En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU KONTROLÖRLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğüne bağlı Başmüdürlüklerde görev yapan Teftiş Kurulu Kontrolörlerinin atanmalarını, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğüne bağlı Teftiş Kurulu Kontrolörlerinin atanmalarını, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik, 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu hükümlerine göre hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
Bu Yönetmelikte geçen;

ifade eder.
Başmüdürlüklerde Çalıştırılacak Kontrolör Sayısı
Madde 5 -
Başmüdürlüklerde çalıştırılacak kontrolörlerin sayıları, her başmüdürlük için Genel Müdürlükçe saptanır.
İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki, Sorumluluk ve Yükümlülükler
Teftiş Kurulunun Görevi
Madde 6 -
Teftiş Kurulu Başkanlığı, başmüdürlüklere bağlı işyerlerinde Genel Müdürün emriyle, kontrolörlere teftiş ve inceleme yaptırır. Gerektiğinde ilgililer hakkında soruşturma açtırır.

Teftiş Kurulu Başkanlığı, teftiş, inceleme ve soruşturma emirlerini gereğine göre doğrudan veya başmüdürlük aracılığı ile kontrolörlere bildirir.
Teftiş Kurulu Başkanının Görev ve Yetkileri
Madde 7 -
Teftiş Kurulu Başkanı;

a) Kontrolörlerin teftiş programlarını hazırlamak, Genel Müdürün onayını aldıktan sonra kontrolörlere duyurulmasını ve programın uygulanmasını sağlayıp, izlemek,

b) Kontrolörlerin çalışmalarını genel olarak kontrol etmek,

c) Kontrolör tarafından düzenlenen ve Teftiş Kuruluna gelen raporları inceletmek, esas ve yönteme ilişkin hata ile noksanlıkların giderilmesini ve tamamlanmasını sağlamak, işyerlerinin hizmetlerine ilişkin eleştiri, düşünce ve önerilerini Genel Müdüre sunmak, sonucunu izlemek,

d) Kontrolörlerin, en iyi biçimde yetişmelerini sağlamak için eşliğinde çalışacakları müfettişleri seçmek ve çalışma esaslarını saptamak,

e) Kontrolörleri, gereğine göre bağımsız, gereğine göre müfettiş veya diğer kontrolörlerle birlikte çalıştırmak,

ile yükümlü ve yetkilidir.
Başmüdürlerin, Teftiş, İnceleme ve Soruşturma Yönünden Görev ve Yetkileri
Madde 8 -
Başmüdürler;

a) Kontrolörlere inceleme ve soruşturma yaptırmak,

b) Kontrolörlerin çalışma düzeni ve etkinliklerini kontrol etmek,

c) Kontrolörlerin aylık çalışma ve hesap çizelgelerini incelemek, işlemlerini tamamlamak,

d) Başmüdürlüklerine bağlı işyerlerinden teftiş programına alınması gerekli görülenler hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığına öneride bulunmak,

e) Kontrolörlerce yapılan inceleme ve soruşturma işleri hakkında, Teftiş Kurulu Başkanlığına her üç ayda bir örneğine uygun çalışma raporlarını göndermek,

ile yükümlü ve yetkilidirler.
Görevlendirme
Madde 9 -
Kontrolörler Teftiş Kurulu Başkanı veya başmüdürden aldıkları talimatla görev yaparlar. Başka bir makam tarafından kontrolörlere teftiş, inceleme ve soruşturma görevi verilemez. Kontrolörler aldıkları görevin sonuçlarını emri veren makama bildirirler.
Kontrolörlerin Görev ve Yetkileri
Madde 10 -
Kontrolörler, başmüdürlükler ile bağlı işyerlerinde;

a) Hizmetlerin mevzuata ve emirlere uygun yürütülüp yürütülmediği, personelin görev ve yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği hususlarında; teftiş, inceleme ve soruşturma yaparak sonucu hakkında rapor düzenlemek,

b) İşlemlerini denetlediği personelin verim, bilgi ve yetenekleri hususunda bilgi edinmek, gerektiğinde haklarında "İnceleme Raporu" hazırlamak,

c) Hata ve noksanlıkların düzeltilmesi çarelerini araştırmak, raporlarında bu konulara ilişkin önerilere yer vermek,

d) İşletme çalışmalarının ekonomik gereklere uygun olarak, verimli ve akılcı bir düzende yürütülmesi yanında, Genel Müdürlük çalışma ilkelerinin iş yerlerinde benzer biçimde uygulamasını sağlamak,

e) Herhangi bir şekilde öğrendikleri, kanunlara ve mevzuata aykırı işlem ve davranışları başmüdürlüğe (gerektiğinde Genel Müdürlüğe) bildirmek, alacakları talimat üzerine soruşturma yapmak, soruşturma onayı almaya sürenin elverişli olmaması durumunda derhal soruşturmaya başlamak,

f) Teftiş, inceleme veya soruşturmaya başlamadan önce, görevlerinden izinli ayrılmış personelin, izinleri bitmeden görevlerine başlamaları iş bakımından zorunlu görüldüğü takdirde, durumu personelin en yakın birim amirine bildirmek,

g) Yetkili makamca verilecek emir üzerine diğer çalışmaları yapmak,

ile görevli ve yetkilidirler.

Kontrolörlerin bu yetkileri kullanabilmeleri ya da bağımsız olarak görev yapabilmeleri, belirli bir yetişme süresinin sonunda, kendilerine Teftiş Kurulu Başkanlığınca yazılı yetki verilmesiyle mümkündür.
Kontrolörlerin Sorumlulukları ve Uyacakları Hususlar
Madde 11 -
Kontrolörler mevzuatta öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan, görevlerini noksansız ve zamanında yerine getirmekten yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

Kontrolörler bulundukları yerlerde, görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. Yürütmeye müdahale edemezler. İnceledikleri belgeler üzerinde açıklama, ekleme ve düzeltme yapamazlar. Kuruluş personeli ile sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar dışında özel ilişki tesis edemezler. Teftiş edecekleri yerleri, yapacakları işleri ve görevleri nedeniyle edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.
Kuruluş Personelinin Yükümlülüğü
Madde 12 -
Kuruluş personelinden;

a) Yöneticiler;

1) Teftiş, inceleme ve soruşturma ile görevlendirilen kontrolöre işlerinin gereğine uygun bir şekilde yürütülebilmesi için, görevleri süresince çalışabilecekleri uygun bir yeri tahsis etmek, görevine ilişkin gereksinimlerini ve isteklerini yerine getirmek ve gerekli diğer önlemleri almak,

2) Teftiş defteri ile en son iki teftişe ait raporları ve bunlarla ilgili bildirimleri istendiğinde vermek, yerine atananlara imza karşılığı devir ve teslim etmek,

3) Hastalık ve bunun gibi zorunlu haller dışında, yıllık izin, nakil, kurs gibi personelin görevden ayrılmasını gerektiren durumlarda kontrolörün yazılı iznini almak, izin kullanmaya başlamış personeli, kontrolörün talimatı üzerine göreve çağırmak,

b) Birim amirleri ve ilgili personel;

1) Para ve para hükmündeki kağıtlar ile ambar depolarında bulunan ayniyat ve bunlarla ilgili gizli de olsa tüm belge ve defterleri, ilk talepte kontrolöre göstermek, saymasına ve incelemesine yardımcı olmak,

2) Kontrolörün, gerekli gördüğü evrak, kayıt ve belgelerin, kontrolörlük mühürü ve imzasıyla onaylanmış suretlerini yerine koymak koşuluyla asıllarını veya suretlerini vermek,

3) Kontrolör tarafından sorulan sözlü ve yazılı soruları geciktirmeden cevaplandırmak,

ile yükümlüdürler ve bu yükümlülüklerini hiçbir şekilde geciktiremezler.
Görevden Uzaklaştırma
Madde 13 -
Kontrolörler;

a) Teşebbüs ve bağlı ortaklığın; paraları, para hükmündeki evrak ve senetleri ile diğer mevcutlarına karşı veya bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve defterler üzerinde suç işlenmesi,

b) Kasayı, ambarları saydırmaktan, para ve para hükmündeki evrak, senet, ayniyat veya bunların kayıt ve hesaplarını göstermekten ya da sorulan sorulara kanuni bir sebep olmaksızın cevap vermekten kaçınılması,

c) Teftiş, inceleme veya soruşturmanın güçleştirilmesi,

d) Sözleşmeli personel hakkında cezai kovuşturma yapılması,

e) İşyerlerinde kişilere veya mallara karşı ağır zarar verilebileceğine dair kuvvetli emare bulunması,

f) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun 17 nci maddesi kapsamına giren eylemlerin tespit edilmesi,

hallerinde, ilgili personel için gerekçelerini sunmak suretiyle işe almaya yetkili olan veya kendilerine bu yetki devredilen organ veya görevliler tarafından görevden uzaklaştırma işlemi yapılmasını sağlarlar.
İşlerin Süresinde Bitirilememesi ve Devri
Madde 14 -
İşlerin süresinde bitirilememesi veya devrinde aşağıda belirtilen hususlara uyulur:

a) Kontrolörler, kendilerine verilen işleri belirtilen süreler içerisinde bitirirler. Süresinde bitirilemeyeceği anlaşılan işler hakkında, emri veren makama zamanında yazılı bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler.

b) Kontrolörlere verilen işin devredilmemesi esastır. Kontrolörler ellerindeki işleri, işi kendilerine veren makamın yazılı emri veya izniyle başka bir kontrolöre devredebilirler.

c) Devredilecek işler için devri yapacak olan kontrolör tarafından 3 nüsha olarak hazırlanacak "devir tutanağı"nda devredilen işin ne olduğu, ne kadarının incelemeye tabi tutulduğu, olay hakkında ne gibi görüş ve kanaate varıldığı yazıldıktan sonra, işe ait bütün belgeler ek dizi pusulasıyla birlikte, işi devralana imza karşılığı teslim edilir.

Devir tutanağının ve dizi pusulasının ikinci nüshası; devreden kontrolör tarafından, devir emrini veren makama bir yazı ile gönderilir. Üçüncü nüsha tutanak devredende kalır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kontrolörlüğe Giriş, Giriş Sınavı Koşulları ve Sınavlarla İlgili Diğer İşlemler
Kontrolörlüğe Giriş
Madde 15 -
Kontrolör olabilmek için giriş sınavını kazanmak şarttır.

Sınavın açılmasına, Teftiş Kurulu Başkanının önerisi ve Genel Müdürün onayı ile karar verilir.
Kontrolörlük Giriş Sınavı Koşulları
Madde 16 -
Giriş sınavına katılabilmek için;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

c) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Personel Yönetmeliği’nin Kuruluşta görev alacaklarda aradığı nitelikleri taşımak,

d) Sicil, karakter, sağlık durumu ve temsil yeteneği bakımından göreve alınmasına engel hali bulunmamak,

e) Askerliğini yapmış veya sınava girdiği tarihte erteletmiş olmak,

f) Sınavın açıldığı yılın başında 30 yaşını, Kuruluşta en az 3 yıl çalışmakta olanlar için 35 yaşını doldurmamış olmak,

g) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte ve Yüksek Okulları ile bunlara denkliği yetkili Makamlarca kabul edilen en az dört yıl süreli yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

h) Kontrolörlük giriş sınavına daha önce en çok bir defa katılmış olmak,

gereklidir.
Giriş Sınavının İlanı
Madde 17 -
Giriş sınavının açılış tarihi, yapılacağı yerler, giriş koşulları ve istenilecek belgeler, Türkiye genelinde günlük olarak yayımlanan tirajı yüksek 3 ayrı gazetede değişik tarihlerde ilan olunur.

İlanlar, sınav tarihinden en az bir ay önce yapılır.

Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavların başlama tarihinden en çok 15 gün öncesine kadar devam edecek şekilde belirlenir.
Giriş Sınavının Şekli ve Yerleri
Madde 18 -
Bu Yönetmelikte aranan koşullara sahip adaylar, yazılı ve sözlü olmak üzere iki sınava tabi tutulurlar.

Genel Müdürlük Makamı, yazılı sınavı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine yaptırabilir.

Gerek görülmesi halinde, Genel Müdür onayı ile sınav sadece kurum içi personel arasında açılabilir. Bu durumda giriş sınavı ilanı kurum içi araçlarla yapılır :

Yazılı sınavda başarılı olmayanlar sözlü sınava alınmaz.
Giriş Sınavının Konuları
Madde 19 -
Giriş sınavı aşağıda gösterilen konulardan yapılır:

a) Hukuk (Anayasa, Ceza, İdare, Medeni ve Borçlar Hukukunun Genel Esasları),

b) Ekonomi (Makro ve Mikro Ekonomi),

c) Maliye (Genel Maliye Teorisi ve Politikası, Türk Vergi Kanunlarının Esasları, Bütçe Tekniği),

d) Muhasebe (Genel Muhasebe, Bilanço Analizi).
Sınav Kurulu
Madde 20 -
Giriş sınavını yapacak Sınav Kurulu; Teftiş Kurulu Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile Kurul Başkanının başkanlığında, Teftiş Kurulunda görevli müfettişler arasından seçilecek en az dört üyenin katılımıyla oluşur. Ayrıca iki yedek üye seçilir.
Sınav Notlarının Değerlendirilmesi ve Sınav Sonrası işlemler
Madde 21 -
Giriş sınavlarındaki tam not; yazılı sınav gruplarından ayrı ayrı ve sözlü sınavda ise tek olmak üzere 100’dür.

Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için yazılı sınav gruplarından alınan notlardan her birinin 60 dan, ortalamasının da 70 den aşağı olmaması gerekir.

Yazılı sınavda başarılı olanlar Teftiş Kurulu Başkanlığınca bir yazı ile sözlü sınava davet edilir.

Sözlü sınavda 19 uncu maddede sayılan konulardan hazırlanan sorular sorulur. Ayrıca, adayların zeka, kavrama hızı, ifade yeteneği, hal ve hareketleri gibi kişisel özellikleri de göz önünde tutulur.

Giriş sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 70 den az olmaması gerekir. Giriş sınav notu, yazılı sınav ortalaması ile sözlü sınav notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur.

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla olursa, giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde, sözlü sınav notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından tutanakla belirlenir. Giriş sınavını kazananlara Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılır.

Giriş sınavını kazananların atanmaları, sınav başarı sırasına göre yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kontrolörlerin Yetiştirilmesi
Kontrolörlerin Yetiştirilmesi
Madde 22 -
Kontrolörlerin yetiştirilmesinde;

a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

b) Kuruluş mevzuatı ve genel mevzuatın kuruluşla ilgili yönleri ile PTT işletmeciliği konularında görgü ve mesleki bilgileri kazandırmak, teftiş, inceleme, soruşturma esas ve yöntemlerini, rapor yazma tekniğini öğretmek, bu konulardaki alışkanlık ve yeteneklerini geliştirmek,

c) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığını kazandırmak,

amaçları güdülür.
Kontrolörlerin Yetiştirilme Programı
Madde 23 -
Kontrolörlüğe atananlar aşağıdaki programa göre yetiştirilirler:

a) Birinci Dönem Çalışmaları; Teftiş Kurulu Başkanlığınca, kurul yetki alanına giren teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili yürürlükteki mevzuatın öğretilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir ve süresi 2 aydır.

b) İkinci Dönem Çalışmaları; Kontrolörlerin yetişmeleri amacıyla müfettişler refakatinde yaptıkları teftiş, inceleme ve soruşturma çalışmalarından oluşur ve bu dönem 6 aylık bir süreyi kapsar.

Kontrolörler, refakatinde çalıştıkları müfettişin denetimi ve gözetimi altında görev yaparlar.

Grup başkanları programlarını, mevzuat ve uygulamasının, teftiş ve soruşturma yöntemlerinin yeteri derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde düzenler ve uygularlar.

c) Üçüncü Dönem Çalışmaları; birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitirenlerin yanında çalıştıkları müfettişlerin görüşleri de alınarak, Teftiş Kurulu Başkanlığınca, kontrolörlere 4 ay süreli olarak re’sen teftiş, inceleme ve soruşturma yapma yetkisi verilebilir.
Staj Döneminde Meslekten Çıkarılma
Madde 24 -
Eğitim döneminin herhangi bir aşamasında başarılı olamayanlar ile refakat çalışmaları sonuçlarına ve almış oldukları sicil raporlarına göre başarı gösteremeyeceği anlaşılanlar veya tutum ve davranışları itibariyle bu görevi yapamayacak nitelikte görülenler, PTT Genel Müdürlüğü Unvan Yükselme Esasları gözetilmek suretiyle başka bir göreve atanırlar.
Kontrolörlüğe Atanma
Madde 25 -
Kontrolörlerden, bir (1) yıllık süre içerisinde; tabi tutuldukları hizmet içi eğitimdeki başarı durumlarına, refakat çalışmaları ile re’sen yaptıkları, inceleme, soruşturma ve teftiş raporlarına göre durumları değerlendirilerek olumlu bulunanların, aşağıda gösterilen esaslar çerçevesinde kontrolör kadrolarına atamaları yapılır.

Kontrolörlerin atanmaları ihtiyacı olan başmüdürlüklerin durumuna göre Teftiş Kurulu Başkanlığınca karara bağlanır ve gerekli onay alınarak atanma işlemleri Personel Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilir.
Kontrolör Kıdemi
Madde 26 -
Kontrolörlükte kıdem, sınavdaki başarı sırasına ve kontrolör olarak geçen hizmet süresine göre saptanır.
Görevden Ayrılan Kontrolörlerin Yeniden Göreve Başlama Koşulları
Madde 27 -
Görevlerinden istifa suretiyle veya naklen ayrılan kontrolörlerin yeniden kabulleri, ayrı bulundukları süre içerisinde kanuni yönden hüküm giymemiş olmak, disiplin yönünden ise Ücret Kesilmesi ya da daha üst bir ceza almamış bulunmak koşuluyla PTT Genel Müdürlüğü Makamının onayına bağlıdır.

Kontrolörlük görevinden ayrıldıktan sonra yeniden kontrolörlüğe dönenler, kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar.
Kontrolörlük Güvencesi
Madde 28 -
Kontrolörlük hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir özellik taşıdığından, kontrolörler kendi istekleri dışında veya ifa ettikleri hizmetlerin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki ve mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe, görevden alınamaz ve diğer idari görevlere atanamazlar.

Sıhhi, ahlaki veya mesleki gibi yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgelerle ortaya konulması gerekir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kontrolörlerin Çalışma Esasları
Genel Esas
Madde 29 -
Kontrolörler genel olarak, Teftiş Kurulu Başkanının gözetim ve denetimi altında, başmüdürlükleri tarafından, ayrı ayrı veya gruplar halinde çalıştırılır. Grup başkanı, gruptaki kontrolörlerin en kıdemlisi olur.
Grup Halindeki Çalışmalar
Madde 30 -
Belirli konuların inceleme ve soruşturmasına ya da belirli bir çalışma devresine ilişkin teftiş ve inceleme programının uygulamasına birden fazla kontrolör görevlendirildiğinde, işin saptanan süre içinde bitirilmesi grup başkanı tarafından sağlanır.
Grup Başkanının Görevi
Madde 31 -
Grup başkanlığını üstlenen kıdemli kontrolör kendisine verilen görevi yapmakla birlikte, eşliğinde bulunanların çalışmasını, verilen program veya emirlere göre en çok verim alınmasını olanaklı kılacak biçimde düzenlemek ve izlemekle yükümlüdür.

Teftiş, inceleme ve soruşturma nedeniyle, iş yerleri ile diğer makam ve kişilerle yapılacak yazışmalar grup başkanının imzasıyla yapılır.
Müfettişlerle Kontrolörlerin Birlikte Çalışmaları Halinde Yapılacak İşler
Madde 32 -
Teftiş, inceleme ve soruşturma için gidilen yerlerde, müfettişlerle kontrolörlerin görev gereği bir arada çalışmaları halinde, PTT Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin bu konuda koyduğu esaslara göre işlem yapılır.
Kontrolörler ile Diğer Personelin Birlikte Çalışmaları
Madde 33 -
Kontrolörlerin görevli bulunduğu yerlerde inceleme ve soruşturma ile görevlendirilen personel, kontrolörce sakınca görülmediği takdirde ve çalışmaları hakkında kontrolöre bilgi vermek koşuluyla görev yaparlar.
Kontrolörlerin Haberleşme Biçimi
Madde 34 -
Kontrolörler bağlı bulundukları başmüdürlükler dışındaki diğer başmüdürlükler, bağımsız üniteler, Genel Müdürlük ve Genel Müdürlük düzeyindeki diğer tüm makamlarla olan haberleşmelerini başmüdürlükleri aracılığıyla, bunların dışındaki işyerleri ve makamlarla olan haberleşmelerini ise doğrudan doğruya yaparlar. Bağlı oldukları başmüdürlükler dışındaki çalışmalarda bulunulan Başmüdürlük ve Genel Müdürlükçe saptanan durumlarda ise Teftiş Kurulu Başkanlığı ile aracısız haberleşebilirler.

İvedi ve gizli hallerde haberleşme; şifresi olan makamlarla kapalı telgraf veya kapalı faks yazıyla yapılır. İvedi fakat gizli olmayan haberleşmelerde, duruma göre telgraf, faks, telefon kullanılabilir.
Kontrolörlerin Başka Başmüdürlüklerde Çalıştırılmaları
Madde 35 -
Kontrolörler, gerekli görülen durumlarda, Teftiş Kurulu Başkanının önerisi ve Genel Müdürün onayı ile bağlı oldukları Başmüdürlük dışında teftiş, inceleme ve soruşturma işlerinde çalıştırılabilir.
ALTINCI BÖLÜM
Teftiş İnceleme ve Soruşturma
Teftiş Programının Hazırlanması ve Uygulanması
Madde 36 -
Teftiş programları Genel Müdürlük taşra teşkilatındaki birimlerin iş kapasitesi ve çalışma durumları, daha önceki teftiş programları ve kontrolör sayısı gözönünde bulundurularak "Turne" ve "Turne Dışı" teftiş esasına göre; Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanıp, Genel Müdürün onayına sunulur.

Buna göre; Başmüdürlüklerin bulunduğu iller ile bu yerlerin belediye hudutları içindeki birimlerinin teftişi "Turne Dışı" teftiş esasına göre; bu ile bağlı ilçe ve yerleşim merkezlerindeki işyerleri ile diğer ünitelere bağlı işyerlerinin teftişi ise "Turne" teftişi esasına göre yapılır.

Turne ve turne dışı teftiş programlarında uygulama esasları da belirtilir.

Genel Müdür tarafından onaylanan programlar, kontrolörlere uygulama tarihinden en az 15 gün önce gönderilir.

Kontrolörlere yukarıda açıklanan esaslara göre her yıl iş durumu gözetilerek, 4 ay süreli turne teftişi yaptırılır. Bu süre zorunlu durumlarda Teftiş Kurulu Başkanlığınca uzatılabilir.

Kontrolörler; Teftiş Kurulu Başkanlığınca gönderilen programda belirtilen turneye başlama ve bitiş tarihlerine uymak ve programlarını tamamlamak zorundadırlar. Teftişler, zorlayıcı nedenlerin yazılı olarak Başkanlığa bildirilmesi koşulu ile verilecek onay gereğince, programda belirtilen süre sonunda kesilebilir. Bu durumda hangi konulara bakılamadığı da teftiş raporunda ayrıntılı şekilde gösterilir.
Teftişin Başlangıcı ve Yöntemi
Madde 37 -
Teftiş, aksine bir emir verilmedikçe bir önceki teftiş tarihinden itibaren başlar.

Teftiş, mevzuata ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlattırılan "Teftiş Kılavuz"larına göre, tarama ya da sondaj yöntemiyle yapılır.

İşlemlerin, kuruluşun önemli derecede zarar ve gelir kaybına neden olacak biçimde hatalı görülmesi veya yolsuzluk bulunması durumunda teftiş; hatalı veya yolsuzluk saptanan konularda ve özellikle bununla ilgili personelin işe başladığı tarihten itibaren tarama yöntemiyle yapılır.
Teftiş Yeri ve Sırası
Madde 38 -
Teftişin, teftiş edilen iş yerinde yapılması, raporların yerinde düzenlenmesi ve programda gösterilen yerlerin sırasıyla teftiş edilmesi esastır.

Ancak zorunlu hallerde, Kurul Başkanlığının önceden izni alınmak koşuluyla başka bir iş yerinde teftiş yapılabilir ve Kurul Başkanlığına önceden bilgi verilerek programdaki teftiş edilecek yerlerin sırası değiştirilebilir.
Teftiş Raporu
Madde 39 -
Kontrolörler teftiş ettikleri merkezlerde, teftiş konusuyla ilgili Genel Müdürlük dairelerine göre ayrı ayrı teftiş raporları düzenlerler.

Teftiş raporlarındaki eleştirilerin dayanağı, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve yönergelerdir.
Teftiş Raporlarının Kapsamı
Madde 40 -
Teftiş Raporlarında;

a) Teftiş edilen Merkezin adı ve teftişin başladığı tarih,

b) Bir önceki teftişin hangi tarihte ve kim tarafından yapıldığı,

c) Teftiş edilen merkez müdürünün adı, soyadı, sicil numarası ile hangi tarihten itibaren o görevde bulunduğu,

d) Eleştirilen ve beğenilen işlemler ve nedenleri,

e) Eleştirilen işlerden bazıları merkezden ayrılan memur ve amirlerin zamanına ait ise, kusurlu işin yapıldığı tarih ile bu memur ve amirlerin adları, soyadları, sicil numaraları ve halen nerede bulundukları,

f) Önceki teftişte eleştirilmiş olan kusur ve noksanlıkların ne dereceye kadar düzeltildiği, henüz düzeltilmemiş olanlar varsa, bunların hangi nedenlerden ileri geldiği,

g) Grup halinde yapılan teftişlerde hangi işlemlerin kim tarafından teftiş edildiği,

h) Teftişin bitirildiği tarih ile teftişi yapanların adları, soyadları ve unvanları gibi bilgilerin belirtilmesi,

zorunludur.
Teftiş Raporlarının Göreceği İşlemler
Madde 41 -
Kontrolörler tarafından düzenlenen teftiş raporları, teftiş defterine kaydedilerek teftişi yapılan yerin amirine imza karşılığı verilir.

Raporlar, teftiş edilen memur ve amirleri tarafından süresi içinde yanıtlanarak kontrolöre iade edilir.

Cevapları alınan raporlar, teftiş edilen merkezin bağlı olduğu üst makama gösterilir. Bu makamlar, raporları inceledikten sonra aldıkları önlemleri, yaptıkları bildirileri ve görüşlerini belirtmek suretiyle, kontrolöre iade ederler. Kontrolörler ek görüşleri ile birlikte raporları en kısa sürede bir yazı ile Genel Müdürlüğe gönderirler.

Teftiş gören personelin cevap ve teminatı ile bağlı olduğu üst makamın yaptığı bildiride noksanlık bulunması durumunda, raporlar Genel Müdürlüğe gönderilmeden bu noksanlıkların giderilmesi sağlanır.

Teftiş edilen kısımlarla ilgili olarak rapor düzenlenmesine gerek bulunmadığında, durum Genel Müdürlüğe gönderilen yazıda açıklanır.
Teftiş Raporlarının Cevap Süresi
Madde 42 -
İlgililerce, teftiş raporlarının silintisiz ve kazıntısız olarak yanıtlanması ve en geç on beş gün içinde kontrolöre geri verilmesi zorunludur. Bu süre zorlayıcı nedenler karşısında kontrolörler tarafından uzatılabilir.
Teftiş Raporlarına Genel Müdürlükte Uygulanacak İşlemler
Madde 43 -
Kontrolörler tarafından işlemi tamamlanarak Genel Müdürlüğe gönderilen raporlar, Teftiş Kurulunda incelendikten sonra ilgili dairelere gönderilir. Daireler raporları en geç bir ay içinde inceleyip, gereğine göre alınan önlemleri ve teftiş gören birimlere yapılan bildirileri de belirtmek suretiyle, Teftiş Kuruluna iade edilir. Bu süre zorlayıcı nedenler karşısında uzatılabilir.

Dairelerin görüş, önlem ve bildirilerini kapsayan raporlar, kurulda görevli müfettişlerce görülerek varsa dairelerce yapılan tebliğler kontrolörlere iletilir.

Kontrolörler Genel Müdürlük dairelerince yapılan işlemlerde ve bildirilerde noksanlık veya mevzuata aykırılık görürlerse, bu yönü ayrı bir yazı ile açıklayıp tamamlayıcı görüşlerini Teftiş Kurulu Başkanlığına sunarlar.
İnceleme Raporlarının Kapsamı
Madde 44 -
İnceleme Raporları;

a) Genel Müdürlükçe veya başmüdürlükçe incelenmesi bildirilen konular,

b) Yürürlükteki, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve emirler ile bunların uygulanmasında görülen aksaklık ve noksanlıklar, aksaklıkların düzeltilmesi, noksanlıkların giderilmesi yolları, yeniden konulması gereken hüküm ve yöntemler hakkında görüş ve öneriler,

c) Teftişlerde, öncelikle ve doğruca Genel Müdürlüğe duyurulmasında yarar görülen hususlar,

d) Yakınma ve ihbarlar üzerine yapılan incelemeler sonucunda, soruşturmayı gerektirir bir durum bulunmaması,

ile ilgili olarak düzenlenir.
Soruşturma Açılmasını Gerektiren Nedenler
Madde 45 -
Soruşturma; kuruluş hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile mevzuatın emrettiği görevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyen, uyulması zorunlu kılınan hususları yapmayan, yasakladığı işleri yapan, kanunlara göre suç sayılan işlem ve eylemlerde bulunan personel hakkında disiplin, idari ve yasal sorumlulukların belirlenmesi için açılır.
Soruşturma Açılma Biçimi ve Yetkisi
Madde 46 -
Genel Müdürlük ve başmüdürlükçe gerekli görülenler hakkında soruşturma açılabileceği gibi;

a) Soruşturmayı gerektiren eylem ve olayın teftiş ve inceleme sırasında öğrenilmesi,

b) Kimliği belli kimse tarafından açık imzalı ve maddi dayanağı bulunan ihbar ve yakınma mektubu alınması,

hallerinde kontrolör tarafından durum Başmüdürlüğe bildirilerek, (bağlı olduğu Başmüdürlük hizmet sahası dışı çalışmalarda Genel Müdürlüğe) yetki sınırları içinde doğrudan doğruya soruşturma açılabilir.

Soruşturma açılsın veya açılmasın, kontrolörler aldıkları ihbarları değerlendirerek düşünceleri ile birlikte Genel Müdürlüğe veya Başmüdürlüğe bildirirler.
Soruşturmanın Kuruluş Dışında Diğer Resmi Kuruluşlar Personelini de İlgilendirmesi
Madde 47 -
Kontrolörler soruşturma sırasında, diğer resmi kuruluş görevlilerinin suçla ilgili olduğu kanısına varırlarsa, kuruluşlarınca da haklarında gerekli işlemin yapılmasını sağlamak amacıyla, olayın ilgili kuruluşa bildirilmesini Genel Müdürlükten veya başmüdürlükten isteyebilirler.
Kontrolörlerin Soruşturma Yapabileceği Personel
Madde 48 -
Kontrolörler, Genel Müdürlükçe saptanacak yetki sınırları içinde kalan personel hakkında soruşturma yapabilirler.
Soruşturma Raporlarının Düzenlenme Biçimi ve Kapsamı
Madde 49 -
Soruşturma raporları; "Başlangıç", "Konu", "İnceleme-Soruşturma", "Çözümleme – Tartışma" ve "Sonuç" bölümlerini kapsar.

a) Başlangıç bölümünde; soruşturmaya başlama nedeni, soruşturmayla ilgili emrin veya ihbar ve yakınmanın tarih ve sayısı,

b) Konu bölümünde; soruşturma nedenini oluşturan olay, eylem, ihbar ve yakınmanın özü,

c) İnceleme – Soruşturma bölümünde; incelenen belge ve kayıtların konuya ilişkin özetleri ile kimlerin sorgusunun yapıldığı ve ek sıra numaraları,

d) Çözümleme-Tartışma bölümünde; olaylarla kanıtlar çözümlenip tartışılarak değerlendirilmek suretiyle yasal, disiplin ve idari yönlerden varılan sonuçlarla ilgili gerekçeler,

e) Sonuç bölümünde;

1) Konunun hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde tüm yönleri ile özeti,

2) İlgililer hakkında yasal kovuşturmaya gerek olup olmadığı,

3) Eylemin hangi kanunun hangi maddesi kapsamına girdiği, eylem ve kusurun disiplin cezalarından hangisini ilgilendirdiği,

4) Yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda, eylem kanıtlanamadığı takdirde, ilgili hakkında kovuşturmaya yer olmadığı,

5) Olayın niteliğine göre, kusurlu veya suçlu personel hakkında idari önlem veya karar alınması gerekiyorsa, bunların neler olduğu,

6) Herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoksa, bu hususun açık olarak yazılmış olması,

hususlarının yer alması gerekir.

Yasal kovuşturma yapılması isteğiyle düzenlenen basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, alım satıma fesat karıştırmak, evrakta sahtekarlık, hırsızlık, dolandırıcılık, kaçakçılık, iftira, koli ve mektuplara tecavüz suçlarıyla ilgili soruşturma raporları doğruca Cumhuriyet Başsavcılığına, raporun yeteri kadar nüshası da başmüdürlüğe (soruşturma emri Genel Müdürlükçe verilmişse Genel Müdürlüğe) verilir. Soruşturma raporları Genel Müdürlüğe gönderildiği takdirde bir nüshası ayrıca başmüdürlüğe gönderilir.

İlgili Cumhuriyet Başsavcılığı ile başmüdürlük veya birime verilecek rapor nüshaları, ayrı bir yazıya eklenerek gönderilir.
Personelin Sorgusu
Madde 50 -
Soruşturmalarda, bilgisine başvurulması gereken personel yüzyüze sorguya çekilir. Sorgu tutanakları birbirini izleyen sayfa numarası taşırlar. Duruma göre sorgu yazı yazılarak da yapılabilir.

Başka yerde bulunanların sorgusu, o yerdeki soruşturma elemanı veya personelin amiri aracılığıyla (İstinabe yolu) yapılabilir. İstinabe talimatı o yerdeki soruşturma elemanına, birden fazla eleman varsa durumu uygun olana doğruca gönderilir.

Kusurlu veya tanık olarak dinlenmesine gerek görülenlerden, halen PTT Genel Müdürlüğünde çalışmayanların sorgusunun da yüzyüze yapılması çareleri araştırılır. Bunlar ifade vermekten kaçındıkları takdirde, durum bir tutanakla saptanır ve raporda belirtilir.
Rapor Düzeni
Madde 51 -
Teftiş, inceleme ve soruşturma raporları; amacı sağlayacak ölçüde kısa, açık, kazıntı ve silintisiz olarak düzenlenir.

Rapor ve ekleri numaralanıp kontrolörlük mührü ile mühürlenerek, raporlara rapor eklerini gösterir bir ek dizi listesi konulur.

İnceleme ve soruşturma raporları, konularına göre ilgili olduğu daire veya servislere yetecek nüsha çıkarılmak suretiyle hazırlanır.

Düzenlenen teftiş, inceleme ve soruşturma raporlarının bir nüshası kontrolörde kalır.
Kasa Yoklama İşlemi
Madde 52 -
Teftiş programlarında gösterilen kasa yoklamalarının sonucu ile ilgili olarak "Muhasebe İşlemleri Teftiş Raporu" düzenlenir.

İnceleme ve soruşturma görevleriyle gidilen merkez ve birimlerde, işin niteliği kasa işlemlerini ilgilendirdiği ya da kuşkulu bir durum görüldüğünde kasa yoklaması yapılır. Gerektiğinde durum Genel Müdürlüğe bildirilerek, alınacak emre göre ilgili işlemler ayrıntılı olarak da incelenebilir.
Raporların İncelenmesi
Madde 53 -
Kontrolörlerce düzenlenen teftiş, inceleme ve soruşturma raporları aşağıda gösterildiği şekilde incelenir:

a) Genel Müdürlükçe verilen emirler üzerine düzenlenen inceleme ve soruşturma raporları ile teftiş raporları PTT Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nin bu konudaki hükümlerine göre, Teftiş Kurulu Başkanlığınca incelettirilir.

b) Başmüdürlükçe incelenmesi ve soruşturulması istenilen konularda düzenlenen raporlar, başmüdürlükçe yöntem ve esas bakımından PTT Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre incelenerek işleme konulur.

Raporlara ilişkin işlem sonuçları kontrolörlere bildirilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler
Aylık ve Ücretler
Madde 54 -
Sözleşmeli statüde çalışan kontrolörlerin ücretleri, yürürlükteki mevzuata göre, görevin önem ve özelliği gözetilerek PTT Yönetim Kurulu’nca tespit edilir.
Harcırah
Madde 55 -
Kontrolörlerin gündelik ve yol giderlerinin ödenmesinde 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak ödenecek gündelik miktarı, 399 sayılı KHK’nin 31 inci maddesi uyarınca her yıl PTT Yönetim Kurulunca belirlenir.
Kontrolörlerin Hak Edişleri
Madde 56 -
Kontrolörler aylık, gündelik ve zorunlu giderlerini kredi cüzdanlarını göstererek PTT veznelerinden çekle alırlar.

Aylık tahakkuk etmedikçe alınamaz.

Gündelikler ile zorunlu giderler, bir ay içinde tahakkuk edecek tutarı geçmemek üzere, avans olarak çekilebilir.

Görev için alınmış olan avansın yol giderlerini ve o ay içinde tahakkuk edecek gündelikler tutarını geçip geçmediği, ayın son günü hesaplanarak, alınan paranın hak edilen miktardan fazla olduğu anlaşıldığı takdirde, fazla miktar bulunulan yer veznesine yatırılır.

Ayın son günü yolda geçirilmiş ise, bu işlem varış gününü izleyen ilk iş günü içinde yapılır. Bu durum dışında bir aydan diğer aya borç kalanı ve yıl sonlarında ne borç, ne alacak kalanı devredilemez.
Kredi Limitleri
Madde 57 -
Kontrolörlerin kredi cüzdanı ile bir ay içinde alabilecekleri para tutarı, başmüdürlükler tarafından saptanarak kredi cüzdanlarında gösterilir. Bu durum, başmüdür ve muhasebe müdürü tarafından imza edilerek onanır.

Kredi limitlerini gösterir bir liste muhasebe müdürlüklerinde bulundurulur.

Muhasebe ve vezneler kontrolörlere kredi limitlerinden fazla ödeme yapamazlar.

Önceki aylardan kredi limiti üstünde alacak kalanı devredilmiş olduğu takdirde, başmüdürlükten izin alınmak suretiyle devredilen alacak kalanı kadar fazla para çekilebilir.
Hak Edişlerin Hesaplanma Biçimi
Madde 58 -
Kontrolörler; aylık hesap durumlarını "Çalışma-Hesap Çizelgesi"nin ilgili yerlerinde gösterirler.

Bir aya ait Çalışma-Hesap Çizelgelerinin en geç ertesi ayın ilk haftası içinde başmüdürlüğe gönderilmesi zorunludur.

6245 sayılı Harcırah Kanunu gereği hak edilecek aile harcırahları genel hükümlere göre ayrıca düzenlenecek beyannameler ile alınır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Çalışma Çizelgesi
Madde 59 -
Kontrolörler, çalışma durumlarını her ay sonunda düzenleyecekleri "Çalışma-Hesap Çizelgesi"nin ilgili yerlerinde gösterirler.

Bu çizelgede resmi tatile rastlayan, yolda geçen, sağlık ve yıllık izin günleri de işaret edilmek suretiyle, nerede ve hangi işlerin yapıldığı kısaca gösterilir.
Görev Yerinden Ayrılma
Madde 60 -
Kontrolörler resmi tatil günleri dışında, özürlerinin derecesi ne olursa olsun, başmüdürden izin almadan görev yerinden ayrılamazlar.

Genel Müdürlükçe kendilerine görev verilen kontrolörlerin görevlerini tamamlamadan izinli olarak ayrılmaları, Teftiş Kurulu Başkanlığının onaması ile olanaklıdır.

İzin verilmesi halinde, iznin kullanılmasına hangi tarihte başlandığı başmüdürlüğe yazı ile bildirilir. Başmüdürlükçe de Teftiş Kurulu Başkanlığına bilgi verilir.
Adres Bildirme
Madde 61 -
Kontrolörler; yasal ikametgahlarının adreslerini ve bu adreslerinde olan değişiklikleri gecikmeden Başmüdürlüğe bildirmek zorundadır.

İzin alanlar da, izinlerini geçirecekleri yerlerdeki adreslerini, izinlerini kullanmaya başlamadan önce, buna olanak yoksa iznini geçireceği yere varışlarında yine başmüdürlüğe bildirirler.
Yazışma-Kayıt ve Dosyalama Düzeni
Madde 62 -
Kontrolörler yapacakları yazışmaların kayıt ve saklanmasında, aşağıda belirlenen hususlara uyarlar:

a) Alınan bütün yazıların üzerine geliş tarihleri yazılır.

b) Yazılacak rapor ve yazılara, Genel Müdürlük, bağlı oldukları başmüdürlük ve diğer yerler için ayrı olmak üzere özel sıra sayısı ve ayrım yapılmaksızın tümü için zincirleme sürdürülen genel sıra sayısı verilir.

Özel sayılar her takvim yılı başında yenilenir. Genel sayılar ise görev süresi boyunca devam ettirilir.
Demirbaş Eşyanın Saklanması ve Geri Verilmesi
Madde 63 -
Kontrolörler; kendilerine demirbaş olarak verilen eşyayı özen göstererek kullanmak, saklamak ve görevden ayrıldıklarında bunları iade etmek zorundadırlar.
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 64 -
17/10/1975 tarihli ve 15386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan PTT Teftiş Kurulu Kontrolörleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 65 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 66 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürü yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul