En son güncellemeler 3 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
ADALET BAKANLIĞI YAYIN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde 1 - Bilgi Butonu
Bu Yönetmelik Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilâtının her düzeyindeki personelinin, uygulayıcıların ve bilim çevrelerinin, uygulamalı ve kuramsal hukuk konularında yararlanabilecekleri değer ve kapsamda; kitap, dergi, ansiklopedi, gazete, bülten, afiş, broşür gibi yayınlar ile bu yayınlarda yer alacak her türlü fikir ürünü yazılar, görsel eserler ve dokümanların toplanması, değerlendirilip seçilmesi ve yayımlanması ile yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerce yayımlanan kitapların satın alınması, dergilere abone olunması, Yayın Danışma Kurulu’nun kurulması, çalışma esasları, görev ve yetkilerini düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Hukuki Dayanak
Madde 2 - Bilgi Butonu
Bu Yönetmelik
   2992
   sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 20ĞA maddesiyle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik ve
   5846
   sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 3 - Bilgi Butonu
Bu Yönetmelikte geçen

Bakanlık        :Adalet Bakanlığını

Yayın Danışma Kurulu    :Adalet Bakanlığı Yayın Danışma Kurulunu

Daire Başkanlığı         :Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi Başkanlığını

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yayın Danışma Kurulu, Eserlerin İncelenmesi ve Seçimi
Yayın Danışma Kurulu
Madde 4 - Bilgi ButonuBilgi ButonuYönt. (RG: 29.07.1999) (Değişik: RG-29/07/1999-23770)
Yayın İşleri Dairesi Başkanlığının teklifi ve Bakanlık onayı ile Bakanlık mensubu yabancı dil yeterliliğine sahip ve/veya birinci sınıfa ayrılmış Bakanlık tetkik hâkimleri arasından 5 kişi, iki yıl süre ile Yayın Danışma Kurulu üyeliğine seçilirler.

Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı’nın bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısı Kurul’un başkanı, Yayın İşleri Dairesi Başkanı da Kurul’un tabiî üyesidir.

Kurul’un sekreterya ve raportörlüğünü, Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı yürütülür.
Toplantı ve karar
Madde 5 - Bilgi Butonu
Yayın Danışma Kurulu kendi programı doğrultusunda ve/veya Kurul Başkanının daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde, Başkanın oy kullandığı taraf çoğunlukta sayılır.

Yayın Danışma Kurulu üyelerine ait eserlerin görüşülmesi ve karara bağlanması ile ilgili toplantılara eser sahibi üye katılamaz.

Yayın Danışma Kurulunun aldığı kararlar, Bakan onayıyla kesinleşir.
Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 6 - Bilgi Butonu
Yayın Danışma Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Cari ve bir sonraki yılın yayın faaliyetlerini programlamak.

b)Yıllık yayın programına ve bütçe imkanlarına uygun olarak, yayınların içerik ve şekil yönünden geliştirilmesini ve düzenli çıkarılmasını sağlamak.

c) Çıkarılacak yayınların satış bedellerini veya ücretsiz oluşlarını, dağıtım esaslarını, basım adetlerini değerlendirerek, gerekiyorsa yayımcı kod numarası da vermek suretiyle karara bağlamak.

d) Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerce yayınlanan dergilere abone olunması, kitapların satın alınması konusundaki talepleri incelemek ve karara bağlamak.

e) Yayın Kuruluna havale edilen eserleri seçmek ve karara bağlamak. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile yapılacak işbirliği içinde hukuk ve mevzuat açısından halkı aydınlatıcı hukuki yayınları hazırlamak.

f) Yayın dizilerini tespit etmek ve bu dizilere eser hazırlayacak yazar ve çevirmenleri belirlemek.

g) Bakanlığın sürekli yayınlarında yer alacak yazıları ve öncelikle yayımlanması gerekenleri ve yayımlanacak kararları belirlemek.

h) Bakanlığın merkez ve taşra kütüphanelerine satın alınacak eserlerin belirlenip alımlarını karara bağlamak.

ı) 20.2.1987 tarih ve 87Ğ11526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik” ile Yayın Kurullarına verilmiş görevleri yapmak.

j) Yazılı olmayan hukuk kurallarını örf ve adetlerini ve eski hukuk kaynaklarını, kadrolu ya da tespit edilecek bir araştırmacı eliyle araştırıp, toplanıp yayımlanmasını sağlamak.
Kurul Üyelerine Ödenecek Ücretler
Madde 7 - Bilgi ButonuBilgi ButonuYönt. (RG: 29.07.1999) (Mülga: RG-29/07/1999-23770)
 
İnceleme Usulü
Madde 8 - Bilgi Butonu
Yayın Danışma Kurulu Başkanı yayımlanmak ya da satın alınması istemiyle gönderilen eserleri ve gerektiğinde diğer dökümanları doğrudan Kurula havale edebileceği gibi; inceleyerek yazılı görüşünü Kurula getirmesi istemiyle Kurul üyelerine de havale edebilir. Kurul Başkanı adı geçen eserleri Bakanlığın ilgili birimlerine göndererek görüş bildirmesini isteyebilir.Dergilere abone olunması ve kitapların satın alınması söz konusu olduğunda, eserleri tanıtıcı bilgilerle, fiyatını içeren proforma faturanın yer aldığı dosyalar Yayın Danışma Kurulunda görüşülüp karara bağlanır.
Değerlendirme İlkeleri
Madde 9 - Bilgi Butonu
Yayın Danışma Kurulu yayımlanmak istemiyle Kurul’a gelen eserleri aşağıdaki ilkeler doğrultusunda değerlendirir.

A- şekil ilkeleri

a) Eser sahibinin eserinin daha önce yayımlanmadığını beyan eden bir dilekçesi ekinde, eserini iki nüsha halinde sunmuş olması,

b) Eserlerin kağıtların tek yüzüne, daktilo ile ve iki satır aralıkla, her türlü maddi hatta ve karalamadan arındırılmış ve yazım kurallarına uygun olarak yazılmış olması,

c) Eserin sahibi tarafından imzalanmış olması,

d) Resim, grafik, tablo, çizelge şekil, harita ve bunlara benzer eser ve eser içeriğinin basım teknolojisine uygun usul ve teknikle çizilmiş olması,

e) Fotoğraf ve diaların, kaliteli bir basım için yeterli olması.

B- Esas ilkeleri

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına uygun ve kanunlara göre suç teşkil etmesi,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâplarına, Milli menfaatlerimize aykırı olmaması,

c) Bakanlığın kuruluş amaç ve görevleri doğrultusundaki konularla ilgili olup; doğru bilgi verici eğitici veya öğretici ya da tanıtıcı nitelikte bulunması.

d) Bakanlığın, merkez ve taşra teşkilâtı personeli, uygulayıcılar, bilim çevreleri ile kamuoyu için yardımcı ve yol gösterici olması.

e) Bilimsel yöntemlere göre hazırlanmış olması.
İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yayın şartları
Madde 10 - Bilgi Butonu
Eserlerinin yayımlanmasını isteyen eser sahipleri;

a) Talep dilekçelerinde, “Eserinin daha önce yayımlanmamış olduğunu, eser üzerinde başka kurum veya kuruluşlar ile kişilerin haklarının bulunmadığını ve bu husustaki tüm sorumluluğu üstlendiğini” beyan etmek zorundadırlar.

b) Yayımlanması ve ücret ödenmesi uygun görülen eserin ilk ve sonraki basımlarına ait sahnede temsil ve icra hakları hariç veya dahil bütün haklarını Bakanlığa devrettiğine dair düzenleyeceği bir temliknameyi, eseri yayımlayan Yayın İşleri Dairesi Başkanlığına vermekle yükümlüdürler.

c) İşlenme eserlerde eser sahibinden alınacak izin belgesini de ibraz etmesi zorunludur.

d) Eseri yayımlayacak Yayın İşleri Dairesi Başkanlığının isteği ve vereceği süre içinde, basımevi tashihlerini bizzat yapmakla yükümlüdürler.

e) Tercüme eser teklifinde bulunanların
   5846
   sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre gerekli izni almış olmaları ve bunu belgelemeleri zorunludur.

f) Muhtemel maddi hatalar konusunda, Bakanlığın tasarruf yetkisini kabul etmiş sayılırlar.

Eser sahipleri talep tarihinden başlayarak bir yıl sonunda yayımlanmayan eserini, geri isteyebilir, eserlerde ileri sürülen görüş ve düşünceler ile bunlardan doğabilecek her türlü sorumluluk, eser sahibine aittir.

Mevzuat yayınları, resmi açıklamalar, söylev ve demeçlerin, Bakanlık teşkilâtının genelge ve mütalaalarının yer aldığı yayınlar, panel, konferans, sempozyum sonucu değerlendirme yayınları, Bakanlık birimlerince tek nüsha olarak talep edilen yerli veya yabancı bir eserin satın alınması ve evvelce bu Yönetmeliğe göre değerlendirmeye tabi tutulmuş olan bir eserin yeniden yayımlanması ya da satın alınması, hizmet öncesi, hizmet içi ve meslek içi eğitim hizmetlerinde ihtiyaç duyulan kitap ve benzeri yayınların satın alınması ve yayımlanması için Yayın Danışma Kurulu kararı alınmaz.
  
Telif Haklarının Belirlenmesi
Madde 11 - Bilgi Butonu
Bu Yönetmelik hükümlerince yayımlanacak olan eserlerin, telif veya işlenme hak ve ücretleri, Bakanlar Kurulunun 20.2.1987 tarih ve 87Ğ11526 sayılı kararı ile yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre hesaplanır ve ödenir. Ancak, resmi görev gereği hazırlanmış eserlere ücret ödenmez. Bakanlık mensupları ve Yayın Danışma Kurulu üyelerinin resmi görev gereği olmayan eserlerine telif ve tercüme ücreti ödenir, yayınları da satın alınır.
Yayınların, Dokümanların ve Eserlerin Toplanması
Madde 12 - Bilgi Butonu
Bakanlık merkez birimleri, taşra teşkilâtı ve bağlı kuruluşlarınca çıkarılan yayınların, teftiş raporu niteliği taşımayan raporların, yönetmelik, genelge ve her türlü dökümanın birer nüshası Yayın İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Bakanlık merkez ve bağlı kuruluşları ile taşra teşkilâtının her düzeyde görevli personeli ile mesleğinde uzman kişi ve kuruluşlardan Bakanlığın yukarıda adları geçen birimlerine gönderilebilecek; Bakanlık teşkilâtının mevcut ve yeni faaliyetlerini tanıtıcı, Teşkilât içerisinde işbirliğini ve iş verimliliğini arttırıcı konular ile, uygulamalı ve kuramsal hukuk konularında kaynak eserler, kitap, süreli ve tanıtıcı yayımlar, bilimsel araştırmalar, inceleme raporları, bilimsel tebliğ, bülten, derleme, haber, yorum ve benzeri yazı ve çeviriler ile şiir, fotoğraf, resim, karikatür, afiş gibi anlatım öğeleri, yayımlanabilmek amacıyla, Yayın İşleri Dairesi Başkanlığında toplanarak değerlendirilme ve seçilmek üzere Yayın Danışma Kuruluna havale olunur.

Gönderilen her türlü eser Yayın İşleri Dairesi Başkanlığında muhafaza edilir. Ayrıca Adalet Bakanlığınca basılanlardan 10 adet ve satın alınan eserlerden 5 adet olmak üzere bir arşiv oluşturulur.
Giderler ve Basım İşlemleri
Madde 13 - Bilgi Butonu
Bakanlık makamının onayı alınarak yayımlanmasına karar verilen eserlerin basımına, dergilere abone olunmasına ve kitap satın alınmasına ilişkin işlemler Makam onayını alan Yayın İşleri Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.

Yayıncılık çalışmalarının yürütülebilmesi için ilgili giderler Bakanlık bütçesinden karşılanır.
Mütercim ve Araştırmacı Kadrolarına Atanma Esasları
Madde 14 - Bilgi Butonu
Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesine atanacak Mütercimlerde 657 sayılı Kanunda aranan temel şartlar yanında yabancı dil eğitimi veren 4 yıllık yüksek öğrenim kurumundan mezuniyet şartı aranır.

Yayın İşleri Dairesi Başkanlığında mevcut Araştırmacı kadrosuna atanacaklarda 657 sayılı Kanunda memuriyete yeni atananlar için aranan temel şartlar yanında hukuk, tarih, sosyoloji, kamu yönetimi ve siyaset bilimi eğitimi veren 4 yıllık yüksek öğrenim kurumundan mezuniyet şartı aranır. Resmi veya özel bir kurum adına ya da kişisel olarak itibar edilir bir araştırma yaptığını, bu tür bir araştırma yapan bir ekibin üyesi olduğunu veya yabancı dil bildiğini belgelendirmesi hali tercih sebebidir.
Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 15 - Bilgi Butonu
Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Bakanlar Kurulunun 20.2.1987 tarih ve 8711526 sayılı kararı ile yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

1.11.1983 tarih ve 2936 sayılı Kanunla değişik 5.12.1951 tarih ve
   5846
   sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile bu konuda çıkarılmış Tüzük, Yönetmelik ve Milletlerarası Sözleşmeler göz önünde bulundurulur.
  
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 16 - Bilgi Butonu
Bu Yönetmelikle evvelce yürürlükte bulunan 19.3.1968 tarih ve 12852 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Adalet Bakanlığı Yayın ve Eser Satın alma Yönetmeliği” bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 17 - Bilgi Butonu
Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 18 - Bilgi Butonu
Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul