İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI İHALE YÖNETMELİĞİ (İDARİ BÜTÇE) (*)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Kapsam
Madde 1 -
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İdari Bütçesinden yapılacak alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri aynı hak tesisi ve taşıma işleri ile diğer işler bu Yönetmelikte yazılı hükümlere göre yürütülür.
Dayanak
Madde 2 -
Bu yönetmelik, 24/11/1994 tarihli ve
   4046
   sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 37 nci maddesine göre hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 3 -
Bu Yönetmelik uygulamasında; 
 
Alım, Satım: Taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü ihtiyaç maddeleri, hizmet ve hakların alım ve satımını, 
 
Hizmet: Gerçek ve tüzel kişilere ücret karşılığında yaptırılan araştırma, imalat, etüt, plan, proje, kontrollük, pazarlama, müşavirlik ve benzeri her türlü hizmetleri, 
 
Yapım: her türlü inşaat, ihrazat, imalat, sondaj, tesisat, onarım, yıkma, değiştirme, iyileştirme ve montaj işlerini, 
 
Kira: Taşınır ve taşınmaz malların ve hakların kiralanmasını ve ya kiraya verilmesini, 
 
Trampa ve Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi: Borçlar Kanunu ile Türk Medeni Kanununun trampa ve mülkiyetinin gayri ayni hak tesisi ile ilgili maddelerinde gösterilen işlemleri, 
 
Taşıma: Yükleme, taşıma, boşaltma, depolama ve bunlara ilişkin ambalaj işlerini, 
 
Tahmin Edilen Bedel: İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini ve yapım işlerinde keşif bedelini, 
 
Uygun Bedel: Artırmalarda, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğini; eksiltmelerde tahmin edilen bedeli geçmemek üzere, teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenini; bedel tahmini yapılamayan ihalelerde teklif edilen bedellerin uygun görülenini, 
 
İdare: Özelleştirme İdaresi Başkanlığını, 
 
Başkan: Özelleştirme İdaresi Başkanını, 
 
İta Amiri: Başkan veya yetkisini devredeceği Başkan Yardımcısını, 
 
İstekli: İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişileri, 
 
İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla, işin istekliler arasından seçilecek birinin üzerine bırakıldığını gösteren ve ita amirinin onayı ile tamamlanan (sözleşmeden önceki) işlemleri, 
 
Müteahhit: Artırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli veya isteklileri, 
 
Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belge veya belgeleri, 
 
Sözleşme: İdare ile müteahhit veya müşteri arasında yapılan yazılı anlaşmayı ifade eder.
İlkeler
Madde 4 -
Bu Yönetmeliğin yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır. 
 
İdare, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.
İhale Yetkisi
Madde 5 -
Bu Yönetmelikte yazılı işleri yaptırmaya ve ihaleye ita amiri yetkilidir.
İhaleye Katılabilme Şartları
Madde 6 -
Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliliğe haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.
İhaleye Katılamayacak Olanlar
Madde 7 -
Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar: 
 
a) İta amiri, 
 
b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar, 
 
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları, 
 
d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları ( bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç), 
 
e) Devlet İhale Kanunu ile diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.
Şartnameler
Madde 8 -
İhale konusu işlerin her türlü özelliklerini belirten şartname ve varsa ekler İdarece hazırlanır. Şartname ve eklerin onaylı suretleri idarece takdir edilecek bir bedel karşılığında isteklilere verilebileceği gibi, söz konusu şartname veya ekleri İdarede bedelsiz olarak isteklilere gösterilebilir. 

Şartnamelerde işin mahiyetine göre bulunacak özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur:  

a) İşin niteliği, nev’i ve miktarı, 

b) Taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, trampa edilmesi ve üzerlerinde mülkiyetin gayri ayni hak tesisinde tapu kayıtlarına göre yeri, sınırı, yüzölçümü, varsa pafta, ada ve parsel numarası ve durumu, 

c) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar, 

d) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları, 

e) İşe başlama ve işi bitirme tarihi, gecikme halinde alınacak cezalar, 

f) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler, 

g) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte İdarenin serbest olduğu, 

h) İhale sonucuna ilişkin ihale komisyon kararının, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanacağı veya iptal edilebileceği, 

i) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği, 

j) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilemeyeceği, verilecekse şartları ve miktarları, 

k) Sözleşme konusu işlerin malzeme veya birim fiyatlarındaki değişiklik nedeniyle eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği, 

l) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları, 

m) İşin süresinden önce bitirilmesinde fayda görülen hallerde erken bitirme primi verilecekse miktarı, şartları ve ödeme şekli,

n) İhtilafların çözüm şekli ve yeri.
İKİNCİ BÖLÜM
İhaleye Hazırlık
Tahmin Edilen Bedelin Tesbiti
Madde 9 -
Tahmin edilen bedel İdarece tesbit edilir veya ettirilir. Ancak yapım işlerinde bu işler için, kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili dairelerce tesbit edilmiş birim fiyatları varsa bunlar uygulanır.
Bedelin Tahmin Edilmesi
Madde 10 -
Ticari, sınai veya teknolojik zorunluluklar sebebiyle bedel tahmininin mümkün olmadığı durumlarda Başkanın onayı ile bedel tahmini yapılmadan fiyat ve teklif isteme usulüyle ihale yapılabilir.
İhale Komisyonları
Madde 11 -
İhale komisyonu, İdari ve Mali İşler Daire Başkanının Başkanlığında Hukuk Müşavirliğinde görevli bir Avukat, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında (Muhasebe biriminde) görevli bir uzman, İhale Hizmetleri Daire Başkanlığında görevli bir uzman ile ihale konusu işle ilgili birimde görevli bir uzman olmak üzere, toplam beş üyeden oluşur.
Onay Belgesi
Madde 12 -
İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde; ihale konusu olan işin nev’i niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmin edilen bedelli kullanılabilir ödenek tutarı, avans ve fiyat farkı verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi, alınacaksa geçici teminat miktarı, ihale komisyonunun kimlerden oluşturulduğu belirtilir. 

Onay belgesinde ayrıca şartname ve eklerinin bir bedel karşılığında verilip verilemeyeceği, bedel karşılığı verilecekse bedelin ne olacağı gösterilir.
Komisyonların Çalışması
Madde 13 -
İhale Komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini, kararın altına yazarak imzalamak mecburiyetindedir. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludurlar.
İhale İşlem Dosyasını Düzenlenmesi
Madde 14 -
İhale suretiyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada onay belgesi, varsa tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı, şartname ve ekleri, gerekli projeler, ilana ilişkin belge ve gazete nüshaları, sözleşme tasarısı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur.
İsteklilerde Aranacak Nitelikler ve İstenilen Belgeler
Madde 15 -
İdarece ihalelerin en elverişli şartlarla sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla isteklilerde belirli mali ve teknik yeterlilik ve nitelikler aranabilir. Bunları tesbite yarayan belgelerin neler olduğu şartnamelerde gösterilir. 

İstekliler, şartnamelerde yazılı belgeleri eksiksiz vermek ve Türkiye’de tebligat için adres göstermek zorundadır.
İhalenin Duyurulması
Madde 16 -
İhale konusu olan işlerin hangi esas ve usulllerle isteklilere en az on beş gün önce duyurulacağı ihale komisyonunca kararlaştırılır. 

Açık teklif ve pazarlık yöntemleriyle yapılacak alım, satım, yaptırma işleri duyuruya tabi değildir. 

Duyurma, yayın organları ile, mektupta davet, teklif toplama usulleriyle yapılabilir. 

Yayın organları ile duyurma ve mektupla davet yöntemlerinde; işin konusu, şartnamelerin nerede görüleceği, bedelli veya bedelsiz nereden sağlanacağı, tekliflerin nereye ve ne zaman verileceği, teminat alınması gerekiyorsa teminatın miktarı ve nevi ile İdarenin İhale serbestisi belirtilir. 

Duyuru yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması mecburi olursa, bunu gerektiren sebep bir tutanakla tesbit edilerek ita amirinin onayından sonra yeniden aynı yöntemle duyurulur.
İhalenin Tatil Gününe Rastlaması
Madde 17 -
İhale için tesbit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale tekrar duyuruya gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır.
Tekliflerin Açılma Zamanı
Madde 18 -
Tekliflerin açılma zamanı, İdarenin açılma saati içinde olmak üzere tesbit edilir. Açılma zamanı için, Türk Telekom A.Ş. veya TRT ( Türkiye Radyo Televizyon) İdarelerinin saat ayarı esas alınır. Teklifler açılmaya başladıktan sonra çalışma saatlerine bağlı kalınmaksızın işleme devam olunur. Tekliflerin açılma zamanından sonra ihale komisyonuna ulaşan teklifler değerlendirmeye tabi tutulmaz.
Geçici Teminat
Madde 19 -
İsteklilerden ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin % 3 ü oranında geçici teminat alınır. Bedel tahmini yapılmayan ihalelerde geçici teminat teklif edilen bedelin % 3 ünden az olamaz. 

Pazarlık usulu ile yapılacak ihalelerde geçici teminat alıp almamakta idare serbesttir.
Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler
Madde 20 -
Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir: 

a) Tedavüldeki Türk Parası, 

b) Hazine Müsteşarlığınca belirlenen bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları, 

c) Devlet Tahvilleri ve hazine kefaletini haiz tahviller, 

Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından İdare veznesine makbuz karşılığında yatırılması mecburi olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. 

Üzerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra İdare veznesine teslim edilir. Üzerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları ise imza karşılığı hemen geri verilir. 

Her ne suretle olursa olsun İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları
İhale Kararları
Madde 21 -
İhale kararları, ita amirince karar tarihinden itibaren 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir.
Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi
Madde 22 -
İhale kararları, ihalenin ita amirince onaylandığı günden itibaren 5 iş günü içinde üzerine ihale yapılana veya vekiline genel hükümlerine göre tebliğ edilir.
Zam ve İndirim Teklifleri
Madde 23 -
Teklifler verildikten sonra bu Yönetmelikte yazılı haller dışında zam indirim teklifleri kabul edilemez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhale Usulleri
İhalelerde Uygulanacak Usuller
Madde 24 -
Bu Yönetmeliğin birinci maddesinde yazılı işlerin ihalelerinde aşağıdaki usuller uygulanır. 

a) Kapalı teklif usulu, 

b) Fiyat ve teklif isteme usulü, 

c) Açık teklif usulü, 

d) Pazarlık usulü, 

e) Yarışma usulü. 

İşin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı, bu Yönetmelik hükümlerine uyularak ita amirince tesbit edilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kapalı Teklif Usulü
Tekliflerin Hazırlanması
Madde 25 -
Kapalı teklif usulunde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. 

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
Tekliflerin Verilmesi
Madde 26 -
Teklifler ilanda belirtilen tarih ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen tarih ve saate kadar komisyon başkanlığına ulaştırılması şarttır postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla komisyonca tesbit edilir.

Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
Dış Zarfların Açılması
Madde 27 -
Tekliflerin açılma zamanı gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır. 

Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.
İç Zarfların Açılması
Madde 28 -
Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacakların dışındakiler ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. 

Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 25 inci madde hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.
İhale Sonucunun Karara Bağlanması
Madde 29 -
Kabul edilen teklifler incelenerek; 

a) İhale yapıldığı, ancak ita amirinin onayına bağlı kaldığı, 

b) Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu ve şartnamelerde daha uzun bir süre öngörülmemiş ise ihale 15 günü geçmemek üzere başka bir güne bırakıldığı, 

c) İhalenin yapılmadığı, 

hususların birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar veya karar özeti halinde yazılarak, komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir.
Tekliflerin Aynı Olması
Madde 30 -
Birkaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunlarında uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde, bu oturumda aynı teklifte bulunan isteklilerin hazır olması halinde, bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan en uygun bedeli teklif edene ihale yapılır. Şayet aynı fiyatı teklif eden isteklilerden birisi bu oturumda hazır bulunuyorsa ihale ona yapılır. Aynı fiyatı teklif eden birkaç isteklinin oturumda hazır bulunmaması veya hazır bulunan isteklilerden alınacak ikinci tekliflerinde aynı olması halinde, ad çekme suretiyle ihale sonuçlandırılır.
İhalenin Yapılamaması
Madde 31 -
Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı vaya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, ya yeniden aynı usulle ihale açılır ya da İdare yararı görüldüğü takdirde ihalenin bitiş tarihinden 15 gün içinde iş pazarlıkla yaptırılır. 

İşin pazarlığa bırakılması halinde şartnamede belirtilen nitelik ve şartların aynen muhafazası mecburidir. Yeni ihale yapılıncaya kadar geçecek günler içinde aynı nitelikler konularak günlük ihtiyaçlar oranında pazarlıkla mal alınabilir. Ancak ihale, şartnamede belirtilen nitelikte mal bulunamaması sebebiyle geri kalmış ise günlük ihtiyaçlar şartnameye bağlı kalmaksızın temin edilebilir.
ALTINCI BÖLÜM
Fiyat veya Teklif İsteme Usulü
Fiyat veya Teklif İsteme Usulüyle Yapılacak İşler
Madde 32 -
Fiyat veya teklif isteme usulü, işin niteliği, nevi ve miktarı eksiltme şartnamesinde kaydedilmek şartıyla fiyat, evsaf ve müddet hakkında istekli tarafından fiyat verilmesi veya teklifte bulunulması suretiyle eksiltme yapılmasından ibarettir. Hangi hususlarda fiyat veya teklif istenildiği, fiyat veya teklifin şarta bağlı olup olmadığı eksiltme şartnamesinde belirtilir. 

Bu usulle ihale edilebilecek işler şunlarıdır: 

a) Sınai ve teknolojik nedenlerle tahmini bedeli tesbit edilemeyen işler, 

b) Önem ve özelliği itibariyle isteklilerin evsaf, fiyat ve süreler ile işin şartnamesinde yazılı olan diğer teknik hususlarda şartnamelere bağlı kalmaksızın değişik tekliflerde bulunulmasında ve bunların değerlendirilmesinde yarar görülen işler,

Bu şekilde yapılacak ihalede İdare, doğrudan doğruya gazetelerde ilan edilmek suretiyle teklif isteyebileceği gibi ilan yapılmaksızın teknik yeterlilik ve güçleri bilinen firmalara yazılı davetiye çıkarmak suretiyle de teklif isteyebilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Açık Teklif Usulü
Açık Teklif Usulü ile Yapılabilecek İhaleler
Madde 33 -
Bu yönetmeliğin 1 nci maddesinde yazılı işlerden, tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanununda belirlenen tutarın iki katını geçmeyen ihaleler açık teklif usulüyle yapılabilir.
Açık Teklif Usulünün Uygulanması
Madde 34 -
Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. 

Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 25 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri iadeli taahhütlü bir mektup gönderebilirler. 

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde, posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
Açık Teklif Usulünde İhale
Madde 35 -
İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tesbit edilir. 

Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, önşartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağırılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır. 

İlk teklifler bu suretle tesbit edildikten sonra, komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılmasını sağlanmasından sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekilmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar. 

Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.
İhale Sonucunun Karara Bağlanması
Madde 36 -
Sözlü veya yazılı olan son teklifler alındıktan sonra, ihale bu Yönetmeliğin 29 ncu maddesine göre karara bağlanır.
İhalenin Yapılamaması
Madde 37 -
Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usulle ihale açılır veya İdarenin yararı görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş 31 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslar dahilinde pazarlıkla yapılır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Pazarlık Usulü
Pazarlık Usulünde İhale
Madde 38 -
Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler, komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre, bir veya daha fazla istekliden yazılı vaya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır. 

Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde şartname düzenlenmesi, tahmini bedel tesbiti, teminat alınması ve sözleşme yapılması mecburi değildir.

Pazarlığın ne suretle yapıldığı, ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların tercih edilme sebebi pazarlık kararında gösterilir.
Pazarlık Usulüyle Yapılacak İşler
Madde 39 -
Aşağıda yazılı işlerin ihalesi pazarlık usulüyle yapılabilir. 

a) Bu Yönetmeliğin 33 ncü maddesinde öngörülen miktarın yarısını aşmayan işler, 

b) Önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine acele olarak yapılması gerekip, kapalı veya açık teklif usulünün uygulanmasına yeterli süre bulunmayan işler ile kompüter ve benzeri elektronik büro malzemelerinin alımı, kiralanması, bakım ve onarımı, 

c) Diğer ihale usulleriyle temin edilemeyen veya temin edilemeyeceği açıkça belli olan işler, 

d) Her çeşit araç ve gerecin yetkili servislerine yaptırılacak periyodik bakım ve onarımları ile yedek parça ve lastik alımları, 

e) İhalenin yapılamaması veya sözleşmenin bozulması nedeniyle, yeniden yapılacak ihalelerin sonuçlandırılmasına kadar geçecek süre içindeki acil ihtiyaçların giderilmesi ile ilgili işler, 

f) Özellikleri nedeniyle belli isteklilere yaptırılmasında yarar görülen her türlü hizmet, eğitim, araştırma, etüt ve proje, planlama, müşavirlik, keşif, harita, fotoğraf, film, baskı, sergileme, kontrol, muayene işleri ile teknik, fikri ve güzel sanatlarla ilgili çalışmayı gerektiren diğer işler, 

g) Tek kişi veya firma elinde bulunan taşınır mal, hak ve hizmetlerle, belirli taşınmaz malların alımı ve kiralanması ve benzeri işler, 

h) Özellikleri nedeniyle yabancı ülkelerden sağlanması mecburi olan her türlü alım, kiralama, onarım, yaptırma, keşfettirme, montaj, sigorta, taşıma ve hizmet işleri.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Yarışma Usulü
Yarışma Usulünün uygulanması
Madde 40 -
İdare her türlü etüt, plan proje ve güzel sanatlara dair işlerini gerektiğinde yarışma ile yaptırabilir. Bu işlerin mesleki kontrollük hizmetleri, projesi uygulanacak olan yarışmacıya, pazarlıkla ihale edilebilir.
ONUNCU BÖLÜM
Sözleşme
İhalenin Sözleşmeye Bağlanması
Madde 41 -
Bütün ihaleler sözleşmeye bağlanır. Sözleşme, idare adına ita amiri tarafından imzalanır. 

Bu yönetmelikte belirtilen özel hallerde sözleşme yapılması mecburi değildir.
Kesin Teminat
Madde 42 -
Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce müteahhit veya müşteriden ihanet bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 dan az olmamak üzere kesin teminat alınır. 

Müteahhit veya müşterinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminatı gelir kaydedilir. 

Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Sözleşmenin yapılmasından sonra geçici teminat iade edilir.
Yapım İşlerinde Kesin Teminat
Madde 43 -
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tesbit edilecek tutarı aşan etüt, proje, kontrollük ve müşavirlik hizmetleri ile yapım işlerinde alınmış bulunan geçici teminat, kesin teminata çevrilir. Kesin teminatın geri kalanı müteahhidin hak edişlerine karşı verilecek paralardan %10 alıkonularak kesin teminat tutarına çıkarılır. 

Müteahhit isterse teminat olarak kabul edilecek kıymetler üzerinden kesin teminatta verilebilir. 

Keşfin ve sözleşmenin dışında kalmış fakat yapılması ihaleden sonra kararlaştırılmış işlerle, değişken fiyat esasına göre ihale edilmiş işlerde kesin teminat, artan iş veya fiyat farkı olarak ödenecek bedel oranında artırılır.
Kesin Teminatın Geri Verilmesi
Madde 44 -
İdare tarafından alınan kesin teminatın geri verilebilmesi için ; 

a) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği anlaşıldıktan sonra, müteahhidin bu bu işten dolayı İdareye ve sosyal sigortalar Kurumuna bir borcu olmadığı ve o işle ilgili olarak ücret sayılan ödemelerden yapılan vergi kesintilerinin ödendiği tesbit edildikten sonra kesin teminat, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması mecburi olmayan hallerde geçici teminat geri verilir. 

b) Yapım işlerinde (a) fıkrasındaki şartlardan ayrı olarak, geçici kabul tutanağın onaylanması ve geçici kabulde görülen kusurların giderilme bedelinin kesin teminatın yarısından fazla olmaması şartıyla yarısı, kesin kabul işlemleri tamamlandıktan sonra ise, kalanı müteahhide verilir.
Sözleşme Yapılmasında Müteahhit veya Müşterinin Görev ve Sorumluluğu
Madde 45 -
Sözleşme yapılması gerekli hallerde, müteahhit veya müşteri 21 inci maddeye göre onaylanan ihale kararının kendisine bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek imzalamış bulunduğu sözleşmeyi, İdareye vermek mecburiyetindedir. 

Satışlara ilişkin ihalelerde müşterinin aynı süre içinde ihale bedelini ve müşteriye ait bulunan vergi, resim ve harçları yatırması, diğer giderleri ödemesi gerekir. 

Bu zorunluluklara uymadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat gelir kaydedilir.
Müşterinin Süresi İçinde Taşınır veya Taşınmaz Malları Teslim Almaması
Madde 46 -
Bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödenmiş olmak şartıyla müşteri, şartnamede yazılı süre içinde, taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde müşteri, vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle İdareden bir talepte bulunamaz. 

Taşınır mallar, bedeli ödendiği halde, şartnamedeki süre içinde teslim alınmaz ise, İdare bunları müşteri hesabına bu Yönetmelik hükümleri dairesinde satmaya yetkilidir. Malların süresi içinde teslim alınmaması ve ikinci defa satılması sebebiyle tahakkuk edecek masraflar, varsa İdarenin diğer alacakları, ikinci satış bedelinden mahsup edildikten sonra geri kalan kısmı ilk müracaatında verilmek üzere müşteri namına emanet hesabına alınır. Satış bedeli, İdarenin masraflarını ve alacaklarını karşılamazsa, farkı teminattan mahsup edilir ve artanı müşteriye geri verilir.

Sözleşmenin aktedilmiş olması halinde, İdare tarafından feshedilerek yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılır.
Sözleşme Yapılması ve Kesin Teminat Alınması Mecburi Olmayan Haller
Madde 47 -
Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde yazılı süre içinde taahhüdün şartname hükümlerine göre yerine getirilmesi ve bunun İdarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması mecburi değildir.
Müteahhit veya Müşterinin Sözleşmenin Bozulmasına Neden Olması
Madde 48 -
Sözleşme yapıldıktan sonra müteahhit veya müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, İdarenin en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir.ye sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

Gelir kaydedilen kesin teminat, müteahhit veya müşterinin borcuna mahsup edilemez.
Sözleşmenin Devri
Madde 49 -
Sözleşme ita amirinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak,devralacak olanlarda ilk ihaledeki şartlar aranır..İzinsiz devir yapılması halinde, sözleşme bozulur ve müteahhit. veya müşteri hakkında Yönetmeliğin 48 inci maddesine göre işlem yapılır.
Müteahhit veya Müşterinin Ölümü
Madde 50 -
Müteahhit veya müşterinin ölümü halinde, yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin .teminatı ve varsa sair alacakları varislerine verilir. Ancak, İdare, varislerden istekli olanlara, ölüm tarihinden itibaren 30 gün içinde kesin teminat. verilmesi şartıyla sözleşmeyi devredebilir.
Müteahhit veya Müşterinin İflası Hali
Madde 51 -
Müteahhit veya müşterinin iflas etmesi halinde sözleşme bozulur. Bundan bir zarar doğarsa Yönetmeliğin 48 inci maddesine göre işlem yapılır.
Müteahhit veya Müşterinin Ağır Hastalığı, Tutukluluk veya Mahkumiyet Hali
Madde 52 -
Müteahhit veya müşteri, sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeni ile taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin oluşundan itibaren. 30 gün içinde İdarenin kabul edeceği birini vekil tayin etmek şartıyla taahhüdüne devam edebilir. 

Eğer müteahhit veya müşteri, kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkanından mahrum ise, yerine, ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir kayyum tayin edilmesi istenebilir. 

Yukarıdaki hükümlerin uygulanamaması halinde, sözleşme bozulur. Bundan bir zarar doğarsa Yönetmeliğin 48 inci maddesine göre işlem yapılır.
Müteahhit veya Müşterinin Birden Fazla Olması Hali
Madde 53 -
Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından birlikte yapılan taahhütlerde, müteahhitlerden veya müşterilerden birinin ölümü, iflası, tutuklu veya mahkum olması gibi haller sözleşmenin devamına engel olmaz. 

Birlikte yapılan taahhütlerde müteahhitlerden biri İdareye pilot firma olarak bildirilmiş ise, pilot firmanın şahıs veya şirket olmasına göre ölüm, iflas veya dağılma hallerinde sözleşme kendiliğinden sona erer. Ancak, diğer müteahhitlerin teklifi ve İdarenin uygun görmesi halinde sözleşme yenilenerek işe devam edilir. 

Birlikte yapılan taahhütlerde gruba dahil pilot firmadan başka herhangibir ortak şahsın ölümü veya ortak şirketin herhangi bir sebeple dağılması halinde, pilot firma ve gurubun diğer ortakları, teminat. dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üzerlerine alarak işi bitirirler.
ONBİRİNCİ BÖLÜM
İhale Usullerine Tabi Olmayan İşler
Mutemet Eliyle Alım
Madde 54 -
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun değişik 83 üncü maddesi gereğince her yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilen miktarın iki katına kadar olan alımlar, komisyon kararı olmaksızın ita amirinin görevlendireceği kişi veya kişiler tarafından doğrudan yapılabilir.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İş Yaptırılması ve Alımlar
Madde 55 -
İdare yararı görüldüğü durumlarda aşağıda gösterilen kuruluşlardan doğrudan doğruya alım yapılabilir veya bu kuruluşlara iş yaptırılabilir. 
 
a) Genel, katma ve özel bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeler ve sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait olan ortaklıklar, 
 
b) Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ile sermayesinin yarısından fazlası, bu kuruluşlara ve doğrudan doğruya veya dolayısıyla devlete ait olan ortaklık ve müesseseler. 
 
c) Özel kanunla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar.
Emanet Suretiyle Yapılacak İşler
Madde 56 -
Aşağıda yazılı işler, ita amirinin İdare elemanlarından oluşturacağı emanet komisyonları eliyle emaneten yaptırılabilir. 

a) Tahmin edilen bedeli, bu Yönetmeliğin 54 üncü maddesinde belirtilen miktar geçmeyen yapım işleri, 

b) Sözleşmenin bozulması veya tasfiye edilmesi nedeniyle bitirilmemiş olup, süratle bitirilmesinde mecburiyet görülen işlerin tamamlanması, 

c) İhaleye konulmasına imkan bulunmayan veya ihaleye konulduğu halde istekli çıkmayan ve beklemeye de tahammülü olmayan işler. 

Bu usulle yapılmasında gerek ve yarar görülen işler nevi itibariyle kısımlara ayrılmak suretiyle, araya bit müteahhit girmeksizin taşeronlara da yaptırılabilir.
Uluslararası Anlaşmalar Uyarınca Yapılacak İşler
Madde 57 -
Uluslararası anlaşmalara göre, yabancı Devlet veya uluslararası kuruluşlarca Türkiye'de yapılacak,işler özel kanun, kararname veya antlaşmalar hükümlerine göre yürütülür.
ONİKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Müteahhitlere Verilecek Avanslar
Madde 58 -
Yapım işlerinde taahhüt tutarının yüzde yirmisi (%20) kadar teminat karşılığı avans verilir. Verilen avanslar hizmet yerine getirildikçe mahsup edilir. Bu avansların verilebilmesi sözleşmelerinde hüküm olması şartına bağlıdır.
İş Artış ve Eksilişi
Madde 59 -
İdarenin, yapım işlerine ait bir sözleşmenin uygulanması sırasında keşif ve sözleşmede öngörülmeyen bir iş artışı veya azalışının mecburi hale geldiğine karar vermesi halinde, müteahhit keşif bedelinin yüzde otuzuna (%30) kadar olan değişikliği, süre hariç,

sözleşme ve şartnamesindeki hükümler dahilinde, yerine getirmekle yükümlüdür.
Erken Bitirme Primi
Madde 60 -
Şartname ve sözleşmesinde tespit edilecek sürelerden önce tamamlanmasında İdarece yarar görülen işlerde, esasları şartnamede tespit edilmek üzere müteahhitlere erken bitirme primi verilebilir. Süre uzatımı verilen işlerde hiçbir surette bu tür prim verilemez.
Muayene ve Kabul İşlemleri
Madde 61 -
Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, ita amirince görevlendirilecek. muayene veya kabul heyetleri tarafından yapılır.
Yasaklar ve Sorumluluklar
Madde 62 -
Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihale işlerindeki yasak fiil ve davranışlar ile diğer yasak ve sorumluluklar konusunda, Devlet İhale Kanununun ''İhale İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar'' hakkındaki hükümleri uygulanır.
Sürelerin Hesabı
Madde 63 -
Bu Yönetmelikte yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
Bildirim ve Tebligat
Madde 64 -
Bu Yönetmelikte yer alan bildirim ve tebligatlar hakkında 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 65 -
Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.
Yürürlük
Madde 66 -
Sayıştay Başkanlığının görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayın tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 67 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Özelleştirme İdaresi Başkanı yürütür.
(*) 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul