(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
399
1389 SAYILI KANUNA GÖRE VEKALET ÜCRETİ TEVZİ YÖNETMELİĞİ

Madde 1 -
Tek Hazine avukatı istihdam edilen yerlerde bu avukat tarafından ikame ve takip olunarak Devlet lehine sonuçlandırılan davada mahkemelerce Hazine lehine hüküm ve tahsil olunan vekalet ücretinin % 70 i o avukata verilir.
Madde 2 -
Birden fazla Hazine avukatı çalıştırılan yerlerde (Merkez dahil) davayı ikame ve takip eden avukata tahsil olunan vekalet ücretinin % 45 i verilir. % 25 i davayı ikame ve takip eden avukat da dahil olmak üzere, o yerde çalıştırılan müşavir avukat ve Hazine avukatları arasında mütesaviyen tevzi olunur.
Madde 3 -
Davanın ikame ve takibi ile sonuçlandırılmasında birbiri ardına veya birlikte bir kaç avukatın hizmeti geçmiş ise yukarıki hükümlere göre dava avukatı için ayrılan hisseler her avukatın hizmet ve karara tesir derecesine göre Baş Hukuk Müşavirliğince, teşkilatı bulunan yerlerde de muhakemat müdürlüklerince bu avukatlar arasında paylaştırılır.
Madde 4 -
İcra takipleri dolayısiyle icra dairelerince hükmedilen vekalet ücretlerinin tevziinde de yukarıki hükümler uygulanır. Şukadarki icra takibi davayı ikame ve takip eden avukattan başka avukat tarafından yapılmışsa, dava sonunda hüküm ve tahsil olunan vekalet ücretinin % 5 i dava avukatının hissesinden indirilerek icra avukatının istihkakına ilave olunur.
Madde 5 -
Vekalet ücretlerinin yukarıki maddelerde yazılı kısmından geri kalan % 30 unun 1/6 i muhakemat müdürlüğü merkezleri dışında mahalli Hazine Avukatlığı memur ve hizmetlilerine almakta oldukları aylık veya ücretlerle mütenasiben tevzi edilir.
Madde 6 -
Beşinci maddeye göre yapılacak tevziden artan hissenin muhakemat müdürlüklerine bağlı yerlerde yarısı muhakemat müdürlüğüne, diğer yarısı Baş Hukuk Müşavirliğine; muhakemat müdürlüklerine bağlı olmayan yerlerde de tamamı Baş Hukuk Müşavirliğine gönderilir.
400
Madde 7 -
Muhakemat müdürlükleri merkezlerinde % 30 hissenin yarısı altıncı madde gereğince bağlı yerlerden gönderilen hisselerle birleştirilerek toplamının % 40 ı muhakemat müdürlüklerine verilir; % 60 ı müdürlük memur ve hizmetlilerine almakta oldukları aylık veya ücretlerle mütenasiben paylaştırılır. Şukadar ki müşavir avukat ve avukatlar dışında kalan memur ve hizmetlilerin hisselerinde, hizmet icapları bakımından gerekli gördükleri değişiklikleri yapmağa muhakemat müdürleri yetkilidir.

% 30 hissenin diğer yarısı Baş Hukuk Müşavirliğine aittir.
Madde 8 -
6 ncı ve 7 nci maddeler gereğince Baş Hukuk Müşavirliğine gönderilen hisseler toplamının % 25 i Baş Hukuk Müşaviri ile hukuk müşavirleri ve merkez muhakemat müdürüne kadro aylıkları; % 45 i merkez avukat ve müşavir avukatlarına almakta oldukları aylıklar nispetinde tevzi olunur. Artan % 30 diğer memur ve müstahdemlere ait olup ne şekilde tevzie tabi tutulacağı Baş Hukuk Müşavirlince tayin edilir.
Madde 9 -
19/6/1929 tarihli ve 8156 sayılı kararname ile kabul olunan Yönetmelik tadilleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 10 -
Bu Yönetmelik 1 Eylül 1961 gününde yürürlüğe girer.
Madde 11 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul