En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇİFTÇİ EĞİTİM HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Kısaltmalar
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı çiftçilerin tarım teknolojileri konularında bilgilendirilmeleri, eğitim ve kültür seviyelerinin yükseltilmesi yönünde ele alınacak eğitim faaliyetleri ile ilgili hususları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, tarım reformu uygulama alanlarında topraklandırılan, az topraklı ve topraksız çiftçilerin eğitilmesi amacıyla yapılan hizmetleri kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik 22 Kasım 1984 tarih ve
   3083
   sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu ile 26 Şubat 1985 tarih
   3155
   sayılı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 1 ve 10 b Maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.
  
Kısaltmalar
Madde 4 -
Bu Yönetmelikte geçen:

“Bakanlık” Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığını,

“Genel Müdürlük” Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

“Bölge Müdürlüğü” Tarım Reformu Bölge Müdürlüğünü,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Çiftçi Eğitim Hizmetlerinin Yürütülmesi
Hizmetin Yürütülmesi
Kuruluş
Madde 5 -
Çiftçilerin eğitimi ile ilgili hizmetler, Bölge Müdürlüğü Eğitim Şubesi Müdürü ile gerekli teknik ve idari diğer personel eliyle yürütülür.
Eğitim Şubesi Müdürünün Görevleri
Madde 6 -
Eğitim Şubesi Müdürü aşağıdaki görevleri yapar.

a) Bölgenin sosyal, ekonomik ve ekolojik şartlarına uygun çiftçi eğitiminin yapılmasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapar.

b) Çiftçi eğitimi ile ilgili bütün çalışmaları ilgililerle işbirliği yaparak planlar ve düzenler. Bölgenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak uzun dönemli bir çiftçi eğitim planı hazırlanmasını, her yıl bu planın gözden geçirilmesini, yerine getirilen konular ile yeni hedeflerin tespit edilmesini sağlar.

c) Eğitim için gerekli olan komisyonları kurar ve onay alınması için Bölge Müdürlüğüne sunar.

d) Eğitim ile ilgili her türlü araç gereç ve diğer hususlarla ilgili tespitleri yapar. Bütçe imkanlarına göre bu ihtiyaçların sağlanması için Bölge Müdürlüğüne teklifte bulunur.

e) Hazırlanan Çiftçi Eğitim Programı ve Gelir Gider Cetvelini en geç Eylül ayının 15’ine kadar Bölge Müdürlüğüne sunar.

f) Eğitim çalışmalarında ve demostrasyonlarda görülen aksaklıkları tespit ederek giderilmesi için gerekli çalışmaları yapar.

g) Bölge Müdürünün verdiği diğer görevleri yürütür.
Eğitim Şefinin Görevleri
Madde 7 -
Eğitim Şefi aşağıdaki görevleri yapar.

a) Çiftçiler için açılacak kurslar, seminerler ve benzeri faaliyetleri bir plan ve program çerçevesinde düzenler ve yürütür. Bu çalışmaları ihtiva eden aylık faaliyet raporlarını müteakip ayın 5’ine kadar Eğitim Şube Müdürlüğüne verir.

b) Kurs ve seminerlerin süre ve konularını içeren bir gündem hazırlayarak kurusun başlangıcında kursiyerlere ve ilgililerle dağıtır.

c) Yıllık çalışma programı taslağını bütçe esaslarına göre hazırlayarak Eğitim Şube Müdürlüğüne sunar.

d) Eğitim Şube Müdürünün verdiği diğer görevleri yapar.

İdari ve Mali İşler Şefinin Görevleri

Madde 8- İdari ve Mali İşler Şefi aşağıdaki görevleri yapar.

a) Personel ve kursiyerlerin sağlık işlerini yürütür, işçilerin aylık puantajlarını hazırlayarak zamanında Eğitim Şube Müdürlüğüne sunar.

b) Çiftçilerin eğitiminde kullanılacak demirbaşların, malzemelerin temin edilmesini teklif eder, muhafazasını iyi kullanılmalarını sağlar ve bunlarla ilgili imha ve terkin muamelelerinin teklifini yapar, lüzumlu defterleri tutar.

c) Eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan erzak ve eşyanın numune ve şartnamesine uygun olup olmadığını muayene komisyonu marifeti ile incelettirip gereğini yapar.

d) Yemek listelerini doktorla birlikte düzenler, yemeklerin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını ve dağıtımını sağlar.

e) Evrak, dosya ve arşiv işlerini düzenler ve yürütür.

f) Yıllık Çalışma Programı taslağını bütçe esaslarına hazırlayarak Eğitim Şube Müdürlüğüne sunar.

g) Eğitim Şube Müdürünün verdiği diğer görevleri yapar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Programı ve Uygulanması
Eğitim Programı
Madde 9 -
Bölge Müdürü Programa alınmasını istediği eğitim konusunu, zamanını, süresini, niteliğini, eğitimde görev alacakları ve diğer ilgili hususları belirleyen raporları hazırlayarak 30 Eylül’e kadar Genel Müdürlüğe intikal ettirir.
Eğitim Konuları
Madde 10 -
Bölge için önemli görülen tarım, hayvancılık, köy el sanatları, ziraat sanatları, ev ekonomisi konularında beceri kurs ve seminerleri açılır. Gerekli görüldüğü hallerde okuma yazma kursları da verilebilir.
Kursiyer Adaylarında Aranacak Şartlar
Madde 11 -
Eğitilecek kursiyerlerin, çiftçilikle iştigal etmeleri veya çiftçi ailesine mensup olmaları, kursa devamlarına mani bir sakatlıkları veya bulaşıcı hastalıkları olmaması gereklidir.

Ev ekonomisi konularındaki kurslara katılacakların 13 ve daha yukarı yaş grubundaki genç kız veya kadın olmaları kurs ve seminerlerin konu ve sürelerine göre iştirak edecek olan erkeklerin ise 15-55 yaşları arasında olmaları gereklidir.
Kursun Süresi
Madde 12 -
Günlük eğitim süresi (8) saati geçemez. Kurslar uzun süreli (7-15 gün) ve kısa süreli (3-5 gün) olmak üzere yatılı veya gündüzlü olarak düzenlenir. Ancak halıcılık kursu gibi daha uzun süreyi gerektiren kursların başlayış ve bitiş tarihleri Eğitim Şube Müdürlüğünce tespit ve Bölge Müdürlüğünce ilan edilir.
Eğitime Katılacakların Tespiti
Madde 13 -
Eğitim konusu, süresi, yatılı veya gündüzlü olması alışılmış vasıtalarla çiftçilere duyurulur. Duyuru gününden itibaren bir hafta içinde kursa katılma talebinde bulunanlarla ilgili bilgileri ihtiva eden form (Ek: 1) Muhtarlık tarafından doldurularak tasdik edildikten sonra Eğitim Şube Müdürlüğüne verilir. Bu formlar Eğitim Şube Müdürlüğünce değerlendirilerek kursa katılacakların listesi ile kurs programı muhtarlıkça ilgililere tebliğ edilir.
Yatılı, Gündüzlü Kurslar
Madde 14 -
Çiftçi Eğitimi için açılan yatılı kurslarda kursiyerler kurs mahallinde parasız olarak yatırılır ve yedirilirler. Yatılı kursiyerlere üç öğün, gündüzlü olarak katılanlara ise sadece öğle yemeği verilir.
Sertifika
Madde 15 -
Eğitime katılanlara eğitimin bitiminde başarılarını belirtir bir Kurs Başarı Belgesi (Ek: 2) verilir. Bu belgeyi Eğitim Şube Müdürü ile Bölge Müdürü imzalar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler
Giderler
Madde 16 -
Çiftçi Eğitim Programıyla ilgili bütün giderler
   3083
   sayılı Kanun ile kurulan Tarım Reformu Fon’undan karşılanır.

Çiftçi Eğitim Programı ile ilgili giderlere ilişkin ödenekler Genel Müdürlükçe Bölge Müdürlüğü hesaplarına yatırılır.

Fon’dan yapılan harcamalar Bölge Fon Saymanlığınca Fon Yönetmeliği ve Fonlar İhale Yönetmeliği esaslarına göre yürütülür.
  
Madde 17 -
Çiftçi Eğitim Mahallinde gerektiğinde beslenme ve barınma alımları için yapılacak harcamalar Eğitim Şubesi Müdürünün başkanlığında İdari ve Mali İşler şefi ile Mutemetten oluşan bir komisyon marifeti ile gerçekleştirilir.
Sorumlu Mutemet
Madde 18 -
Eğitim Programının aksatılmaması bakımından Eğitim Şubesi Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere Fon Saymanının teklifi ve Bölge Müdürünün onayı ile bir sorumlu mutemet görevlendirilebilir.

Harcamalarla ilgili belgeler en geç 30 gün içerisinde Bölge Fon Saymanlığına teslim edilir.
Harcırah
Madde 19 -
Bölge Müdürlüğü dışından görevlendirilecek eğitim görevlilerine eğitime katılma süreleri dikkate alınarak 18 Şubat 1954 tarih ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile her yıl yürürlüğe konulan Bütçe Kanunu Hükümlerine göre ödeme yapılır.
Ders Saat Ücreti
Madde 20 -
Kursta görev alan Genel Müdürlük elemanlarına veya dışarıdan sağlanan elemanlara 7 Ekim 1988 tarih ve 88/13160 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Bütçe Kanunlarında tespit edilen esaslara göre ders saat ücreti ödenir.
Gelirler
Madde 21 -
Çiftçi Eğitim Çalışmaları sonucunda elde edilen gelirler, Tarım Reformu Fonuna gelir kaydedilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Sağlık İşleri
Madde 22 -
Kursiyerlerin hastalık ve iş kazası sonucu sağlık durumlarında tedaviyi icabettirir bir hal vukuunda Bölge Müdürlüğü doktorunca muayene ve tedavileri yapılır. Gerekli görülmesi halinde en yakın Devlet hastanesine sevk edilirler.
Disiplin İşleri
Madde 23 -
Eğitime katılanlar eğitim süresince Eğitim Şubesi Müdürlüğünün emir ve talimatlarına uymak zorundadırlar. Kursun düzenini bozucu hareketlerde bulunanların ve konulan kurallara uymayanların kursla ilişkileri kesilir.
Yürürlük
Madde 24 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 25 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım Reformu Genel Müdürü yürütür.
EK: 1
TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

..........................................Bölge Müdürlüğü

Eğitim Şubesi Müdürlüğü 

ÇİFTÇİ EĞİTİM KURSLARI MÜRACAAT FORMU 

Kursa Katılacaklarda

Aranılacak Hususlar :

Adı, Soyadı:

Baba Adı:

Doğum Tarihi:

İli:

İlçesi:

Köyü veya Mahallesi:

Arazi Varlığı:

a) Mülk arazi:

b) Kira arazi:

c) Ortak arazi:

Bulaşıcı bir hastalığı veya sakatlığı olup olmadığı:

Kursa Katılmak İsteyenin

Adı Soyadı

İmza

Yukarıdaki imza sahibinin beyanının

doğru olduğunu tasdik ederim.

................................... Köyü Muhtarı

Adı Soyadı

Mühür ve İmza
EK: 2

Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul