En son güncellemeler 7 Mayıs 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ (*)

Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) Hukuk Müşavirliğinin görev ve sorumlulukları ile iş ilişkilerine ait esas ve usulleri düzenlemektir.
Kuruluş
Madde 2 -
Hukuk Müşavirliği, İdare Başkanına doğrudan bağlı, I.Hukuk Müşavirinin yetki ve sorumluluğunda olmak üzere Hukuk Müşavirleri Avukatlar ve diğer personelden oluşur.
Hukuki Dayanak
Madde 3 -
Bu yönetmelik 24.11.1994 tarih ve
   4046
   sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Hukuk Müşavirliğinin Görevleri
Madde 4 -
Hukuk Müşavirliğinin görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a) İdare birimlerince sorulan hukuki konular hakkında sözlü ve yazılı görüş bildirmek,

b) İdare menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin yapılmasına yardımcı olmak,

c) İdare birimlerince hazırlanan kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve diğer düzenleyici işlemlere ilişkin taslaklar hakkında görüş bildirmek,

d) İdarenin taraf olduğu dava ve icra takiplerinde idareyi temsil etmek,

e)İdare birimlerinin yazılı veya sözlü istekleri üzerine kendileriyle işbirliği yaparak anlaşma, protokol, şartname, vekaletname, ibraname ve sair belgelerin hazırlanmasında yardımcı olmak,

f) İdare Başkanı tarafından verilen diğer işleri yürütmek.
Hukuk Müşavirliğinin Sevk, İdare ve Koordinasyonu
Madde 5 -
Hukuk Müşavirliğinin sevk, idare ve koordinasyonu ile Hukuk Müşavirleri arasındaki görev dağılımı I. Hukuk Müşavirince sağlanır. Hukuk Müşavirliğinin görevi, dahilindeki hususlarla ilgili olarak, Hukuk Müşavirleri ve bunlara bağlı görev yapan avukatlar tarafından yürütülen iş ve işlemler hakkında Hukuk Müşavirlerince, I.Hukuk Müşaviri düzenli ve sürekli olarak bilgilendirilir.
Sorumluluk
Madde 6 -
Hukuk Müşavirliğinde çalışan personel gereken azami gayret ve sürati göstermek ve gizliliğe uymakla yükümlüdür.
Görüş Alınması
Madde 7 -
İdare birimleri hukuki bir konu hakkında Hukuk Müşavirliğinden görüş alınmasını gerekli gördükleri takdirde, konuyu bağlı oldukları Başkan Yardımcılıkları kanalıyla yazı1ı olarak Hukuk Müşavirliğine bildirirler. Sözkonusu yazıda konu açıklanmakla beraber, görüş istenen husus hakkında ilgili birimin görüşü belirtilir ve konu ile ilgili belgeler de yazıya eklenir.
Bilgi ve Belge İstenilmesi
Madde 8 -
Hukuk Müşavirliği , gerekli gördüğü takdirde Başkan Yardımcılıklarından bilgi, belge ve görüş isteyebilir. Başkan Yardımcılığı istenilen bilgi ve belge ile görüşünü süresi içinde Hukuk Müşavirliğine gönderir.
Dava ve Takip Oluru
Madde 9 -
Dava açılması ve icra takibi yapılması için ilgili birimin bağlı olduğu Başkan Yardımcılığı tarafından Başkanlık Makamından Olur alınarak Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilir.
Dava ve Takiplerin Yürütülmesi
Madde 10 -
Kendisine dava ve icra takibi ile ilgili iş tevdi edilen avukat, işi öncelikle zamanaşımı ve diğer usuli işlemler bakımından gözden geçirerek gerekli tedbirleri alır. 

Dava ve icra takipleri ile ilgili işlerin süresinde yapılması ve takibi zorunludur.
Kanun Yollarına Başvurma
Madde 11 -
Dava ve icra takiplerinde olağan bütün kanun yollarına başvurulması esastır.

Ancak, davanın açılmaması, davaya müdahale edilmemesi veya müdahil olunması, davanın kabulü veya davadan feragat edilmesi, İdare leh ve aleyhindeki dava ve takiplerin sulh yolu ile sonuçlandırılması, kararın temyiz edilmemesi, karar düzeltilmesi yoluna gidilmemesi ve yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilmesi hususlarında Hukuk Müşavirliğince İdare Başkanından Olur alınır.
Mürafaalara Katılma
Madde 12 -
Davaların Yargıtay ve Danıştayda yapılacak mürafaalarında I.Hukuk Müşaviri veya ilgili Hukuk Müşavirinin tensip edeceği avukat veya avukatlar bulunur.
Dava ve Takip Evrakının Saklanması
Madde 13 -
Avukatlar kendilerine tevdi olunan her dava ve takip hakkında kendilerinin veya karşı tarafın merciine verdikleri dilekçe ile duruşma tutanaklarını ve sair evrakın bir suretini dosyalarında saklamakla yükümlüdürler.

Bu dosyalar Hukuk Müşavirliğinde muhafaza edilir.
İşlerin Tevdii
Madde 14 -
Hukuk Müşavirliğince yürütülecek işler I.Hukuk Müşaviri tarafından Hukuk Müşavirlerine, Hukuk Müşavirlerince de ilgili personele havale edilmek suretiyle intikal ettirilir.
Büro Hizmetlerinin Yürütülmesi
Madde 15 -
Evrak alımına ilişkin olarak;

Her türlü adli tebligat evrakı ile diğer evrak gelen evrak defterine kaydedilerek numara verilir. Konu ile ilgili olarak daha önce intikal etmiş başka belge varsa bunlar da eklenerek I. Hukuk Müşavirine intikal ettirilir. I.Hukuk Müşavirince havale yapıldıktan sonra gereği yapılmak üzere evrak ilgililere zimmetle teslim edilir.

Dava ve icra takip dosyaları için ayrı ayrı Esas Defteri ve Fihrist Defteri tutulur. Açılan dava ve icra takibi esas defterine ve fihriste kaydedilir.

Acele ve süreli işlere öncelikle bakılır.
Vekalet Ücretinin Dağıtımı
Madde 16 -
İdare avukatlarınca takip edilen ve sonuçlandırılan, dava ve icra işlerinde, mercilerince İdare avukatları lehine hükmolunan vekalet ücreti; tahsilat yapılmasını müteakip aşağıdaki şekilde dağıtılır.

a) % 70 Hukuk Müşavirliğinde fiilen görev yapmakta olan avukatlara,

b) %20 I.Hukuk Müşaviri ve Hukuk Müşavirlerine,

c) % 10 Hukuk Müşavirliğinde fiilen çalışan personele,

eşit şekilde dağıtılır.

Ödenecek vekalet ücretinin tutarı 657 Sayılı Dev1et Memurları Kanununun 146/3. Maddesinde öngörülen sınırı aşamaz.
Limit Üstü Vekalet Ücretleri
Madde 17 -
Dağıtım yapıldıktan sonra limit üstü kalan miktar, limiti doldurmayan hak sahiplerine eşit şekilde dağıtılır. Bu şekilde yapılan dağıtım sonunda kalan miktar hakkında ise; Bakanlar Kurulu 'nun 22.3.1983 tarih ve 83/6259 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Limit Dışı Kalan Vekalet Ücretlerinin Dağıtım Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Vekalet Ücretinin Dağıtımında Onay
Madde 18 -
Vekalet ücretinin dağıtımı İdare Başkanının onayı ile yapılır.
Masraflar
Madde 19 -
Davalar ve icra takipleri ile diğer resmi mercilerde yürütülecek işlerin gerektirdiği masraflar avans alınmak suretiyle yapılır.
Geçici Madde 1 -
1995 ve 1996 Yılları içerisinde tahsil edilen vekalet ücretleri, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakip dağıtılır.
Yürürlük
Madde 20 -
Bu yönetmelik Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından onaylanmasını müteakip Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 21 -
Bu Yönetmelik, hükümlerini İdare Başkanı yürütür.
(*) 08.11.1997 tarih ve 23164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul