Metinsel Değişiklikler
Yönt. (RG: 27.08.2011) md: Geçici 1. Yönt. (RG: 06.02.2011) md: 24, 26, Ek 1. Yönt. (RG: 02.01.2002) md: 8, 24, 26, Mükerrer 36. Yönt. (RG: 07.02.1998) md: 34, 35. Yönt. (RG: 17.01.1997) md: Mükerrer 7, 8. Yönt. (RG: 09.02.1994) md: 2, 3, 4, 5, 6, 7, Mükerrer 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, Mükerrer 35, Mükerrer 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 65.
(1)Danıştay Beşinci Dairesinin 2011/1711 Esas numaralı dosyası üzerinden verdiği 15/7/2011 tarihli kararı ile Ek madde 1'in yürütülmesi durdurulmuştur. (2) Danıştay Beşinci Dairesinin 2011/7044 Esas numaralı dosyası üzerinden verdiği 15/2/2012 tarihli kararı ile Geçici Madde 1'in yürütülmesi durdurulmuştur.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ (1)(2)

BİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
Kurum Teftiş Kurulu Başkanlığının teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları bu Yönetmelikte belirtilmiştir.
Kapsam
Madde 2 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994)
Bu Yönetmelik, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu’nun görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettişler, Müfettiş Yardımcıları ve Teftiş Kurulu büro personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını, Teftiş edilenlerin sorumluluklarını, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının atanmalarını, özlük haklarını ve Teftiş Kurulu ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının çalışma esas ve usullerini kapsar.
Tanımlar
Madde 3 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994)
Bu Yönetmelikte geçen;

Kurum: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatını,

Genel Müdürlük: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürünü,

Teftiş Kurulu: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunu,

Kurul Başkanı: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanını,

Müfettiş: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlük  Teftiş Kurulu Başkanını,  Baş müfettişleri ve Müfettişleri,

Refakat Müfettişi: Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen Müfettişleri,

Müfettiş Yardımcısı: Re’sen teftişe yetkili veya yetkisiz Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu  Genel  Müdürlük Müfettiş Yardımcılarını,

Teftiş Kurulu Büro Şefliği : Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlük Teftiş Kurulu Başkanlığı  Bürosunda görevli şef ve memurları,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat
Teşkilat ve Bağlılık
Madde 4 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994)
Teftiş Kurulu Başkanlığı;

a)  Başkan,

b) Başmüfettişler,

c)  Müfettişler,

d) Müfettiş Yardımcıları

e)  Büro şefliği personelinden, müteşekkil olup, doğrudan Genel Müdüre bağlıdır.
Görev Merkezi
Madde 5 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994)
Teftiş Kurulu’nun merkezi Ankara’dadır. Bu merkez, müfettişlerinde görev merkezidir.

Müfettişlerin talebi, Teftiş Kurulu Başkanı’nın teklifi ve Genel Müdürün onayı ile hizmet gereklerine uygun bulunduğu takdirde, Müfettişlerin 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre Ankara dışında Genel Müdürlükçe belirlenecek illerde harcırahsız olarak, daimi ikametlerine izin verilebilir.
İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Görevler
Teftiş Kurulu Başkanlığının Görevleri
Madde 6 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994)
Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel müdürlük merkez ve taşra teşkilatında teftişin etkin biçimde de yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek,

b) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında her türlü inceleme, soruşturma ve teftişi yapmak,

c) Birimlerin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yapmak.
İKİNCİ BÖLÜM
Teftiş Kurulu Başkanı
Teftiş Kurulu Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 7 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994)
Teftiş Kurulu Başkanı müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup aşağıdaki görevleri yapar.

a) Teftiş Kurulu Başkanlığının 6. maddede belirtilen görevlerini Genel Müdürün emir veya onayı üzerine Genel Müdür adına yürütmek,

b) Teftiş Kurulunu yönetmek, müfettişlerin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

c) Genel Müdürün onayı ile; gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak veya yapılmasını sağlamak,

ç) Yıllık Teftiş Programını hazırlayıp, Genel Müdürün onayına sunmak ve programın uygulanmasını sağlamak,

d) Müfettişlerden gelen rapor ve yazıları inceleyip noksan, hatalı veya açık olmayan konuları tamamlattırıp, Genel Müdüre sunmak ve onayı müteakip ilgili ünitelere intikal ettirmek ve sonuçlarını takip etmek,

e) Müfettiş rapor ve yazılarının incelenmesi sonucunda, öğrendikleri konulardan yararlı ve gerekli görülenler hakkında Genel Müdüre bilgi vermek ve gerektiğinde önerilerde bulunmak,

f) Genel Müdürün onayı ile; teftiş programının onaylanmasından sonra çıkacak yeni işleri dağıtmak ve bir işin gerekirse bir Müfettişten alınıp, diğerine verilmesi gibi değişiklikleri yapmak,

g) müfettişlerin, doğrudan yazışmaya yetkili bulunmadıkları makam ve kişilerle yapacakları yazışmaları yapmak,

h) Soruşturma işlerinin sonuçları ile önemli incelemelerin ve teftiş raporlarının kapsamı hakkında hemen, bunların dışındaki raporların kendisine verilmesinden başlayarak en geç 20 gün içinde ve ilgili üniteye intikal ettirilip de neticeye bağlanmamış raporlar hakkında da 3 ay da bir Genel Müdüre raporla bilgi vermek,

i) Eylül ve Ocak ayları sonunda, müfettişlerin çalışma sonuçlarını, Teftiş Kurulu Başkanlığının genel durum raporunu bir yazıyla Genel Müdüre bildirmek,

j) Müfettiş Yardımcılarının işe alınması ve 3 yıllık staj döneminde yetişmelerini sağlayıcı tedbirleri almak,

k) Müfettişlerin mesleki ve ilmi çalışmalarını teşvik ve tanzim etmek, gerekiyorsa başarılı çalışma sonuçlarının yayınlanmasını sağlamak,

l) Kurulun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporlarını düzenlemek ve Genel Müdüre arz etmek,

m) Mevzuatın, müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak,

n) Genel Müdürce verilecek benzeri diğer görevleri yapmak.

Teftiş Kurulu Başkanının Atanması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Teftiş Kurulu Başkanının Atanması
Mükerrer Madde 7 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 17.01.1997), Yönt. (RG: 09.02.1994) (Ek:RG-9/2/1994-21844) (Değişik: RG-17/1/1997-22880)
Teftiş Kurulu Başkanı, Kurumda en az 5 yıl Müfettişlik yapmış ve son iki yılını aynı görevde geçirmiş olmak kaydıyla, Kurum Müfettişleri arasından atanır.
Teftiş Kurulu Başkanına Yardım
Madde 8 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 02.01.2002), Yönt. (RG: 17.01.1997), Yönt. (RG: 09.02.1994) (Değişik:RG-2/1/2002-24628)
Teftiş Kurulu Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda Müfettişi Genel Müdürün onayı ile Başkan Yardımcısı olarak görevlendirebilir. Başkan Yardımcılarının görev alanları Başkanca belirlenir ve duyurulur. Başkan Yardımcılığı görev süresi en fazla 1 yıl olup, süresi dolanlar yeniden görevlendirilebilir.

Denetim, inceleme, araştırma ve soruşturmalara ilişkin yazı ve raporların Başkan adına incelenmesini sağlamak üzere, Teftiş Kurulu İnceleme ve Değerlendirme Biriminde yeter sayıda müfettiş Genel Müdür onayı ile görevlendirilir.

İnceleme ve Değerlendirme Biriminde görevlendirilen müfettişler Başkanın yapacağı iş bölümüne göre görevlerini yerine getirirler.
Teftiş Kurulu Başkanına Vekalet
Madde 9 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994)
Kurul Başkanı geçici sebeplerle görevden ayrıldığında Başkanlığa atama şartlarını taşıyan Refakat müfettişlerinden birine vekalet görevi verir. Herhangi bir sebeple, Teftiş Kurulu Başkanlığının boşalması halinde vekalet görevi makam onayı ile belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları
Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 10 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994)
Genel Müdürlük Müfettişleri doğrudan Genel Müdüre bağlı olup, Genel Müdür adına görev yaparlar.

Müfettişler

a) Teftiş programı gereğince, Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatının faaliyet ve işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre incelemek, teftiş ve kontrol etmek, soruşturma yapmak,

b) Teftiş ve inceleme sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluklar için sorumlular hakkında gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere durumu hemen Teftiş Kurulu Başkanına gerekirse Genel Müdüre bildirme,

c) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenen düzeyde yürütülmesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve düşüncelerini raporla Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek,

d) Çeşitli konularda yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

e) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak,

f) Teftiş ve soruşturmada görevlerin başından ayrılmaları sakıncalı görülen personelin ayrılmalarının teftiş ve soruşturma sonuna bırakılmasını ve daha önce izne ayrılmış olanlardan görevleri başında bulunmaları gerekenlerin geri çağırılmalarını istemek, ile görevli ve yetkilidirler.

Görevlendirme

Müfettişler Genel Müdürün emri ve onayı üzerine, Teftiş Kurulu Başkanından aldıkları talimata göre görev yaparlar.

Aldıkları görevlerin sonuçlarını, Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının Uyacakları Hususlar

Müfettişler bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları

a) Teftiş ve denetimlerine bağlı olanların işlerine karışamazlar,

b) İncelemek üzere aldıkları evrak ve defterler üzerinde belirli bir döneme ait işlemlerin teftiş edildiğini gösteren tarih ve imza koymak suretiyle yapılabilecek olan açıklamalar dışında ilave ve düzeltmeler yapamazlar,

c) Teftişe gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve her türlü bilgi ve belgelerini açığa vuramazlar,

d) Gizli yazılarını başkalarına yazdıramazlar,

e) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatındaki memur ve diğer görevlilerden doğrudan ya da dolayısıyla soruşturma ile ilgili kimselerin ve diğer şahısların ikramlarını kabul edemezler, menfaat ilişkisine giremezler.
Görevden Uzaklaştırma
Madde 11 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994)
Müfettişler görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde ilgilileri usulüne göre görevden uzaklaştırılabilirler.

Görevden uzaklaştırma tedbiri teftiş ve soruşturmanın her safhasında alınabilir.

a)  Kamu hizmetleri gerekleri yönünden görevleri başında kalması sakıncalı olmak,

b) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri her türlü mal ve ayniyatı, bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, denetim, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek davranışlarda bulunmak,

c)  3628 sayılı 19/4/1990 günlü Mal Bildiriminde Bulunulması, rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’ nun 17’ nci maddesine giren eylemlerde bulunmak,

d) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak,

Görevden uzaklaştırma keyfiyeti Müfettiş tarafından, görevden uzaklaştırılacak personele yazı ile tebliğ edilmekle birlikte, Kurumun o yerdeki en büyük amirine, bağlı olduğu bölge müdürüne ve Teftiş Kurulu Başkanlığına gerekçesi ile birlikte yazı ile hemen bildirilir. Durum, Kurul Başkanı tarafından Genel Müdüre arz edilir.

Görevden uzaklaştırılana ait soruşturma ile merkezdeki ünitelerce bu soruşturmaya ait rapor üzerinde yapılacak işlemin diğer işlerden öncelikle tamamlanması ve sonuçlandırılması zorunludur.

Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması sebebiyle işlerin aksamaması için gereken tedbirler o iş yerinin amirince alınır. Görevden uzaklaştırılan personelin görevini Müfettiş üstlenemez.

Müfettişlerce görevden uzaklaştırılan personel hakkında görevden uzaklaştırmayı takip eden 3 iş günü içinde soruşturmaya başlanması zorunludur. Personeli görevden uzaklaştırdıktan sonra haklı bir sebep olmaksızın derhal soruşturmaya başlamayan, keyfi olarak veya kini sebebiyle bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan müfettişler, hukuki, mali ve cezai yönden sorumludur.

Soruşturma sonunda disiplin yönünden memurluktan çıkarılmasına ya da cezai bir işlem uygulamasına gerek kalmayan memurlar için alınmış olan görevden uzaklaştırma önleminin kaldırılması müfettişlerce derhal Başkan ve Genel Müdüre bildirilir.
Tek ve Müşterek Çalışmalar
Madde 12 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994)
Müfettişler, işin hacim ve önemine göre tek ya da müşterek olarak görevlendirilirler.

Yıllık, teftiş, inceleme ve soruşturma programlarının gruplar halinde uygulamasında her gruba dahil müfettişlerden en kıdemlisi o grubun başkanı sıfatıyla çalışmaları düzenler. Grup başkanları işe başlarken ve çalışmaların devam sırasında teftiş ve incelemelere verilecek en uygun yönü tayin, işlerin seyrini takip, sonuç alınmasını sağlayabilecek fikir ve tedbirlerin uygulanmasını temin ederler.

Başkana yardımla görevlendirilen Refakat müfettişinin müşterek çalışmalarda görev alması halinde, grup koordinatörü “Refakat Müfettişidir”

Müşterek çalışmalarda raporlar birlikte düzenlenir, çalışmaya katılan müfettişlerce imzalanır. Sonuçlar üzerinde görüş ya da kanaat birliğine varılmazsa sonuçlara katılmayan müfettişler görüş ve kanaatlarını gerekçeleriyle birlikte raporla belirtirler. Grup başkanı grup çalışmalarına katılmakla beraber grup adına yapılan yazışmaları yapar.
İşlerin Süresinde Bitirilmesi ve İşin Devri
Madde 13 -
a) Müfettişler kendilerine verilen işlerin mümkün olan en kısa zamanda bitirmeye çalışırlar. İşlerin uzaması halinde Teftiş Kurulu Başkanlığına işler hakkında yazılı bilgi verirler, alacakları talimata göre hareket ederler.

b) Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Müfettişler ellerindeki işleri, Teftiş Kurulu Başkanının yazılı emri veya müsadesi ile başka bir Müfettişe devredebilirler.

c) Devredilecek işler için devri yapacak olan müfettiş “devir notu” hazırlar. En az 3 nüsha olarak hazırlanacak devir notuna; devredilen işin ne olduğu,

- Devir gününe kadar,

İşin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği, iş hakkında ne gibi görüş ve kanaate varıldığı,

- Belirlenen görüş ve kanaat olarak o işin özelliğine göre bundan sonraki, en uygun inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerekeceği, hakkındaki düşüncelerini yazar.

Bundan başka devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını, işe ait defter ve belgelerle birlikte işi devralan müfettişe imza karşılığı verir.

Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile devreden müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir. Üçüncü nüsha devreden müfettişte kalır.
İşin Sürekliliği
Madde 14 -
Müfettişler başladıkları teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini ara vermeden yapıp bitirirler, geri bırakmak zorunluluğu ya da teftiş soruşturmanın sonuçlandırılması başka yerlerde de inceleme ve soruşturma yapılmasını gerektirdiği hallerde durumu derhal Başkana bildirerek alacakları talimata göre hareket ederler.
Teftişe Yardım Hükmü
Madde 15 -
Müfettişler görevlerini yaparlarken gerekli gördüklerinde evrak, kayıt ve belgelerin örneklerini, herhangi bir yolsuzluğun delillerini gerektiğinde bunların asıllarını genel müdürlüğe bağlı olsun, olmasın bütün resmi daire ve kurumlarla Devlet denetimine tabi bütün kuruluş, kurum ve ortaklıklardan, kamu yararına çalışan derneklerden, gerçek ya da tüzel kişilerden istemek yetkisindedirler.
Yazışma Usulü
Madde 16 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994)
Müfettişler görevleriyle ilgili konularda resmi ve özel bütün makam ve kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler, merkezde Bakanlıklar ve Genel Müdürlüklere bağlı Kurum ve Kuruluşlarla yazışmalar Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığı ile yapılır.
Defter ve Dosyalar
Madde 17 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994) (Mülga:RG-9/2/1994-21844)
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teftiş Kurulu Büro Şefliği
Büro Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 18 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994)
Teftiş Kurulu Büro Şefliği; Teftiş Kurul Başkanının emri altında bir şef ile yeterli sayıda personelden teşekkül eder.

 Büro Şefliğinin Görevleri Şunlardır:

a) Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını sevk etmek,

b) Teftiş Kurulu Başkanının emri üzerine, Kurul kararlarını ve her türlü mevzuatı toplamak, saklamak ve müfettişlere dağıtmak,

c) Müfettişlerden gelen rapor soruşturma evrakı ve sair yazıları kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek,

d) Yürürlükten kalktı.

e) Teftiş Kurulu Başkanlığına mal edilen kitap, mecmua ve benzeri eşya, demirbaş, mefruşat ve büro malzemelerinin kayıt ve korunmasını sağlamak, kırtasiye ve matbu evrakın ihtiyaca göre temin, muhafaza ve dağıtımını yapmak,

f) İşleri biten rapor yazı ve eklerini düzenli bir şekilde muhafaza etmek,

g) Müfettişlerin hakediş cetvellerinin zamanında muhasebeye gönderilmesini sağlamak,

h) Teftiş Kurulunun çalışmalarıyla ilgili kayıt ve dosyaları tutmak,

ı) Görevleriyle ilgili olarak edindikleri gizlilik arz eden bilgi ve belgeleri ifşa etmemek,

j) Yürürlükten kalktı.

k) Cevapları zamanında alınmamış olan rapor ve yazılar hakkında Başkanlığa bilgi vermek ve tekit yazılarını hazırlamak,

l) Müfettişlere gönderilecek yazı, genelge, kırtasiye, vesaireyi zamanında hazırlayıp yollamak,

m) Teftiş Kurul Başkanı tarafından verilen diğer işleri yapmak.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Teftişe Tabi Olanların Sorumlulukları
Teftişe Tabi Olanların Sorumlulukları
Madde 19 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994)
a) Teftişe veya soruşturmaya tabi bulunan görevli memur ve personel para ve para hükmündeki, kağıtlar ile ambar ve depolarında bulunan ayniyatı ve bunlarla ilgili belge ve defterleri, gizli de olsa bütün vesikaları ilk talepte müfettişe göstermek, saymasına ve tetkik etmesine yardımda bulunmak zorundadır.

b) Teftişe ve soruşturmaya tabi görevli memur ve personel, müfettişin gerekli gördüğü evrak, kayıt ve belgelerin suretlerini veya asıllarını vermek zorundadır.

Asılları alınan evrak ve belgelerin müfettişin mühür ve imzası ile tasdik edilmiş suretleri, dosyasında saklamak üzere, evrak ve belgelerin alındığı birime verilir.

c) Teftiş ve soruşturma sırasında ilgili yöneticiler, teftiş hizmetlerinin gereklerine uygun biçimde yürütülebilmesi için, müfettişlere görevleri süresinde uygun bir yer sağlamak, haberleşme ve ulaşım araç ve gereklerini temin etmek zorundadır.

d) Teftiş ve soruşturmayla ilgili personele verilmiş izinlerin kullanılması; hastalık veya bunun gibi mücbir sebepler dışında, müfettişin isteği üzerine teftiş veya soruşturma sonuna kadar durdurulur.

İznini kullanmaya başlamış olan personel, Müfettişin isteği üzerine geri dönmekle yükümlüdür.

Görevlerin ifası sırasında müfettişlere görevleri süresince her türlü kolaylığı göstermek ve yardımda bulunmak mecburiyetindedir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Müfettişliğe Giriş
Müfettişliğe Atama
Madde 20 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994)
Genel Müdürlük müfettişliğine, Müfettiş Yardımcısı olarak girilir. Müfettiş Yardımcılığına atanabilmek için, yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır.
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav Kurulu
Madde 21 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994)
Sınav Kurulu; Genel Müdürün onayı ile Teftiş Kurulu Başkanının Başkanlığında dört müfettişten oluşur. Ayrıca iki de yedek üye tespit edilir.

Giriş Sınavında yazılı sınav sorularının hazırlatılması ve değerlendirilmesi için, gerektiğinde ilgili fakülte ve yüksekokulların öğretim üyelerinden yararlanılabilir.
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının İlanı
Madde 22 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994)
Giriş sınavlarının açılış tarihleri, yapılacağı yerler ve giriş şartları günlük gazetelerle ilan olunur.

İlanlar, sınav tarihinden en az 1 ay önce yapılır.

Adayların müracaat ve kayıt süreleri, imtihan tarihinden en çok 15 gün öncesine kadar devam edecek şekilde tespit olunur.
Sınav Yerleri
Madde 23 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994)
Yazılı ve sözlü sınavın yapılacağı yerler Genel Müdürlükçe tespit edilir.
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı işlemleri
Madde 24 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 06.02.2011), Yönt. (RG: 02.01.2002), Yönt. (RG: 09.02.1994) (Başlığıyla birlikte değişik:RG-6/2/2011-27838)
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına girmek isteyen adaylar; Teftiş Kurulu Başkanlığına bizzat müracaat ederler veya belgeleri başvuru süresinin son günü mesai bitimine kadar Teftiş Kurulu Başkanlığına ulaşacak şekilde posta ile gönderirler. Postadaki gecikmelerden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

Sınava girmek isteyen adaylar;

a) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği,

b) İki adet vesikalık fotoğraf,

c) Ek-1’de yer alan aday formu,

d) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylanmış sureti,

ile Teftiş Kurulu Başkanlığına müracaat ederler.

Aday formunda adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olunan yüksek öğrenim kurumu, yabancı dil ve gerekli diğer bilgiler bulunur.

Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir.

a) T.C. Kimlik numarası beyanı,

b) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı,

c) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

d) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,

e) Özgeçmişi,

f) 6 adet vesikalık fotoğraf.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında ilgili Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Adaylık Belgesi
Madde 25 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994)
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına iştirak edebileceklere Teftiş Kurulu Başkanlığınca fotoğraflı “Adaylık Belgesi” verilir. Sınavlara ancak bu belgenin gösterilmesi ile girilebilir.
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Koşulları
Madde 26 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 06.02.2011), Yönt. (RG: 02.01.2002), Yönt. (RG: 09.02.1994)
Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılabilmek için;

a) (Değişik:RG-2/1/2002-24628) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri taşımak,

b) (Değişik:RG-6/2/2011-27838) Sınavın açılacağı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak,

c) Askerliğini yapmış ya da ertelemiş olmak,

ç) (Değişik:RG-6/2/2011-27838) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş olan yurtiçi ve yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

d) Kurum Müfettiş Yardımcılığı sınavına ikiden fazla katılmamak,

e) (Ek:RG-2/1/2002-24628) (Değişik:RG-6/2/2011-27838) Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve her sınav dönemi için Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirlenen ve ilan edilen puan ve üzerinde KPSS puanı almış olmak,

(Ek fıkra:RG-6/2/2011-27838) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen 30 yaş sınırına, askerlik görevini yapmış olan adaylar için askerlikte geçen süre eklenir.
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Konuları
Madde 27 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994)
Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. Yazılı Sınavı kazanmayanlar sözlü sınava alınmazlar. Yazılı sınav aşağıda gösterilen konulardan yapılır.

a) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç)

Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)

Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti hariç)

b) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (İdare Hukukunun Genel Esasları, idari kaza, idari teşkilat) ve Ceza Hukuku (Genel Esaslar)

c) Maliye (Genel Maliye, Kamu Kredisi, Kamu Geliri, Bütçe)

ç) Ekonomi (Genel Ekonomi, İşletme Ekonomisi)

d) Muhasebe (Genel Muhasebe, Bilanço Analizi)

e) (Mülga:RG-9/2/1994-21844)

f) Yabancı Dil (İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden biri)

Yabancı dil sınavı değerlendirmeye girmez tercih nedenidir.

Sözlü sınavda; adayların genel olarak Hukuk, Maliye, Ekonomi, Muhasebe bilgileri ile zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve hareket gibi şahsi vasıfları da gözönünde bulundurulur.
Sınav Sorularının Hazırlattırılması ve Sınav Notlarının Değerlendirilmesi
Madde 28 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994)
Sınavların sevk ve idare sorumluluğu Sınav Kuruluna ait olmakla birlikte, gerektiğinde 27 nci maddede belirtilen gruplara göre yazılı sınav soruları, Kurulca tespit edilen, Üniversite Öğretim üyelerine hazırlatırı Sınav Kurulunca gruptan kaç tane ve hangi soruların sorulacağı sınav sabahı tespit edilerek, aday sayısına göre teksir edilip, durum zapta bağlanır ve teksir edilen sorular muhafazaya alınır.
Sınav Denetimi, Disiplini ve Kağıtların Değerlendirilmesi
Madde 29 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994)
Sınav Kurulunca belirlenip aday sayısına göre teksir edilmiş soru kağıtları sınav saatinde adaylara dağıtılır.

Soru kağıtları dağıtıldıktan sonra gelecek olan adaylar sınava alınamazlar.

a) Sınav Denetimi

Yazılı sınavlar, Sınav Kurulu üyeleri ve yeterli sayıda gözcü tarafından gözetlenir.

Cevapların yazılacağı kağıtlar, Genel Müdürlükçe mühürlenmiş olarak soru kağıtları ile birlikte dağıtılır.

Bu kağıtların birer ucu kapatılacak biçimde zamklı olur. Aday buraya adını, soyadını, sınav kayıt numarasını yazıp, zamklı yerini sınav kağıdını verirken, gözlemcilerin önünde kapatır. Bu kağıtlar, cevaplar değerlendirilip numara verildikten sonra Sınav Kurulu tarafından açılır.

b) Sınavlara Ait Disiplin Hükümleri

Yanlarında sınav konularıyla ilgili not bulunduran, çevresindekilerin cevaplarına bakan ya da başka yollara başvurarak kopya teşebbüsünde bulunanların cevap kağıtları derhal alınarak, durum Sınav Kurulu üyelerince bir tutanakla tespit edilir. Bu yolda hareketleri tespit edilenler sınav salonundan çıkarılır. Bunlar bir daha Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına alınamazlar.

c) Sınav Kağıtlarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

1.Sınav kağıtları, değerlendirildikten sonra sonuç, rakam ve yazı ile sınav kağıtları üzerine yazılır ve imzalanır. Değerlendirmede tam numara 100 olup, yazılı sınavı kazanmış sayılabilmek için, her sınav grubundan 50 numara alma şartı aranır. Yabancı dil notu tercih sebebidir. Sınav neticeleri Komisyonunca bir tutanakla tespit edilir.

2.Yazılı sınavı kazananların Kurum Müfettişliği karakter ve vasıflarına haiz bulunup, bulunmadıkları Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak araştırma ile tespit edilir. Bu vasfı taşımadığı anlaşılanlar Müfettiş yardımcılığına alınamazlar.

3.Yazılı sınavı başaranlar sözlü sınava çağırılırlar. Sözlü sınav, Sınav Kurulu Üyelerince, Genel Müdürlükçe tespit edilen yerde yapılır. Değerlendirme ve not vermede yazılı sınavdaki usuller uygulanır.

4.Yazılı sınav konularından alınan notlar ortalamasının 65’ten, yazılı ve sözlü sınav ortalamasının 65’ten aşağı olmaması gerekir. Sonuç bir tutanakla tespit edilir.

5.Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olanlar, not yüksekliğine göre Sınav Kurulunca sıraya konur. En yüksek not alandan başlamak üzere sırayla boş Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına atanmaları, Teftiş Kurulu Başkanlığınca bir raporla Genel Müdürlüğe bildirilir.

6.Giriş sınavını kazanarak Müfettiş Yardımcılığına atanmaları yapılanların sınav kağıtları, sicil dosyalarına konulur. Diğer sınav kağıtları ile buna ait belgeler Teftiş Kurulu Başkanlığında 5 yıl süre ile saklanır.
Yeterlik Sınavından Önce Kuruldan Çıkarılması
Madde 30 -
Müfettiş Yardımcılığı döneminde müfettişlik karakter ve vasıflarıyla bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar “Yeterlik Sınavını” beklemeksizin Teftiş Kurulu dışında başka bir memuriyete nakledilirler.
İKİNCİ BÖLÜM
Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi
Yetiştirilme Esasları ve Dönemleri
Madde 31 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994)
Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesinde aşağıdaki esaslara uyulur.

a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

b) Yetki alanlarına giren yürürlükteki mevzuat ile teftiş ve soruşturma konularında tecrübe ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,

c) Bilimsel çalışma araştırma ve bilgisayar gibi çağdaş araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlığı kazandırmak,

d) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesi konusunda imkan sağlamak.
Müfettiş Yardımcılarını Yetiştirme Programı
Madde 32 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994)
Müfettiş Yardımcıları, 3 yıllık yardımcılık döneminde de aşağıdaki programa göre yetiştirilirler. Hastalık ve askerlik gibi zorunlu sebeplerle 3 yıl süreli staj yapamamış olanların staj seneleri görevlerinden ayrı kaldıkları süreler kadar uzatılır.

a) Birinci Dönem Çalışmaları:

Bu dönem çalışmaları, Teftiş Kurulu Başkanlığınca Kurul yetki alanına giren teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili mevcut yürürlükteki mevzuatın yardımcılara öğretilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir. Bu dönem en fazla 6 ay sürelidir.

b) İkinci Dönem Çalışmaları:

Bu dönem çalışmaları, Genel Müdürlük Merkez ve Taşra Teşkilat teftişinde grup halinde yapılır. Bu teftişler, müfettiş yardımcılarını yetiştirmeye yönelik özel gayeli teftişlerdir. Yetiştirme görevi, müfettiş yardımcılarının sayısına göre bir veya birkaç Müfettişe verilir.

Grup başkanları ve müfettişler programlarını; müfettiş yardımcılarının, mevzuat ve tatbikatını, teftiş ve soruşturma usullerini yeterli derecede öğrenmelerini ve en iyi şekilde yetişmelerini sağlayacak tarzda düzenlerler.

İkinci dönem çalışmaları 6 ay sürelidir.

c) Üçüncü Dönem Çalışmaları:

Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını kapsayan 1 yıllık staj dönemi sonunda müfettiş yardımcılarının durumları gözden geçirilir. Olumlu tezkiye alamayanların ve görev ile uyum sağlayamayacakları kanaatına varılanların Teftiş Kurulu ile ilişkisi kesilir. Ancak kişilik ve nitelikleri yönünden müfettişlik göreviyle uyum sağlamayacaklar için bu süre aranmaz. Kendilerine Kurum’da durumlarına uygun bir görev verilir. Müfettiş yardımcılığına devamı uygun görülenler, müfettişler eşliğinde 1 sene teftiş, inceleme ve soruşturma usulleri hakkında bilgi ve tecrübelerini geliştirmek ve bağımsız olarak görev yapabilecek duruma gelmelerini sağlamak üzere çalıştırılır. Bu dönemde yanında en çok çalıştığı en az 2 Müfettiş ve Teftiş Kurulu Başkanı tarafından olumlu tezkiye alan Müfettiş yardımcıları 2 nci yılın sonunda bağımsız teftiş, inceleme ve soruşturma görevleri verilebilir. Henüz yetişmemiş olanlar 1 sene daha müfettişler eşliğinde çalıştırılırlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yeterlik Sınavı
Yeterlik Sınavı ve Müfettişliğe Atama
Madde 33 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994)
a) 31 nci ve 32 nci maddelerde yazılı staj sürelerini başarı ile tamamlayan Müfettiş Yardımcıları yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

Yazılı ve sözlü olarak iki bölümde yapılacak yeterlik sınavının tarihi, saati ve yeri sınav tarihinden en az bir ay önce ilgililere duyurulur.

Bu sınavda başarı gösterenler Müfettişliğe tayin edilirler.

b) Müfettiş Sınav Kurulu; Müfettişlik Yeterlik Sınavını bu Yönetmeliğin 21 nci maddesinde belirtilen Kurul yapar.

Sınavlar yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır.

c) Yeterlik Sınav Programı

Yeterlik Sınav Programında Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavındaki konulara ek olarak;

1.Kurum ve bağlı birimlerini ilgilendiren tüm mevzuat ve tatbikatı,

2. Kurum ve bağlı birimlerde teftiş, inceleme ve soruşturma yöntemleri yer alır.

d) Yetiştirme notu

Yetiştirme notu aşağıda belirtilen konulardan her biri için verilen notlar ortalaması alınarak tespit edilir.

1. Etüd ve inceleme notu (Müfettiş Yardımcılarının etüd ve inceleme sonucu düzenlendikleri raporlara verilen not),

2. Teftiş ve denetim notu (Yetkili Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları teftiş ve denetim sonunda düzenledikleri raporlara verilen not),

3. Tahkikat notu (Yetkili Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları soruşturma sonunda düzenledikleri raporlara verilen not),

4. Özel not (Müfettiş Yardımcıların nitelikleri, tutum ve davranışları, meslek bilgileri ve çalışkanlıkları hakkında yanında çalıştıkları müfettişler ile Kurul Başkanı tarafından verilen notlar),

Her bölümde verilen notun 60’dan, yetiştirme notu ortalamasının ise 65’ten aşağı olmaması gerekir.

e) Yeterlik Sınav notlarının Değerlendirilmesi

Yeterlik notu; yetiştirme notu yazılı sınav ve sözlü sınav notu ortalamasından oluşur.

Yazılı sınav kağıtları Sınav Kurulu Üyeleri tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için üyelerin verdiği notların ortalamasının en az 65 olması gerekir.

Yazılı sınavda başarılı olan Müfettiş Yardımcıları sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda Müfettiş Yardımcılarına Sınav Kurulu Üyelerinin her biri 100 tam puan üzerinden puan verir. Verilen puanların ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu puanın en az 65 olması şarttır.

Sınavda başarı gösteremeyenler veya mazeretsiz olarak sınava girmeyenler Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında durumlarına uygun bir göreve atanırlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yükselme ve Kıdem
Müfettişliğe Terfi
Madde 34 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 07.02.1998) (Değişik:RG-7/2/1998-23251)
Yeterlik Sınavını başarı ile verip Müfettişliğe tayin edilen Kurum müfettişlerinin maaş dereceleri itibariyle müteakip terfileri genel hükümlere göre yapılır.
Başmüfettişliğe Terfi
Madde 35 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 07.02.1998), Yönt. (RG: 09.02.1994)
Başmüfettişliğe terfide esas; mesleki yetenek, kıdem, gayret ve başarıdır.
Müfettişlerin Kıdemi
Mükerrer Madde 35 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994) (Değişik:RG-7/2/1998-23251)
Müfettişlik kıdemine esas süre, Müfettiş Yardımcılığında, Müfettişlikte, müfettişlik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde ve ücretli, ücretsiz tüm kanuni izinlerde geçirilen süredir.

Aynı dönem müfettiş yardımcılarının kıdem sırası, müfettiş yardımcılığı giriş sınavı sonucunda elde ettikleri başarı derecelerine göre, müfettişlerin kıdem sırası ise aynı dönem yeterlik sınavı sonucunda elde ettikleri başarı derecelerine göre tespit edilir.

Başmüfettişlerin kıdem sırası, her halde müfettişlerden öncedir. Başmüfettişler arasındaki kıdem sırasının tespitinde başmüfettişliğe atanma tarihi, aynı tarihte atananlar için müfettişlik kıdemi, müfettişlik kıdemi de aynı olanlar için yeterlik sınavındaki başarı derecesi esas alınır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Teftiş Kurulundan Ayrılan Müfettişlerin Tekrar Kabulleri ve Güvence
Kuruldan İstifa ve Nakil Suretiyle Ayrılmaları
Madde 36 -
Teftiş Kurulundan istifa suretiyle veya naklen ayrılan Müfettişlerin Teftiş Kuruluna tekrar kabulleri Genel Müdürlük Makamının teklifi ve Bakanın onayına bağlıdır.

Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler, dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla müfettiş varsa bunların kıdem sırasının tespitinde müfettişlik kıdemleri esas alınır.

Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan müfettişliğe dönenler kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar.
Müfettişlik Güvencesi
Mükerrer Madde 36 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 02.01.2002), Yönt. (RG: 09.02.1994) (Ek:RG-9/2/1994-21844)
Teftiş hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; Kurum Müfettişleri kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan, sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz; diğer idari görevlere atanamazlar.

(Değişik:RG-2/1/2002-24628) Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu ile belgelendirilmesi esastır.
DÖRDÜNCÜ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Çalışma Esasları
Müfettişlerin Çalışma Esasları
Madde 37 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994)
Müfettişler, Genel Müdürlüğün görevlerin yerine getirilmesinde Genel Müdürlük Merkez ve Taşra Teşkilatı çalışmalarının hizmet politikası doğrultusunda geliştirilmesine ışık tutmak ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemleri geliştirmek için gerekli tedbirlerin alınması gayesini gözönünde tutarlar.

Müfettişler bu amaçla çalışmaları esnasında tespit ettikleri çalışkan, başarılı Devlet hizmetini gayret ve feragatle yapan, Devlete sahip çıkan, yetkilerini kamu menfaati istikametinde kullanan, basiretli Kurum personelinin taltif edilmesi için tekliflerde bulunurlar.

Müfettişler ifa edilmeyen veya sürüncemede bırakılan işlerin ikmal edilmesine önem verirler.
Yıllık Çalışma Programının Hazırlanması ve Uygulanması
Madde 38 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994)
Teftiş Kurulunun yıllık çalışmaları her yıl Kurul Başkanlığınca hazırlanacak yıllık çalışma programlarına göre yürütülür.

Yıllık çalışma ve Teftiş programı, önceki teftişlerden elde edilen sonuç ve tecrübeler ile teftiş edilecek yerlerin durumları, Kurumun ileriye dönük çağdaş bir yönetime kavuşturulabilmesi için Genel Müdürün uygun gördüğü alanlarla, teftişine gerek duyduğu alanlara göre her yıl Ocak ayı içinde hazırlanarak, aynı ayın sonuna kadar Genel Müdürün onayına sunulur.

Uygulama esasları programda ayrıca belirtilir.
Yıllık Çalışma Programının Uygulanması
Madde 39 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994) (Mülga:RG-9/2/1994-21844)
 
Müfettişlerin İdari Kademelerde Görevlendirilmesi
Mükerrer Madde 39 -
Kurum Müfettişleri, Müfettişlik hakları saklı kalmak üzere, Müfettişin rızası, Genel Müdürün teklifi, bakanın onayı ile Kurum idari kademelerinde görevlendirilir.
Yabancı Memleketlerde Staj
Madde 40 -
Bilgi ve görgülerini arttırmak, inceleme yapmak için Müfettişler, Kurul Başkanı ve Genel Müdürün teklifi Bakanlık Makamının onaylaması şartıyla yurt dışına gönderilirler.

a) Bunun için Genel Müdürlük Makamının uygun gördüğü ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca teşkil edilecek 3 kişilik bir kurul tarafından yapılan yabancı dil imtihanında başarı göstermek şarttır.

b) Yabancı memleketteki staj konuları ve çalışma programları Teftiş Kurulu Başkanlığınca tayin ve tespit edilir.

c) Staj neticeleri her konu için ayrı ayrı düzenlenecek raporlarla Başkanlığa bildirilir. Bu raporların staj yerinde düzenlenmesi esastır. Zaruri sebepleri ve mümkün olmadığı takdirde yurda dönüşten itibaren en geç 3 ay içinde raporların Başkanlığa verilmesi gerekir.
BEŞİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Raporlar ve Değerlendirme Belgeleri
Rapor Çeşitleri
Madde 41 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994)
Müfettişler çalışmalarının sonuçlarını, işin özelliğine göre;

a)Cevaplı rapor,

b)İnceleme Raporu,

c)Genel Durum Raporu,

d)Değerlendirme Belgeleri,

e)Soruşturma Raporu, ile tespit ederler.

Raporda gereksiz ayrıntılar bulunmaz; açık ve kesin delile dayanan eleştiri, düşünce ve teflikler yer alır.
Cevaplı Raporlar
Madde 42 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994)
Cevaplı raporlar teftiş edilen birimlerde iş ve işlemlerde görülen noksanlık ya da yanlışlıkları ya da başkaca eleştiriyi gerektiren konuları yürürlükteki, kanunlar ve emirler uyarınca görevlilerin kendi teşebbüs ve yetkileri içinde düzeltmelerini, tamamlamalarını sağlamak üzere düzenlenir.

Bu raporlar eleştirilen konuları, ilgililerin yürürlükteki mevzuata dayalı olarak verdikleri cevapları amirlerinin bu konulara ilişkin düşünce ve teklifleri ile Müfettişlerin son mütalasını kapsar. Genel Müdürlüğün Merkez ve Taşra Teşkilatındaki birimleri için ayrı olarak ve her raporun kapsadığı eleştiri konularının ünitelerle ilgisine göre bölümler halinde düzenlenir.

Cevaplı Raporlarda başlıca şu bilgiler bulunur.

a) İşlemleri teftiş edilen memurların adları, soyadları, memuriyet unvanları,

b) Teftiş edilen birimleri, inceleme konusu olan işlem ve olayların başlangıç ve bitiş tarihleri, teftişin ilgili olduğu dönem,

c) Eleştiri ve öneriyi gerektiren durumlar ve gerekçeleri,

ç) Yürürlükten kalktı.

d) Yürürlükten kalktı .

e) Yürürlükten kalktı.

f) Teftiş edilen birimlerin cevapları ile müfettişlerin son görüşü ve teklifleri.
İnceleme Raporu
Madde 43 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994)
İnceleme Raporları

a) Genel Müdür tarafından incelettirilen çeşitli konular hakkındaki düşünceleri,

b) Teftişlerde cevaplı raporlara bağlanması gerekli görülmeyen hususları,

c) Yürürlükteki, kanun ve diğer mevzuatın uygulanmasında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve kanaatleri,

d) Şikayet ve ihbarlar üzerine, yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda cezai takibatı gerektirir hal görülmediği takdirde yapılacak işleme ait görüşleri,

kapsar.
Genel Durum Raporu
Madde 44 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994)
Genel Durum Raporu, Teftiş Programlarının sonunda teftişlerin sonuçları hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığına özet bilgi vermek maksadıyla düzenlenir.

Bu raporlara aşağıdaki hususlar yazılır.

a) Teftiş yeri,teftiş edilen birimler ve yazılan raporlar,

b) Düzenlenen raporların gün ve sayıları ile verildikleri makamlar,

c) Teftiş Programı boyunca yapılan ihbar ve şikayet konuları bunlar üzerinde yapılan inceleme ve soruşturma neticeleri,

d) Başkanlıkça programla beraber veya sonradan gönderilen inceleme konuları,yapılan incelemelerin sonuçları,

e) Görevden uzaklaştırılan personel varsa ad, soyad, memuriyet unvanları ve uzaklaştırma nedenleri,

f) Mevzuatın uygulanmasında görülen hata ve noksanlıklar ve bunların düzeltilme teklifleri,

g) Teftiş edilen birimlerin kadro ve iş hacmi,kadroların ve personelin sayı ve vasıfları yönünden yeterli olup olmadıkları işlerin daha iyi yürütülmesi personelin çalışmalarında daha çok verim sağlanması için alınması gereken tedbirler,işte verim arttırılmasına yönelik teklifler,

h) Birimlerin ve tesislerin diğer ihtiyaçları,

i) Teftiş yılına ve gerekirse daha önceki yıllara ait programların teftiş yerine ait kısımların gerçekleştirilme sahfaları hakkında bilgi ve bu husustaki görüşlerle,uygun zaruri görülen diğer hususlar,
Değerlendirme Belgesi
Madde 45 -
Değerlendirme belgesi,teftiş edilen veya denetlenen birimlerin amir ve memurları hakkında müfettişlerin görüş ve tekliflerini belirten formlardır.

Bu formlarda;teftiş edilen veya denetlenen birimlerin amir ve memurlarının,

a) Mesleki bilgileri,mevzuata uyma dereceleri,

b) Çalışmaları,intizam ve enerjileri,yaş ve bünyeleri,

c)Yaratıcı zeka ve kavrayış kabiliyetleri,

d) Amir ve memurlarına,iş sahibi vatandaşlara karşı davranışlar,

e)Çevre ile münasebetleri ve yaşayış şekilleri,

f) İtimada şayan olup olmadıkları,

e) Çevre ile münasebetleri ve yaşayış şekilleri,

f) İtimada şayan olup olmadıkları,

g)Vazifelerinde başarı dereceleri,hangi vazifelerde başarılı olabilecekleri ve daha fazla sorumluluk taşıyan görevleri yüklenip yüklenmeyecekleri,

h) Dirayetli olup olmadıkları hususlarında, müfettişin objektif bilgi ve müşahadelere dayanan kanaatleri belirtilir. Kifayetsiz ve delillendirilmemiş hususlarda görüş belirtilmemesi esastır.
Soruşturma Yapma Yetkisi
Madde 46 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994)
Müfettişler ve re’sen teftişe yetkili Müfettiş Yardımcıları teşkilatın her derecesindeki memur ve hizmetliler ve işçileri hakkında Genel Müdürden aldıkları emir üzerine soruşturma yapacakları gibi,görevi dolayısıyla öğrendikleri soruşturmaya değer gördükleri olaylar sebebiyle Genel Müdürden yetki istemek suretiyle re’sen soruşturma yapmaya yetkilidirler.

İhbar konularının asılsız olduğuna kesin olarak kanaat getirildiği veya belge ve kayıtlar bunu teyit ettiği takdirde ilgilinin ifade veya bilgisine müracaat olunmaz.

Bunun dışında ifadesinin alınması şarttır.
Tahkikata Başlanış Şekli
Madde 47 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994) (Mülga:RG-9/2/1994-21844)
 
Tahkikatın Neticesinde Yapılacak Muamele
Madde 48 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994) (Mülga:RG-9/2/1994-21844)
 
Soruşturma Raporu
Madde 49 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994)
Kanunlara göre suç sayılan ve/ veya disiplin cezasını gerektiren fiil veya hallerin varlığına rastlandığı veya haber alındığı zaman,bunların mevcut olup olmadığı mevcut ise kimler tarafından ve ne suretle işlendiği,zarar ve ziyan mevcut ise mahiyet ve miktarı ile müsebiblerinin kimler olduğunu tespit etmek için yapılan soruşturma sonunda düzenlenen rapordur.

Soruşturma raporları başlıca şu bölümleri kapsar,

a) Soruşturma konusunun intikal şekli ve işe başlama tarihi

b) Soruşturma konusu,

c) Yapılan inceleme ve araştırmalar,

d) Alınan ifadeler,

e) Delillerin değerlendirilmesi,

f) Sonuç
Cumhuriyet Savcılığına İhbar Halleri
Madde 50 -
Kurum personelinin irtikap rüşvet alıp verme, ihtilas ve zimmete para geçirme, gerek doğrudan doğruya ve gerek memuriyet vazifesini kötüye kullanmak suretiyle kaçakçılık ve resmen vuku bulan arttırma ve eksiltmelere, alım ve satıma fesat karıştırma suçlarının işlendiği kanaatına varıldığında durum o mahallin Cumhuriyet Savcılığına ihbaren bildirilir ve idari yönden gereğinin yapılması için de Genel Müdürlüğe bilgi verilir.

Soruşturma raporu en kısa zamanda düzenlenerek, aslı ekleriyle birlikte Cumhuriyet Savcılığına gönderilir.
Raporlar Üzerine Yapılan Muameleler
Madde 51 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994)
a) Cevaplı raporların tebliği ve cevapların alınması

Cevaplı teftiş raporları yurtlarda 5 nüsha, bölge merkez ünitelerinde 4 nüsha olarak tanzim edilir ve kaç günde cevaplandırılacağı kaydedilmek suretiyle bir yazı ile ünitenin en büyük amirine tevdi olunur.

Yurtlarda azami 10 gün içinde raporun cevapları yazılarak bölge müdürlüklerine gönderilirler. Bölge Müdürlükleri bu raporlara ait inceleme ve görüşlerini ilave ettikten sonra 20 gün içinde, bölge merkezlerine ait raporları da 1 ay içinde müfettişe iade etmeye mecburdurlar. Genel Müdürlük merkezi için de bu müddet azami 1 aydır.

Raporların süresinde cevaplandırılmasından ünite amirleri sorumludur.

Raporların birer sureti teftişe tabi ünitede bırakılarak 3 sureti Müfettişe iade edilir.

b) Cevaplı Raporlar Üzerine Yapılacak İşlem

Müfettişler kendilerine iade edilen raporların son görüşlerini yazdıktan sonra Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderirler.

Teftiş Kurulu Başkanlığı bu raporları inceledikten sonra merkez teşkilatının ilgili birimine (başkanlık, bağımsız müdürlük gibi) gönderir. Birimler 1 ay içinde raporları inceleyip, mahalline gerekli tebligatı yaparlar ve bu tebligatın 2 kopyasını Teftiş Kurulu Başkanlığına verirler.

Bu tebligatın 1 nüshası dosyaya konur, 1 nüshası da görüşü olup olmadığı sorulmak üzerine Müfettişe gönderirler. Müfettişin, tebligat, üzerinde görüşü mevcut olursa, bu görüş ilgili birime gönderilir.

Birimce yapılan tebligatta ısrar edildiği takdirde, keyfiyet Teftiş Kurulu Başkanı tarafından Genel Müdüre arz edilir ve alınacak emre göre hareket edilir.

Teftişe tabi birimlerin amirleri, raporları ve bununla ilgili yazışmaları muntazam dosyalara koydurmaya ve bu dosyaları iyi bir şekilde muhafaza ederek halleflerine devretmeye mecburdurlar.

c) İnceleme Raporları

İnceleme raporları konularıyla ilgili merkez birimleri itibariyle ekleriyle birlikte 3 nüsha olarak düzenlenir ve 2 nüshası Başkanlığa gönderilir. Bu raporlar Başkanlıkça Makama arz edilerek gereği yapılmak üzere ilgili birimlere gönderilir.

ç) Genel Durum Raporu

Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilen Genel Durum Raporları, Kurul Başkanınca Genel Müdüre arz edilir.

d) Değerlendirme Belgeleri

Değerlendirme Belgeleri Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir ve Başkanlıkça Genel Müdürlüğe arz edilerek, gereği için Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir. Bu belgelerin teftiş veya denetim sonucundan itibaren azami 1 ay içinde gönderilmesi gerekir.

e) Soruşturma Raporu

Müfettişlerce düzenlenen soruşturma raporları Genel Müdürün onayından sonra ilgili birimlere gönderilir, ilgili birimlerce, gereği yerine getirdikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığına iade edilir.
Hulasa Varakası
Madde 52 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994) (Mülga:RG-9/2/1994-21844)
 
Düzeltme ve Mühürleme
Madde 53 -
Soruşturma evrakında silinti, çizinti, kazıntı ve çıkıntı yapılamaz. Zorunlu hallerde yapılan düzeltmeler; açıklama yapılmak, altına tarih konulmak ve imzalanmak suretiyle olur.

Soruşturma raporlarının her sayfası ve soruşturma evrakına bağlı belgeler müfettiş mühürü ile mühürlenir ve son sayfaları ayrıca imzalanır.
ALTINCI KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Teftiş Defteri ve Dosyası
Madde 54 -
Teftiş Kurulunun denetimi ile ilgili her ünitede bir teftiş dosyası ve defteri bulunur. Her müfettişe ait raporlar ve yazılar ayrı bir gömleğe tarih sırasına göre konularak dosyada saklanır. Teftiş defterinin her sayfası numaralanır ve mühürlenir, son sayfa yaprak sayısı yazı ile gösterilerek birim amirinin imzası ile onaylanır. Müfettişler teftişin başlangıç ve bitiş tarihi ile teftiş ettikleri birimleri ve teftiş edilenlerin isimlerini bu deftere yazarlar. Teftişin sonunda Genel Müdürlükten gönderilen dosyanın da saklanan emir ve talimatların özetleri ile gün ve numaraları bunların üzerine yapılan işlemlerin özetleri teftiş defterine kaydedilir ve altı sorumlular tarafından imzalanır.
Sorumluluk ve Görev
Madde 55 -
Teftiş dosyalarının düzenli tutulmasından, korunmasından ve teftiş defteri içindeki yazıların doğruluğundan ünite yetkilileri sorumludurlar. Bunlar teftiş defteri ile birlikte en az 5 yıllık teftiş raporlarını ve bunlar üzerine emir ve talimatı saklamak, her devralışta teftiş defterini, rapor ve dosyalarını önceki görevliden isteyip teslim almak ve alamadıklarını da üst makama bildirmekle sorumludurlar.
Defter ve Dosyaların İncelenmesi
Madde 56 -
Müfettişler teftişe gittiklerinde teftiş defterini ve dosyalarını inceleyerek daha önce eleştirilen konuların ne dereceye kadar düzeltilmiş olduğunu, Genel Müdürlükten ve diğer yetkililerden önceki teftişler nedeniyle verilmiş bulunan emir talimatların yerine getirilip getirilmediğini tespit ederek raporlarına geçirilir.
Mühür ve Kimlik Belgesi
Madde 57 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994)
Genel Müdürlük Müfettişlerine, Müfettiş Yardımcılarına mühür beratıyla birer resmi mühür ve Genel Müdür tarafından imzalanmış bir kimlik verilir.
İstihkakların Alınma Şekli
Madde 58 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994)
Müfettişlere birer kredi cüzdanı ve çek cildi verilir. Kredi cüzdanına müfettişlerin 1 ay içinde birimlerden alabileceği paranın azami miktarı yazılır. Müfettişler aylık, yevmiye, yol masrafı ve PTT gideri gibi istihkakları karşılığında maaşa esas tarihlerde, merkez muhasebesi ve muhasebecisi olan teşekküllerle bu cüzdana kaydetmek suretiyle, muhasebesi olmayan birimlerde (yurtlarda) ise çek düzenleyip ve kredi cüzdanına da kaydettirmek suretiyle masraflarını çekerler.

İstihkaktan fazla para alınmaması asıldır. Ancak maaşa esas ayın son günlerinde görevle ilgili yolculuk yapılması durumunda iade edilmeyen fazlalık ertesi ay içerisinde, çekilecek istihkaktan mahsup edilir.
İstihkak Cetvelleri
Madde 59 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994)
Müfettişler yaptıkları seyahatlerle ilgili olarak aldıkları avans ile yevmiye, yol, haberleşme ve barınma harcamalarını düzenleyecekleri istihkak cetvelinde beyan ederek Teftiş Kurulu Başkanlığına verirler.
İşe Başlayış ve Ayrılış
Madde 60 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994)
Müfettişler bir yerden bir yere varışlarını ve ayrılışlarını uygun haberleşme vasıtasıyla Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.
İzin ve Hastalık Halleri
Madde 61 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994) (Mülga:RG-9/2/1994-21844)
 
Ayrılmada Yapılacak İşlemler
Madde 62 -
Müfettişlikten ayrılanlar, sonuçlandırılmış işlere ilişkin raporları, henüz sonuçlandırılamamış, işlere ilişkin yazı ve belgeleri kendilerine teslim edilen resmi mühür, kimlik belgesi, çek cildi, kredi cüzdanı, demirbaş ve diğer eşyayı 15 gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına iade etmek zorundadır.
Kayıt ve Dosya İşleri
Madde 63 -
a) Müfettişler, yazdıkları rapor ve diğer yazıların birer nüshasını kendilerine gelen yazılarla, genelgeleri özel dosyalarında saklarlar.

b) Raporlar ilgili makamlara birer yazıya eklenerek gönderilir. Bu yazılara raporların numarası verilir.

c) Müfettişler gönderdikleri rapor ve yazılar ile kendilerine gelen yazıları bir kayıt defterine işlerler.
İKİNCİ BÖLÜM
Yürürlük
Dayanak
Madde 64 -
Bu Yönetmelik
   351
   sayılı Kuruluş Kanununa istinaden düzenlenmiştir.
  
Yürürlükten Kaldırma
Madde 65 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.02.1994)
Bu Yönetmelikle 23.3.1979 tarihli ve 16587 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Ek Madde 1 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 06.02.2011) (Ek:RG-6/2/2011-27838)(1)
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda bölge müdürü, daire başkanı ve daha üst görevlerde en az iki yıl süre ile görev yapmış olanlar aylıktan kesme dahil daha ağır disiplin cezaları almamaları şartıyla başmüfettişliğe veya müfettişliğe atanabilirler.
Geçici Madde 1 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 27.08.2011) (Ek:RG-27/8/2011-28038)(2)
Bu maddenin yayımı tarihinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda bölge müdürü, daire başkanı ve daha üst görevlerde en az iki yıl süre ile görev yapmış, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarından birisi ile cezalandırılmamış olanlar, Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettiş ve müfettiş toplam kadro sayısının dörtte birini aşmamak kaydıyla, başmüfettişliğe veya müfettişliğe atanabilirler.
Yürürlük
Madde 66 -
Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 67 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.
(1) Danıştay Beşinci Dairesinin 2011/1711 Esas numaralı dosyası üzerinden verdiği 15/7/2011 tarihli kararı ile bu Yönetmeliğin Ek Madde 1’inin yürütülmesi durdurulmuştur. (2) Danıştay Beşinci Dairesinin 2011/7044 Esas numaralı dosyası üzerinden verdiği 15/2/2012 tarihli kararı ile; 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin bu Yönetmeliğe GEÇİCİ MADDE 1’in eklenmesine ilişkin olan 1 inci maddesinin yürütülmesi durdurulmuştur.
Kanunum Logo BURADAKİ EKLER İÇİN DOSYA BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK-1 YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI ELEME VE GİRİŞ SINAVI BAŞVURU FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 06/02/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (6)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul