı, hizmetleri gayret ve özveriyle yürüten, yetkilerini kamunun yararına kullanan personelin ödüllendirilmesini önerebilir.

Müfettişler yerine getirilmeyen veya sürüncemede bırakılan işlerin tamamlanmasına ve buna yol açanların cezalandırılmasına da önem verirler.

Müfettişler bu amaçla yaptıktan teftiş, inceleme ve soruşturmalarda; işin önemine ve niteliğine göre, gerek gördüğünde, ilgili personeli ve teşekkül bünyesindeki diğer denetim elemanlarım çalıştırabilir.
Teftiş Programının Hazırlanması ve Uygulanması
Madde 46 -
Teftiş programları Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı ile denetimi kuruluşa ait birimlerin iş kapasitesi ve çalışma durumlarıyla daha önceki teftiş programları ve müfettiş kadrosu göz önünde tutularak "Turne" ve "Turne Dışı" teftiş esasına göre, Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanıp, Genel Müdürün onayına sunulur.         

Buna göre; Genel Müdürlük daireleri ve bağımsız birimler ile Ankara, İstanbul, İzmir Başmüdürlük merkez teşkilatı ve bu yerlerin belediye hudutları içindeki birimler "Turne Dışı Teftişi", bunların dışında kalan yerler ise "Turne Teftişi" kapsamına girer.

Turne ve turne dışı teftiş programlarında, uygulama esasları da belirtilir.

Genel Müdür tarafından onaylanan programlar, müfettişlere uygulama tarihinden az 15 gün önce gönderilir.
Turne Teftiş Programı Hazırlama Esasları
Madde 47 -
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü her kademedeki üniteleri de dahil olmak üzere, il itibariyle EK-1'de gösterilen 4 bölgeye ayrılmıştır. Teftiş Kurulu Başkanı gerekli durumlarda illerin gelişmişlik düzeyi ve iş durumunu göz önünde bulundurmak koşulu ile bölgeler arasında il değişikliği yapabileceği gibi, yeni kurulacak illerin hangi bölgede yer ala­cağım da belirler.

Turne teftiş programlarının hazırlanmasında, objektif ilkeler dahilinde bölgeler esas alınarak, teftiş edilecek merkez ve birimlerin iş kapasitesi çalışma ve sosyal koşulları, görev merkezine uzaklığı dikkate alınmak suretiyle müfettişlerin her yıl değişik bölge ve illerde sı­ra ile teftiş yapmaları sağlanır.

Ancak 3 ve 4 üncü bölgelerde turne teftiş programları, dönüşümlü şekilde her müfet­tiş için zorunlu olarak uygulanır.

Teftiş Kurulu Başkanlığında, müfettiş ve müfettiş yardımcısı olarak geçen hizmeti;

1 - Başmüfettişler 3 ay,

2 - 10 yıldan fazla olan müfettişler 4 ay,

3 - l0 yıl ve daha az olan müfettişler 5 ay,

4 - Müfettiş Yardımcılarında re'sen yetkili olanlar 6 ay,

süre ile turnede çalışma yaparlar. Bu süreler iş gereksinimlerine göre uzatılabilir. Mü­fettişler, Teftiş Kurulu Başkanlığınca gönderilen programda belirtilen turneye başlama ve bi­tiş tarihlerine uymak ve programlarını tamamlamak zorundadırlar. Teftiş, zorlayıcı nedenle­rin yazılı olarak başkanlığa bildirilmesi koşulu ve verilecek onay gereğince programda belir­tilen süre sonunda kesilebilir. Bu durumda hangi konulara bakılmadığı Teftiş Raporunda gös­terilir.
Soruşturma ve inceleme Grubu Oluşturulması
Madde 48 -
Teftiş Programlarının hazırlanması sırasında, inceleme ve soruşturma işlerinde çalıştırılmak ve gerektiğinde değiştirilmek suretiyle, yeteri kadar müfettiş makarlarda görevlendirilir. Bu gruba ayrılan müfettişler için turne ve turne dışı süreler gözetilmez.
Mesleki ve Bilimsel Çalışmalar
Madde 49 -
Müfettişler, teftiş, inceleme ve soruşturma konuları dışında bilimsel ve mesleki çalışmalara da katılırlar.

Teftiş Kurulu Başkanlığı, kuruluş yönünden önemli gördüğü konuları saptamak sure­tiyle, gerektiği takdirde programa bağlar, isteklileri de dikkate alarak müfettişleri görevlendi­rir. Başkanlık, bu çalışmaların sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla, her yıl turne teftişi sonunda müfettişler toplantısı düzenleyebilir. Bu çalışmalar rapor halinde Genel Müdürlüğe de sunulur.
Yabancı Ülkelere Gönderilme
Madde 50 -
Müfettişlerin bilgi ve görgülerini artırmak, inceleme ve araştırma yap­mak için kurul başkanının teklifi, Genel Müdürlük Makamının onaylaması ve diğer ilgili ma­kamlardan gerekli iznin alınması koşuluyla, müfettişler kıdem sıralarına göre, en çok 1 yıl sü­reyle yurtdışına gönderilirler.

Yabancı ülkelerdeki çalışma programları, ilgili dairelerle yapılacak temas sonucu Tef­tiş Kurulu Başkanlığınca belirlenir. Bu programlara göre, müfettişlerin gönderildikleri ülke­lerde posta hizmetleri ve bunların uygulanmasını incelemeleri esas olmakla birlikte, bilimsel çalışmalar yapmaları da sağlanır.

Tüm çalışma programlarının sonuçları her konu için ayrı ayrı düzenlenecek raporlar­la Başkanlığa bildirilir. Bu raporların yerinde düzenlenmesi esastır. Zorunlu nedenlerle baş­kanlığın bilgisi dahilinde düzenlenemeyen raporların ise yurda dönüşten itibaren en geç 3 ay içinde düzenlenip Başkanlığa verilmesi gerekir.

Müfettişler normal çalışma programları dışında, kişisel olarak ilgi duyduktan veya önemli gördükleri konulan da programlarım aksatmamak koşuluyla inceleyebilirler. Bu ça­lışmalardaki başarı derecesi, yurtdışına müfettiş gönderilmesinde göz önünde bulundurulur.
Müfettişlerin İdari Kademelerde Görevlendirilmesi
Madde 51 -
Müfettişler, kendi rızaları alınmak koşuluyla, Müfettişlik hakları saklı kalmak üzere Genel Müdürün oluru ile kariyerlerine uygun idari kademelerde geçici olarak görevlendirilebilirler.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Teftiş, İnceleme, Soruşturma
BİRİNCİ BÖLÜM
Teftiş
Teftişin Başlangıcı ve Yöntemi
Madde 52 -
Merkez veya taşra teşkilatı içindeki herhangi bir birim, yönetmelik, ge­nelge ve benzeri düzenlemelerle yetki alanı dışına çıkartılamaz. Herhangi bir birim mutat ve makul süreler haricinde ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın teftiş dışı tutulamaz.

Teftiş, aksine bir emir verilmedikçe bir önceki teftiş tarihinden itibaren başlar. Teftiş mevzuata ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlattırılan kılavuzlara göre, tarama ya da son­daj suretiyle yapılır, işlemlerin, kuruluşun önemli derecede zarar ve gelir kaybına neden ola­cak biçimde hatalı görülmesi veya yolsuzluk bulunması durumunda, teftiş hatalı veya yolsuz­luk saptanan konularda ve özellikle bununla ilgili personelin işe başladığı tarihten itibaren ta­rama suretiyle yapılır.
Teftiş Yeri ve Sırası
Madde 53 -
Teftişin, teftiş edilen iş yerinde yapılması, raporların yerinde düzenlenmesi ve programda gösterilen yerlerin sırasıyla teftiş edilmesi esastır. Ancak zorunlu haller­de, Başkanlığın önceden izni alınmak koşuluyla, başka bir yerde teftiş yapılabilir ve yine Başkanlığa bilgi verilerek programdaki teftiş edilecek yerlerin sırası değiştirilebilir.
Teftiş Raporu
Madde 54 -
Müfettişler, teftiş ettikleri birim ve dairelerde, teftiş konuşu ile ilgili Genel Müdürlük dairelerine göre ayrı ayrı teftiş raporlan düzenlerler. Teftişi uzun süren mer­kez ve birimlerde bitirilen teftişe ait raporlar, teftiş sonu beklenilmeden düzenlenerek işleme konulur.

Teftiş raporlarındaki eleştirilerin dayanağı, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve yö­nergelerdir.
Teftiş Raporlarının Kapsamı
Madde 55 -
Teftiş Raporlarında;

a) Teftiş edilen merkez, birim veya servisin adı ve teftişin başladığı tarih,

b) Bir önceki teftişin hangi tarihte ve kim tarafından yapıldığı,

c) Teftiş edilen merkez, birim veya servis amirinin adı, soyadı, sicil numarası ile han­gi tarihten itibaren o görevde bulunduğu,

d) Eleştirilen ve takdir edilen işlemlerle, nedenleri,

e) Eleştirilen işlerden bazıları merkez, birim veya servisten ayrılan memur ve amirlerin çalıştıkları döneme ait ise, kusurlu işin yapıldığı tarih ile bu personelin ad ve soyadları, sicil numaraları ve halen nerede görev yaptıkları,

f) Önceki teftişte eleştirilmiş olan kusur ve noksanlıkların ne dereceye kadar düzeltildiği, henüz düzeltilmemiş olanlar varsa bunların hangi nedenlerden ileri geldiği,

g) Grup halinde yapılan teftişlerde hangi işlemlerin hangi müfettiş tarafından teftiş edildiği,

h) Teftişin bitirildiği tarih ile teftişi yapanların adları, soyadları ve unvanları,

gibi bilgilerin belirtilmesi zorunludur.
Teftiş Raporlarının Göreceği İşlemler
Madde 56 -
Müfettişlerce düzenlenen teftiş raporları, teftiş defterine kaydedilerek teftişi yapılan yerin amirine imza karşılığı verilir. Raporlar, teftiş edilen memur ve amirler ta­rafından süresi içinde cevaplandırılarak müfettişe iade edilir.

Cevapları alınan raporlar, teftiş edilen merkez, birim veya servisin bağlı olduğu üst makama gönderilir. Bu makamlar raporları inceledikten sonra aldıkları önlemleri, yaptıkları bildirileri ve görüşlerini belirtmek suretiyle, müfettişe iade ederler. Müfettişler, ek görüşleri ile birlikte raporu en kısa sürede bir yazı ekinde Genel Müdürlüğe gönderirler.

Teftiş gören personelin cevap ve teminatı ile bağlı olduğu üst makamın yaptığı bildi­ride noksanlık bulunması durumunda, raporlar Genel Müdürlüğe gönderilmeden bu noksan­lıkların giderilmesi sağlanır. Teftiş edilen kısımlarla ilgili olarak rapor düzenlenmesine gerek görülmediğinde, durum Genel Müdürlüğe gönderilen yazıda açıklanır.
Teftiş Raporlarının Cevap Süresi
Madde 57 -
İlgililerce, teftiş raporlarının düzgün ve özenli bir şekilde cevaplandırılması ve 15 gün içinde müfettişe gönderilmesi zorunludur. Bu süre zorlayıcı nedenler karşısında müfettiş tarafından uzatılabilir.
Teftiş Raporlarına Genel Müdürlükte Uygulanacak İşlemler
Madde 58 -
Müfettişlerce işlemi tamamlanarak Genel Müdürlüğe gönderilen rapor­lar, Teftiş Kurulunda incelendikten sonra ilgili dairelere gönderilir. Daireler raporları en geç 1 ay içinde inceleyip, gereğine göre alınan önlemleri ve teftiş gören birimlere yapılan bildi­rileri de belirtmek suretiyle, Teftiş Kuruluna iade ederler. Bu süre zorlayıcı nedenler karşısında uzatılabilir.   

Müfettişler, Genel Müdürlük Dairelerince yapılan işlemlerde ve bildirilerde noksan­lık veya mevzuata aykırılık görürlerse, raporlar Başkanlıkça kendilerine intikal ettirildiğinde, bir yazıyla tamamlayıcı görüşlerini bildirirler. Dairelerce yapılmış görüş, önlem ve bildiri bu­lunmadığı durumlarda, raporlar müfettişlere gönderilmez.
Teftiş Defteri
Madde 59 -
Teftiş yapılan her birimde bir "Teftiş Defteri" tutulur. Bu defterler mü­fettişlerce düzenleme biçimine göre doldurularak imza edilir.
İKİNCİ BÖLÜM
İnceleme
İnceleme Raporlarının Kapsamı
Madde 60 -
İnceleme Raporları;

a) Genel Müdürlükçe incelenmesi bildirilen konular,

b) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve emirler ile bunların uygulanmasında görülen aksaklık ve noksanlıklar, aksaklık ve noksanlıkların giderilmesi yolları, yerine konulması gereken hüküm ve yöntemler hakkında görüş ve öneriler,

c) Teftişlerde, öncelikle ve doğruca Genel Müdürlüğe duyurulmasında yarar görülen hususlar,

d) Müfettişlerin bilimsel ve mesleki alanlardaki çalışmalarının sonuçları,

e) Yakınma ve ihbarlar üzerine yapılan incelemeler sonucunda soruşturmayı gerekti­rir bir durum bulunmaması,

İle ilgili olarak düzenlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Soruşturma
Soruşturma Açılmasını Gerektiren Nedenler
Madde 61 -
Soruşturma, Kuruluş hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile mevzuatın emrettiği görevleri yerine getirmeyen, uyulması zorunlu kılınan husus­ları yapmayan, yasakladığı işleri yapan, kanunlara göre suç sayılan işlem ve eylemlerde bu­lunan personel hakkında disiplinsel, yönetimsel ve yasal sorumlulukların belirlenmesi için açılır.
Soruşturma Açılma Biçimi ve Yetkisi
Madde 62 -
Genel Müdür tarafından gerekli görülen konular hakkında doğrudan doğruya soruşturma açılabileceği gibi,                       

a) Soruşturmayı gerektiren eylem ve olayın teftiş ve inceleme sırasında öğrenilmesi,

b) Kimliği belli kimse tarafından açık imzalı ve maddi dayanağı bulunan ihbar ve ya­kınma mektubu alınması,

Durumlarında da Genel Müdürlüğe bilgi vermek suretiyle, müfettişler doğrudan soruşturma açabilirler. Sözlü soruşturma emirleri için yazılı onay alınması koşulu aranır. 

Kimliği belli olmayanlar tarafından yapılmış olmakla birlikte, özellikle kuruluşa zarar verici nitelikteki ihbar ve iddia konularının doğruluğu hakkında emareler görülür ve böy­le bir izlenim edinilirse, aynı şekilde soruşturma açılabilir. Soruşturma açılsın veya açılma­sın, müfettişler aldıkları ihbarları değerlendirerek düşünceleri ile birlikte Genel Müdürlüğe iletirler.
Soruşturmanın Kuruluş Dışında Diğer Resmi Kuruluşlar Personelini de İlgilendirmesi
Madde 63 -
Müfettişler soruşturma sırasında, diğer resmi kuruluş görevlilerinin suçla ilgili olduğu kanısına varırlarsa, kuruluşlarınca da haklarında gerekli işlemin yapılmasını sağlamak amacıyla, olayın bu kuruluşa bildirilmesini Genel Müdürlükten isteyebilecekleri gibi, bunlar hakkında acele önlem alınmasının zorunlu olduğu durumlarda, konuyu yazıyla o kuruluşun üst düzey birimlerine bildirebilirler.
Soruşturma Raporlarının Düzenlenme Biçimi ve Kapsamı
Madde 64 -
Soruşturma raporları; Başlangıç, Konu, İnceleme, Soruşturma, Çözümleme Tartışma ve Sonuç bölümlerim kapsar.

a) Başlangıç Bölümünde; Soruşturmaya başlama nedeni, soruşturmayla ilgili emri veya ihbar ve yakınmanın tarih ve sayısı,                    

b) Konu Bölümünde; Soruşturma nedenini oluşturan olay, eylem, ihbar ve yakının özü,

c) İnceleme - Soruşturma Bölümünde; incelenen belge ve kayıtların konuya ilişkin özetleri ve bunlardan rapora ekleneceklerin ek sıra numaraları, kimlerin sorgularının yapılacağı, anlatımların öz olarak; Suçlama, doğrulama, savunma, görgü ve bilgi gibi kanıt değeri taşıyan yönleri ve ek sıra numaraları,

d) Çözümleme -Tartışma Bölümünde; Olaylarla kanıtlar çözümlenip tartışılarak değerlendirilmek suretiyle yasal, disiplinsel ve yönetimsel yönlerden varılan sonuçlarla ilgili gerekçeler,

e) Sonuç Bölümünde; Kanunun hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde tüm yön­leri ile özeti, ilgililer hakkında yasal kovuşturmaya gerek olup olmadığı, eylemin hangi ka­nunun hangi maddesine girdiği, eylem ve kusurun disiplin cezalarından hangisini ilgilendir­diği ve personel yönetmeliğinin disiplin cezalarına ilişkin maddeleri, yapılan inceleme ve so­ruşturma sonucunda, eylem kanıtlanamadığı takdirde, ilgili hakkında kovuşturmaya gerek ol­madığı, olayın niteliğine göre, kusurlu veya suçlu personel hakkında yönetimsel önlem veya karar alınması gerekiyorsa, bunların neler olduğu, herhangi bir işlem yapılmasına gerek yok­sa, bu hususun açık olarak yazılması,

Gerekir.

Yasal kovuşturma yapılması isteği ile düzenlenen basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, alım satıma fesat karıştırmak, evrakta sahtekarlık, hırsızlık, dolandırıcılık, kaçakçılık, iftira, koli ve mektuplara tecavüz suçlarıyla ilgili soruşturma raporları doğruca Cumhuriyet Başsavcılığına, raporun yeteri kadar nüshası da Genel Müdürlüğe, bir nüshası gerektiğinde Başmüdürlüğe ya da ilgili birime verilir. Diğer suçlarla ilgili ve yasal kovuşturma yapılması isteği ile düzenlenen soruşturma raporları ise gereği yapılmak üzere Genel Müdürlüğe gön­derilir.

İlgili Cumhuriyet Başsavcılığı ile Başmüdürlük veya birime verilecek rapor nüshaları, ayrı bir yazıya eklenerek gönderilir.
Personelin Sorgusu
Madde 65 -
Soruşturmalarda bilgisine başvurulması gereken personel yüzyüze sorguya çekilir. Sorgu tutanakları birbirini izleyen sayfa numarası taşır. Duruma göre sorgu yazı yazılarak da yapılabilir.            

Başka yerde bulunanların sorgusu, o yerdeki soruşturma elemanı veya personelin ami­ri aracılığı ile (istinabe yolu) yapılabilir. İstinabe talimatı, buradaki soruşturma elemanına, birden fazla eleman varsa durumu uygun olana doğruca gönderilir.

Kusurlu veya tanık olarak dinlenmesine gerek görülenlerden, halen kuruluşta çalışma­yanların sorgularının yüzyüze yapılması çareleri araştırılır. Bunlar ifade vermekten kaçındık­ları takdirde, durum bir tutanakla saptanır ve raporda belirtilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Hükümler
Rapor Düzeni
Madde 66 -
Teftiş, İnceleme ve Soruşturma Raporları; Amacı sağlayacak ölçüde kı­sa, açık, kazıntı ve silintisiz olarak düzenlenir. Gerektiğinde, hatalı kelime veya rakamın üze­ri okunacak biçimde çizilerek, yanına veya uygun bir yerine doğrusu yazılarak paraf edilir. Rapor ve ekleri numaralandıktan sonra müfettişlik mührü ile mühürlenir, raporlara ekleri gös­teren bir dizi listesi konulur.

İnceleme ve soruşturma raporları, konularına göre ilgili olduğu dairelere yetecek nüs­ha çıkarılmak suretiyle hazırlanır.

Düzenlenen teftiş, inceleme ve soruşturma raporlarının bir nüshası müfettişte kalır. Genel Müdürlükten raporlar hakkında yapılacak bildiriler, ilgili raporlara eklenerek saklanır.
Kasa Yoklama İşlemi
Madde 67 -
Teftiş programlarında gösterilen kasa yoklamalarının sonucu ile ilgili olarak "Muhasebe İşleri Teftiş Raporu" düzenlenir. İnceleme ve soruşturma görevleri ile gidilen merkez ve birimlerde, işin niteliği kasa işlemlerim ilgilendirdiği veya kuşkulu bir du­rum görüldüğünde kasa yoklaması yapılır. Gerektiğinde durum Genel Müdürlüğe bildirile­rek, alınacak emre göre, ilgili işlemler ayrıntılı olarak da incelenebilir.
Raporların Teftiş Kurulunda İncelenmesi
Madde 68 -
Teftiş, inceleme ve soruşturma raporları Teftiş Kurulu Başkanı tarafından görevlendirilecek refakat müfettişlerince yöntem ve esas bakımından incelenir.

Bu inceleme sonucuna göre;

a) Raporlarında esası etkilemeyecek nitelikteki hata ve noksanlıklara rastlanan müfet­tişler Başkanlıkça uyarılarak, raporun Başkanlık görüşü ile Genel Müdüre sunulması, esası etkileyecek derecede noksan ve hata görülmesi halinde, tamamlanması ve düzeltilmesi için bir nüshası alıkonularak rapor aslı ve eklerinin müfettişe geri gönderilmesi,

b) Rapor uygun bulunduğu takdirde Genel Müdüre sunulması,

Sağlanır.
İşlem Gören Rapor Sonucunun Müfettişe Duyurulması
Madde 69 -
Raporlarla ilgili olarak Genel Müdürlük Personel ve Disiplin Komis­yonlarınca alınan kararların, daire başkanlıklarının inceleme raporları hakkındaki görüşlerim bildiren yazıların ve soruşturma raporlarına ilişkin mahkeme kararlarının birer örneği ilgili müfettişe gönderilir.
Bilirkişi
Madde 70 -
İnceleme ve soruşturma nedeniyle gerekli görülen durumlarda, bilim, teknik, sanat ve uzmanlığa ilişkin konularda, düşünce ve kanılarını bildirmeleri için seçimi ve sayılarının saptanması müfettişe ait olmak üzere, Genel Müdürün onayı ile bilirkişilere başvurulabilir. Bunlara ait ücretler müfettişin yazışma istinaden birimlerce Genel Müdürlük adına ödenir.                

Sahtecilik eylemleri ile ilintili belgeler üzerinde yapılması zorunlu "Yazı ve İmza Tat­bik" işlemleri, Polis Akademisi ya da benzer kuruluşların laboratuarlarında, soruşturma ile görevlendirilen müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Başkanının onayı alınarak sonuçlandırılır. Bilirkişi rapor ücretinin ödenmesi işlemi müfettişçe sağlanır.
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler, Geçici Hükümler, Yürürlük ve Yürütme
BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Üst Düzey Yöneticilerin Yükümlülükleri
Madde 71 -
Genel Müdürlük müfettişleri görev emirlerini, Genel Müdürün emri ve­ya onayı üzerine Teftiş Kurulu Başkanlığından alırlar.

a) Genel Müdürlük Daire Başkanlıkları kendilerine doğrudan intikal eden ihbar ve şi­kayetlerden; Belli bir özlük hakkını isteme, çözüm önerme, temenni veya herhangi bir idari ve teknik ihtilafı giderme gibi daire başkanlıklarının kendi uzmanlıklarına giren konuları kendileri çözümlerler.

Ancak, incelenen konularda suç unsurları belirlenen ve soruşturmalarında müfettişlik bilgi ve yeteneği ile teftiş metot ve tekniklerinin kullanılmasını gerektiren hususlar, gerekçe­li olarak bizzat Genel Müdür onayı alındıktan sonra Teftiş Kuruluna aktarılır.

b) Başmüdürlükler ve Ünite Amirleri; Ünitelerine intikal eden ihbar ve şikayetler üzerine, gereken ilk incelemeyi görevlendirecekleri personele yaptırırlar. Mahallinde muhakkik görevlendirmek suretiyle, inceleme ve soruşturması imkan dahilindeki konular, Başmüdür­lükler ya da ünite amirliklerince sonuçlandırılır. Müfettiş bilgi ve tekniğini gerektirecek dü­zeyde önem ve ağırlıkta görülen konular ise doğrudan Genel Müdürlüğe intikal ettirilir.
Yöneticilerin Yükümlülükleri
Madde 72 -
Teftiş, İnceleme ve Soruşturma ile görevlendirilen Müfettişlere; İlgili birimin üst düzey yöneticisi; işlerinin gereğine uygun biçimde yürütülmesini olanaklı kılacak şekilde ve görevleri süresince, kariyerlerine uygun çalışabilecekleri bir yer tahsis etmek, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde şehirlerarası otomatik görüşmeye açık bir telefon tesis ettirmek, görevine ilişkin diğer gereksinimlerini ve isteklerini yerine getirmek, gerekli önlemleri almak,

Teftiş defteri ile en son iki teftişe ait raporları ve bunlarla ilgili bildirileri, istediğinde müfettişe vermek, bu belgeleri yerine atananlara imza karşılığında devir ve teslim etmek,

Hastalık ve bunun gibi zorunlu nedenler dışında, yıllık izin, nakil, kursa katılmak için personelin görevden ayrılmasını gerektiren durumlarda, müfettişin yazılı iznini almak, izin kullanmaya başlamış olan personeli, müfettişin isteği üzerine göreve çağırmak,

İle yükümlüdür.
Birim Amirleri ve İlgili Personelin Yükümlülükleri
Madde 73 -
Birim amirleri ve ilgili personel; para ve para hükmündeki kağıtlar ile ambar ve depolarında bulunan ayniyat ve bunlarla ilgili tüm belge ve defterleri, gizli de olsa bütün belgeleri ilk talepte müfettişe göstermek, saymasına ve incelemesine yardımcı olmak,

Müfettişin gerekli gördüğü evrak, kayıt ve belgelerin, müfettişlik mühürü ve imzasıy­la onaylanmış suretlerini yerine koymak koşulu ile asıllarını veya suretlerini vermek,

Müfettiş tarafından sorulan sözlü ve yazılı sorulan geciktirmeden cevaplandırmak,

İle yükümlüdür. İlgililer bu yükümlülüklerini hiç bir nedenle geciktiremezler.
Aylık, Yolluk ve Diğer İstihkakların Alınması
Madde 74 -
Müfettişler; Aylık, yolluk ve diğer istihkaklarım tahakkuku müteakip Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatındaki veznelerden çek karşılığında alırlar. Bunun için kendilerine bir kredi cüzdanı ve çek karnesi verilir. Kredi cüzdanı ve çek tamamen kul­lanıldıktan sonra yenisi alınmak üzere, Teftiş Kurulu Başkanlığına bir yazı ekinde iade edi­lir. Kredi cüzdanı ile çeklerin kaybedilmeleri halinde, durum derhal Teftiş Kurulu Başkanlı­ğına bildirilir.

Çekilen paranın hak edilen miktarı aşmaması esastır. Ertesi aya borç devri ancak, ayın son günlerinde görevle ilgili olarak yolculuk yapılması halinde uygun görülebilir. Alınan pa­ranın hak edilenden fazla olduğu anlaşıldığı takdirde, fazla miktar makbuz karşılığında der­hal yatırılır.

Yıl sonlarında borç ve alacak artığı bırakılmaz.
Çalışma ve Hesap Cetveli
Madde 75 -
Müfettişler; Çalışmalarını, aylık, yolluk ve diğer istihkaklarını her ay sonunda düzenleyecekleri "Çalışma ve Hesap Cetveli"nde gösterirler. Bu cetvellerin ait oldukları ayı takip eden ayın ilk haftası içinde hazırlanarak, Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilmesi gerekir.

Çalışma ve Hesap Cetvelinin birinci sayfasında; Çalışmalar, günler itibarı ile ana hatlarıyla belirtilir. Cetvelin ikinci sayfasında, müfettişlerin yolculuk ve geceleme giderleri, ay­lık vb. istihkakları ve bunlara karşılık çekilen paraları gösteren tablolar doldurulur.

Çalışma ve Hesap Cetvellerine, müfettişin çektiği paralara ait çekler, vezneye iade edilen fazla paraya ait vezne makbuzları, uçak biletleri, geceleme giderlerine ait makbuz ve­ya faturalar eklenir.
İzin Kullanılması
Madde 76 -
Müfettişler, yürürlükteki mevzuata göre aldıkları izinlere hangi gün baş­ladıklarını ve göreve dönüş tarihlerini Teftiş Kurulu Başkanlığına yazıyla bildirirler. Teftiş Kurulu Başkanlığından ayrıca onay alınmadıkça, verilen iznin bir defada kullanılması esastır.
Müfettişlik Mühür ve Belgeleri, Demirbaşlar
Madde 77 -
Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarına birer resmi mühür, şifre cetveli ve Genel Müdür tarafından imzalanmış kimlik belgesi verilir. Ayrıca hesap makinesi, daktilo ve­ya bilgisayar, çanta vb. malzemeler olanaklar ölçüsünde Başkanlıkça sağlanır.
Haberleşme
Madde 78 -
Müfettişler; teftiş, inceleme ve soruşturma çalışmaları ile ilgili olarak çeşitli kurum ve makamlarla ilişkilerinde, doğrudan doğruya veya Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığı ile haberleşme yaparlar.

Acele ancak gizli olmayan haberleşmelerde, duruma göre telgraf, faks ya da telefon kullanılabilir.

Müfettişler; görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını aynı gün telgraf ve­ya faksla, bir yerden ayrılmadan 48 saat önce hangi tarihte nereye gidildiğini telgraf veya faksla Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler. Bu haberleşmelerin gizlilik içerdiği durumlar­da şifre kullanılarak yapılması zorunludur.
Kayıt ve Dosya işleri
Madde 79 -
Müfettişler yazdıkları rapor ve diğer yazıların birer nüshasını ve kendilerine gelen yazılarla genelgeleri özel dosyalarda saklarlar ve çeşitli makamlara gönderdikleri rapor ve yazılar ile kendilerine gelen yazıları bir kayıt defterine tarih sırasına göre işlerler.
Kılavuz
Madde 80 -
Teftiş, inceleme ve soruşturma şekil ve usulleri raporların düzenleniş şekli, Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin konular, Teftiş Kurulu Başkanlığınca kılavuzlarla düzenlenir.
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 81 -
20/09/1993 tarih ve 21704 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "PTT Teftiş Kurulu Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 - Yönt. (RG: 22.07.1997) (Ek:RG-16/10/1997-23142)
Durumları, PTT Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine bu değişiklikle ilave edilen (e) bendi kapsamına giren Müfettişler, değişikliğin Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren bir ay sonra bu görevlerinden çekilmiş sayılırlar.
Yürürlük
Madde 82 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 83 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürü yürütür.
 EKLER İÇİN DOSYALAR BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK-1 TURNE TEFTİŞ PROGRAMININ HAZIRLANMASINA ESAS OLUŞTURAN BÖLGE VE İLLERİ GÖSTERİR LİSTE:
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 04/09/1996 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-2 MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI BAŞVURU FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 31/07/2009 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (5)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul